<<
>>

Розділ 35. Перехід на МСФЗ для МСП

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

Сфера застосування цього розділу

35.1 Цей розділ застосовується до підприємства, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, незалежно від того, чи його попередня нормативна база була повним комплексом МСФЗ або іншим комплексом загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (ЗПБО), таких як національні стандарти бухгалтерського обліку, або іншою нормативною базою, наприклад, базою оподаткування податком на прибуток.

35.2 Підприємство може вважатися таким, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, лише один раз.

Якщо підприємство, що застосовує МСФЗ для МСП, припиняє його застосування на один чи більше звітних періодів, а потім зобов'язане чи вирішує прийняти цей стандарт знову пізніше, особливі звільнення, спрощення та інші наведені в цьому розділі вимоги до такого повторного прийняття не застосовуються.

Перше застосування

35.3 Підприємство, що вперше застосовує МСФЗ для МСП, зобов'язане застосувати цей розділ до своїх перших фінансових звітів, що відповідають цьому МСФЗ.

35.4 Перші фінансові звіти підприємства, що відповідають цьому МСФЗ, є першими річними фінансовими звітами, у яких підприємство чітко та беззастережно зазначає, що вони відповідають МСФЗ для МСП. Фінансові звіти, складені згідно з цим МСФЗ, є першими фінансовими звітами підприємства, складеними за МСФЗ, якщо, наприклад, підприємство:

а) не подавало свої фінансові звіти за попередні періоди;

б) подало свої останні попередні фінансові звіти згідно з національними вимогами, які не відповідають МСФЗ в усіх аспектах;

в) подало свої останні попередні фінансові звіти згідно з повним комплексом МСФЗ.

35.5 У параграфі 3.17 цього МСФЗ наводиться визначення повного комплекту фінансових звітів.

35.6 Згідно з параграфом 3.14, підприємство зобов'язане розкривати в повному комплекті фінансових звітів порівняльну інформацію про попередній порівнюваний період щодо всіх грошових сум, відображених у фінансових звітах, а також зазначену порівняльну текстову та описову інформацію.

Підприємство може подавати порівняльну інформацію про більше, ніж один порівнюваний попередній період. Отже, дата переходу підприємства на МСФЗ для МСП - це початок першого періоду щодо якого підприємство подає повну порівняльну інформацію згідно з цим МСФЗ у своїх перших фінансових звітах, які відповідають цьому МСФЗ.

Порядок складання фінансових звітів на дату переходу

35.7 За винятком випадків, які передбачені параграфами 35.9 - 35.11, у своєму звіті про фінансовий стан на дату переходу на МСФЗ для МСП (тобто на початок найбільш раннього відображеного періоду) підприємство:

а) визнає всі активи та зобов'язання, визнання яких вимагається згідно з МСФЗ для МСП;

б) не визнає статті активів та зобов'язань, якщо таке визнання не дозволяється згідно з цим МСФЗ;

в) перекласифіковує статті, які воно визнало згідно з попередньою нормативною базою фінансової звітності як один вид активу, зобов'язання або компонента капіталу, але які згідно з цим МСФЗ є іншим видом активів, зобов'язань чи компонента капіталу;

г) застосовує цей МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов'язань.

35.8 Облікова політика, яку підприємство використовує згідно з цим МСФЗ у своєму звіті про фінансовий стан на початок періоду, може відрізнятися від політики, яку воно використовувало на цю саму дату під час застосування попередньої нормативної бази. Відповідні коригування виникають унаслідок подій та операцій до дати переходу на цей МСФЗ. Отже, підприємство визнає ці коригування безпосередньо в нерозподіленому прибутку (або, якщо доречно, в іншій категорії власного капіталу) на дату переходу на цей МСФЗ.

35.9 При першому застосуванні цього МСФЗ підприємству не дозволяється ретроспективно змінювати облікову політику, якої воно дотримувалося згідно з його попередньою нормативною базою складання фінансової звітності, щодо таких операцій:

а) припинення визнання фінансових активів та фінансових зобов'язань.

Фінансові активи та зобов'язання, визнання яких припинилось (згідно з попередньою нормативною базою бухгалтерського обліку) до дати переходу, при першому застосуванні МСФЗ для МСП визнавати не можна. І навпаки, для обліку фінансових активів та зобов'язань, визнання яких би припинилось (згідно з МСФЗ для МСП) за операцією, що мала місце до дати переходу, але які продовжили визнавати згідно з попередньою нормативною базою обліку, підприємство може обрати один з варіантів: а) припинити їх визнання при першому застосуванні МСФЗ для МСП або б) продовжити визнавати їх до продажу чи погашення;

б) облік хеджування. Підприємству не дозволяється до дати переходу на МСФЗ для МСП змінювати облік хеджування щодо відносин хеджування, які на дату переходу більше не існують. Що стосується відносин хеджування, які існують на дату переходу, то підприємство має дотримуватись вимог щодо обліку хеджування, які передбачені Розділом 12 "Інші питання фінансових інструментів", включаючи вимоги щодо припинення обліку хеджування, які не відповідають умовам Розділу 12;

в) облікові оцінки;

г) припинена діяльність;

ґ) оцінка неконтролюючих часток. Вимоги параграфу 5.6 щодо розподілу прибутку чи збитку або загального сукупного доходу між неконтролюючими учасниками та власниками материнського підприємства застосовуються, починаючи з дати переходу на МСФЗ для МСП (або з більш ранньої дати застосування цього МСФЗ до перерахунку об'єднань бізнесу - див. параграф 35.10).

35.10 Під час складення перших фінансових звітів, які відповідають цьому МСФЗ, підприємство може використовувати одне або декілька з таких звільнень:

<< | >>
Законодавчий акт: "МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП)". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

Розділ 35. Перехід на МСФЗ для МСП

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -