<<
>>

НАКАЗ від 14.01.2020 № 61 "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України". Фонд державного майна. 2020

Документ актуальний на 17.04.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.01.2020  № 61


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2020 р.
за № 306/34589

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

Відповідно до статті 5 Закону України "Про Фонд державного майна України" та статей 14, 16 і 23 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України, що додаються.

2. Директору Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

Голова Фонду

Д. Сенниченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о.

Голови  Державної регуляторної
служби України
О. Мірошніченко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
14 січня 2020 року № 61


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2020 р.
за № 306/34589

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Фонду державного майна України

1. У Положенні про порядок укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами):

1) у розділі II:

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. Навчальний заклад зобов'язаний забезпечити належні умови для проведення навчального процесу з базової підготовки оцінювачів, підвищення кваліфікації оцінювачів, складання фізичними особами кваліфікаційного іспиту. Площа приміщень для проведення навчального процесу та (або) складання кваліфікаційного іспиту повинна становити не менше ніж 2,4 кв. метра на одну особу.

У разі комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту з фізичних осіб, які проходили навчання у різних навчальних закладах, навчальний заклад, на базі якого фізична особа проходила навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, заздалегідь, але не пізніше 10 календарних днів до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту повідомляє Фонд та навчальний заклад, на базі якого проходитиме кваліфікаційний іспит, про фізичних осіб, які виявили бажання складати кваліфікаційний іспит.";

абзац другий пункту 22 викласти у такій редакції:

"Зазначену робочу групу очолює представник, призначений із складу Комісії. Перевірка навчальних закладів, які подали до Фонду відповідні документи з метою укладення (продовження строку дії) угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, здійснюється перед прийняттям Фондом рішення щодо укладення або продовження строку дії угоди. У разі надходження до Фонду скарги щодо неналежної діяльності навчального закладу в сфері професійної підготовки оцінювачів або у разі невиконання навчальним закладом умов угоди з Фондом, за рішенням Комісії призначається додаткова перевірка навчального закладу.".

у пункті 27 слова "у додатку до Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію - газеті "Відомості приватизації" або розміщення" виключити;

2) пункт 2.1 глави 2 додатка 2 до Положення викласти у такій редакції:

"

2.1. _____________________________________________________________ зобов'язується:
                                               (найменування навчального закладу)

здійснювати навчання згідно з програмами базової підготовки оцінювачів, затвердженими Фондом, та підвищення кваліфікації за програмами підвищення кваліфікації оцінювачів, погодженими Фондом, відповідно до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами), та інших нормативно-правових актів з питань оціночної діяльності;

забезпечувати належні умови для проведення навчального процесу з базової підготовки оцінювачів, підвищення кваліфікації оцінювачів, складання фізичними особами кваліфікаційного іспиту. Дотримуватися відповідних вимог, що висуваються до площі приміщень, в яких буде відбуватися навчальний процес та (або) складатися кваліфікаційний іспит (у розрахунку не менше ніж 2,4 кв. метра на одну особу);

залучати досвідчених фахівців у галузі оцінки (у тому числі працівників Фонду, інших органів державної влади і місцевого самоврядування за їх згодою) до участі в процесі навчання за програмами базової підготовки оцінювачів та підвищення кваліфікації;

забезпечувати належну якість викладання навчального матеріалу;

здійснювати за результатами навчання слухачів за програмами базової підготовки оцінювачів попередній контроль рівня знань шляхом тестування або складання заліку відповідно до законодавства;

готувати навчально-методичні матеріали та забезпечувати ними слухачів;

надавати рекомендації слухачам щодо складання навчального звіту про оцінку майна;

видавати слухачам, що пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів, документ про те, що особа навчалася за відповідною базовою програмою із зазначенням термінів навчання, напрямів оцінки майна та спеціалізацій в межах цих напрямів;

у п'ятиденний строк після закінчення відповідною групою навчання за програмами базової підготовки оцінювачів надавати до Фонду перелік фізичних осіб, які пройшли таке навчання;

у місячний строк від дати видачі слухачу посвідчення оцінювача-стажиста організовувати його стажування відповідно до Положення про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (зі змінами) (далі - Положення про стажування фізичних осіб);

протягом десяти календарних днів з дати визначення бази стажування та керівників стажування оцінювачів-стажистів подавати до Фонду довідку про організацію стажування оцінювачів-стажистів, які пройшли навчання за програмою базової підготовки оцінювачів у навчальному закладі, за формою згідно з додатком до Положення про порядок стажування фізичних осіб.

не пізніше ніж за десять календарних днів до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту письмово повідомляти Фонд та відповідний навчальний заклад про складання кваліфікаційного іспиту оцінювачем-стажистом на базі іншого навчального закладу;

організовувати комплектування груп для складання кваліфікаційного іспиту та не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення іспиту письмово повідомляти про це Фонд з метою скликання Екзаменаційної комісії;

не пізніше семиденного строку з дати проведення кваліфікаційного іспиту надавати до Фонду для підписання кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів за формою, встановленою Фондом;

не пізніше ніж за місяць до 01 січня наступного року надавати до Фонду на погодження загальні програми навчання, спеціальні тематичні програми навчання з підвищення кваліфікації, складені з урахуванням пропозицій саморегулівних організацій оцінювачів, оцінювачів, що мають намір підвищити кваліфікацію в зазначеному навчальному закладі, графіки проведення занять з підвищення кваліфікації та перелік осіб, які рекомендовані як викладачі під час навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації, складений за формою згідно з додатком 1 до Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 15 квітня 2004 року № 754, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 травня 2004 року за № 562/9161 (із змінами);

не пізніше ніж за десять календарних днів до початку проведення навчання з підвищення кваліфікації оцінювачів письмово повідомляти Фонд та секретаріат Екзаменаційної комісії про дату та місце його проведення, тематику, що формується, перелік викладачів за темами, список слухачів із зазначенням спеціалізацій, які відповідають тематиці навчального заходу. У разі якщо кількість слухачів перевищує планову, заявлену навчальним закладом під час укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, додатково подавати копію документа, що підтверджує право власності та/або користування приміщеннями (у розрахунку не менше ніж 2,4 кв. метра на одну особу);

надавати до Фонду узагальнену відомість про підвищення кваліфікації оцінювачами та підготовлені для підписання посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів;

за результатами проходження оцінювачами підвищення кваліфікації видавати їм посвідчення про підвищення кваліфікації за відповідним напрямом та спеціалізацією (ями) в межах напряму за формою, встановленою Фондом;

інформувати Фонд про зміни в складі керівництва, найменуванні навчального закладу, його місцезнаходженні, інформувати про зміни внесені до документів, які подавались навчальним закладом під час укладання (продовження) угоди з Фондом та надавати копії документів, якими вносилися такі зміни, в десятиденний строк з дати настання відповідної зміни;

організовувати конференції та семінари з питань оцінки майна та професійної оціночної діяльності;

брати участь в організації базової підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є в комунальній власності;

на підставі рішення Фонду та у строк, встановлений Фондом, усунути виявлені недоліки щодо професійної підготовки оцінювачів.".

3) у тексті Положення слово "ФДМУ" замінити словом "Фонд" у відповідних відмінках.

2. У Положенні про порядок стажування фізичних осіб з метою отримання кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 30 жовтня 2001 року № 1996, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за № 956/6147 (із змінами), абзац перший пункту 20 розділу IV викласти в такій редакції:

"20. Строк стажування оцінювача-стажиста подовжується на строк зупинення стажування від дати виникнення підстав зміни бази стажування до дати початку стажування на новій базі. При цьому строк стажування оцінювача-стажиста на новій базі не може бути меншим ніж три місяці.".

3. У Положенні про порядок роботи Екзаменаційної комісії, затвердженому наказом Фонду державного майна України від 13 листопада 2002 року № 1997, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2002 року за № 925/7213 (із змінами):

1) у розділі II:

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Голова Екзаменаційної комісії погоджує дату проведення кваліфікаційного іспиту. З цією метою навчальний заклад не пізніше ніж за десять календарних днів до дати запланованого іспиту письмово повідомляє секретаріат Екзаменаційної комісії та Фонд державного майна України про проведення кваліфікаційного іспиту.";

у пункті 6:

у першому реченні слово "переважно" виключити;

доповнити пункт новим реченням такого змісту:

"При цьому навчальний заклад, на базі якого фізична особа проходила навчання за програмами базової підготовки оцінювачів, заздалегідь, але не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованої дати проведення кваліфікаційного іспиту, повідомляє Фонд державного майна України та навчальний заклад, на базі якого проходитиме кваліфікаційний іспит, про фізичних осіб, які виявили бажання складати кваліфікаційний іспит.";

у пункті 7:

в абзаці першому слова "в засобах масової інформації та" виключити;

у першому реченні абзацу другого слова "в засобах масової інформації" замінити словами "на сайті Фонду державного майна України";

2) абзац четвертий пункту 7 розділу III доповнити реченням такого змісту:

"Якщо за результатами розгляду та опрацювання членами Екзаменаційної комісії звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна визнано таким, що відповідає абзацу п'ятому пункту 67 Національного стандарту № 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 року № 1440 (далі - Національний стандарт № 1), такий звіт про оцінку майна або навчальний звіт про оцінку майна передається разом із рецензією на нього, складеною членом (ами) Екзаменаційної комісії, та письмовою заявою до секретаріату Екзаменаційної комісії для включення питання щодо професійної оціночної діяльності керівника стажування до порядку денного чергового засідання Екзаменаційної комісії.";

3) у розділі IV:

у пункті 1:

у третьому реченні абзацу другого слова "(у разі наявності)" виключити;

абзац третій викласти у такій редакції:

"в процесі виконання Фондом повноважень, визначених Порядком ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року за № 677/32129 (зі змінами);";

доповнити новим абзацом такого змісту:

"у разі отримання Фондом державного майна України письмового звернення від члена(ів) Екзаменаційної комісії про виявлений(ні) за результатами розгляду звіт(ти) про оцінку майна або навчальний(і) звіти) про оцінку майна під час проведення кваліфікаційного іспиту, який(і) визнано таким(и), що відповідає(ють) абзацу п'ятому пункту 67 Національного стандарту № 1. До звернення додаються оригінал звіту(ів) про оцінку майна або навчальний(і) звіт(и) про оцінку майна та рецензія(ії) на нього(их), складена(і) такими членом(ами) Екзаменаційної комісії.";

у пункті 2:

абзац перший викласти у такій редакції:

"У разі ненадання до Фонду державного майна України документів, визначених абзацом другим пункту 1 цього розділу, розгляд питання щодо професійної діяльності оцінювача Екзаменаційною комісією не здійснюється.";

в абзаці другому слова "рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна)" замінити словами "рецензії(ій) на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна)", слово "надсилає" замінити словом "передає";

доповнити пункт 4 новими абзацами дев'ятим - одинадцятим такого змісту:

"підписання кваліфікованим електронним підписом, накладеним оцінювачем з дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, за результатами здійснення практичної діяльності з оцінки майна документа, що не містить ознак звіту про оцінку (відповідно до вимог, встановлених Національним стандартом № 1), та який має зберігатися в єдиній базі даних звітів про оцінку, відповідно до вимог Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року за № 677/32129 (зі змінами);

внесення оцінювачем до єдиної бази даних звітів про оцінку, Порядок ведення якої затверджено наказом Фонду державного майна України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року за № 677/32129 (зі змінами), недостовірної, неправдивої інформації (даних) зі звітів про оцінку;

порушення вимог Закону, зокрема, статті 10 та частини другої статті 11, а також інших нормативно-правових актів з оцінки майна та професійної оціночної діяльності;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим;

в абзаці третьому пункту 5:

слова "звернення щодо професійної оціночної діяльності якого розглядається" замінити словами "питання щодо професійної оціночної діяльності якого виноситься на розгляд Екзаменаційній комісії";

доповнити абзац новим реченням такого змісту:

"У разі наявності в Державному реєстрі оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності інформації про електронну адресу оцінювача, документи з оцінки майна та наявні в секретаріаті Екзаменаційної комісії матеріали, зокрема, які надійшли разом із письмовим зверненням (скаргою) заінтересованих осіб (заявників), направляються оцінювачу в електронній формі для ознайомлення.";

у пункті 10:

в абзаці першому слова "одне з таких рішень" замінити словами ", зокрема, такі рішення".

Директор Департаменту
оцінки майна, майнових
прав та професійної
оціночної діяльності
С. Булгакова


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 10.04.2020 — 2020 р., № 28, стор. 92, стаття 1032, код акта 98686/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Фонд державного майна:

 1. НАКАЗ від 20.01.2020 № 102 "Про затвердження змін до Порядку ведення єдиної бази даних звітів про оцінку". Фонд державного майна. 2020 рікк
 2. НАКАЗ від 14.01.2020 № 60 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 02 серпня 2010 року № 1127". Фонд державного майна. 2020 рікк
 3. НАКАЗ від 11.02.2020 № 227 "Про затвердження Змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності". Фонд державного майна. 2020 рікк
 4. НАКАЗ від 25.02.2020 № 324/328 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки України від 30 червня 2010 року № 905/773". Фонд державного майна. 2020 рікк
 5. НАКАЗ від 19.02.2020 № 299/95 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 15 травня 2018 року № 656/307". Фонд державного майна. 2020 рікк
 6. НАКАЗ від 04.03.2020 № 403 "Про затвердження Порядку погодження планів санації". Фонд державного майна. 2020 рікк
 7. відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, його регіональні відділення. Фонд державного майна. 2020 рікк
 8. НАКАЗ від 27.03.2020 № 584 "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Фонд державного майна України, його територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат". Фонд державного майна. 2020 рікк
 9. НАКАЗ від 31.01.2019 № 77 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 25 травня 1993 року № 235". Фонд державного майна. 2019 рікк
 10. НАКАЗ від 25.03.2019 № 294 "Про затвердження Методики оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю у Фонді державного майна України та його регіональних відділеннях". Фонд державного майна. 2019 рікк
 11. НАКАЗ від 13.05.2019 № 452 "Про внесення змін до Типових договорів оренди". Фонд державного майна. 2019 рікк
 12. НАКАЗ від 27.05.2019 № 501 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 11 вересня 2001 року № 1645". Фонд державного майна. 2019 рікк
 13. НАКАЗ від 25.06.2019 № 615 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 10 липня 2006 року № 1067". Фонд державного майна. 2019 рікк
 14. НАКАЗ від 11.07.2019 № 699 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 19 грудня 2012 року № 4009". Фонд державного майна. 2019 рікк
 15. НАКАЗ від 11.07.2019 № 698 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів". Фонд державного майна. 2019 рікк
 16. НАКАЗ від 26.07.2019 № 747 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 08 липня 1997 року № 704". Фонд державного майна. 2019 рікк
 17. НАКАЗ від 15.11.2019 № 1121 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 23 березня 2004 року № 558". Фонд державного майна. 2019 рікк
 18. НАКАЗ від 23.12.2019 № 1456 "Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості пакетів акцій акціонерних товариств, що пропонуються для продажу на аукціоні". Фонд державного майна. 2019 рікк
 19. НАКАЗ від 26.02.2018 № 324 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 18 травня 2000 року № 1014". Фонд державного майна. 2018 рікк
 20. про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої приватизації. Фонд державного майна. 2018 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -