<<
>>

НАКАЗ від 11.02.2020 № 227 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності". Фонд державного майна. 2020

Документ актуальний на 19.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.02.2020  № 227


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2020 р.
за № 225/34508

Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою вдосконалення порядку залучення органами приватизації суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання на конкурентних засадах НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16 січня 2018 року № 47), що додаються.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду

Д.

Сенниченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
О. Мірошніченко


Д. БашликЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду
державного майна України
11 лютого 2020 року № 227

ЗМІНИ
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності

1. У розділі I:

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Для проведення конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності орган приватизації утворює конкурсну комісію (далі - комісія) у складі 7 осіб - для Фонду і не менше 5 осіб - для регіональних відділень Фонду.»;

пункт 9 доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між претендентом та органом приватизації, рішенням якого створено комісію, а також наявність неукладених договорів про надання послуг з оцінки за результатами конкурсів, що відбулися на попередніх засіданнях комісії.»;

у зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

2. Абзац десятий пункту 2 розділу II викласти в такій редакції:

«очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки (державні органи приватизації формують очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки відповідно до узагальненої Фондом інформації про результати проведених конкурсів згідно з пунктом 3 розділу VI цього Положення. При формуванні очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки мають враховуватися: особливості об’єкта оцінки (зокрема його місцезнаходження, площа, кількість необоротних активів тощо), трудомісткість виконання робіт, розмір бюджетних асигнувань органу приватизації, призначених для оплати послуг суб’єктів оціночної діяльності. У разі відсутності сформованого показника очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, застосовується показник, що належить до іншої групи об’єктів, які за своїми характеристиками найбільш наближені до об’єкта оцінки);».

3. У розділі III:

у пункті 5:

абзац другий викласти в такій редакції:

«якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б одного з документів, передбачених абзацами другим і четвертим пункту 5 розділу II цього Положення, а також не містить інформації щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), яка має подаватися за формою, наведеною в додатку 3»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає вимогам цього Положення (зокрема, конкурсну документацію подано не в запечатаному конверті; цінову пропозицію подано у відкритому вигляді; документи, передбачені пунктами 5 і 6 розділу II цього Положення, оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника; в інформації про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів);».

4. У розділі IV:

абзац другий підпункту 1 пункту 2 викласти в такій редакції:

«Заявлений учасником конкурсу оцінювач має бути штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарювання. У разі відсутності оцінювача, який відповідає вищезазначеним вимогам, бали не зараховуються;»;

абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

«Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за результатами конкурсу (конкурсів), проведеного (проведених) на попередньому засіданні (засіданнях) комісії, учасник конкурсу ставав переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори).».

5. У розділі V:

у пункті 2:

абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:

«за одного оцінювача, кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) якого відповідають об’єкту оцінки та загальний стаж професійної діяльності якого з оцінки майна становить не менше 10 років, зараховується 10 балів. Заявлений оцінювач має бути штатним працівником та відповідно до статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» інформація про нього має міститися в довідці про оцінювачів, які працюють в штатному складі суб’єкта господарювання. За кожного наступного оцінювача такої кваліфікації додається 5 балів. Найбільша кількість балів за всіх додаткових оцінювачів не може перевищувати 10.»;

абзац третій підпункту 3 викласти в такій редакції:

«Якщо на дату проведення конкурсу наявна інформація про те, що за результатами конкурсу (конкурсів), проведеного (проведених) на попередньому засіданні (засіданнях) комісії, учасник конкурсу ставав переможцем, але договір (договори) про надання послуг з оцінки майна ще не укладено, з такого учасника також знімаються по 5 балів за кожний неукладений договір (договори).».

6. У розділі VI:

абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Фонд узагальнює інформацію про результати конкурсів, зокрема для формування органами приватизації показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки. При формуванні показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки можуть враховуватися пропозиції саморегулівних організацій оцінювачів. Кожні півроку Фонд здійснює індексацію узагальнених показників відповідно до індексу інфляції. Інформацію про результати конкурсів Фонд доводить до відома органів приватизації та громадськості шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Фонду в мережі Інтернет.».

7. Додатки 2, 6, 7 до Положення викласти в новій редакції, що додаються.

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної
діяльності
С. Булгакова


Додаток 2
до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 2 розділу II)

ВИЗНАЧЕННЯ
об’єкта, подібного до об’єкта оцінки

№ з/п

Обєкт
оцінки

Ознаки подібності

основні

додаткові

1

2

3

4

1

Пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні іншого господарського товариства

Пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства), що має такі самі права контролю

Галузь (секція) відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
від 11 жовтня 2010 року № 457

2

Єдиний (цілісний) майновий комплекс

Єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства

Галузь (секція) відповідно до національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457

3

Земельна ділянка як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки

Земельна ділянка на праві власності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки

Цільове призначення (категорія; вид використання земельної ділянки в межах певної категорії земель)

4

Нерухоме майно (земельні поліпшення), у тому числі об’єкти незавершеного будівництва

Окремі будівлі, зокрема порівняної площі

За функціональним призначенням:
а) адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо;
б) для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів;
в) нерухомість готельного, рекреаційного та санаторно-курортного призначення;
г) виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість;
д) житлова нерухомість (квартири, житлові та дачні будинки разом із господарськими будівлями та спорудами або без них);
е) нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше видів функціонального призначення);
ж) споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення;
з) інші види функціонального використання

Приміщення, частини будівель

Споруди

Об’єкти незавершеного будівництва

5

Колісні транспортні засоби (далі - КТЗ)

Подібний (ідентичний, аналогічний) КТЗ у значенні, наведеному в Методиці товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів, затвердженій наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 листопада 2003 року № 142/5/2092, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2003 року за № 1074/8395 (у редакції наказу Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України від 24 липня 2009 року № 1335/5/1159)

За призначенням:
а) пасажирські КТЗ (крім спеціалізованого, спеціального призначення);
б) вантажні КТЗ (крім спеціалізованого, спеціального призначення);
в) вантажопасажирський КТЗ (крім спеціалізованого, спеціального призначення);
г) КТЗ спеціалізованого, спеціального призначення

6

Машини, обладнання

Машини або обладнання

а) функціональне призначення та/або галузь господарства чи вид діяльності, в якому використовувався об’єкт оцінки;
б) силові машини та обладнання; робочі машини та обладнання;
в) машини та обладнання, що використовуються в сільському, рибному, лісовому господарствах;
г) машини та обладнання, що використовуються в будівництві;
д) машини та обладнання, що використовуються в добувній промисловості;
е) інформаційні системи, включаючи електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичного оброблення, передавання інформації

7

Військове рухоме майно

Військове майно у значенні, наведеному в Методиці визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1158)

а) озброєння, боєприпаси;
б) військова техніка, спеціальні запасні комплектуючі вироби і частини до військової техніки;
в) вибухові речовини, паливо, пально-мастильні матеріали, технічне, аеродромне, шкіперське, речове майно;
г) засоби радіаційного, хімічного, біологічного захисту;
д) інше майно, закріплене за військовими формуваннями, Держспецзв’язку, Міністерством внутрішніх справ України

8

Необоротні активи суб’єкта господарювання (підприємства, господарського товариства, об’єднання тощо)

Необоротні активи суб’єкта господарювання

Порівняна кількість одиниць необоротних активів

Основні засоби (земельні ділянки (речові права на них), будівлі (приміщення), споруди, передавальні пристрої, машини, обладнання, прилади, колісні транспортні засоби) та нематеріальні активи

Галузева належність суб’єкта господарювання, необоротні активи якого є об’єктом оцінки;
не менше трьох груп основних засобів

Єдиний (цілісний) майновий комплекс суб’єкта господарювання

Порівняна кількість необоротних активів, що наявні в об’єкта оцінки

Пакет акцій акціонерного товариства або частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства) розміром, що забезпечує його власнику вирішальний вплив на господарську діяльність господарського товариства

Галузева належність суб’єкта господарювання, необоротні активи якого є об’єктом оцінки

9

Літальний апарат, його складові

Аеростатичні літальні апарати

Тип за призначенням:
а) військові (винищувачі, бомбардувальники, ракетоносії, штурмовики, розвідники, коректувальники, багатоцільові і спеціальні, транспортні, десантні);
б) цивільні (пасажирські, транспортні, поштові, сільськогосподарські, навчальні, спортивні, спеціальні (експериментальні, санітарні, геологорозвідувальні) тощо)

Аеродинамічні літальні апарати:
моторні;
безмоторні літальні апарати

10

Судноплавний засіб, його складові

Самохідні судноплавні засоби

Тип за призначенням:
транспортні;
пасажирські;
вантажні;
вантажно-пасажирські;
промислові (рибодобувні і рибопереробні:
сейнери, траулери, китобійні судна тощо);
науково-дослідні (експедиційні, гідрографічні тощо);
учбові;
спортивні;
спеціальні (лоцманські, плавучі маяки, водолазні, пожежні);
судноремонтні (плавмайстерні, плавучі крани, плавучі доки);
службові (буксири, штовхачі, роз’їзні);
рятувальні (бази, боти, понтони, буксири тощо);
технічні (грунтовози, днопоглиблювачі тощо)

Несамохідні судноплавні засоби

11

Об’єкти, що належать до рухомого складу залізничного транспорту

Тяговий (паровози, електровози, тепловози)

Тип за призначенням:
1) локомотиви;
2) моторвагонний рухомий склад;
3) пасажирські вагони локомотивної тяги;
4) вантажні вагони;
5) спеціальний рухомий склад залізничного транспорту;
6) складові частини рухомого складу залізничного транспорту

Моторвагонний рухомий склад

Самохідний склад спеціального призначення

Несамохідний рухомий склад (вагони)

12

Збитки

Збитки (за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестача, знищення, псування якого призвело до завдання збитків, та/або подібністю причин завдання збитків)

а) реальні збитки;
б) упущена вигода;
в) реальні збитки та упущена вигода

13

Об’єкти в нематеріальній формі

Майнові права на об’єкти права інтелектуальної власності

За класифікацією об’єктів права інтелектуальної власності, наведеною в пункті 7 Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1185

Окремі майнові (речові) права (право користування, право розпорядження, право володіння, право обмеженого користування, інші права)

Вид окремого майнового (речового) права

Цінні папери інші, ніж пайові

За класифікацією груп цінних паперів, наведеною в пунктах 2-6 частини п’ятої статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

14

Інші об’єкти оцінки, крім вищезазначених

За рішенням комісії


Додаток 6
до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 10 розділу III)

ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ
визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для оцінкиДодаток 7
до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності
(пункт 6 розділу IV)

ЗАРАХУВАННЯ
балів за критерієм «Запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки»

№ з/п

Цінова пропозиція учасника конкурсу у співвідношенні до очікуваної найбільшої ціни надання послуг згідно з інформаційним повідомленням, діапазон у %

Кількість зарахованих балів

100

30

від 91 до 99

36

від 81 до 90

39

від 71 до 80

40

від 61 до 70

41

від 51 до 60

42

до 50 включно

43Документи та файли

Сигнальний документ — f493660n57.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 13.03.2020 — 2020 р., № 20, стор. 88, стаття 775, код акта 98294/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд державного майна:

 1. НАКАЗ від 20.01.2020 № 102 "Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку". Фонд державного майна. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2020 № 60 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 02 серпня 2010 року № 1127". Фонд державного майна. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 25.02.2020 № 324/328 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 30 червня 2010 року № 905/773". Фонд державного майна. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 14.01.2020 № 61 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України". Фонд державного майна. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 299/95 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 травня 2018 року № 656/307". Фонд державного майна. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 04.03.2020 № 403 "Про затвердження Порядку погодження планів санації". Фонд державного майна. 2020 рікк
 7. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, його регіональні відділення. Фонд державного майна. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.03.2020 № 584 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд державного майна. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 31.01.2019 № 77 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 25 травня 1993 року № 235". Фонд державного майна. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 25.03.2019 № 294 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях". Фонд державного майна. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2019 № 452 "Про внесення змін до Типових договорів оренди". Фонд державного майна. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.05.2019 № 501 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 11 вересня 2001 року № 1645". Фонд державного майна. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.06.2019 № 615 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 10 липня 2006 року № 1067". Фонд державного майна. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 11.07.2019 № 699 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2012 року № 4009". Фонд державного майна. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 11.07.2019 № 698 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Фонд державного майна. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 747 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 08 липня 1997 року № 704". Фонд державного майна. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 15.11.2019 № 1121 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 23 березня 2004 року № 558". Фонд державного майна. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 23.12.2019 № 1456 "Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні". Фонд державного майна. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2018 № 324 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 18 травня 2000 року № 1014". Фонд державного майна. 2018 рікк
 20. про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої приватизації. Фонд державного майна. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -