Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 24.11.2014 № 824 "Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України)". 2014

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2014  № 824

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 грудня 2014 р.

за № 1546/26323

Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України)

Відповідно до частини третьої статті 27, абзацу дванадцятого підпункту 1 пункту 2 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», з метою визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Методику визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України), що додається.

2.

Департаменту з питань функціонування та реформування електроенергетичного сектора у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Улиду В.Ю.

Міністр

Ю. Продан

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Голови Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Голова Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сферах енергетики та комунальних послуг

О.Л. Шейко

В. Демчишин


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Міністерства енергетики

та вугільної промисловості

України

24.11.2014  № 824

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

02 грудня 2014 р.

за № 1546/26323

МЕТОДИКА

визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України)

I.

Загальні положення

1.1. Цю Методику розроблено з метою визначення величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України).

1.2. Ця Методика встановлює порядок розрахунку величини доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж підприємством, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами України (далі - Підприємство), з метою здійснення операцій з експорту та/або імпорту електричної енергії (далі - торговельні операції).

1.3. Ця Методика враховує загальноприйняті положення, які використовуються в об’єднаній мережі системних операторів Європи ENTSO-E, спрямовані на імплементацію/впровадження зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства, зокрема Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/72/ЕС від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії та про скасування Директиви 2003/54/Є та Регламенту (ЄС) № 714/2009 Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про умови доступу до мережі для транскордонного обміну електроенергією та скасування Регламенту (ЄС) № 1228/2003.

1.4. У цій Методиці терміни використовуються у таких значеннях:

міждержавний перетин - сукупність міждержавних ліній електропередачі, що з’єднують об’єднану енергетичну систему України (або її частину) з іншими суміжними енергетичними системами інших країн;

системні оператори суміжних енергетичних систем - системні оператори та/або оператори системи передачі сусідньої країни, які здійснюють оперативно-технологічне управління суміжних енергетичних систем інших країн;

ААС (Already Allocated Сapacity - розподілена пропускна спроможність), МВт, - розподілена за результатами аукціону пропускна спроможність переможця аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж;

ATC (Available Transfer Capability - вільна пропускна спроможність), МВт, - доступна пропускна спроможність, за вирахуванням розподіленої на аукціонах величини пропускної спроможності та пропускної спроможності, щодо якої надано пріоритетний доступ.

При розрахунку добової вільної пропускної спроможності враховується невикористана величина пропускної спроможності, розподіленої на попередніх аукціонах;

NTC (Net Transfer Capacity - доступна пропускна спроможність), МВт, - величина максимальної потужності електричної енергії, яка може бути передана з енергетичної системи однієї країни до енергетичної системи іншої країни у відповідному напрямку міждержавного перетину за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об'єднаної енергетичної системи України;

TRM (Transmission Reliability Margin - запас стійкості передачі), МВт, - запас активної потужності відповідного напрямку міждержавного перетину з урахуванням впливу істотних змін, які можуть відбуватися в енергетичній системі у відповідному періоді часу (зимовий/літній періоди року), а саме: похибка вхідної інформації, похибка методів розрахунків, нерегулярні коливання перетоків електричної енергії тощо, який визначається для забезпечення стійкості роботи власної електричної мережі;

TTС (Total Transfer Capacity - гранична пропускна спроможність), МВт, - гранична величина активної потужності, яка може бути передана у відповідному напрямку міждержавного перетину з урахуванням допустимого струму для елементів мережі, динамічної стійкості в разі нормативних збурень, інших режимних умов та за обов’язкового виконання критерію надійності (N-1).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про електроенергетику», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

1.5. Величина NTC використовується як індикативний показник для проведення торговельних операцій з електричною енергією та застосовується індивідуально за кожним напрямком міждержавного перетину за умови нульового обміну за іншими напрямками. Величина NTC визначається таким чином:

NTC = TTC - TRM, МВт.

1.6. Величина вільної пропускної спроможності АТС визначається таким чином:

ATC= NTC - AAC, МВт.

1.7. Величини ТТС, TRM, NTC, ATC та ААС характеризують роботу відповідного напрямку міждержавного перетину у відповідному періоді. Дані величини мають порівнюватися і уточнюватися із значеннями, отриманими відповідними системними операторами суміжних енергетичних систем.

ІІ. Принцип визначення величин доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж ОЕС України

2.1. Визначення величин доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж ОЕС України у відповідному напрямку міжнародного перетину дозволяє ефективніше оцінювати технічну можливість забезпечення постачання електричної енергії для здійснення торговельних операцій з електричною енергією, враховуючи річні та місячні плани технічного обслуговування (виконання ремонтних робіт) енергетичного обладнання ОЕС України та енергетичних систем суміжних країн.

В основу розрахунку величин TTC, NTC та TRM покладено класичний принцип розрахунку пропускної спроможності електричних мереж між енергетичними системами, що мають спільні/суміжні зв’язки. Цей принцип ґрунтується на фізичному характері зміни потокорозподілення електричної енергії між місцем надлишку генерації електричної енергії та місцем недостатності (дефіциту) електричної енергії з урахуванням величини опору ліній електропередачі та параметрів усіх елементів основної мережі енергетичної системи і паралельних перетоків електричної енергії.

2.2. Підприємство розраховує значення величин ТТС, TRM, NTC, ААС та АТС окремо за кожним напрямком міждержавного перетину з/до ОЕС України.

2.3. Величина NTC погоджується з відповідними системними операторами суміжних енергетичних систем. У разі виникнення розбіжностей між величинами NTC, розрахованими Підприємством та відповідними системними операторами суміжних енергетичних систем, для розрахунку NTC береться менша величина.

2.4. Організація та проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України здійснюються Підприємством відповідно до порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

ІІІ. Методи розрахунку ТТС

3.1. Величина ТТС залежить від вихідного режиму ОЕС України, тобто від графіка генерації та споживання електричної енергії, до якого входить інформація про електричну мережу, яка дозволяє побудувати математичну модель енергетичної системи. Розрахунок такої моделі дозволяє визначити потокорозподіл потужності в елементах та напругу у вузлах, необхідні Підприємству для забезпечення нормальної роботи ОЕС України. З наближенням моменту початку торговельної операції з постачання електричної енергії виконуються уточнюючі розрахунки величини ТТС за точнішими даними.

3.2. Для розрахунку ТТС:

визначається вихідний режим, який включає повний обмін даними між Підприємством та системними операторами суміжних енергетичних систем для створення глобальної (об’єднаної) моделі потокорозподілу потужності;

обирається процедура проведення розрахунків граничної пропускної спроможності ТТС.

3.3. Гранична пропускна спроможність у міждержавному перетині визначається обваженням режиму (збільшенням перетоку електричної енергії), збільшуючи рівень генерації електричної енергії в енергетичній системі на експорт електричної енергії і відповідно зменшуючи рівень генерації електричної енергії в енергетичній системі на імпорт, до моменту досягнення граничних за стійкістю режимів.

3.4. Обваження режиму роботи ОЕС України виконується такими методами:

1) методом А, згідно з яким зміна генерації електричної енергії відбувається пропорційно генеруючій потужності блоків електростанцій ОЕС України, що працюють у базовому режимі. Розрахунок продовжується, поки не буде порушена межа області стійкості. Цей метод показує теоретичне найбільше значення (гранична потужність) величини ТТС, оскільки не містить жодних обмежень на генерацію блоків електростанцій, які задіяні в базовому режимі, і величина генерації електричної енергії може значно перевищувати допустимі межі.

де

-

нова зменшена генерація, на наступній ітерації це буде Pi, МВт;

Pi

-

фактична генерація активної потужності, МВт;

ΔE

-

величина збільшення/зменшення генерації (для збільшення має додатний знак, для зменшення - від’ємний);

-

нова збільшена генерація, на наступній ітерації це буде Pi, МВт;

2) методом B, який, на відміну від методу А, враховує реальні можливості генерації електричної енергії відповідно до резерву активної потужності блоків електростанцій ОЕС України, що використовуються в розрахунках. Зміна генерації електричної енергії відбувається пропорційно резерву активної потужності блоків електростанцій ОЕС України:

де

-

максимально можлива генерація, МВт;

де

-

мінімально можлива генерація, МВт.

Додаткова умова:

E|≤|Σ(Pmax - Pi)|

E|≤|Σ(Pmax - Pi)|;

ΔE має різний знак;

3) методом C, який враховує реальні можливості генерації електричної енергії аналогічно методу В, а також використовує перелік блоків електростанцій ОЕС України, які беруть участь у зміні рівня генерації електричної енергії та встановлюють пріоритет їх застосування для збільшення/зменшення обсягів генерації електричної енергії. Для цього Підприємство використовує додаткову інформацію про кожну модель базового режиму та про порядок зміни і допустимий рівень генерації електричної енергії.

3.5. Для розрахунку величини ТТС рекомендовано застосовувати метод В та метод С. Ці методи використовують реальні дані про можливості роботи генеруючого обладнання, що використовується в базовому режимі. Метод А використовується як оціночний для визначення теоретичних величин ТТС, які можуть мати місце при інших (збільшених в одній та зменшених в іншій енергетичній системі) рівнях генерації електричної енергії.

IV. Періодичність проведення розрахунку

4.1. Розрахунок величин NTC та АТС виконується один раз на рік.

4.2. Уточнення величини NTC та розрахунок величини АТС для проведення місячного аукціону виконуються один раз на місяць.

4.3. Уточнення величини NTC та розрахунок величини АТС міждержавних перетинів для добового аукціону проводяться кожного дня календарного року, крім визначених Кодексом законів про працю України святкових та неробочих днів.

Директор

Департаменту з питань

функціонування

та реформування

електроенергетичного сектору

А.В. Огньов

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 24.11.2014 № 824 "Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України)". Міненерговугілля України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 24.11.2014 № 824 "Про затвердження Методики визначення доступної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України)". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -