Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 21 січня 2015 р. № 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 21 січня 2015 р.

№ 32

Київ

Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 33


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 січня 2015 р.

№ 32

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство екології та природних ресурсів України

1. Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінприроди є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

2. Мінприроди у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінприроди є:

1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки; геологічного вивчення та раціонального використання надр; поводження з відходами, у тому числі радіоактивними; поводження з пестицидами та агрохімікатами; ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; радіаційного захисту; раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів; охорони та раціонального використання земель; збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі; організації, охорони та використання природно-заповідного фонду; охорони атмосферного повітря; розвитку водного господарства і меліорації земель; державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про раціональне використання, відтворення і охорону природних ресурсів, відтворення та охорону земель, екологічну та радіаційну безпеку, охорону та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, збереження, відтворення і невиснажливе використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, з питань поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, дотримання вимог біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об’єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритій системі; здійснення державного геологічного контролю, а також у сфері збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

2) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної та в межах повноважень, передбачених законом, біологічної і генетичної безпеки, геологічного вивчення та раціонального використання надр, поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, охорони та раціонального використання земель, збереження, відтворення та невиснажливого використання біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, охорони атмосферного повітря, а також збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

4.

Мінприроди відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері екологічної безпеки, поводження з відходами, у тому числі радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, державної екологічної експертизи, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи з питань щодо:

ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та порядків контролю за їх дотриманням;

ведення реєстрів місць видалення відходів та об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;

контролю за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням;

ведення паспорта відходу;

екологічної безпеки під час перевезення небезпечних вантажів і ліквідації наслідків аварій, що відбуваються під час їх перевезення;

переліку небезпечних властивостей відходів;

переліку пестицидів та агрохімікатів, використання яких дозволяється в Україні;

визначення відповідності пестицидів та агрохімікатів сертифікатам якості, визначення залишкових кількостей пестицидів та агрохімікатів;

проведення екологічної експертизи;

6) розробляє і вводить у дію нормативи допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на стан навколишнього природного середовища;

7) проводить ліцензування операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;

8) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:

транскордонне перевезення небезпечних відходів;

ввезення на митну територію України незареєстрованних пестицидів та агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;

9) погоджує місця розміщення небезпечних об’єктів поводження з відходами;

10) здійснює державну реєстрацію пестицидів та агрохімікатів;

11) веде перелік пестицидів та агрохімікатів, дозволених для використання, і щорічні доповнення до нього, затверджує регламенти їх застосування;

12) здійснює акредитацію підприємств, установ та організацій, які проводять державні випробування пестицидів та агрохімікатів;

13) затверджує план державних випробувань пестицидів та агрохімікатів;

14) проводить відповідно до законодавства державну екологічну експертизу стосовно об’єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

15) затверджує відомчі норми і правила з фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління ДАЗВ;

16) здійснює формування та ведення Державного реєстру суб’єктів господарювання, які здійснюють приймання та/або розбирання транспортних засобів, що утилізуються;

17) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері охорони атмосферного повітря з питань:

затвердження правил, нормативів, норм, методик;

проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

визначення вимог до оформлення документів для отримання дозволів та встановлення форми дозволів;

установлення порядку та критеріїв взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, визначення видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

ведення переліку установ та організацій, яким надається право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;

визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

визначення переліків фізичних та біологічних факторів, а також критеріїв визначення стаціонарних джерел забруднення, для яких розробляються нормативи гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних факторів на стан атмосферного повітря;

визначення переліків типів устаткування, для яких розробляються нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел;

визначення показників емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин;

18) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:

провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях;

викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єктів першої групи;

викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки для об’єктів першої групи;

19) веде державний кадастр викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

20) веде перелік установ та організацій, яким надано право розробляти документи, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності;

21) реєструє звіти з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єктів першої групи;

22) здійснює взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;

23) узагальнює практику застосування законодавства з питань регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;

24) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї з питань щодо:

національних стандартів і процедур моніторингу, звітності та перевірки даних про викиди та абсорбцію (поглинання) парникових газів;

вимог до підготовки проектів спільного впровадження та їх реалізації;

вимог до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження;

строків подання та форм звітності про викиди парникових газів;

правил роботи національної системи торгівлі вуглецевими одиницями;

методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції (поглинання) поглиначами парникових газів;

критеріїв відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних із реалізацією таких проектів;

25) забезпечує виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, в тому числі впровадження механізмів за Кіотським протоколом, та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо забезпечення їх виконання;

26) здійснює функції уповноваженого органу виконавчої влади, який від імені держави бере участь у Рамковій конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, в роботі Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Наради Сторін Кіотського протоколу, а також їх органів і робочих сесій;

27) готує, затверджує і подає до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату інформацію на виконання Рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Наради Сторін Кіотського протоколу;

28) організовує роботу щодо залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

29) здійснює сплату внесків до бюджету Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, а також до Міжнародного журналу транзакцій;

30) укладає в межах повноважень, передбачених законом, міжнародні договори України, забезпечує виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, з питань, що належать до його компетенції у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін;

31) забезпечує:

розгляд та прийняття рішення про схвалення і затвердження або про відмову у схваленні і затвердженні проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів або збільшення абсорбції парникових газів, та здійснює моніторинг реалізації таких проектів;

розгляд та прийняття в установленому порядку рішення про схвалення, реалізацію і фінансування або про відмову у схваленні, реалізації і фінансуванні проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів, і затверджує плани заходів щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

підготовку, затвердження та подання національного повідомлення про зміну клімату згідно із зобов’язаннями за Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї;

інвентаризацію антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів на національному рівні з метою підготовки національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, а також затвердження і подання до Секретаріату Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату Національного звіту (кадастру) антропогенних викидів джерелами та абсорбції поглиначами парникових газів;

32) формує, веде та забезпечує функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів;

33) здійснює акредитацію незалежних органів - резидентів України, що мають право здійснювати детермінацію та верифікацію проектів, що реалізуються за механізмом спільного впровадження;

34) укладає угоди з продажу частин установленої кількості викидів парникових газів на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

35) створює та веде базу даних новітніх технологій у сфері скорочення викидів парникових газів;

36) створює та забезпечує функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

37) забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері раціонального використання, відтворення і охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі та у межах повноважень, передбачених законом, біологічної та генетичної безпеки, охорони та раціонального використання земель з питань:

охорони, використання та відтворення тваринного і рослинного світу;

ведення державного обліку і кадастру рослинного світу, ведення державного кадастру тваринного світу;

ведення державного обліку чисельності об’єктів тваринного світу та обліку обсягів їх добування;

встановлення лімітів, норм використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів);

спеціального використання об’єктів тваринного світу (крім водних біоресурсів);

реєстрації та утримання диких тварин, які вилучені з природного середовища з метою надання їм допомоги;

реалізації об’єктів тваринного світу, конфіскованих або безоплатно вилучених внаслідок порушення законодавства в частині ввезення в Україну та вивезення за її межі диких тварин та інших об’єктів тваринного світу;

встановлення правил добування диких тварин, а також їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі;

регулювання заходів, необхідних для скорочення чисельності тварин у разі виникнення або загрози виникнення епізоотій та в разі виникнення небезпечних ситуацій;

затвердження переліків дикорослих видів рослин, поширення і чисельність яких підлягають регулюванню;

ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів тваринного і рослинного світу, крім генетично модифікованих організмів;

загального використання і відтворення природних рослинних ресурсів;

затвердження нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів, затвердження розрахункових лісосік;

визначення природних рослинних угруповань, які підлягають занесенню до Зеленої книги України, затвердження переліків рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні і заносяться до Зеленої книги України;

ведення Червоної та Зеленої книг України;

створення, поповнення, зберігання, використання, відчуження та державного обліку зоологічних і ботанічних колекцій, торгівлі ними, а також ввезення в Україну, пересилання та вивезення за її межі;

затвердження переліків видів тварин, рослин та грибів, що заносяться до Червоної книги України, видів тварин, рослин та грибів, що виключені з Червоної книги України;

державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище;

встановлення переліку земель, на яких застосовується обмеження щодо вирощування генетично модифікованих сортів рослин;

визначення і занесення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, та встановлення порядку їх охорони, використання і відтворення;

затвердження типових конструкцій засобів перевезення диких тварин;

38) здійснює погодження ліміту використання лісових ресурсів під час здійснення побічних лісових користувань та лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових матеріалів;

39) видає, анулює, здійснює переоформлення та видачу дублікатів документів дозвільного характеру на:

спеціальне використання об’єктів тваринного світу;

спеціальне використання природних рослинних ресурсів;

переселення тварин у нові місця перебування, акліматизацію нових для фауни України видів диких тварин, а також на проведення заходів щодо схрещування диких тварин;

утримання диких тварин у неволі;

імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків (крім осетрових риб і виробленої з них продукції, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення);

спеціальне використання (добування, збирання) об’єктів, які занесені до Червоної книги України;

право займатися розведенням у напіввільних умовах чи в неволі видів тварин, які занесені до Червоної книги України;

проведення державних апробацій (випробувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі;

вивільнення генетично модифікованих організмів у відкритій системі;

транзитне переміщення не зареєстрованих в Україні генетично модифікованих організмів;

40) здійснює процедуру надання попередньої обґрунтованої згоди щодо можливості транскордонного переміщення генетично модифікованих організмів, призначених для умисного введення в навколишнє природне середовище відповідно до вимог Картахенського протоколу про біобезпеку та Конвенції про біологічне різноманіття;

41) затверджує нормативи спеціального використання природних рослинних ресурсів та розрахункові лісосіки заготівлі деревини, погоджує матеріали лісовпорядкування;

42) здійснює погодження поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок;

43) формує мережу дослідних земельних ділянок та ділянок з еталонними ґрунтами для ведення моніторингу земель на національному рівні;

44) веде державний облік і кадастр рослинного і тваринного світу;

45) веде Червону та Зелену книги України;

46) здійснює управління формуванням, збереженням і використанням національної екологічної мережі;

47) забезпечує у сфері організації охорони та використання природно-заповідного фонду нормативно-правове регулювання з питань:

спеціального використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

ведення державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

діяльності служби державної охорони природно-заповідного фонду;

наукової, рекреаційної, еколого-освітньої діяльності природних та біосферних заповідників та національних природних парків;

економічного обґрунтування розвитку природно-заповідного фонду, а також економічної оцінки природних комплексів і об’єктів, які входять до його складу;

ведення паспорта водно-болотного угіддя міжнародного значення;

48) встановлює ліміти на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

49) веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

50) бере участь у проведенні науково-технічної політики у сфері організації, охорони та використання природно-заповідного фонду, а саме: узагальненні наукових досліджень на територіях природних та біосферних заповідників, національних природних парків; затвердженні порядку підготовки та програми Літопису природи; здійсненні наукових досліджень на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду; затвердженні програм і планів науково-дослідних робіт;

51) здійснює:

управління охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду, службою державної охорони природно-заповідного фонду;

підготовку і подання пропозицій щодо створення, оголошення нових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також розширення, зміни меж, категорії та скасування статусу існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

52) затверджує положення про території та об’єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також положення про території та об’єкти, які мають особливу екологічну, наукову, естетичну, господарську, а також історико-культурну цінність;

53) затверджує проекти організації території природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення;

54) погоджує проекти організації територій дендрологічних, зоологічних парків та ботанічних садів загальнодержавного значення, проекти утримання та реконструкції парків - пам’яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, що не належать до сфери управління Мінприроди;

55) затверджує положення про екологічні фонди природних, біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних парків і зоологічних парків;

56) погоджує призначення керівників спеціальних адміністрацій природних та біосферних заповідників, національних природних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків загальнодержавного значення, а також регіональних ландшафтних парків;

57) забезпечує розроблення проектів створення, оголошення, зміни меж, категорії та скасування статусу територій та об’єктів природно-заповідного фонду; проектів резервування цінних для заповідання природних територій та об’єктів;

58) організовує встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

59) забезпечує у сфері охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів нормативно-правове регулювання з питань:

затвердження правил, нормативів, норм з охорони та відтворення вод (поверхневі, підземні, морські), раціонального використання водних ресурсів, аналізує практику їх застосування;

встановлення лімітів забору, використання води та лімітів скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти;

методик та методичних вказівок щодо встановлення технологічних нормативів;

встановлення порядку видачі дозволів на спеціальне водокористування, днопоглиблювальні роботи, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду, а також порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти та переліку забруднюючих речовин, скидання яких у водні об’єкти нормується, розроблення та затвердження критеріїв оцінки забруднення підземних горизонтів водних об’єктів;

встановлення критеріїв визначення екстремально високого рівня забруднення вод;

60) забезпечує у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель нормативно-правове регулювання з питань щодо:

правил, нормативів, норм у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, аналізує практику їх застосування;

організації та проведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель;

ведення державного водного кадастру за розділом “Водокористування”;

61) забезпечує нормативно-правове регулювання з питань щодо:

обліку робіт і досліджень, пов’язаних з геологічним вивченням надр;

обліку нафтових і газових свердловин та обліку обсягу погашених і видобутих корисних копалин, їх втрат, а також форм звітності щодо обліку запасів корисних копалин для ведення державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин;

порядку обліку, зберігання та користування матеріалами державного інформаційного геологічного фонду;

змісту, оформлення і порядку подання на розгляд в установленому порядку геолого-економічної оцінки родовищ металічних і неметалічних корисних копалин;

виконання робіт із стандартизації, метрології, за результатами проведення сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр, у тому числі щодо правил нормативного забезпечення геологічного вивчення надр;

порядку погодження надання надр у користування;

грошової винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення;

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пов’язаних з розробленням і впровадженням у виробництво наукових і методичних основ прогнозування, пошуком та розвідкою родовищ корисних копалин, прогнозуванням змін геологічного середовища та іншими потребами геологічного вивчення надр, зокрема щодо:

- стадій геологорозвідувальних робіт;

- порядку організації та здійснення розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

- ведення Державної еколого-геологічної карти;

62) забезпечує у сфері державного нагляду (контролю) за дотриманням природоохоронного законодавства нормативно-правове регулювання з питань щодо:

організації та проведення перевірок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення;

розрахунків розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства;

технічної експлуатації установок очистки газу;

взаємодії з Держгеонадрами та іншими органами державного контролю;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів, мисливського впорядкування;

переміщення (перевезення), експорту (реекспорту), імпорту, вилучення, набуття у власність, користування, оренди об’єктів тваринного світу, торгівлі ними, в тому числі тими, що занесені до Червоної книги України та перебувають під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення;

проведення екологічного та радіологічного контролю транспортних засобів і вантажів, у тому числі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України;

визначення переліків товарів, які підлягають радіологічному та екологічному контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України;

63) готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від інших органів;

64) визначає пріоритетні напрями розвитку з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

65) проводить моніторинг та оцінку впливу державної політики у відповідній сфері;

66) встановлює порядок планування і контролю за виконанням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у визначеній сфері та впровадженням їх результатів;

67) організовує моніторинг навколишнього природного середовища, забезпечує функціонування загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи моніторингу навколишнього природного середовища;

68) визначає екологічні показники для оцінки стану навколишнього природного середовища та методичні вказівки щодо їх застосування;

69) визначає реєстри складових мережі спостережень системи моніторингу навколишнього природного середовища;

70) розробляє методики проведення моніторингу навколишнього природного середовища, зокрема суб’єктами господарювання, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану навколишнього природного середовища;

71) готує і подає на розгляд Верховної Ради України щорічну Національну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні;

72) забезпечує впровадження механізмів сталого розвитку з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

73) організовує, координує та контролює проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище, зокрема у транскордонному контексті;

74) здійснює технічне регулювання у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

75) видає сертифікати на право проведення екологічного аудиту, веде реєстр екологічних аудиторів та юридичних осіб, що мають право на проведення екологічного аудиту;

76) затверджує положення про сертифікацію екологічних аудиторів та про ведення реєстру екологічних аудиторів;

77) розробляє стратегічні, програмно-планові документи та забезпечує їх реалізацію;

78) забезпечує виконання законодавства з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

79) бере участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС;

80) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, організацію виконання зобов’язань, взятих Україною за міжнародними договорами, укладає міжнародні договори України, забезпечує міжнародне співробітництво, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду;

81) організовує роботу із залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, грантів та інших міжнародних програм у визначеній сфері;

82) бере в межах повноважень, передбачених законом, участь у плануванні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і реагування на них;

83) здійснює співпрацю з інститутами громадянського суспільства, забезпечує участь громадськості у формуванні та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

84) реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо здійснення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища;

85) забезпечує інформування громадськості про формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

86) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінприроди, сприяє розвитку екологічної освіти та екологічному вихованню населення;

87) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Мінприроди, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

88) затверджує положення про громадський контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища;

89) встановлює порядок надання інформації про стан навколишнього природного середовища і порядок організації та проведення публічних слухань або відкритих засідань з питань впливу запланованої діяльності на навколишнє природне середовище;

90) здійснює функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

91) бере участь у формуванні, збереженні та використанні екологічної мережі, у формуванні національної системи науково-технічної інформації;

92) сприяє залученню інвестицій у сферу охорони навколишнього природного середовища, зміни клімату, екологічної та в межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки, охорони та раціонального використання земель, заповідної справи та оцінки впливу на навколишнє природне середовище, зокрема у транскордонному контексті;

93) подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

94) організовує наукову, науково-технічну, інвестиційну, інформаційну, видавничу діяльність, пропагування досягнень і передового досвіду, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп’ютерних мереж з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

95) передає відповідно до законодавства правоохоронним органам матеріали про виявлені правопорушення;

96) виступає замовником науково-дослідних робіт з питань, що належать до його компетенції;

97) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінприроди з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Мінприроди, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінприроди та на керівні посади на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Мінприроди, а також осіб, включених до кадрового резерву;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінприроди, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за її збереженням;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

6.

Мінприроди для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Мінприроди;

2) одержувати безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати в установленому порядку комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Мінприроди у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. Мінприроди в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Мінприроди, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти Мінприроди підлягають державній реєстрації в установленому порядку.

Накази Мінприроди, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. Мінприроди очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників та заступника Міністра - керівника апарату, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

10. Міністр:

1) очолює Мінприроди, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінприроди;

3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і за пропозицією керівників зазначених органів - пропозиції щодо кандидатур для призначення на посаду їх заступників;

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату таких центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату Мінприроди, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб Мінприроди, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між Мінприроди та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи Мінприроди та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінприроди, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання в апараті Мінприроди Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінприроди;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінприроди та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінприроди, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінприроди;

10) призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів, працівників патронатної служби, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

11) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та працівників апарату Мінприроди, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, до відзначення державними нагородами;

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників;

13) притягує до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінприроди;

14) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління Мінприроди, затверджує їх положення (статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності;

15) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра та заступника Міністра - керівника апарату, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;

16) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату Мінприроди доручення;

17) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінприроди;

18) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в Мінприроди та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

19) представляє Мінприроди у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

21) підписує накази Мінприроди;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінприроди, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Міністерстві може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінприроди.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінприроди можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.

12. Граничну чисельність державних службовців і працівників апарату Мінприроди затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату Мінприроди затверджує Міністр.

Штатний розпис та кошторис Мінприроди затверджує заступник Міністра - керівник апарату за погодженням з Мінфіном.

13. Мінприроди є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 21 січня 2015 р. № 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 21 січня 2015 р. № 32 "Про затвердження Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -