Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 14 травня 2015 р. № 299 "Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2015 р.

№ 299

Київ

Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до абзацу другого частини шостої статті 12 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Положення про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається;

перелік інформаційних ресурсів баз даних Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення згідно з додатком.

2.

Установити, що забезпечення функціонування та розвитку Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється суб’єктами зазначеної системи за рахунок і в межах видатків, передбачених їм у державному бюджеті на відповідний рік.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 31


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 травня 2015 р. № 299

ПОЛОЖЕННЯ

про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

1. Це Положення регулює порядок визначення державних інформаційних ресурсів та порядок надання доступу до них для забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - Єдина система), а також засади її функціонування та розвитку.

2.

Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

суб’єкти Єдиної системи - Держфінмоніторинг та інші державні органи, що забезпечують доступ Держфінмоніторингу до державних інформаційних ресурсів, які необхідні для виконання покладених на нього завдань;

інформаційні ресурси баз даних - визначена Держфінмоніторингом та погоджена іншими суб’єктами Єдиної системи частина державних інформаційних ресурсів;

доступ до інформаційних ресурсів баз даних - автоматизований доступ Держфінмоніторингу до інформаційних ресурсів баз даних або надання їх суб’єктом Єдиної системи для оновлення у сховищі даних;

сховище даних - сукупність структурованих та формалізованих відомостей з державних інформаційних ресурсів, що об’єднуються в центральній підсистемі Єдиної системи для проведення державного фінансового моніторингу Держфінмоніторингом.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, “Про інформацію”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист персональних даних”, “Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України”.

3. Єдина система - організаційно-технічна система, яка з використанням технічних і програмних засобів реалізує технології збирання та обробки інформації державних інформаційних ресурсів, необхідної для проведення комплексного аналізу інформації про фінансові операції, виявлення фактів маскування незаконного походження доходів та механізму їх легалізації, запобігання відмиванню (легалізації) таких доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.

Єдина система створюється в інтересах національної безпеки, захисту прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення відповідно до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” і Міжнародних стандартів з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню зброї масового знищення, рекомендованих Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

5. Пропозиції щодо формування переліку інформаційних ресурсів баз даних Єдиної системи розробляються Держфінмоніторингом.

6. Інформація, що обробляється в Єдиній системі, є інформацією з обмеженим доступом, що становить таємницю фінансового моніторингу.

7. Суб’єкти Єдиної системи забезпечують ведення та актуалізацію інформаційних ресурсів баз даних Єдиної системи безпосередньо або через адміністраторів державних інформаційних ресурсів.

8. Єдина система складається з:

центральної підсистеми;

функціональних підсистем;

спеціальної телекомунікаційної мережі;

комплексної системи захисту інформації.

9. Центральна підсистема, яка створюється та обслуговується Держфінмоніторингом, забезпечує доступ до інформаційних ресурсів баз даних Єдиної системи, їх обробку та адміністрування.

10. Функціональна підсистема, яка створюється суб’єктом Єдиної системи, забезпечує автоматизований доступ Держфінмоніторингу до інформаційних ресурсів баз даних.

11. Спеціальна телекомунікаційна мережа забезпечує конфіденційність інформації під час обміну нею між центральною та функціональними підсистемами Єдиної системи.

12. Комплексна система захисту інформації забезпечує захист державних інформаційних ресурсів в автоматизованих системах, що входять до складу Єдиної системи, шляхом здійснення комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і використання засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування доступу до інформації, несанкціонованого ознайомлення з нею та/або її модифікації.

Обробка інформації в Єдиній системі здійснюється із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою в установленому законодавством порядку відповідністю.

13. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та іншими суб’єктами Єдиної системи здійснюється:

на запит, що формується Держфінмоніторингом, до інформаційного ресурсу баз даних суб’єкта Єдиної системи з метою отримання інформації, необхідної для проведення державного фінансового моніторингу;

шляхом регулярного надання інформаційних ресурсів баз даних для їх оновлення у сховищі даних.

14. Структура, реквізити інформаційних ресурсів баз даних, періодичність їх оновлення, технології, процедури та строки двосторонньої взаємодії між Держфінмоніторингом та іншими суб’єктами Єдиної системи визначаються спільними нормативно-правовими актами та/або угодами.

15. Автоматизований доступ до інформаційних ресурсів баз даних функціональної підсистеми забезпечується шляхом інформаційного обміну між Держфінмоніторингом та іншими суб’єктами Єдиної системи з використанням файлів визначеної структури, формалізований опис яких визначається спільними нормативно-правовими актами та/або угодами.

В Єдиній системі використовуються такі основні типи файлів інформаційного обміну:

файл-запит - електронний документ (набір даних) визначеної структури, який формується та надсилається Держфінмоніторингом на адресу суб’єкта Єдиної системи і містить вимогу щодо надання інформації, повідомлення якої передбачається законодавством з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

файл-відповідь - електронний документ (набір даних) визначеної структури, який формується та надсилається суб’єктом Єдиної системи до Держфінмоніторингу і містить відповідь на запит;

файл-квитанція - електронний документ (набір даних) визначеної структури, який надсилається суб’єкту Єдиної системи, що надіслав файл-запит або файл-відповідь, і свідчить про прийняття або відмову в прийнятті відповідного файла.

Під час інформаційного обміну між суб’єктами Єдиної системи можуть використовуватися інші типи файлів, призначення, структура та зміст яких визначається спільними нормативно-правовими актами та/або угодами.

16. Оновлення інформаційних ресурсів баз даних у сховищі даних забезпечується шляхом надання суб’єктами Єдиної системи до Держфінмоніторингу файлів визначеної структури відповідно до спільних нормативно-правових актів та/або угод.

17. Факт обміну інформацією в рамках Єдиної системи фіксується у протоколах інформаційного обміну, контроль за веденням яких покладається на відповідний структурний підрозділ суб’єкта Єдиної системи.

18. Суб’єкти Єдиної системи забезпечують використання отриманої інформації виключно із службовою метою відповідно до закону. Така інформація не підлягає використанню, поширенню та передачі іншим особам, крім випадків, передбачених законом.

19. У разі використання Держфінмоніторингом відомостей з інформаційних ресурсів баз даних для формування узагальнених матеріалів під час передачі зазначених матеріалів правоохоронним або розвідувальним органам робиться посилання про належність такої інформації відповідному державному органу.


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 14 травня 2015 р. № 299

ПЕРЕЛІК

інформаційних ресурсів баз даних Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Інформаційні ресурси баз даних

Найменування суб’єкта Єдиної державної інформаційної системи

Відомості про осіб, які притягалися до кримінальної відповідальності (станом на 20 листопада 2012 р., до набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України)

МВС

Відомості про осіб, які переховуються від органів влади, та зниклих безвісти громадян

-“-

Відомості про осіб, які притягнені до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 164-1, 164-2, 164-5, 189-1, 190-193 Кодексу України про адміністративні правопорушення

-“-

Відомості про викрадені паспортні документи, що зареєстровані в органах внутрішніх справ

-“-

Відомості про реєстрацію транспортних засобів

-“-

Відомості про суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які порушили законодавство під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та до яких застосовано спеціальні санкції, передбачені статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”

Мінекономрозвитку

Відомості, що містяться в електронних копіях вантажних митних декларацій

ДФС

Облікові дані платників податків та відомості про їх банківські рахунки, взяті на податковий облік

-“-

Відомості про отримані платниками податків доходи та сплату податків

-“-

Відомості про задекларовані витрати, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування платників податків

ДФС

Відомості про доходи, що враховуються під час визначення об’єкта оподаткування страхових компаній

-“-

Відомості про документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус

ДМС

Відомості, що містяться в ЄДРПОУ

Держстат

Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України

Відомості про осіб, які порушили правила перетинання державного кордону України

Адміністрація Держприкордонслужби

Відомості про результати державного фінансового аудиту та інспектування

Держфінінспекція

Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

Казначейство

Відомості про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців

Мін’юст

Відомості про осіб, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму

Генеральна прокуратура України

Відомості про осіб, стосовно яких СБУ розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених статтею 209-1 Кримінального кодексу України

СБУ

Перелік ліцензій, виданих фінансовим установам

Нацкомфінпослуг

Відомості звітності страховиків про угоди перестрахування з нерезидентами

Відомості, що містяться в реєстрі професійних учасників фондового ринку (ринку цінних паперів), відомості про саморегулівні організації, що створюються особами, які провадять професійну діяльність на ринку цінних паперів

НКЦПФР

Нерегулярні адміністративні дані торговців цінними паперами про виконані та розірвані угоди з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами

НКЦПФР

Відомості про власників пакетів акцій, що володіють 10 і більше відсотками статутного капіталу емітентів акцій

-“-

Відомості про укладені на фондових біржах біржові контракти, у тому числі ті, щодо яких відбулися зміни

-“-

Відомості про вартість чистих активів у розрахунку на один цінний папір (акцію, інвестиційний сертифікат) інституту спільного інвестування та портфель цінних паперів інститутів спільного інвестування

-“-

Відомості про зареєстровані випуски цінних паперів

-“-

Відомості про фінансові інструменти, що перебувають у власності торговця цінними паперами станом на останній день кварталу (крім цінних паперів власних випусків)

-“-

Відомості про укладені договори купівлі-продажу державного майна

Фонд державного майна

Відомості, що містяться в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 травня 2015 р. № 299

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1896 “Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2674).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. № 459 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1896” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 14, ст. 1015).

3. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань проведення інспектування органами державної контрольно-ревізійної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2006 р. № 1618 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 46, ст. 3085).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1268 “Питання забезпечення функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 92, ст. 3124).

5. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. № 75 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 9, ст. 419).

6. Пункт 28 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 24, ст. 917).

7. Пункт 35 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 14 травня 2015 р. № 299 "Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 14 травня 2015 р. № 299 "Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -