"ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13 Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників". 2012

Інформація актуальна на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13

Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників

{Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року.}

{Документ втратив чинність для складання фінансової звітності за МСФЗ за звітні періоди , починаючи із 1 січня 2013 року}

{Текст міжнародного стандарту в актуальному стані див.

на сайті Міністерства фінансів України http://www.minfin.gov.ua/}

Посилання

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки";

МСБО 16 "Основні засоби";

МСБО 18 "Дохід";

МСБО 31 "Частки у спільних підприємствах".

Проблема

1.

МСБО 31.48 посилається як на внески, так і на продаж між контролюючим учасником і спільним підприємством: "Якщо контролюючий учасник вкладає активи у спільне підприємство або продає їх спільному підприємству, необхідно, щоб визнання будь-якої частини прибутку або збитку від операції відображало сутність операції". Крім того, МСБО 31.24 зазначає, що "спільно контрольоване підприємство - це спільне підприємство, яке передбачає створення корпорації, товариства або іншої господарської одиниці, у якій кожний контролюючий учасник має частку". Немає чітких керівних положень щодо визнання прибутків і збитків, що виникли в результаті внесків негрошових активів у спільно контрольоване підприємство (СКП).

2. Внески в СКП - це передача активів контролюючими учасниками в обмін на частку у власному капіталі СКП. Такі внески можуть мати різні форми. Внески можуть бути здійснені контролюючими учасниками одночасно зі створенням СКП або після цього. Відшкодування, одержуване контролюючим учасником (учасниками) в обмін на активи, внесені в СКП, можуть також включати грошові кошти або інші відшкодування, які не залежать від майбутніх грошових потоків СКП ("додаткове відшкодування").

3. Проблеми:

а) коли відповідну частину прибутків або збитків, що виникають в результаті внеску негрошового активу в СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, контролюючий учасник має визнавати їх у прибутку або збитку;

б) як контролюючий учасник має обліковувати додаткове відшкодування; та

в) як треба подавати будь-які нереалізовані прибутки або збитки в консолідованій звітності контролюючого учасника.

4. Це Тлумачення стосується обліку контролюючим учасником негрошових внесків у СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, що обліковуються методом участі в капіталі або відповідно до пропорційної консолідації.

Консенсус

5.

Застосовуючи МСБО 31.48 до негрошових внесків в СКП в обмін на частку у власному капіталі СКП, контролюючий учасник має визнавати у прибутку або збитку за період частину прибутку або збитку, що відноситься до часток у власному капіталі інших контролюючих учасників за винятком випадків:

а) якщо значні ризики і винагороди від володіння внесеним негрошовим активом (активами) не передано в СКП, або

б) якщо прибуток або збиток від негрошових внесків не можна достовірно оцінити, або

в) операція зі здійснення внесків позбавлена комерційної сутності, відповідно до визначення цього терміну в МСБО 16 "Основні засоби".

Там, де застосовуються винятки а), б) або в), прибуток або збиток вважатиметься нереалізованим, а отже, не визнаватиметься у прибутку або збитку, крім тих випадків, де можна застосувати параграф 6.

6. Контролюючий учасник має визнавати у прибутку або збитку необхідну частину прибутку або збитку з операції, якщо, крім одержання частки у власному капіталі СКП, цей контролюючий учасник отримує грошові чи негрошові активи.

7. Нереалізовані прибутки або збитки від негрошових активів, внесених в СКП, слід виключати з основних активів за методом пропорційної консолідації або вилучати з інвестицій за методом участі в капіталі. У консолідованому звіті про фінансовий стан контролюючого учасника зазначені нереалізовані прибутки або збитки не слід відображати як відстрочені прибутки або збитки.

Дата консенсусу

Червень 1998 р.

Дата набрання чинності

Це Тлумачення набирає чинності для річних фінансових періодів, починаючи з 1 січня 1999 р.

або пізніше; застосування до цієї дати заохочується. Зміни в облікових політиках слід відображати відповідно до вимог МСБО 8.

14. Зміни у відображенні в обліку операцій зі здійснення негрошових внесків, визначених у параграфі 5, слід застосовувати перспективно стосовно майбутніх операцій.

15. Суб'єкти господарювання повинні застосовувати зміни до цього Тлумачення, внесені МСБО 16 "Основні засоби", для річних періодів, починаючи з 1 січня 2005 р. або пізніше. Якщо суб'єкт господарювання застосовує цей Стандарт до більш раннього періоду, він також повинен застосовувати до цього ж періоду зазначені зміни.

{Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.minfin.gov.ua/}

|
Законодавчий акт: "ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13 Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників". Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB). 2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

"ТЛУМАЧЕННЯ ПКТ-13 Спільно контрольовані суб'єкти господарювання: негрошові внески контролюючих учасників". 2012

- АОВЦСЄ - Всесвітній поштовий союз - Всесвітня медична асоціація - Всесвітня митна організація - Всесвітня організація інтелектуальної власності - Всесвітня організація охорони здоров'я - Всесвітня психіатрична асоціація - Всесвітня туристична організація - Гаазька конференція з міжнародного приватного права - ГУАМ - Дунайська Комісія - Економічний Союз Бенілюкс - Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) - Інтернет-корпорація з призначення доменних імен та номерів (ICANN) - Ліга арабських держав - Ліга Націй - Міжнародна асоціація академій наук (МААН) - Міжнародна асоціація органів страхового нагляду (МАОСН (IAIS)) - Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту (IATA) - Міжнародна гідрографічна організація (МГО) - Міжнародна комісія з цивільного стану (СІЕС) - Міжнародна конфедерація вільних профспілок - Міжнародна морська організація - Міжнародна організація виноградарства та виноробства (МОВВ) - Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) - Міжнародна організація міграції (МОМ) - Міжнародна організація по боротьбі з відмиванням грошей (FATF) - Міжнародна організація праці - Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) - Міжнародна організація цивільної оборони (ICDO) - Міжнародна торговельна палата - Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) - Міжнародне агентство з питань відновлюваної енергії (IRENA) - Міжнародне епізоотичне бюро - Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) - Міжнародний валютний фонд - Міжнародний військовий трибунал - Міжнародний інститут уніфікації приватного права (УНІДРУА) - Міжнародний комітет Червоного Хреста та Червоного напівмісяця - Міжнародний союз (асоціація) суддів - Міжнародний союз автомобільного транспорту - Міжнародний союз електрозв'язку - Міжнародний союз залізниць - Міжнародний союз патентної кооперації - Міжнародні правові акти ООН - Міжнародні суди - НАТО - Національна Асоціація членів комісій з регулювання комунальних підприємств - Об'єднаний інститут ядерних досліджень - Організація економічного співробітництва та розвитку - Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) - Організація співробітництва залізничних шляхів (железных дорог) (ОСЖД) - Північна Екологічна Фінансова Корпорація (НЕФКО) - Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) - Рада Митного Співробітництва - Світова організація торгівлі (СОТ) - Співдружність незалежних держав (СНД) - Фундаментальне міжнародне право - Чорноморське Економічне Співробітництво (ЧЕС) - Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (ЧБТР) -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -