>>

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). 2005

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

a) Договірні держави визнають, що кожна держава повинна утримуватись від того, щоб застосувати зброю проти цивільних повітряних суден у польоті, і, що у разі перехвату не повинно ставитися під загрозу життя осіб, які знаходяться на борту та безпека повітряного судна.

Це положення не повинно тлумачитися як таке, що змінює будь-яким чином права та обов'язки держав, що викладені у Статуті Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).

b) Договірні держави визнають, що кожна держава при здійсненні свого суверенітету має право вимагати посадки в будь-якому вказаному аеропорту цивільного повітряного судна, якщо воно виконує політ над її територією без дозволу або, якщо є розумні підстави стверджувати, що воно використовується з метою, яка не сумісна з цілями цієї Конвенції, або може давати такому повітряному судну будь-які інші вказівки, щоб покласти край таким порушенням. З цією метою Договірні держави можуть застосовувати будь-які відповідні заходи, що сумісні з відповідними нормами міжнародного права, включаючи відповідні положення цієї Конвенції, а саме пункт a) цієї Статті. Кожна Договірна держава погоджується опубліковувати свої правила, що діють стосовно перехвату цивільних повітряних суден.

c) Кожне цивільне повітряне судно виконує наказ, що віддається відповідно до пункту b) цієї Статті. З цією метою кожна Договірна держава приймає всі необхідні положення у своїх національних законах або правилах з тим, щоб зробити його виконання обов'язковим для будь-якого повітряного судна, що зареєстроване в цій державі або того, що експлуатується експлуатантом, основне місце діяльності якого або постійне місце перебування якого знаходиться в цій державі.

Кожна Договірна держава передбачає суворі покарання за будь-яке порушення таких чинних законів або правил і передає справу своїм компетентним органам згідно зі своїми законами або правилами.

d) Кожна Договірна держава вживає належних заходів для заборони навмисного використання будь-яких цивільних повітряних суден, що зареєстровані в цій державі або тих, що експлуатуються експлуатантом, основне місце діяльності якого або постійне місце перебування якого знаходиться в цій державі, з метою, яка не сумісна з цілями цієї Конвенції. Це положення не впливає на пункт a) і не стосується пунктів b) і c) цієї Статті.",

3. ВСТАНОВЛЮЄ відповідно до положень згаданої Статті 94 a) цієї Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна набуває чинності після її ратифікації ста двома Договірними державами, і

4. ПОСТАНОВЛЯЄ, щоб Генеральний секретар Міжнародної організації цивільної авіації склав Протокол російською, англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені нижче положення:

a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним секретарем;

b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ) або приєдналася до неї;

c) ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної організації цивільної авіації;

d) Протокол набуває чинності для держав, які його ратифікували, в день здачі на зберігання сто другої ратифікаційної грамоти;

e) Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію Протоколу;

f) Генеральний секретар повідомляє всі держави-учасниці згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття Протоколом чинності;

g) для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності після здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної організації цивільної авіації.

В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій Асамблеї,

Цей Протокол був складений Генеральним секретарем Організації.

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар вищезгаданої двадцять п'ятої (надзвичайної) сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації, уповноважені на це Асамблеєю, підписали цей Протокол.

ВЧИНЕНО у Монреалі десятого дня травня місяця одна тисяча дев'ятсот вісімдесят четвертого року в одному примірнику російською, англійською, іспанською та французькою мовами, причому кожен текст є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на зберігання в архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а його завірені копії надсилаються Генеральним секретарем Організації всім державам-сторонам Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, вчиненої в Чикаго сьомого дня грудня місяця одна тисяча дев'ятсот сорок четвертого року ( 995_038 ).

Ассад Котайт Ів Ламбер

Голова 25-ї (надзвичайної) Генеральний секретар сесії Асамблеї

Вірність перекладу тексту з російської на українську мову засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового департаменту МЗС України.

Протокол, касающийся изменения Конвенции о международной гражданской авиации

Подписан в Монреале 10 мая 1984 года Дата ратифікації: 11.07.2002 Дата набуття чинності: 21.01.2003

АССАМБЛЕЯ мЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ,

СОБРАВШИСЬ на свою 25-ю сессию (чрезвычайную) в Монреале 10 мая 1984 года,

ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ, что международная гражданская авиация может в значительной степени способствовать установлению и поддержанию дружбы и взаимопонимания между нациями и народами мира, тогда как злоупотребление ею может создать угрозу всеобщей безопасности,

ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ, что желательно избегать трений и содействовать такому сотрудничеству между нациями и народами, от которого зависит мир во всем мире,

ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ необходимость того, чтобы международная гражданская авиация могла развиваться безопасным и упорядоченным образом,

ПРИНЯВ ВО ВНИМАНИЕ, что в соответствии с элементарными соображениями гуманности должна обеспечиваться безопасность и жизнь лиц, находящихся на борту гражданских воздушных судов,

ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ, что в Конвенции о международной гражданской авиации, совершенной в Чикаго седьмого дня декабря 1944 года ( 995_038 ), Договаривающиеся государства

- признают, что каждое государство обладает полным и исключительным суверенитетом над воздушным пространством над своей территорией,

- обязуются при установлении правил для своих государственных воздушных судов обращать должное внимание на безопасность навигации гражданских воздушных судов и

- соглашаются не использовать гражданскую авиацию в каких-либо целях, несовместимых с целями Конвенции ( 995_038 ),

ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ решимость Договаривающихся государств принять надлежащие меры, направленные на предотвращение нарушения воздушного пространства других государств и использования гражданской авиации для целей, несовместимых с целями Конвенции ( 995_038 ), и содействовать дальнейшему повышению безопасности международной гражданской авиации,

ПРИНЯВ К СВЕДЕНИЮ, что Договаривающиеся государства выражают общее желание вновь подтвердить принцип неприменения оружия против гражданских воздушных судов в полете,

1.

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что поэтому целесообразно изменить Конвенцию о международной гражданской авиации, совершенную в Чикаго седьмого дня декабря 1944 года ( 995_038 ),

2. УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с положениями Статьи 94 a) вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ) следующую предложенную поправку к указанной Конвенции:

поместить после Статьи 3 новую Статью 3 bis:

| >>
Законодавчий акт: Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). Міжнародний документ. 2005

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Протокол, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) "Підписаний у Монреалі 10 травня 1984 року" ( Протокол ратифіковано Законом N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 ). 2005

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -