<<
>>

НАКАЗ від 04.03.2020 № 403 "Про затвердження Порядку погодження планів санації". Фонд державного майна. 2020

Документ актуальний на 28.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.03.2020  № 403


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2020 р.
за № 334/34617

Про затвердження Порядку погодження планів санації

Відповідно до статей 6, 7, 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності», статей 4, 5, 51, 96 Кодексу України з процедур банкрутства, з метою приведення нормативно-правових актів Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження планів санації, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Фонду державного майна України від 03 березня 2016 року № 449 «Про затвердження Порядку надання згоди державними органами приватизації на введення процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство за рахунок небюджетних джерел фінансування», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 454/28584;

наказ Фонду державного майна України від 01 листопада 2016 року № 1991 «Про затвердження Порядку погодження планів санації, мирових угод і переліків ліквідаційних мас», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1519/29649.

3.

Управлінню банкрутства та ліквідації підприємств забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду

Д. Сенниченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України
О. МірошніченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
04 березня 2020 року № 403


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 квітня 2020 р.
за № 334/34617

ПОРЯДОК
погодження планів санації

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблений відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про приватизацію державного і комунального майна», Кодексу України з процедур банкрутства.

2. Цей Порядок визначає процедуру погодження державними органами приватизації планів санації підприємств-боржників, щодо яких господарськими судами відкриті провадження у справах про банкрутство, а також у разі ініціювання підприємством-боржником за рішенням засновників (учасників, акціонерів) процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

3. Дія цього Порядку поширюється на:

державні підприємства, які належать до сфери управління державних органів приватизації;

господарські товариства з корпоративними правами держави понад 50 відсотків їх статутного капіталу, які належать до сфери управління державних органів приватизації;

об’єкти державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, в разі створення за їх участю нових суб’єктів господарювання.

4. Зміни і доповнення до планів санації підприємств-боржників погоджуються державними органами приватизації у тому самому порядку, що й плани санації.

5. Погодження планів санації підприємств-боржників, які відповідають умовам пункту 3 цього розділу, щодо яких провадження у справах про банкрутство продовжується згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», здійснюється відповідно до цього Порядку.

6. Дія цього Порядку не поширюється на державні підприємства- боржники у разі, якщо погодження умов та порядку проведення санації до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

II. Порядок подання документів, необхідних для отримання висновку державного органу приватизації про погодження планів санації підприємств-боржників, щодо яких господарськими судами відкриті провадження у справах про банкрутство

1. Для отримання висновку про погодження плану санації підприємства-боржника розпорядник майна (керуючий санацією), керівник підприємства-боржника (у процедурі розпорядження майном) подає до державного органу приватизації письмове звернення, до якого додаються:

план санації, який відповідає вимогам законодавства та складений за відповідною формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

копія свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, засвідчена в установленому порядку;

фінансова звітність за два останніх роки, які передують звітному періоду, та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером (у разі наявності).

2. План санації повинен бути підписаний розпорядником майна (керуючим санацією), керівником боржника (у процедурі розпорядження майном), погоджений (підписаний) інвестором (у разі наявності).

Крім документів, які подаються згідно з пунктом 2 цього розділу, план санації має містити інформацію (документи) про:

наявність на балансі об’єктів, що забезпечують життєдіяльність окремих об’єктів соціальної інфраструктури населеного пункту, у межах якого розташований боржник;

наявність готової продукції на складах та товарно-матеріальних цінностей;

перелік активів боржника за організаційною структурою згідно з результатами інвентаризації, проведеної в порядку, визначеному законодавством з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

перелік активів, які передаються для формування статутного капіталу інших юридичних осіб (за умови, якщо план санації передбачає таке передавання), із зазначенням інвентарних номерів, балансової вартості та результатів оцінки таких активів, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», що будуть використані під час формування статутного капіталу інших юридичних осіб;

умови приведення розміру статутного капіталу у відповідність до вимог статті 155 Цивільного кодексу України та/або заходи (дії) щодо приведення обігу акцій у відповідність до вимог чинного законодавства (за умови, якщо розмір статутного капіталу та поточний стан обігу акцій боржника цього потребують);

проекти договорів оренди (за умови, якщо такий захід як передача активів боржника в оренду передбачений планом санації);

проекти договорів на отримання кредитів та/або проекти договорів на залучення грошових коштів боржником в інший спосіб (за умови, якщо план санації передбачає залучення грошових коштів боржником) із графіком отримання, умов обслуговування та умов повернення таких грошових коштів;

перелік майна, яке буде відчужуватись (за умови, якщо план санації передбачає відчуження майна боржника), із зазначенням інвентарних номерів, балансової вартості та результатів оцінки такого майна, проведеної згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з детальним описом процедури, за якою здійснюватиметься таке відчуження;

реєстр дебіторів та аналіз структури дебіторської заборгованості з описом заходів (юридично значимих дій), внаслідок виконання яких боржник отримає грошові кошти за такою дебіторською заборгованістю;

структуру активів та зобов’язань боржника на момент початку та припинення санації за умови виконання плану санації;

підвищення оплати праці, створення нових робочих місць (за умови, якщо план санації передбачає такі заходи);

проект мирової угоди (за умови, якщо план санації передбачає укладення мирової угоди);

інші документи, пов’язані з виконанням заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації.

3. Плани санації об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні уповноважених органів управління, повинні бути також попередньо погоджені цими органами.

III. Порядок подання документів, необхідних для отримання висновку державного органу приватизації про погодження планів санації у разі ініціювання підприємством-боржником за рішенням засновників (учасників, акціонерів) процедури санації до відкриття провадження у справі про банкрутство

1. Для погодження плану санації у процедурі санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство керівник підприємства-боржника подає до державного органу приватизації відповідне письмове звернення, до якого додаються:

план санації боржника, який відповідає вимогам частин другої і третьої статті 5 Кодексу України з процедур банкрутства, складений за примірною формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства, підписаний керівником підприємства-боржника та попередньо погоджений інвестором (у разі наявності);

документи, передбачені статтею 34 Кодексу України з процедур банкрутства, які підтверджують наявність ознак банкрутства боржника;

детальна інформація про джерела фінансування, які передбачається залучити, зокрема, їх розмір та умови залучення, про інвесторів, які здійснюють фінансування (у разі наявності);

список кредиторів із зазначенням суми заборгованості, а також:

для юридичних осіб - їх найменування, місцезнаходження, ідентифікаційного коду;

для фізичних осіб - прізвища, імені, по батькові, місця проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

рішення засновників (учасників, акціонерів);

копії установчих документів боржника, засвідчені в установленому порядку;

фінансова звітність за два останніх роки, що передують звітному періоду, та за останній звітний період, підписана керівником боржника і головним бухгалтером;

ліквідаційний аналіз;

фінансовий аналіз (у разі наявності).

IV. Порядок надання державним органом приватизації висновку про погодження планів санації боржників

1. Державний орган приватизації у десятиденний строк з дня одержання відповідного письмового звернення, надає свій висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації.

2. Висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації надається у формі листа, який підписує Голова Фонду державного майна України, або особа, що виконує його обов’язки, або перший заступник Голови Фонду державного майна України, або заступник Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків; керівник або заступник керівника регіонального відділення Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

3. Державний орган приватизації надає висновок про відмову у погодженні плану санації з таких підстав:

план санації боржника не відповідає вимогам законодавства;

виявлено недостовірні дані в документах, поданих разом з планом санації;

запропоновані планом санації заходи не забезпечують відновлення платоспроможності боржника.

4. У разі подання письмового звернення з порушенням вимог, встановлених розділами II та III цього Порядку, державний орган приватизації не пізніше наступного робочого дня повертає ініціатору таке звернення із зазначенням підстав повернення.

5. У разі виявлення недоліків або невідповідностей у поданому плані санації державний орган приватизації надає письмові зауваження та пропозиції стосовно доопрацювання плану санації.

6. Державний орган приватизації у десятиденний строк з дня одержання доопрацьованого плану санації надає висновок щодо його погодження або відмовляє в погодженні, про що, відповідно, розпорядник майна (керуючий санацією), керівник підприємства-боржника повідомляється письмово.

В.о. начальника
Управління банкрутства
та ліквідації підприємствР. Скороход


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 24.04.2020 — 2020 р., № 32, стор. 65, стаття 1104, код акта 98793/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд державного майна:

 1. НАКАЗ від 20.01.2020 № 102 "Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку". Фонд державного майна. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2020 № 60 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 02 серпня 2010 року № 1127". Фонд державного майна. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2020 № 227 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності". Фонд державного майна. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 25.02.2020 № 324/328 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 30 червня 2010 року № 905/773". Фонд державного майна. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 14.01.2020 № 61 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України". Фонд державного майна. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 19.02.2020 № 299/95 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 травня 2018 року № 656/307". Фонд державного майна. 2020 рікк
 7. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, його регіональні відділення. Фонд державного майна. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.03.2020 № 584 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд державного майна. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 31.01.2019 № 77 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 25 травня 1993 року № 235". Фонд державного майна. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 25.03.2019 № 294 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях". Фонд державного майна. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2019 № 452 "Про внесення змін до Типових договорів оренди". Фонд державного майна. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.05.2019 № 501 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 11 вересня 2001 року № 1645". Фонд державного майна. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.06.2019 № 615 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 10 липня 2006 року № 1067". Фонд державного майна. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 11.07.2019 № 699 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2012 року № 4009". Фонд державного майна. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 11.07.2019 № 698 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Фонд державного майна. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 747 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 08 липня 1997 року № 704". Фонд державного майна. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 15.11.2019 № 1121 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 23 березня 2004 року № 558". Фонд державного майна. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 23.12.2019 № 1456 "Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні". Фонд державного майна. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2018 № 324 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 18 травня 2000 року № 1014". Фонд державного майна. 2018 рікк
 20. про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої приватизації. Фонд державного майна. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -