Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 24 вересня 2015 р. № 736 "Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". 2015

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 вересня 2015 р.

№ 736

Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 376 від 08.06.2016}

Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, що додається.

2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814) доповнити такою позицією:

“Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

30

30

5

5”.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд.

58


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 вересня 2015 р. № 736

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну службу України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

1. Державна служба України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (далі - Служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику з питань, пов’язаних з Автономною Республікою Крим та м. Севастополем.

2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Служби є:

1) забезпечення формування і реалізація державної політики з питань, пов’язаних з Автономною Республікою Крим та м. Севастополем, зокрема щодо:

захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

захисту прав і свобод осіб, які порушені внаслідок тимчасової окупації частини території України;

захисту державних активів;

2) створення умов для вільного розвитку кримськотатарської мови, мов інших корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України;

3) сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх потреб, розвитку етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України.

4.

Служба відповідно до покладених на неї завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, готує проекти законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять для погодження від інших центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;

3) сприяє відшкодуванню Російською Федерацією збитків, завданих державі Україна внаслідок тимчасової окупації частини території України;

4) готує пропозиції щодо здійснення водо- і електропостачання на тимчасово окуповану територію України;

5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення інвестицій і реалізацію інфраструктурних проектів в районах компактного проживання громадян України, які вимушено залишили територію Кримського півострова внаслідок тимчасової окупації;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, захист конституційних прав і законних інтересів громадян України у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України;

7) здійснює заходи щодо підготовки та виконання програм і реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, залучення інвестицій і кредитів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій, з питань, що належать до компетенції Служби;

8) здійснює взаємодію з Меджлісом кримськотатарського народу та Курултаєм кримськотатарського народу, неурядовими організаціями іноземних держав, які представляють інтереси кримських татар, міжнародними неурядовими організаціями, засобами масової інформації;

9) проводить разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування моніторинг впливу тимчасової окупації частини території України на соціально-економічний розвиток держави, окремі галузі економіки;

10) надає організаційно-методичну та консультаційну допомогу центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у вирішенні питань, що належать до компетенції Служби;

11) проводить моніторинг стану дотримання прав і свобод людини і громадянина на тимчасово окупованій території України, взаємодіє з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу та Урядовим уповноваженим з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

12) вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання, які порушені внаслідок тимчасової окупації частини території України;

13) здійснює комплекс заходів, спрямованих на забезпечення та поновлення гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, майнових та немайнових прав осіб, які порушені внаслідок тимчасової окупації частини території України;

14) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням особливостей їх виконання на тимчасово окупованій території України;

15) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах повноважень, передбачених законом, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Служби;

16) разом з іншими державними органами розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для повернення в Україну осіб, що були депортовані за національною ознакою;

17) вивчає та аналізує тенденції етнонаціонального, релігійного і культурного розвитку корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України, розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;

18) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження та розвитку культури корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України;

19) сприяє проведенню благодійних заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності корінних народів та національних меншин, що проживають на тимчасово окупованій території України, сприяє залученню в установленому порядку коштів міжнародних організацій, неурядових організацій іноземних держав, міжнародних неурядових організацій для проведення благодійних акцій та виконання програм, спрямованих на забезпечення захисту прав і свобод осіб, які порушені внаслідок тимчасової окупації частини території України;

20) надає роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Служби, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Служби;

21) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Служби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

22) організовує проведення наукових досліджень із залученням міжнародних спеціалістів з питань, що належать до компетенції Служби;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Служба з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Служби, її територіальних органах, на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери її управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Служби і на керівні посади в її територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери управління Служби, формує кадровий резерв на відповідні посади, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників апарату Служби;

3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Служби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Служби, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

4) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, разом з відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за цільовим та ефективним використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;

5) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Служби відповідно до встановлених правил;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

6.

Служба для виконання покладених на неї завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

2) одержувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, їх посадових осіб, а також громадян та громадських об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції та семінари з питань, що належать до її компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. Служба здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, а також з органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Служба в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази Служби, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Накази Служби нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Служби, видані в межах повноважень, передбачених законом, обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. Службу очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

11. Голова Служби:

1) очолює Службу, здійснює керівництво її діяльністю, представляє Службу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями в Україні та за її межами;

2) визначає пріоритети роботи Служби та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи, звіти про їх виконання;

3) організовує та контролює виконання в апараті Служби та її територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства;

4) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Служба;

5) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції Служби;

6) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

7) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Служби;

8) призначає на посаду та звільняє з посади в порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Служби (якщо інше не передбачено законом);

9) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Служби;

10) призначає на посаду за погодженням із головами відповідних місцевих держадміністрацій, звільняє з посади керівників територіальних органів Служби;

11) призначає на посаду та звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Служби;

12) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Служби;

13) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Служби, керівників її територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців (якщо інше не передбачено законом);

14) вносить в установленому порядку подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Служби, її територіальних органів до відзначення державними нагородами України;

15) утворює комісії, робочі та експертні групи;

16) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

17) підписує накази Служби;

18) дає обов’язкові для виконання доручення державним службовцям і працівникам апарату Служби та її територіальних органів;

19) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті Служби;

20) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Служба;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.

12. Голова Служби має двох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Голови Служби.

13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Службі може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Служби.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Службі можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Служби.

14. Гранична чисельність державних службовців та працівників Служби затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Служби затверджується її Головою.

Штатний розпис та кошторис апарату Служби затверджується Головою Служби за погодженням з Мінфіном.

15. Служба є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 24 вересня 2015 р. № 736 "Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". Кабінет Міністрів України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 24 вересня 2015 р. № 736 "Деякі питання Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -