Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 19 травня 1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств". 1999

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 травня 1999 р.

№ 859

Київ

Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 730 від 28.04.2000

№ 542 від 19.04.2006

№ 37 від 28.01.2009

№ 35 від 25.01.2012

№ 936 від 11.11.2015

№ 1034 від 11.11.2015

№ 80 від 18.02.2016}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про оплату праці" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Надати керівникам центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які укладають контракти з керівниками підприємств, заснованих на державній власності, у тому числі казенних, та об'єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, підприємств, заснованих на комунальній власності, право встановлювати:

{Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ № 730 від 28.04.2000}

1) розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком.

У разі наявності можливості застосування двох і більше максимально допустимих розмірів посадового окладу керівника підприємства згідно з додатком використовується найвищий із максимально допустимих розмірів посадових окладів;

{Підпункт 1 пункту 1 в редакції Постанов КМ № 730 від 28.04.2000, № 1034 від 11.11.2015}

2) розмір посадового окладу керівників об'єднань державних підприємств на рівні посадового окладу керівника найбільшого за чисельністю працюючих підприємства, що входить до складу цього об'єднання, який може підвищуватись до 10 відсотків;

3) умови, диференційовані показники та розміри преміювання за підсумками роботи за:

квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника підприємства;

рік - у розмірі до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

При цьому у разі:

наявності заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до цієї постанови;

збільшення розміру заборгованості підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом премія за такий поточний звітний період не нараховується;

погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни премія зменшується або не нараховується у тому звітному періоді, коли виявлено відповідне порушення (за окремим рішенням);

{Підпункт 3 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

4) доплати до посадового окладу за науковий ступінь кандидата або доктора наук у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків і за вчене звання старшого наукового співробітника у розмірі 25 відсотків та професора 33 відсотки, якщо підприємство здійснює науково-дослідну, науково-виробничу та науково-технічну діяльність.

Доплати провадяться у разі, коли діяльність керівника за профілем збігається з наявним науковим ступенем, вченим званням;

{Підпункт 4 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 37 від 28.01.2009}

{Підпункт 5 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

5-1) щомісячну надбавку за стаж наукової діяльності для працівників, робота яких пов'язана з науковою, науково-технічною діяльністю, у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

{Пункт 1 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 37 від 28.01.2009}

{Підпункт 5-2 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

{Підпункт 5-3 пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

6) керівникові підприємства (об’єднання державних підприємств) можуть виплачуватися також:

грошова допомога у розмірі не більш як шість посадових окладів у разі виходу на пенсію;

матеріальна винагорода за ефективне управління державним майном за рахунок частини чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (об’єднання державних підприємств), згідно з умовами, затвердженими суб’єктом управління, який виконує функції з  управління таким підприємством.

{Підпункт 6 пункту 1 в редакції Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

2.

Поширити умови оплати праці, передбачені пунктом 1 цієї постанови, на керівників - голів правлінь відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, з якими укладено контракти, на період до скликання перших загальних зборів акціонерів товариства, а також на голів правлінь та членів правлінь публічних акціонерних товариств.

{Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 80 від 18.02.2016}

Дія підпункту 1 пункту 1 цієї постанови у частині визначення розміру посадового окладу керівника підприємства не поширюється на керівника державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське телебачення і радіомовлення" та його заступників.

{Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 936 від 11.11.2015}

3. Центральним органам виконавчої влади, міністерствам і республіканським комітетам Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади:

- у місячний термін розробити і затвердити умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників:

державних підприємств (крім державних підприємств, переданих до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади) - за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством економіки;

підприємств, які належать Автономній Республіці Крим, - за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим та Міністерством економіки Автономної Республіки Крим;

{Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 542 від 19.04.2006}

державних підприємств, переданих до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих органів виконавчої влади, і підприємств, заснованих на комунальній власності, - за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення і управлінням економіки обласних, Київської та Севастопольської міських і районних державних адміністрацій;

{Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 542 від 19.04.2006}

- у тримісячний термін внести зміни до укладених контрактів згідно з вимогами цієї постанови.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 730 від 28.04.2000}

4. Установити, що керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади несуть персональну відповідальність за встановлення розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, в тому числі казенних, об'єднань державних підприємств, утворених центральними органами виконавчої влади відповідно до законодавства, з якими укладаються контракти, згідно з цією постановою.

5.

Міністерству економіки, Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до розділу 3 Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597 (ЗП України, 1995 р., № 11, ст. 264; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 81), відповідно до цієї постанови.

6. Міністерству соціальної політики забезпечити контроль за виконанням цієї постанови та надавати роз'яснення щодо її застосування.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 35 від 25.01.2012}

7. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. № 47 "Про регулювання розмірів посадових окладів і премій керівників державних підприємств, організацій і об'єднань" (ЗП України, 1993 р., № 4 - 5, ст. 69);

постанову Кабінету Міністрів України від 27 липня 1994 р. № 511 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. № 47" (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 271).

Прем'єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 19 травня 1999 р.

№ 859

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 11 листопада 2015 р. № 1034)

ПОКАЗНИКИ

для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства, заснованого на державній, комунальній власності

Фінансові показники підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, та середньооблікова чисельність працівників в еквіваленті повної зайнятості робітника за рік

Максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії

1. Вартість активів становить менш як 1 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш як 200 млн. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - менш як 500 осіб

до 10

2. Вартість активів становить більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 3 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 200 млн. гривень та не перевищує 1 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 500 осіб та не перевищує 1 тис. осіб

до 30

3. Вартість активів становить більш як 3 млрд. гривень та не перевищує 10 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 5 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 1 тис. осіб та не перевищує 5 тис. осіб

до 60

4. Вартість активів становить більш як 10 млрд. гривень та не перевищує 30 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 5 млрд. гривень та не перевищує 10 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 5 тис. осіб та не перевищує 20 тис. осіб

до 100

5. Вартість активів становить більш як 30 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 10 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 20 тис. осіб

до 200

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 730 від 28.04.2000, № 37 від 28.01.2009; в редакції Постанови КМ № 1034 від 11.11.2015}

Міністр

Кабінету Міністрів України

А.ТОЛСТОУХОВ

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 19 травня 1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств". Кабінет Міністрів України. 1999

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 19 травня 1999 р. № 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств". 1999

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -