НАКАЗ від 19.09.2018 № 766 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". 2018

Інформація актуальна на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.09.2018  № 766

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1107/32559

Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Відповідно до частини сьомої статті 20 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі - Порядок), що додається.

2. Установити, що з метою первинного формування Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр):

аудитори, строк чинності сертифікатів яких не закінчився до 01 жовтня 2018 року, зобов’язані в строк до 31 жовтня 2018 року подати до Аудиторської палати України реєстраційну форму, у якій зазначити відомості, що підлягають оприлюдненню в Реєстрі відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон);

аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, що мали право на провадження аудиторської діяльності станом на 01 жовтня 2018 року, зобов’язані в строк до 31 жовтня 2018 року подати до Аудиторської палати України реєстраційну форму, у якій зазначити відомості, що підлягають оприлюдненню в Реєстрі відповідно до Закону.

3.

Зазначені у пункті 2 цього наказу особи підлягають обов’язковому внесенню Аудиторською палатою України до Реєстру.

Уповноважена особа Аудиторської палати України протягом трьох робочих днів з дня надходження реєстраційної форми вносить відомості про осіб, зазначених у пункті 2 цього наказу, до розділів «Аудитори» та «Суб’єкти аудиторської діяльності» Реєстру.

Під час первинного формування Реєстру внесення відомостей до розділів «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» та «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» здійснюється на підставі заяви про внесення відомостей до Реєстру, складеної згідно з додатком 2 до Порядку, відповідно до критеріїв, встановлених пунктами 4 та 5 розділу ІІ Порядку, з урахуванням такого:

чинне Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості, видане Аудиторською палатою України до дати введення в дію Закону, є підставою для внесення відповідної інформації до Реєстру;

оприлюднення звіту про прозорість за 2017 рік не вимагається.

4. До запровадження функціонування автоматизованої комп’ютерної системи Реєстру Аудиторською палатою України ведеться Реєстр за структурою, передбаченою розділом ІІ Порядку, на паперових носіях із зазначенням відомостей, передбачених розділом ІІІ Порядку, які оприлюднюються у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України у форматі, який унеможливлює внесення змін до цих відомостей іншими заінтересованими користувачами.

5.

Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з 01 жовтня 2018 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Аудиторської палати України

Т.О. Каменська


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

19 вересня 2018 року № 766

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1107/32559

ПОРЯДОК

ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до частини сьомої статті 20 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (далі - Закон), визначає порядок формування і ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (далі - Реєстр), а також надання інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності з Реєстру.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

заявник - аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності, що подає до Аудиторської палати України відомості, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі згідно зі статтею 21 Закону;

реєстраційна форма - затверджена Аудиторською палатою України та погоджена Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю форма, в якій заявник зазначає відомості, які підлягають оприлюдненню в Реєстрі.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законом. Термін «підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Термін «бездоганна репутація» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

3. Відомості до Реєстру подаються в порядку, встановленому статтями 21, 22 Закону та цим Порядком.

4. Відомості до Реєстру вносяться Аудиторською палатою України.

5. Плата за внесення інформації до Реєстру не справляється.

6. Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України.

7. З метою ведення Реєстру дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

8. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою.

ІІ. Структура Реєстру

1. Реєстр складається з таких розділів:

1) аудитори;

2) суб’єкти аудиторської діяльності;

3) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;

4) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

2. До розділу «Аудитори» вносяться відомості про фізичних осіб, щодо яких комісія з атестації відповідно до статті 19 Закону прийняла рішення про визнання кваліфікаційної придатності до провадження аудиторської діяльності.

3. До розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» вносяться відомості про:

1) аудиторські фірми, які відповідають вимогам статті 5 Закону, а саме:

установчими документами яких передбачено провадження виключно аудиторської діяльності та/або надання неаудиторських послуг на підставах та в порядку, передбачених Законом та міжнародними стандартами аудиту;

загальний розмір частки засновників (учасників), які не є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, у статутному капіталі яких не перевищує 30 відсотків;

посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, є аудитор;

2) аудиторів, які відповідають таким критеріям:

провадять аудиторську діяльність як фізичні особи - підприємці або проводять незалежну професійну діяльність;

набули права на провадження аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених Законом.

4. До розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності» вносяться відомості про суб’єктів аудиторської діяльності, відомості про яких внесені до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» та які (в яких):

пройшли перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, здійснену Аудиторською палатою України відповідно до вимог Закону;

мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

за основним місцем роботи працює не менше трьох аудиторів.

5. До розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» вносяться відомості про суб’єктів аудиторської діяльності, відомості про яких внесені до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності» та які (в яких):

пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену Інспекцією із забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю відповідно до вимог Закону;

мають чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю;

оприлюднюють звіт про прозорість за попередній рік не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним;

за основним місцем роботи працює не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше десяти осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.

ІІІ. Відомості, що підлягають оприлюдненню у Реєстрі

1. Реєстр відповідно до частини другої статті 21 Закону має містити такі відомості про аудитора:

1) прізвище, ім’я, по батькові аудитора;

2) номер реєстрації у Реєстрі;

3) номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторів інших країн (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації;

4) дата та номер рішення комісії з атестації про визнання кваліфікаційної придатності особи до провадження аудиторської діяльності або номер сертифіката аудитора, отриманого до дати введення в дію Закону;

5) контактна інформація аудитора (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);

6) найменування та реєстраційні номери суб’єктів аудиторської діяльності, у складі яких аудитор здійснює аудиторську діяльність або з якими його пов’язують відносини партнерства, участі тощо, та контактна інформація (місцезнаходження, номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки цих суб’єктів).

2. Реєстр відповідно до частини третьої статті 21 Закону має містити таку інформацію про суб’єктів аудиторської діяльності:

1) найменування, організаційно-правова форма для юридичних осіб та прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність, із зазначенням форми її здійснення (фізична особа - підприємець чи провадження незалежної професійної діяльності);

2) номер реєстрації у Реєстрі;

3) ідентифікаційний код аудиторської фірми (для аудиторів, які одноосібно провадять аудиторську діяльність,- реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (не оприлюднюється) (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта));

4) місцезнаходження аудиторської фірми та контактна інформація (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);

5) контактна інформація аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);

6) перелік засновників (учасників) аудиторської фірми, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження, ідентифікаційний код (не оприлюднюється), якщо засновником є юридична особа - частки кожного із засновників (учасників) у статутному капіталі, контактна інформація щодо кожної особи (номери телефонів, електронна адреса);

7) відомості про органи управління аудиторської фірми, прізвище, ім’я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління аудиторської фірми, номери реєстрації у Реєстрі (за наявності), контактна інформація щодо кожної особи (номери телефонів, електронна адреса), обраної (призначеної) до органів управління;

8) відомості про кількість аудиторів, які є працівниками суб’єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номера реєстрації у Реєстрі;

9) дані про відокремлені підрозділи аудиторської фірми, у тому числі місцезнаходження, контактна інформація (номери телефонів, електронна адреса, адреса веб-сторінки за наявності);

10) номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності) із зазначенням країни та найменування органу реєстрації;

11) дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності).

3. В окремих розділах Реєстру відповідно до частини четвертої статті 21 Закону містяться відомості про суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності та обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а саме:

1) найменування, ідентифікаційний код (не оприлюднюється) суб’єкта аудиторської діяльності, номер реєстрації у Реєстрі;

2) перелік аудиторів, які є працівниками, партнерами, учасниками або в інший спосіб залучаються до провадження аудиторської діяльності, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації у Реєстрі;

3) інформація про аудиторську мережу (в разі членства суб’єкта аудиторської діяльності в аудиторській мережі);

4) дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг;

5) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, строк дії такого договору, відомості про страховика та страхову суму.

4. Забороняється вимагати надання інформації для цілей Реєстру, не передбаченої Законом.

IV. Подання відомостей до Реєстру

1. Для внесення відомостей до Реєстру заявник подає до Аудиторської палати України:

1) аудитор:

заяву аудитора про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, складену за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

реєстраційну форму;

2) суб’єкт аудиторської діяльності:

заяву про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, складену за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку;

реєстраційну форму.

2. У разі зміни даних у відомостях, які оприлюднені в Реєстрі або мають бути до нього внесені згідно з вимогами Закону та цього Порядку, аудитор або суб’єкт аудиторської діяльності зобов’язаний протягом 30 календарних днів з того дня, коли відбулись відповідні зміни, подати до Аудиторської палати України:

заяву про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності змін до оприлюднених відомостей, складену за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

реєстраційну форму, де зазначаються відомості, в яких відбулися зміни.

3. Документи для підтвердження відомостей, зазначених аудитором та суб’єктом аудиторської діяльності під час їх внесення до Реєстру, не подаються, а зберігаються в аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності і надаються у разі їх перевірки.

4. Документи, які подаються (надсилаються поштовим відправленням або в електронній формі) для оприлюднення в Реєстрі, мають бути складені державною мовою.

5. Електронні документи оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері використання електронних документів та електронного документообігу. Електронний документ вважається одержаним з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа від уповноваженої особи Аудиторської палати України, яка автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронне повідомлення з підтвердженням факту одержання електронного документа.

6. У разі якщо документи подаються до Аудиторської палати України особисто, уповноважена особа Аудиторської палати України одразу перевіряє правильність оформлення заяви та наявність усіх відомостей. Відповідна перевірка електронного документа проводиться протягом повного робочого дня з часу його отримання. У разі виявлення недоліків в оформленні або відсутності окремих відомостей документи повертаються одразу після перевірки із зазначенням недоліків, що потребують усунення. Якщо недоліків не виявлено, подані документи приймаються для внесення їх до Реєстру.

7. Внесення відомостей про аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності до Реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів, упродовж яких уповноважена особа Аудиторської палати України перевіряє відповідність наданих відомостей інформації, що міститься про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності у відкритих (публічних) державних реєстрах. У разі виявлення невідповідності поданих відомостей оприлюдненій інформації документи повертають із зазначенням конкретних невідповідностей. Після отримання роз’яснень або усунення невідповідностей документи приймаються для внесення їх до Реєстру.

8. Повнота, достовірність та своєчасність подання відомостей до Реєстру перевіряються під час проведення перевірки системи контролю якості суб’єкта аудиторської діяльності.

V. Порядок надання з Реєстру інформації про аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

1. Доступ до інформації з Реєстру забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення відомостей, надання відомостей за запитами на інформацію.

2. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового вільного доступу та копіювання.

3. Надання інформації з Реєстру на письмові запити замовників аудиторських послуг та інших заінтересованих користувачів відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється Аудиторською палатою України у вигляді інформаційної довідки.

4. Довідки з Реєстру надаються Аудиторською палатою України протягом п’яти робочих днів з дати надходження письмового запиту, який містить мету отримання інформації. Довідки надаються безоплатно на офіційному бланку Аудиторської палати України за підписом уповноваженої особи Аудиторської палати України.

VІ. Виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру

1. Виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру здійснюється за їх власною заявою або за рішенням Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, у разі прийняття рішення про ліквідацію суб’єкта аудиторської діяльності, смерті аудитора та в інших випадках, передбачених цим Порядком та Законом.

2. Підставами для внесення уповноваженою особою Аудиторської палати України відомостей про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру є:

1) заява про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру, складена згідно з додатком 4 до цього Порядку;

2) рішення про ліквідацію суб’єкта аудиторської діяльності;

3) смерть аудитора;

4) рішення Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або Ради Аудиторської палати України щодо виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру, прийняте у разі притягнення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку і застосування до нього стягнення у вигляді виключення з Реєстру за результатами розгляду дисциплінарної справи;

5) рішення Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру, прийняте у разі:

невідповідності правового статусу юридичної особи вимогам статті 5 Закону;

наявності непогашеної чи незнятої в установленому порядку судимості або у разі накладання протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційних правопорушень;

втрати аудиторською фірмою доброї репутації. Аудиторська фірма не може вважатися такою, що має добру репутацію, якщо протягом двох років поспіль до аудиторської фірми застосовувалося більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

встановлення факту суттєвого порушення вимог Закону щодо повноти, достовірності та своєчасності подання відомостей про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності для оприлюднення у Реєстрі. Суттєвим порушенням вважається умисне неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, яка підлягає оприлюдненню у Реєстрі відповідно до вимог Закону, що призвело до введення в оману замовника аудиторських послуг та/або інших осіб щодо відповідності аудитора чи суб’єкта аудиторської діяльності вимогам для проведення обов’язкового аудиту або обов’язкового аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес;

притягнення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку і застосування до нього стягнення у вигляді виключення з Реєстру за результатами розгляду дисциплінарної справи.

3. Рішення Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру може бути оскаржене до суду.

Рішення Ради Аудиторської палати України про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру може бути оскаржене до Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю або суду.

4. У разі притягнення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності до професійної відповідальності за вчинення професійного проступку і застосування до нього відповідно до Закону стягнення у вигляді зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уповноваженою особою Аудиторської палати України відомості про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності виключаються з відповідних розділів Реєстру.

VІІ. Нагляд за реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

1. Аудиторська палата України відповідає за своєчасність внесення та відповідність даних у Реєстрі відомостям, що надаються заявниками.

З метою забезпечення дотримання вимог Порядку Аудиторська палата України:

1) здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, забезпечує технічне функціонування автоматизованої комп’ютерної системи Реєстру, збереження даних та їх захист від несанкціонованого доступу і руйнування;

2) забезпечує цілодобовий вільний доступ замовників аудиторських послуг та інших заінтересованих користувачів до відомостей, що містяться в Реєстрі, з можливістю їх копіювання;

3) контролює подання суб’єктами аудиторської діяльності відомостей до Реєстру щодо їх повноти, достовірності та своєчасності;

4) у разі отримання інформації щодо недостовірності відомостей про аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності, оприлюднених у Реєстрі, має право вимагати роз’яснення або здійснити перевірку суб’єкта аудиторської діяльності щодо повноти, достовірності та своєчасності подання відомостей до Реєстру;

5) веде справи на кожного аудитора та суб’єкта аудиторської діяльності, в яких у хронологічному порядку зберігаються усі відомості, які ними подавались для оприлюднення в Реєстрі. Після виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру його справа зберігається не менше ніж 10 років;

6) здійснює інші повноваження, необхідні для функціонування Реєстру та отримання достовірної інформації з Реєстру відповідно до вимог Закону та цього Порядку.

2. Для здійснення нагляду за реєстрацією аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності в Україні Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю виконує такі функції:

1) здійснює нагляд за діяльністю Аудиторської палати України в частині ведення нею Реєстру, проводить перевірки Аудиторської палати України з метою забезпечення виконання нею відповідно до вимог Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю повноважень з ведення Реєстру;

2) надає обґрунтовані рекомендації Аудиторській палаті України з метою усунення виявлених порушень у діяльності Аудиторської палати України при веденні Реєстру та удосконалення порядку ведення Реєстру;

3) здійснює інші повноваження, необхідні для забезпечення функціонування Реєстру та отримання достовірної інформації з Реєстру.

3. У Реєстрі обов’язково міститься інформація про Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та про орган, якому делеговано певні повноваження, а також про їх права та обов’язки щодо Реєстру.

Директор Департаменту

прогнозування доходів

бюджету та методології

бухгалтерського обліку

Ю.П. Романюк

Додаток 1

до Порядку ведення Реєстру аудиторів

та суб’єктів аудиторської діяльності

(підпункт 1 пункту 1 розділу IV)

ЗАЯВА

аудитора про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Додаток 2

до Порядку ведення Реєстру аудиторів

та суб’єктів аудиторської діяльності

(підпункт 2 пункту 1 розділу IV)

ЗАЯВА

про внесення відомостей до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

Додаток 3

до Порядку ведення Реєстру аудиторів

та суб’єктів аудиторської діяльності

(пункту 2 розділу IV)

ЗАЯВА

про внесення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності змін до оприлюднених відомостей

Додаток 4

до Порядку ведення Реєстру аудиторів

та суб’єктів аудиторської діяльності

(підпункт 1 пункту 2 розділу VІ)

ЗАЯВА

про виключення аудитора або суб’єкта аудиторської діяльності з Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 19.09.2018 № 766 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". Мінфін України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 19.09.2018 № 766 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -