>>

ПОСТАНОВА від 24 січня 2002 р. N 70 "Про заходи щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002-2004 роках". 2002

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2002 р.

N 70

Київ

Про заходи щодо розвитку

Української Академії державного

управління при Президентові України

в 2002-2004 роках

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1796 ( 1796-2004-п ) від 31.12.2004

N 703 ( 703-2013-п ) від 14.08.2013 }

На виконання статті 5 Указу Президента України від 21 вересня

2001 р. N 850 ( 850/2001 ) "Питання Української Академії

державного управління при Президентові України" Кабінет Міністрів

України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити комплексний план заходів щодо розвитку

Української Академії державного управління при Президентові

України в 2002-2004 роках і програму розвитку навчальної та

матеріально-технічної бази Української Академії державного

управління при Президентові України на 2002-2004 роки (додаються).

2. Міністерству економіки та з питань європейської

інтеграції, Міністерству фінансів у межах фінансових можливостей

держави передбачати під час розроблення проектів Державної

програми економічного і соціального розвитку України та Державного

бюджету України видатки на реалізацію комплексного плану заходів

щодо розвитку Української Академії державного управління при

Президентові України в 2002-2004 роках і програми розвитку її

навчальної та матеріально-технічної бази на зазначений період.

3. Поширити дію постанови Кабінету Міністрів України від

17 серпня 2002 р. N 1134 ( 1134-2002-п ) "Про затвердження

нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів

(ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата

наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну

посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних

закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах

післядипломної освіти державної форми власності" (Офіційний вісник

України, 2002 р., N 34, ст. 1574; 2004 р., N 35, ст. 2342) на

порядок встановлення нормативів чисельності слухачів, аспірантів

та докторантів на одну штатну посаду науково-педагогічного

працівника Національної академії державного управління при

Президентові України. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1796 ( 1796-2004-п ) від

31.12.2004 )

4. Міністерству економіки та з питань європейської

інтеграції, Міністерству фінансів під час розроблення проекту

Державної програми економічного і соціального розвитку України

враховувати починаючи з 2002 року державне замовлення Української

Академії державного управління при Президентові України щодо

визначення щорічного плану прийому слухачів, аспірантів,

докторантів виходячи з можливостей Державного бюджету України на

відповідний рік.

5. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від

31 серпня 1995 р. N 700 ( 700-95-п ) "Про віднесення посад

працівників Української Академії державного управління при

Президентові України до категорій посад державних службовців та

умови оплати їх праці" зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2002 р. N 70

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо розвитку Української Академії

державного управління при Президентові

України в 2002-2004 роках

1. Відповідно до Основних напрямів реформування Української

Академії державного управління при Президентові України (далі -

Академія), затверджених Указом Президента України від 21 вересня

2001 р. N 850 ( 850/2001 ), підготувати пропозиції про внесення

змін до:

Положення про прийом слухачів до Української Академії

державного управління при Президентові України, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. N 446

( 446-96-п ), з урахуванням специфіки функціонування факультету

вищих керівних кадрів;

Положення про порядок стажування слухачів Української

Академії державного управління при Президентові України та

слухачів вищих закладів освіти, які навчаються за

освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного

управління, в органах виконавчої влади, інших державних органах та

органах місцевого самоврядування, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 783

( 783-96-п ), передбачаючи стажування слухачів відповідно до

тематики магістерських робіт;

Положення про працевлаштування випускників Української

Академії державного управління при Президентові України,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня

1996 р.

N 1269 ( 1269-96-п ), передбачаючи гарантії використання

випускників у системі органів державної влади та органів місцевого

самоврядування, як правило, на посадах не нижче IV категорії.

Академія, Головдержслужба,

Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін,

Мін'юст.

Лютий 2002 року.

2. Здійснити заходи щодо розмежування підготовки та

підвищення кваліфікації кадрів вищого і середнього управлінських

рівнів за змістом, формами і методами навчання, організаційними

структурами Академії та інших навчальних закладів, маючи на увазі

орієнтацію роботи Академії на підготовку державних службовців,

посадових осіб місцевого самоврядування для роботи на посадах,

віднесених до першої - третьої категорій, та відповідного

кадрового резерву, а також керівників державних підприємств,

установ та організацій I-II номенклатурних груп.

Академія, Головдержслужба, МОН.

2002 рік.

3. Вивчити питання про доцільність створення Кримського

філіалу Академії та у разі потреби внести в установленому порядку

відповідні пропозиції.

Рада міністрів Автономної

Республіки Крим, Академія,

Головдержслужба, МОН, Мінпраці,

Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст.

Перше півріччя 2002 року.

4. З метою забезпечення ефективного функціонування

загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб

місцевого самоврядування удосконалити структуру підготовки

фахівців освітньої галузі "Державне управління", розширити перелік

спеціальностей та спеціалізацій цієї підготовки, зокрема для

створення потенціалу висококваліфікованих кадрів, що

залучатимуться до роботи на посадах, віднесених до першої -

третьої категорій, формування відповідного кадрового резерву.

Академія, МОН, Мінпраці,

Мінекономіки, Мінфін,

Головдержслужба, Мін'юст.

Грудень 2002 року.

5. Розробити нормативно-правові акти щодо запровадження в

Академії екстернатної та дистанційної форм навчання.

Академія, МОН, Держкомзв'язку,

Головдержслужба.

Березень 2002 року.

6. Забезпечити розроблення та запровадження державних

стандартів освіти за новими спеціальностями освітньої галузі

"Державне управління".

МОН, Академія, Головдержслужба.

2002-2004 роки.

7. Підготувати пропозиції щодо передбачення в

інформаційно-аналітичній системі органів державної влади

відповідного розділу з питань підготовки, перепідготовки та

підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб

місцевого самоврядування.

Академія, Головдержслужба,

Держкомзв'язку.

Вересень 2002 року.

8. Створити в Академії та її регіональних інститутах

Міжрегіональну мережу дистанційного навчання державних службовців

і посадових осіб місцевого самоврядування.

Передбачити створення в Міжрегіональній мережі електронної

бази даних (електронної бібліотеки) з питань державного

управління, місцевого самоврядування та забезпечити доступ до неї

через мережу Інтернет.

Академія, Мінекономіки, Мінфін,

Держкомзв'язку, МОН,

Головдержслужба, Мінпраці,

Мін'юст.

2002-2004 роки.

9. Передбачити залучення Академії до укладення та реалізації

міжнародних програм і проектів з питань адміністративної реформи,

європейської інтеграції, професіоналізації, кадрового та наукового

забезпечення державного управління і місцевого самоврядування.

Сприяти стажуванню слухачів, аспірантів, докторантів,

викладачів, працівників Академії та її регіональних інститутів,

працівників органів державної влади у відповідних організаціях

інших держав, вивченню іноземного досвіду та проведенню спільних з

іноземними партнерами наукових досліджень.

Міністерства, інші центральні

органи виконавчої влади, Академія.

2002-2004 роки.

10. Розробити та подати в установленому порядку для

затвердження проект наукової програми фундаментальних і прикладних

досліджень Академії з проблем державного управління і місцевого

самоврядування до 2004 року.

Академія, Мінекономіки,

Головдержслужба.

Перше півріччя 2002 року.

11. Розширити перелік спеціальностей у науковій галузі

"Державне управління", доповнити паспорти наукових спеціальностей

з метою забезпечення потреб у підготовці висококваліфікованих

науково-педагогічних і наукових кадрів.

Академія, ВАК, МОН, Мінпраці,

Мінекономіки, Головдержслужба,

Мін'юст.

Вересень 2002 року.

12. Підготувати пропозиції щодо реалізації Наукової програми

дослідження розвитку державної служби та вдосконалення кадрового

забезпечення державного управління, затвердженої постановою

Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2001 р. N 953

( 953-2001-п ), стосовно підготовки, перепідготовки та підвищення

кваліфікації державних службовців.

Академія, Головдержслужба.

Січень 2002 року.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2002 р. N 70

ПРОГРАМА

розвитку навчальної та матеріально-технічної

бази Української Академії державного

управління при Президентові України

на 2002-2004 роки

I. Капітальні вкладення на будівництво

по Українській Академії державного управління

при Президентові України (м. Київ)

------------------------------------------------------------------ | Термін | Обсяги | реалізації, | фінансування Зміст заходу | роки | за роками, | | млн. гривень | |-------------- | |2002|2003|2004 ------------------------------------------------------------------ Реконструкція 2002-2004 1 3 3,5

Житлове будівництво -"- 0,5 0,7 0,7 ------------------------------------------------------------------ Усього 1,5 3,7 4,2

II. Капітальні вкладення на капітальний

та поточний ремонт, придбання предметів

довготермінового користування по Академії,

регіональних інститутах

1. Капітальні вкладення на -"- 1 2 2,3

будівництво, всього:

у тому числі Українська Академія державного управління при

Президентові України:

капітальний ремонт -"- 1 0,2

поточний ремонт 2003-2004 0,8 0,9

Дніпропетровський регіональний -"- 0,3 0,3

інститут державного управління -

капітальний ремонт

Львівський регіональний інститут -"- 0,3 0,3

державного управління - капітальний

ремонт

Одеський регіональний інститут -"- 0,3 0,3

державного управління - капітальний

ремонт

Харківський регіональний інститут -"- 0,3 0,3

державного управління - капітальний

ремонт

2. Придбання предметів -"- 2,5 2,7

довготермінового користування, всього

у тому числі створення мережі -"- 0,5 0,6

дистанційного навчання

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2002 р. N 70

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 31 серпня 1995 р. N 700 ( 700-95-п )

1. У вступній частині постанови слова та цифри "від 2 серпня

1995 р. N 682" замінити словами та цифрами "від 21 вересня 2001 р.

N 850 ( 850/2001 )".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 703

( 703-2013-п ) від 14.08.2013 }

3. У пункті 2 слова "професорсько-викладацькому і науковому

персоналу" замінити словами "науково-педагогічним і науковим

працівникам".

4. У пункті 3 слова "професорсько-викладацькому складу"

замінити словами "науково-педагогічним і науковим працівникам".

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 24 січня 2002 р. N 70 "Про заходи щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002-2004 роках". Кабінет Міністрів України. 2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 24 січня 2002 р. N 70 "Про заходи щодо розвитку Української Академії державного управління при Президентові України в 2002-2004 роках". 2002

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -