ПОСТАНОВА від 19 вересня 2018 р. № 749 "Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності". 2018

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2018 р.

№ 749

Київ

Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності

Відповідно до частини третьої статті 17 Закону України “Про електронні довірчі послуги” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України “Про електронні довірчі послуги”.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.

21


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2018 р. № 749

ПОРЯДОК

використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності

1. Цей Порядок визначає вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності (далі - державні установи) із використанням працівниками державних установ засобів кваліфікованого електронного підпису.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

захищений носій особистих ключів - засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що призначений для зберігання особистого ключа та має вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на ньому даних від несанкціонованого доступу, безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання;

інформаційний обмін - відправлення, отримання та передача електронних документів, що здійснюється користувачем кваліфікованих електронних довірчих послуг в електронній формі за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем або шляхом відправлення електронних носіїв, на яких записано цей документ;

кваліфіковані електронні довірчі послуги - електронні довірчі послуги, що надаються кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про електронні довірчі послуги”.

3.

Державна установа отримує на договірних засадах такі кваліфіковані електронні довірчі послуги:

створення, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;

формування, проведення перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту;

формування, проведення перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;

здійснення реєстрованої електронної доставки;

зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.

Закупівля кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

4. Державні установи для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для здійснення повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, здійснення інформаційного обміну з іншими юридичними особами, - виключно захищені носії особистих ключів.

У кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково до ідентифікаційних даних фізичної особи зазначаються ідентифікаційні дані державної установи (найменування та код згідно з ЄДРПОУ, за якими здійснено державну реєстрацію установи).

5. Вимоги щодо ведення обліку, зберігання та знищення особистих ключів працівників державної установи, а також надання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг (далі - кваліфікований надавач) інформації, необхідної для формування, скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів підписувачів державної установи, визначаються рішенням державної установи (її керівника), якщо інше не встановлено законом.

6. Організацію використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі забезпечує відповідальний підрозділ, що виконує відповідні функції, або працівник, визначений рішенням такої установи (її керівника). Відповідальний підрозділ (працівник) забезпечує:

підготовку та подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

надання допомоги підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів;

ознайомлення підписувачів з правилами застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг та здійснення контролю за їх дотриманням;

взаємодію з кваліфікованим надавачем з питань використання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

подання кваліфікованому надавачу заяв про скасування, блокування або поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;

ведення обліку захищених носіїв особистих ключів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

зберігання оригіналів документів та/або їх копій (крім копій особистих документів підписувачів, що містять їх персональні дані), на підставі яких отримано кваліфіковані електронні довірчі послуги;

здійснення контролю за використанням підписувачами засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки та зберіганням ними особистих ключів.

7. Ідентифікація підписувача - представника державної установи, проведення перевірки цивільної правоздатності та дієздатності державної установи здійснюються відповідно до вимог статті 22 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

Подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг, здійснюється відповідальним підрозділом (працівником) або підписувачем особисто.

Генерація пари ключів (особистого та відкритого) здійснюється підписувачем із використанням засобів кваліфікованого електронного підпису за його особистої присутності у кваліфікованого надавача, що обслуговує державну установу, або безпосередньо в державній установі.

8. Для подання кваліфікованому надавачу інформації, необхідної для отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг, державна установа може використовувати систему електронної взаємодії органів виконавчої влади у разі:

використання такої системи кваліфікованим надавачем;

дотримання вимог щодо захисту інформації в такій системі державною установою та кваліфікованим надавачем.

9. Ідентифікація підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі, з якими пов’язаний кваліфікований електронний підпис чи печатка, здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки.

Кваліфікований електронний підпис чи печатка вважаються такими, що пройшли перевірку та отримали підтвердження, якщо:

перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки проведено засобом кваліфікованого електронного підпису чи печатки;

перевіркою встановлено, що відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” на момент створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки був чинним кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки підписувача чи створювача електронної печатки;

за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснено ідентифікацію підписувача чи створювача електронної печатки;

під час проведення перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки, у тому числі на захищеному носієві особистого ключа у випадках, передбачених пунктом 4 цього Порядку;

під час проведення перевірки підтверджено цілісність даних в електронній формі, з якими пов’язаний кваліфікований електронний підпис чи печатка.

10. Використання електронної позначки часу під час накладання кваліфікованого електронного підпису чи печатки є обов'язковим.

11. Для визначення достовірності походження та проведення перевірки цілісності електронних даних, а також ідентифікації державної установи як підписувача, у тому числі для засвідчення відповідності електронних копій електронного та паперового (фотокопія) документів оригіналу у випадках, передбачених законодавством, установа застосовує кваліфіковану електронну печатку. При цьому кваліфікована електронна печатка створюється за допомогою захищених носіїв особистих ключів.

Перелік електронних документів, які потребують засвідчення електронною печаткою, визначається інструкцією з діловодства державної установи.

Рішенням державної установи (її керівника) визначаються необхідність використання кваліфікованої електронної печатки та уповноважені посадові особи, відповідальні за її застосування.

12. Скасування та блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів державних установ здійснюються у випадках, за умов та у порядку, що визначені у статті 25 Закону України “Про електронні довірчі послуги”.

У разі звільнення підписувача з державної установи або переведення до іншої державної установи підписувач або державна установа звертаються до кваліфікованого надавача для скасування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа із заявою, а особистий ключ знищується методом, що не допускає можливості його відновлення.

13. Відповідальність за організацію використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг у державній установі несе її керівник, якщо інше не встановлено законом.

14. Державний нагляд (контроль) за дотриманням у державних установах вимог цього Порядку здійснює Держспецзв’язку.

15. Інші обов’язкові вимоги щодо використання, у тому числі отримання, кваліфікованих електронних довірчих послуг у державних установах, а також порядок проведення перевірки їх дотримання визначаються відповідно до положень Закону України “Про електронні довірчі послуги”.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 вересня 2018 р. № 749

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1452 “Про затвердження Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 44, ст. 2894).

2. Пункт 34 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1700 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3324).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 31 “Про внесення змін до пункту 6 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 67).

4. Пункт 11 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. № 675 “Деякі питання діяльності Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2025).

5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1022 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2939).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2015 р. № 675 “Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2426).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 75 “Про внесення змін до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 17, ст. 493).

|
Законодавчий акт: ПОСТАНОВА від 19 вересня 2018 р. № 749 "Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності". Кабінет Міністрів України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

ПОСТАНОВА від 19 вересня 2018 р. № 749 "Про затвердження Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -