<<
>>

ПОЛОЖЕННЯ про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г. Антимонопольний комітет. 2002

Документ актуальний на 23.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
26.07.2002  № 1336
(у редакції наказу Фонду
державного майна України
26.04.2012 № 588),
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
01.08.2002 № 222
(у редакції рішення
Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
26.04.2012 № 592)
Розпорядження
Антимонопольного комітету
України
26.07.2002 № 226-р
(у редакції розпорядження
Антимонопольного комітету
України
26.04.2012 № 255-р)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2002 р.
за № 784/7072

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 856 від 21.06.2018
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 428 від 21.06.2018}

ПОЛОЖЕННЯ
про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г

{Положення в редакції  Наказу Фонду державного майна
№ 588 від 26.04.2012}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
№ 1829 від 04.10.2016}

I.

Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статті 16 Закону України "Про приватизацію державного майна", Державної програми приватизації на 2012-2014 роки, затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року № 4335-VI.

1.2. Це Положення встановлює порядок підготовки, організації та проведення аукціонів (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурсів з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс) єдиних майнових комплексів державних підприємств, їх структурних підрозділів, які за класифікацією об'єктів приватизації віднесені до груп В, Г (далі - ЄМК).

1.3. Фонд державного майна України, його регіональні відділення (далі - державні органи приватизації) забезпечують прозору та гласну підготовку ЄМК до продажу та його продаж.

1.4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

аукціон - конкурентний спосіб продажу ЄМК, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;

аукціон без оголошення ціни - аукціон, на якому учасники самостійно пропонують ціну продажу ЄМК, з якої розпочнуться торги;

аукціон за методом зниження ціни - аукціон, за результатом проведення якого власником об’єкта приватизації стає покупець, який погодився на ціну, що склалася в ході торгів;

гарантія - сума коштів у розмірі десяти відсотків початкової ціни об’єкта приватизації, зазначена в інформаційному повідомленні, яка вноситься учасником аукціону, конкурсу на рахунок державного органу приватизації;

інструкція - деталізований опис послідовності дій учасників аукціону, конкурсу у процесі продажу ЄМК, обов'язкова для виконання ними;

інформаційне повідомлення - офіційне оголошення державного органу приватизації про проведення аукціону, конкурсу, метою якого є запрошення потенційних покупців узяти участь в аукціоні, конкурсі, опубліковане в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації - Державному

інформаційному бюлетені про приватизацію та додатку до нього, на веб-сайті Фонду державного майна України, що містить основну інформацію щодо об’єкта приватизації, умов його продажу, умов проведення аукціону, конкурсу;

кваліфікаційні вимоги - критерії, які визначаються державним органом приватизації окремо для кожного ЄМК відповідно до вимог чинного законодавства України і яким повинен відповідати претендент для того, щоб бути визнаним комісією учасником аукціону, конкурсу;

кваліфікаційні документи - пакет документів, що подається претендентом до державного органу приватизації згідно з інформаційним повідомленням та підтверджує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам. На підставі поданих документів комісією приймається рішення щодо визнання претендента учасником аукціону, конкурсу;

комісія з підготовки до продажу на аукціоні - створений державним органом приватизації колегіальний орган для відбору учасників аукціону (на підставі їх відповідності кваліфікаційним вимогам);

комісія з продажу - створений державним органом приватизації колегіальний орган для відбору учасників конкурсу (на підставі їх відповідності кваліфікаційним вимогам) та визначення переможця конкурсу;

конкурс з використанням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону - конкурентний спосіб продажу ЄМК, за яким переможцем визнається учасник, який у процесі відкритого пропонування ціни запропонував найвищу ціну за ЄМК і взяв зобов'язання виконати всі умови конкурсу;

конкурсна пропозиція ціни - пропозиція учасника конкурсу щодо ціни ЄМК, з якої розпочнуться торги та яка не може бути відкликана;

пакет документації з продажу - затверджений державним органом приватизації пакет документів, який містить розширену інформацію щодо умов і правил процесу продажу та детальні характеристики ЄМК;

претендент - юридична або фізична особа, у якої державний орган приватизації прийняв кваліфікаційні документи для участі в аукціоні, конкурсі;

реєстраційний збір - кошти, що сплачуються шляхом безготівкового перерахування учасниками за реєстрацію їх заяв про участь в аукціоні, конкурсі, в розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян;

учасник аукціону, конкурсу - претендент, кваліфікаційні документи якого визнані такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам, і якого внесено до списку учасників аукціону, конкурсу.

У цьому Положенні терміни "інформація", "контроль" та "суб'єкт господарювання" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".

1.5. Приватизація ЄМК здійснюється шляхом продажу на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.

1.6. Продаж ЄМК разом із земельними ділянками державної власності, на яких вони розташовані, здійснюється відповідно до законодавства про приватизацію, в тому числі цього Положення.

1.7. У разі придбання активів у вигляді ЄМК суб’єкта господарювання, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави або ознаки домінування на загальнодержавному ринку товарів (робіт, послуг), претенденти зобов’язані подати у складі кваліфікаційних документів, які визначені державним органом приватизації та опубліковані в інформаційному повідомленні, відомості про відносини контролю.

1.8. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, потенційний покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання активів у вигляді ЄМК суб’єкта господарювання (далі - дозвіл на концентрацію).

II. Підготовка до проведення аукціону, конкурсу

2.1. Рішення про продаж об'єкта приватизації - ЄМК приймається державним органом приватизації на підставі плану приватизації, затвердженого державним органом приватизації.

2.2. На підставі рішення про продаж ЄМК на аукціоні, за конкурсом державний орган приватизації здійснює заходи щодо підготовки до проведення аукціону, конкурсу, а саме:

приймає рішення про строки проведення аукціону, конкурсу;

визначає кваліфікаційні вимоги;

готує інформаційне повідомлення, затверджує та забезпечує його опублікування;

готує і затверджує пакет документації з продажу ЄМК;

затверджує склад комісії з підготовки до продажу на аукціоні;

затверджує склад комісії з продажу за конкурсом.

2.3. Пакет документації з продажу включає (але не обмежується ними) такі документи:

копію статуту державного підприємства, ЄМК якого пропонується до продажу;

фінансову звітність державного підприємства, що містить баланс активів і пасивів, звіт про фінансові результати, вартість власного капіталу, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан підприємства за останні два роки та останній звітний період;

копію плану приватизації;

проект договору про конфіденційність отриманої інформації щодо ЄМК;

зразок заяви про участь в аукціоні, конкурсі за формою згідно з додатком 1 до цього Положення;

інструкцію.

Щодо державного підприємства, ЄМК якого пропонується до продажу і вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні у якого з урахуванням відносин контролю за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 1 мільйону євро, визначену за офіційним курсом Національного банку України, що діяв в останній день фінансового року, то до пакета документації з продажу додатково включаються й відомості щодо такого об'єкта приватизації, необхідні для подання до Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу на концентрацію відповідно до вимог Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію), затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (із змінами).

2.4. Інформаційне повідомлення повинно містити таку інформацію:

найменування об'єкта приватизації, його місцезнаходження;

ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

обсяг та основну номенклатуру продукції (робіт, послуг), у тому числі експортної, на останню звітну дату;

кількість та склад робочих місць на останню звітну дату;

баланс активів і пасивів, вартість власного капіталу, звіт про фінансові результати, про рух коштів, інші відомості, які характеризують фінансово-майновий стан об’єкта приватизації за останні три роки та на останню звітну дату;

дані про будівлі (споруди, нежитлові приміщення) та земельну ділянку державної власності, на якій розташовано об'єкт (місце розташування, площа земельної ділянки, її цільове призначення), функціональне використання будівель (споруд, нежитлових приміщень) та умови користування ними;

відомості про обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки державної власності, природоохоронного обладнання та споруд, інформацію про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;

початкову ціну об’єкта приватизації, умови його продажу та експлуатації;

кваліфікаційні вимоги;

суму коштів, що вноситься покупцями як гарантія, та реєстраційний збір;

найменування установи банку, її адресу та номер рахунка, відкритого для проведення розрахунків за придбані об'єкти;

кінцевий строк прийняття кваліфікаційних документів;

кінцевий строк подання заяви про участь в аукціоні, конкурсі;

час і місце проведення огляду об'єкта;

дату, час і місце проведення аукціону, конкурсу;

місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації аукціону, конкурсу;

у разі продажу ЄМК на аукціоні - розмір вхідної плати на торги;

інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).

2.5. Інформаційне повідомлення про продаж ЄМК публікується в офіційному друкованому виданні державного органу приватизації, на веб-сайті Фонду державного майна України не пізніш ніж за 20 днів до дати проведення аукціону, конкурсу.

2.6. З дати опублікування інформаційного повідомлення і до дати проведення аукціону, конкурсу державний орган приватизації забезпечує однакові умови стосовно доступу претендентів, учасників до інформації про ЄМК шляхом відвідання підприємства з метою огляду. Огляд об’єкта приватизації здійснюється за наявності дозволу на відвідування ЄМК, який видається державним органом приватизації на підставі заяви про відвідування підприємства, яка заповнюється за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

Дозвіл на відвідування підприємства видається державним органом приватизації за встановленою формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

2.7. Порядок, строки внесення реєстраційного збору і гарантії визначаються інструкцією. Інструкція також зазначає порядок і строки повернення гарантії, а також випадки, коли гарантія не повертається. Кошти, внесені як реєстраційний збір, не повертаються.

III. Повноваження державного органу приватизації

3.1. Підготовка до проведення аукціону, конкурсу здійснюється державним органом приватизації.

3.2. Відповідно до цього Положення державний орган приватизації:

3.2.1. Приймає рішення про строки проведення аукціону, конкурсу.

3.2.2. Встановлює початкову ціну ЄМК.

3.2.3. Визначає кваліфікаційні вимоги.

3.2.4. Готує інформаційне повідомлення, затверджує та забезпечує його опублікування.

3.2.5. Готує і затверджує пакет документації з продажу.

3.2.6. Видає дозвіл на відвідування ЄМК.

3.2.7. Забезпечує прийняття, реєстрацію, конфіденційне зберігання кваліфікаційних документів та передачу їх до відповідної комісії.

3.2.8. Забезпечує підписання договору про конфіденційність отриманої інформації про ЄМК.

3.2.9. Утворює відповідні комісії.

3.2.10. Забезпечує відповідні комісії всіма необхідними для роботи документами, приміщенням для проведення засідань, засобами зв'язку, канцелярським приладдям тощо.

3.2.11. Затверджує протоколи засідання комісій.

3.2.12. Затверджує список учасників аукціону, конкурсу і повідомляє претендентів про результати кваліфікаційного відбору.

3.2.13. Затверджує переможця аукціону, конкурсу.

3.2.14. Укладає договір купівлі-продажу.

3.2.15. Складає акт приймання-передавання.

3.2.16. Здійснює опублікування інформаційного повідомлення про результати приватизації.

3.2.17. Приймає рішення про повторний продаж ЄМК.

3.2.18. Здійснює інші функції, передбачені законодавством України.

IV. Комісії

4.1. Державним органом приватизації для продажу ЄМК на аукціоні створюється комісія з підготовки до продажу ЄМК на аукціоні, а для проведення конкурсу створюється комісія з продажу, права й обов'язки яких визначаються цим Положенням.

4.2. До складу відповідних комісій входять представники державного органу приватизації; місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування; уповноваженого органу, який здійснював управління державним майном до прийняття рішення про приватизацію; банку, який обслуговує об'єкт (за згодою); державного підприємства, ЄМК якого пропонується до продажу. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік. Голова комісії та відповідальний секретар є представниками державних органів приватизації.

4.3. Державний орган приватизації надсилає в організації та установи письмові запити щодо визначення кандидатур, що будуть входити до складу комісії. Протягом трьох робочих днів з дня одержання запиту організації та установи подають до державного органу приватизації відомості про кандидатури, рекомендовані до складу відповідної комісії (прізвище, ім'я та по батькові, займана посада, контактний телефон, факс).

4.4. Брати участь у засіданнях відповідної комісії не може особа, яка не підписала заяви про відсутність конфлікту інтересів (її особистої зацікавленості) щодо результатів аукціону, конкурсу, якою вона засвідчує відсутність її власної зацікавленості в результатах продажу чи особистих або ділових зв’язків, які у разі їх оприлюднення можуть викликати сумнів щодо неупередженості члена комісії при прийнятті рішень.

Заява про відсутність конфлікту інтересів (особистої зацікавленості) підписується всіма членами на першому засіданні відповідної комісії.

4.5. Склад відповідної комісії затверджується наказом державного органу приватизації.

4.6. Рішення комісії оформлюються протоколом, який затверджується наказом державного органу приватизації протягом двох робочих днів після закінчення засідання відповідної комісії.

4.7. Основні повноваження комісії з підготовки до продажу ЄМК на аукціоні такі:

розкриття конвертів з кваліфікаційними документами та перевірка їх на відповідність кваліфікаційним вимогам та умовам продажу;

визнання (невизнання) претендентів учасниками аукціону на підставі відповідності їх кваліфікаційних документів кваліфікаційним вимогам;

складання списку учасників аукціону;

встановлення кроку аукціону.

4.8. Основні повноваження комісії з продажу такі:

розробка умов продажу ЄМК;

розкриття конвертів з кваліфікаційними документами та перевірка їх на відповідність кваліфікаційним вимогам;

визнання (невизнання) претендентів учасниками конкурсу на підставі відповідності їх кваліфікаційних документів кваліфікаційним вимогам;

складання списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсної пропозиції ціни;

встановлення кроку торгів;

визначення переможця конкурсу.

4.9. Відповідна комісія має право звертатися за допомогою до відповідних спеціалістів, радників та експертів.

4.10. Члени відповідної комісії не повинні мати майнові та немайнові стосунки з претендентами та учасниками аукціону, конкурсу.

4.11. Усі члени комісії повинні забезпечити нерозголошення інформації, яка міститься у кваліфікаційних документах претендентів, про кількість претендентів, режим роботи та склад комісії.

4.12. Організовує роботу відповідної комісії та керує її діяльністю голова комісії. Голова скликає комісію та головує на її засіданнях, у межах своєї компетенції дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів комісії, організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії, представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, забезпечує після закінчення або припинення аукціону, конкурсу передачу до державних органів приватизації документів про проведення аукціону, конкурсу.

4.13. Відповідальний секретар забезпечує виконання доручень і розпоряджень голови та забезпечує своєчасну підготовку матеріалів для розгляду відповідною комісією та правильність ведення протоколів засідань комісії. Про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення відповідальний секретар відповідної комісії зобов’язаний сповістити всіх членів комісії.

4.14. Члени відповідної комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження й доручення голови.

4.15. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ній більшості членів відповідної комісії. Рішення приймаються більшістю голосів присутніх членів. У разі однакової кількості голосів голос голови комісії є вирішальним. Усі рішення комісії приймаються шляхом усного голосування, результати якого заносяться до відповідного протоколу. Рішення комісії оформлюються протоколом, який підписуються всіма членами відповідної комісії, які брали участь у засіданні, та подається на затвердження до державного органу приватизації.

4.16. Засідання комісії щодо розгляду кваліфікаційних документів проводиться у закритому режимі, але відповідна комісія має право заслуховувати на своєму засіданні усні пояснення претендентів, а також пояснення спеціалістів, експертів, залучених до роботи комісії.

4.17. Діяльність відповідної комісії припиняється згідно з наказом державного органу приватизації після затвердження переможця аукціону, конкурсу.

V. Порядок подання кваліфікаційних документів на участь в аукціоні, конкурсі. Кваліфікаційний відбір учасників аукціону, конкурсу

5.1. Для участі в аукціоні, конкурсі претенденти подають до державного органу приватизації кваліфікаційні документи.

5.2. Подання претендентами кваліфікаційних документів на участь в аукціоні, конкурсі розцінюється як їх згода з опублікованими в інформаційному повідомленні кваліфікаційними вимогами та умовами продажу ЄМК.

5.3. Кваліфікаційні документи на участь в аукціоні, конкурсі включають в себе (але не обмежуються):

документ, що посвідчує особу, яка подає кваліфікаційні документи, та її повноваження;

відомості про суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з претендентом на участь в аукціоні, конкурсі;

бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку ЄМК, що включає план зайнятості працівників підприємства, пропозицію інвестора із зазначенням максимального розміру інвестицій, строків та порядку їх внесення, а також зобов’язання щодо виконання умов продажу ЄМК;

інформацію щодо найменування установи банку, її місцезнаходження та переліку номерів рахунків, з яких здійснюватимуться розрахунки за ЄМК;

завірені копії фінансової звітності за попередні два роки та за останній звітний період (баланс активів і пасивів, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал);

нотаріально посвідчену копію установчих документів; довідку про розподіл статутного капіталу між учасниками, довідку про наявність та розмір державної частки у статутному капіталі - якщо претендент юридична особа. Довідки підписуються керівником і скріплюються печаткою юридичної особи;

довідку органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) - якщо претендент фізична особа.

Кваліфікаційні документи на участь в аукціоні, конкурсі надаються претендентами разом із супровідним листом. Супровідний лист має бути підписаний керівником і скріплений печаткою - для юридичних осіб, підписаний - для фізичних осіб з обов’язковим зазначенням дати.

5.4. Кваліфікаційні документи та супровідний лист подаються до державного органу приватизації в запечатаному непрозорому конверті з написом “Кваліфікаційні документи” із зазначенням на ньому тільки найменування та місцезнаходження об’єкта приватизації.

5.5. Розгляд кваліфікаційних документів на їх відповідність кваліфікаційним вимогам проводиться відповідною комісією у строк, що не перевищує трьох робочих днів після зазначеної в інформаційному повідомленні кінцевої дати подання претендентами кваліфікаційних документів.

5.6. Відкриття конвертів з кваліфікаційними документами претендентів здійснюється на закритому засіданні відповідної комісії, під час якого вивчаються документи на відповідність кваліфікаційним вимогам, опублікованим в інформаційному повідомленні.

5.7. За результатами розгляду кваліфікаційних документів претендентів на їх відповідність кваліфікаційним вимогам відповідна комісія складає протокол і подає його на затвердження до відповідного державного органу приватизації.

5.8. Тривалість процедури підготовки списку учасників аукціону, конкурсу залежить від кількості поданих претендентами заяв щодо участі в аукціоні, конкурсі, але не може перевищувати двох робочих днів. Протокол відповідної комісії щодо визначення списку учасників аукціону, конкурсу затверджується державним органом приватизації протягом двох робочих днів після засідання комісії.

5.9. Протягом двох робочих днів з дати затвердження протоколу комісії та списку учасників аукціону, конкурсу державний орган приватизації письмово повідомляє кожного з претендентів про результати кваліфікаційного відбору. Включення претендента до списку учасників аукціону, конкурсу є підставою для надання йому пакета документації з продажу ЄМК. Пакет документації з продажу ЄМК на аукціоні, конкурсі та дозвіл на відвідування ЄМК видається державним органом приватизації учаснику аукціону, конкурсу за умови підписання ним договору про конфіденційність отриманої інформації про об’єкт приватизації, а претенденту за цих самих умов видається дозвіл на відвідування ЄМК.

Право підпису заяви про відвідування підприємства та договору про конфіденційність отриманої інформації від юридичної особи має керівник, підпис якого скріплюється печаткою юридичної особи, або уповноважена ним особа (за наявності довіреності, виданої і скріпленої печаткою цієї юридичної особи); від фізичної особи - особисто заявник або уповноважена ним особа (за наявності нотаріально посвідченої довіреності).

5.10. У разі якщо особа, яка підписала договір про конфіденційність отриманої інформації, порушила умови цього договору, їй може бути відмовлено у розгляді кваліфікаційних документів, а також може бути прийняте рішення про недопущення цієї особи до участі в аукціоні, конкурсі.

Претенденти, учасники аукціону, конкурсу (або їх уповноважені особи) при відвідуванні ЄМК повинні дотримуватись вимог Закону України “Про державну таємницю».

VI. Загальні засади проведення аукціонів, в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни

6.1. Аукціон проводиться за наявності не менш як двох учасників.

6.2. Не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення аукціону учасник (або його уповноважена особа) повинен подати до державного органу приватизації документи, що підтверджують внесення учасником аукціону гарантії (крім аукціону без оголошення ціни), реєстраційного збору, та заяву про участь у відповідному аукціоні. У передбачених законодавством про захист економічної конкуренції випадках, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію, в той самий строк учасник аукціону додатково повинен подати державному органу приватизації копію рішення Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію суб’єкта господарювання або повідомлення учасника аукціону про подання до Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про реєстрацію вхідної кореспонденції в Антимонопольному комітеті України.

У книзі реєстрації заяв про участь в аукціоні, конкурсі структурного підрозділу державного органу приватизації, який здійснює продаж ЄМК, робиться відповідний запис про реєстрацію заяв учасників аукціону.

6.3. Ненадання документів, зазначених у пункті 6.2 цього розділу, є підставою для того, щоб учасник не був допущений державним органом приватизації до участі у відповідному аукціоні.

6.4. Список учасників аукціону та копії заяв про участь у відповідному аукціоні надаються державним органом приватизації організатору аукціону не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення відповідного аукціону.

6.5. Організатором аукціону виступає державний орган приватизації або суб’єкт господарювання, залучений до робіт з організації та проведення аукціону, який діє відповідно до договору з Фондом державного майна України.

На підставі договору державним органом приватизації укладається договір з організатором аукціону про організацію та проведення відповідного аукціону з продажу ЄМК, яким передбачається:

найменування об’єкта приватизації, його місцезнаходження;

дата, місце і час проведення відповідного аукціону;

початкова ціна ЄМК (крім аукціону без оголошення ціни), порядок її зниження або збільшення;

крок аукціону;

розмір оплати і порядок розрахунку з організатором аукціону;

взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та відповідальність сторін;

інші умови на розсуд сторін.

6.6. Аукціон проводиться ліцитатором. До початку торгів ліцитатор описує об’єкт приватизації та умови його продажу.

Щодо кожного об’єкта, що виставляється на відповідний аукціон, ліцитатор оголошує номер, указаний в інформаційній картці, початкову ціну продажу (крім аукціону без оголошення ціни продажу) та крок аукціону.

6.7. У ході торгів учасники аукціону повідомляють про готовність придбати об’єкт, що виставляється для продажу на аукціоні, за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи картку учасника з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.

6.8. Якщо після триразового повторення ліцитатором чергової ціни учасниками не буде запропоновано вищої за оголошену ліцитатором ціну і тільки один з учасників аукціону, тримаючи картку з номером, дає згоду на придбання об’єкта, торги закінчуються.

6.9. Після закінчення торгів ліцитатор оголошує про продаж об’єкта, називає ціну продажу і аукціонний номер переможця аукціону.

6.10. Під час аукціону ведеться протокол, до якого заноситься початкова ціна продажу об’єкта (крім аукціону без оголошення ціни), пропозиції учасників аукціону, відомості про учасників аукціону, результат торгів (ціна продажу, відомості про фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання об’єкта). Протокол підписується ліцитатором та переможцем аукціону (його представником), який одержав право на придбання об’єкта.

Протокол у триденний строк після завершення аукціону надсилається державному органу приватизації для затвердження.

Протягом двох робочих днів після отримання від організатора аукціону протоколу проведення відповідного аукціону державний орган приватизації своїм наказом затверджує переможця аукціону.

6.11. Переможцю аукціону, що відмовився підписати договір купівлі-продажу, гарантія не повертається і перераховується до державного бюджету.

6.12. Державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж ЄМК безпосередньо претенденту на участь в аукціоні або учаснику аукціону у разі, якщо:

надійшли кваліфікаційні документи від одного претендента і вони визнані такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам;

тільки один учасник подав заяву про участь в аукціоні.

У цих випадках державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж ЄМК за ціною, запропонованою претендентом або учасником аукціону, але не нижчою за початкову ціну.

VII. Аукціон

7.1. Початком торгів на аукціоні вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.

Кожна наступна ціна, запропонована учасникам аукціону, повинна перевищувати попередню не менш як на один відсоток початкової ціни об’єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тим учасником, який запропонував найвищу ціну.

7.2. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу об’єкта учасники аукціону не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор припиняє торги.

VIII. Аукціон за методом зниження ціни

8.1. У разі коли ЄМК, що пропонувався для продажу на аукціоні, конкурсі, не було продано, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж такого ЄМК на аукціоні за методом зниження ціни.

8.2. При продажу ЄМК на аукціоні за методом зниження ціни можливе зменшення початкової ціни ЄМК.

Ціна продажу ЄМК може знижуватися до рівня фактичного попиту без обмеження мінімальної ціни продажу.

8.3. Початком торгів на аукціоні вважається момент оголошення початкової ціни об’єкта.

8.4. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, може бути підвищена або знижена за попередню на розмір мінімальної надбавки або знижки (крок аукціону).

Розмір мінімальної надбавки та розмір знижки (крок аукціону) встановлюються відповідною комісією на кожний ЄМК. Мінімальна надбавка становить не менш як один відсоток початкової ціни об’єкта. Знижка становить не більше одного відсотка початкової ціни об’єкта.

8.5. Переможцем аукціону визнається той учасник, який в ході торгів першим підняв картку з номером учасника аукціону.

8.6. Якщо одночасно два і більше учасники підняли свої картки з номерами, торги проводяться з підвищенням ціни.

IX. Аукціон без оголошення ціни

9.1. ЄМК, не продані на аукціоні за методом зниження ціни, можуть бути запропоновані для продажу на аукціоні без оголошення ціни.

9.2. У разі проведення аукціону без оголошення ціни вартість ЄМК не визначається і початкова ціна ЄМК не встановлюється. Відомості про початкову ціну та про гарантійний внесок не включаються до інформаційного повідомлення.

9.3. Аукціон без оголошення ціни проводиться до остаточного продажу об’єкта.

9.4. Учасники аукціону пропонують ціну об’єкта, з якої розпочнуться торги. Початком торгів уважається момент оголошення ліцитатором найвищої запропонованої учасниками аукціону ціни.

Кожна наступна ціна, запропонована учасниками аукціону, повинна перевищувати попередню не менш як на один відсоток ціни, з якої розпочалися торги. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення чергової ціни не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об’єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну.

9.5. Переможцем аукціону визнається той учасник, який запропонував найвищу ціну продажу.

9.6. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення найбільшої ціни, запропонованої учасниками аукціону як стартової, з якої розпочалися торги, не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор припиняє торги.

X. Порядок проведення конкурсу

10.1. Конкурс проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.

10.2. Не пізніше ніж за два робочі дні до дати проведення конкурсу учасник (або його уповноважена особа) повинен подати до державного органу приватизації заяву про участь у конкурсі та документи, що підтверджують внесення ним гарантії і реєстраційного збору. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, в яких необхідне отримання дозволу на концентрацію, в той самий строк учасник конкурсу додатково повинен подати державному органу приватизації копію рішення Антимонопольного комітету України про надання дозволу на концентрацію суб’єкта господарювання або повідомлення учасника конкурсу про подання до Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про реєстрацію вхідної кореспонденції в Антимонопольному комітеті України.

У книзі реєстрації заяв про участь в аукціоні, конкурсі структурного підрозділу державного органу приватизації, який здійснює продаж ЄМК, робиться відповідний запис про реєстрацію заяв учасників конкурсу.

10.3. Ненадання документів, зазначених у пункті 10.2 цього розділу, є підставою для того, щоб учасник не був допущений державним органом приватизації до участі у конкурсі.

10.4. На дату проведення конкурсу комісія з продажу проводить відкрите засідання. На цьому засіданні присутні учасники конкурсу, а також їх уповноважені особи. Конкурсну пропозицію ціни учасники конкурсу (або їх уповноважені особи) подають у запечатаному непрозорому конверті з надписом «Конкурсна пропозиція ціни» із зазначенням на ньому тільки найменування та місцезнаходження об’єкта приватизації.

Відповідальний секретар комісії реєструє в протоколі засідання кожного учасника конкурсу, який подає свою пропозицію, із зазначенням дати, часу, імені уповноваженої особи, видає картку з номером учасника.

10.5. Реєстрація конкурсних пропозицій ціни завершується за десять хвилин до початку проведення конкурсу.

10.6. Голова комісії у присутності членів комісії та зацікавлених осіб оголошує зміст конкурсних пропозицій ціни учасників конкурсу (або їх уповноважених осіб) у порядку послідовності реєстраційних номерів.

10.7. До подальшого розгляду не приймаються конкурсні пропозиції ціни, у яких зазначена ціна придбання ЄМК учасником (або його уповноваженою особою) нижче визначеної початкової ціни ЄМК. Така конкурсна пропозиція ціни заноситься в протокол з відміткою "не виконано умов конкурсу".

10.8. Після оголошення усіх конкурсних пропозицій ціни конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу".

Торги проводяться безпосередньо ліцитатором.

10.9. Початком торгів є момент оголошення ліцитатором найвищої ціни, запропонованої учасниками (або їх уповноваженими особами) у конкурсній пропозиції ціни, яка вважається початковою ціною торгів.

Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення початкової ціни продажу не буде запропоновано більш високу ціну, ліцитатор припиняє торги.

10.10. У процесі проведення торгів його учасники (або їх уповноважені особи) піднімають картку зі своїм номером, повернутим до ліцитатора, й називають свою ціну.

10.11. Збільшення ціни здійснюється учасниками (або їх уповноваженими особами) згідно з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за один відсоток від початкової ціни ЄМК. Якщо після того, як ліцитатор тричі оголосив останню ціну, від учасників (або їх уповноважених осіб) не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, то ліцитатор оголошує "Остаточна ціна" з одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну.

10.12. Після проведення торгів «з голосу» та оголошення ліцитатором остаточної ціни торгів учасники конкурсу (або їх уповноважені особи) залишають місце проведення торгів, після чого комісією з продажу проводиться закрите засідання комісії, на якому визначається переможець конкурсу.

10.13. Переможцем конкурсу визначається той учасник конкурсу, який в ході торгів запропонував найвищу ціну та взяв на себе зобов’язання щодо виконання усіх умов з продажу ЄМК.

10.14. Учасник (або його уповноважена особа), який під час торгів не виконує вимог цього Положення або своєю поведінкою заважає проведенню конкурсу, за рішенням комісії з продажу видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

10.15. Під час конкурсу відповідальний секретар комісії веде протокол, в якому зазначаються такі відомості: початкова ціна об’єкта, пропозиції учасників конкурсу, остаточна ціна торгів, переможець конкурсу.

Протокол підписується в день проведення конкурсу всіма членами комісії та покупцем і подається на затвердження державному органу приватизації.

Протягом двох робочих днів після проведення конкурсу державний орган приватизації своїм наказом затверджує переможця конкурсу.

10.16. Переможцю конкурсу, що відмовився підписати договір купівлі-продажу, гарантія не повертається. Сплачена ним сума гарантії перераховується до державного бюджету.

10.17. Державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж ЄМК безпосередньо претенденту на участь в конкурсі або учаснику конкурсу у разі, якщо:

надійшли кваліфікаційні документи від одного претендента і вони визнані такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам;

тільки один учасник подав заяву про участь у конкурсі.

У цих випадках державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж ЄМК за ціною, запропонованою претендентом або учасником конкурсу, але не нижчою за початкову ціну.

XI. Повторний продаж ЄМК на аукціоні, конкурсі

11.1. У разі коли аукціон, конкурс не відбувся, державний орган приватизації може прийняти рішення про повторний продаж ЄМК.

При повторному продажу ЄМК на аукціоні, конкурсі можлива зміна умов продажу в установленому законодавством порядку.

11.2. Повторний аукціон, конкурс проводяться відповідно до цього Положення.

XII. Укладення договору купівлі-продажу та перехід права власності на об’єкт продажу

12.1. Укладання договору купівлі-продажу між переможцем аукціону, конкурсу та державним органом приватизації здійснюється після затвердження переможця аукціону, конкурсу за наявності необхідних документів, передбачених законодавством України.

12.2. У передбачених законодавством випадках, за наявності у переможця аукціону, конкурсу дозволу на концентрацію або попередніх висновків стосовно відсутності необхідності одержання такого дозволу згідно із законодавством України державний орган приватизації укладає з переможцем аукціону, конкурсу договір купівлі-продажу.

В іншому разі рішення про укладання з переможцем договору купівлі-продажу державний орган приватизації приймає з урахуванням змісту письмового повідомлення переможця аукціону, конкурсу про результати розгляду Антимонопольним комітетом України заяви про надання переможцю дозволу на концентрацію.

При прийнятті органом Антимонопольного комітету України рішення про початок розгляду справи про концентрацію або поданні переможцем аукціону, конкурсу до Антимонопольного комітету України повторної заяви про надання дозволу на концентрацію державний орган приватизації укладає з переможцем аукціону, конкурсу договір купівлі-продажу з умовою отримання переможцем аукціону, конкурсу протягом п’ятидесяти днів з дати укладання договору купівлі-продажу дозволу на концентрацію.

Якщо протягом зазначеного строку переможець не отримав дозволу на концентрацію або попередніх висновків стосовно відсутності необхідності одержання дозволу на концентрацію, права та обов'язки відповідно до договору купівлі-продажу не виникають, а договір підлягає розірванню в установленому законодавством порядку.

12.3. Договір купівлі-продажу ЄМК на аукціоні, за конкурсом підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

12.4. Договір купівлі-продажу складається на підставі примірного договору купівлі-продажу, рекомендованого Фондом державного майна України.

12.5. Договір купівлі-продажу об’єкта разом із земельною ділянкою укладається з урахуванням вимог Земельного кодексу України.

12.6. До договору купівлі-продажу ЄМК включаються всі зобов’язання сторін, які були визначені умовами продажу.

До договору купівлі-продажу об’єктів групи Г включаються виключні умови та зобов’язання покупця щодо їх виконання, у разі невиконання яких договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

Виключними умовами для розірвання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації в порядку, передбаченому законодавством, є умови, визначені статтею 27 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Додаткові зобов’язання можуть бути включені до договору купівлі-продажу за згодою сторін.

12.7. Якщо переможець конкурсу відмовився підписати договір купівлі-продажу чи у випадку, зазначеному в пункті 12.2 цього розділу, державний орган приватизації оголошує переможцем конкурсу учасника, який посів друге місце за конкурсною пропозицією ціни.

12.8. Протягом 30 днів з дня укладення договору купівлі-продажу державний орган приватизації публікує інформацію про результати приватизації в офіційному друкованому виданні державного органу приватизації та розміщує її на веб-сайті Фонду державного майна України.

12.9. Право власності на об'єкт переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта.

Протягом п'яти робочих днів з дня надходження коштів за ЄМК у розмірі, встановленому у договорі купівлі-продажу, на рахунок державного органу приватизації уповноважений представник державного органу приватизації і новий власник підписують акт приймання-передачі приватизованого об’єкта.

12.10. Протягом десяти робочих днів з дати затвердження переможця аукціону, конкурсу державний орган приватизації повертає учасникам продажу, що не стали переможцями, грошові кошти, внесені як гарантія, крім випадків, передбачених пунктом 6.11 розділу VІ та пунктом 10.16 розділу X цього Положення. Переможцю аукціону, конкурсу гарантія зараховується в рахунок оплати ціни продажу ЄМК.

12.11. Приватизація об’єкта вважається завершеною з дати підписання акта приймання-передачі та у п’ятиденний строк оформляється наказом відповідного державного органу приватизації.

{Положення в редакції Наказу Фонду державного майна № 588 від 26.04.2012}

Начальник Управління реформування власності Фонду державного майна України

Є.Філозоп

Начальник Головного управління конкурентної  політики  Антимонопольного комітету України

М.Бараш

Т.в.о. Начальника управління корпоративних фінансів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Н.Хохлова
Додаток 1
до Положення про продаж єдиних
майнових комплексів державних
підприємств, які за класифікацією об'єктів
приватизації віднесені до груп В, Г
(пункт 2.3)

ЗАЯВА
про участь в аукціоні, конкурсі

{Додаток 1 в редакції Наказів Фонду державного майна № 588 від 26.04.2012, № 1829 від 04.10.2016}


Додаток 2
до Положення про продаж єдиних
майнових комплексів державних
підприємств, які за класифікацією об'єктів
приватизації віднесені до груп В, Г

ЗАЯВА
про відвідування підприємства

{Додаток 2 в редакції Наказу Фонду державного майна № 588 від 26.04.2012}


Додаток 3
до Положення про продаж єдиних
майнових комплексів державних
підприємств, які за класифікацією об'єктів
приватизації віднесені до груп В, Г

ДОЗВІЛ
на відвідування об’єкта

{Додаток 3 в редакції Наказу Фонду державного майна № 588 від 26.04.2012}


Документи та файли

Сигнальний документ — f109686n270.doc
Сигнальний документ — f109686n266.doc
Сигнальний документ — f109686n269.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.10.2002 — 2002 р., № 40, стор. 141, стаття 1886, код акта 23345/2002

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Антимонопольний комітет:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.03.2020 № 3-рп "Про відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями". Антимонопольний комітет. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій малих та середніх підприємців щодо спільного придбання товарів". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.06.2019 № 9-рп "Про внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 08.08.2019 № 14-рп "Про затвердження Порядку погодження Правил професійної етики у конкуренції". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.12.2019 № 25-рп "Про затвердження Змін до Положення про концентрацію". Антимонопольний комітет. 2019 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 7-рп "Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді в апараті Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 16.03.2018 № 6-рп "Про внесення змін до Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в Антимонопольному комітеті України". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 31.05.2018 № 10-рп "Про внесення змін до Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання стосовно постачання та використання товарів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.06.2018 № 11-рп "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 19.07.2018 № 15-рп "Про затвердження Змін до Порядку, форм та вимог щодо подання Антимонопольному комітету України інформації про чинну державну допомогу суб’єктам господарювання". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 11. МЕМОРАНДУМ від ДОМОВИЛИСЬ про таке: "про співробітництво у сфері конкурентної політики між Антимонопольним комітетом України та Агенцією з конкуренції Грузії". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13.09.2018 № 18-рп "Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення повідомлень про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги". Антимонопольний комітет. 2018 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 21.03.2017 № 3-рп "Про затвердження Змін до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 14. ЗМІНИ до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб’єктів господарювання. Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ N 27-р від 12.02.2002 "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12.10.2017 № 10-рп "Про затвердження Типових вимог до вертикальних узгоджених дій суб’єктів господарювання та внесення змін до Типових вимог до узгоджених дій суб’єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України". Антимонопольний комітет. 2017 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 04.10.2016 № 22-рп "Про внесення змін до додатка 1 до Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об’єктів приватизації віднесені до груп В, Г". Антимонопольний комітет. 2016 рікк
 18. НАКАЗ від 16.11.1998 № 2141/297/9 "Про затвердження Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств". Антимонопольний комітет. 1999 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -