>>

НАКАЗ від 21.07.2014 № 770 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів". 2014

Інформація актуальна на 17.11.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.07.2014  № 770

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 серпня 2014 р.

за № 928/25705

Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів

№ 370 від 18.03.2016}

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, що додається.

2.

Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів Державну казначейську службу України.

4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) Міністерства фінансів України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державної казначейської служби України

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Т.Я. Слюз

М.Ю. Бродський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

21.07.2014  № 770

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 серпня 2014 р.

за № 928/25705

ПОРЯДОК

казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів

1.

Цей Порядок регламентує організаційні взаємовідносини між органами Державної казначейської служби України (далі - органи Казначейства), бюджетними установами, відокремленими структурними підрозділами бюджетних установ, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами - підприємцями (далі - клієнти) у процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів, які відкриваються органами Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів, крім рахунків фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування України та депозитних рахунків митних органів.

2. При казначейському обслуговуванні небюджетних рахунків клієнтів застосовуються поняття та економічні категорії, які визначені Бюджетним кодексом України, Законами України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронний цифровий підпис» та іншими нормативно-правовими актами.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

3. Небюджетні рахунки клієнтів відкриваються органами Казначейства відповідно до законодавства за розділом балансових рахунків 37 "Рахунки інших клієнтів та банків".

4. У процесі казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства - Казначейство» (далі - система Казначейства) з використанням засобів криптографічного захисту інформації Державної казначейської служби України (Казначейство).

У разі застосування системи Казначейства між клієнтами та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

5.

Органи Казначейства зобов’язані зараховувати на небюджетні рахунки клієнтів кошти, що надійшли за електронними розрахунковими документами протягом операційного дня, у день їх отримання.

6. Для перерахування коштів з небюджетних рахунків клієнти подають органам Казначейства платіжні доручення на паперових та електронних носіях у кількості примірників, необхідній для всіх учасників безготівкових розрахунків.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

Форма, обов'язкові реквізити, строк дії платіжних доручень та вимоги щодо їх заповнення визначаються Національним банком України.

У платіжному дорученні повинні бути заповнені всі реквізити, передбачені його формою.

Реквізит "Призначення платежу" платіжного доручення заповнюється з урахуванням вимог нормативно-правових актів та повинен містити повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу.

Якщо платіжне доручення містить інформацію, що не підлягає оприлюдненню на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, то клієнт разом із платіжним дорученням надає лист, в якому зазначає про обмеження оприлюднення, передбачені законодавством.

{Пункт 6 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

7. Примірник платіжного доручення (незалежно від способу його виготовлення), який залишається в органах Казначейства, має містити відбиток печатки (якщо картка зі зразками підписів та відбитка печатки клієнта містить відбиток печатки) і підписи відповідальних осіб.

Під час підписання платіжного доручення не дозволяються використання факсиміле та виправлення, а також виправлення та заповнення платіжного доручення в кілька прийомів. Органами Казначейства до виконання такі платіжні доручення не приймаються.

8. Органами Казначейства перевіряються подані клієнтом платіжні доручення щодо повноти заповнення всіх необхідних реквізитів та відповідності підписів відповідальних осіб та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, і відбитка печатки, які наведені в картці зі зразками підписів та відбитка печатки. Органи Казначейства перевіряють заповнення реквізиту "Призначення платежу" на відповідність вимогам, визначеним законодавством.

9. За правильність оформлення та достовірність інформації, зазначеної у платіжних дорученнях, відповідають клієнти.

Органи Казначейства не відповідають за недостовірність змісту платіжного доручення, оформленого клієнтом, а також за порушення порядку нарахування і несвоєчасність сплати клієнтом податків і зборів.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

10. У разі невідповідності дати подання платіжного доручення у паперовій формі даті, зазначеній у дорученні, у полі "Одержано банком" на всіх примірниках такого доручення обов'язково проставляються дата його подання та підпис відповідного працівника органу Казначейства.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

11. Органи Казначейства приймають до виконання платіжні доручення клієнтів на проведення платежів з небюджетних рахунків виключно в межах залишку коштів на цих рахунках.

12. Для здійснення розрахунків у системі Казначейства клієнт здійснює формування та подання документів до системи Казначейства в електронному вигляді відповідно до вимог, передбачених пунктами 6, 7 та 22 цього Порядку, протягом операційного дня в межах операційного часу, визначеного органом Казначейства. Документи, що надійшли після операційного часу, опрацьовуються наступного операційного дня.

{Порядок доповнено новим пунктом 12 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

13. Казначейство забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства інформації про порядок подання документів в електронному вигляді та контактні телефони відповідальних осіб.

{Порядок доповнено новим пунктом 13 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

14. Підтвердженням для клієнта успішної передачі його документів в електронному вигляді до системи Казначейства є відповідне сповіщення системи Казначейства.

{Порядок доповнено новим пунктом 14 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

15. У разі невдалої спроби передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства клієнтом здійснюються заходи щодо повторного їх передавання.

{Порядок доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

16. У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді до системи Казначейства з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.

{Порядок доповнено новим пунктом 16 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

17. Датою та часом отримання документів в електронному вигляді органом Казначейства є дата та час, зафіксовані в повідомленні системи Казначейства про отримання цих документів.

{Порядок доповнено новим пунктом 17 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

18. Після перевірки документів в електронному вигляді, переданих клієнтом, на відповідність вимогам законодавства, в тому числі цього Порядку, орган Казначейства виконує платіжне доручення з накладанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП), про що інформує клієнта засобами системи Казначейства.

Якщо надіслані в електронному вигляді документи сформовано з порушенням вимог законодавства, в тому числі цього Порядку, то платіжне доручення, подане в електронному вигляді, повертається засобами системи Казначейства з накладанням ЕЦП із зазначенням причини його повернення без виконання.

{Порядок доповнено новим пунктом 18 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

19. Органи Казначейства не мають права робити виправлення в розрахунковому документі клієнта за винятком випадків, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

20. Безспірне списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з небюджетних рахунків клієнтів органи Казначейства здійснюють у порядку, встановленому законодавством.

21. Клієнт має право в будь-який час до списання платежу з небюджетного рахунку відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі.

Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства надається лист за підписом посадової особи клієнта, яка має право першого підпису на розрахункових документах.

22. У разі необхідності надання підтвердних документів для проведення платежів з небюджетних рахунків клієнтів у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, клієнти разом із платіжними дорученнями надають до органів Казначейства відповідні документи.

Органи Казначейства після перевірки наявності необхідного переліку документів та відповідності їх вимогам законодавства проводять платежі з небюджетного рахунка клієнта.

23. У разі якщо платежі належать до закупівель відповідно до законодавства у сфері закупівель, клієнти разом з платіжними дорученнями подають до органів Казначейства документи для здійснення перевірки згідно з вимогами законодавства у сфері закупівель.

{Пункт 23 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

24. Платіжне доручення не приймається органом Казначейства та повертається не пізніше наступного робочого дня клієнту без виконання у разі:

відсутності або недостатності залишку коштів на відповідному рахунку;

неправильного заповнення реквізитів чи незаповнення хоча б одного з реквізитів та/або недотримання вимог щодо оформлення платіжного доручення;

неподання або подання неповного переліку документів щодо здійснення процедури закупівель відповідно до законодавства або у разі невідповідності вимогам, встановленим законодавством, щодо їх оформлення;

{Абзац четвертий пункту 24 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

відміни процедури закупівлі;  набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними; призупинення процедури закупівлі; наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до законодавства у сфері закупівель;

{Абзац п'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

відсутності підтвердних документів, надання яких разом з платіжним дорученням передбачено нормативно-правовими актами, або закінчення строку дії цих підтвердних документів;

подання платіжного доручення до органу Казначейства з порушенням норм законодавства, або якщо документ не може бути виконано відповідно до законодавства;

порушення вимог, передбачених пунктами 7, 8 цього Порядку.

На зворотному боці платіжного доручення, поданого у паперовому вигляді, зазначаються дата та причини його повернення без виконання за підписами працівника, який повертає платіжне доручення, та керівника (заступника керівника) відповідного структурного підрозділу органу Казначейства.

{Абзац дев'ятий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

25. Кошти, що помилково зараховані на небюджетні рахунки клієнтів,  повертаються ними у строки, встановлені законодавством. Повернення коштів здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень клієнтів, у призначенні яких обов'язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким зараховані такі кошти.

Органи Казначейства, що обслуговують клієнтів, не відповідають за несвоєчасність подання ними розрахункових документів на повернення помилково зарахованих на їх рахунки коштів.

26. Після здійснення платежу на всіх примірниках платіжного доручення, поданого у паперовому вигляді, ставиться відмітка "Оплачено".

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

27. Для оформлення документів на отримання готівки з небюджетних рахунків клієнти подають до органів Казначейства заявку на видачу готівки згідно з додатком до цього Порядку у двох примірниках.

28. Заявки на видачу готівки виписуються клієнтами на осіб, з якими в них можуть бути укладені договори про повну матеріальну відповідальність та які мають право отримувати і видавати кошти.

29. Подані клієнтом заявки на видачу готівки перевіряються органами Казначейства щодо повноти заповнення всіх реквізитів та відповідності підписів відповідальних осіб та відбитка печатки клієнта зразкам підписів осіб, яким надано право розпорядження рахунками та підписання платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, і відбитка печатки, які наведені в картці із зразками підписів та відбитка печатки.

На підставі перевіреної заявки на видачу готівки грошові чеки на отримання готівки перевіряються органами Казначейства в частині повноти заповнення всіх необхідних реквізитів і на відповідність даним, зазначеним в заявці на видачу готівки, та підписуються відповідальними особами органів Казначейства.

Клієнти забезпечують правильність оформлення та заповнення реквізитів заявок на видачу готівки та грошових чеків, цільове спрямування та використання коштів.

30. На підставі заявок на видачу готівки кошти перераховуються органами Казначейства на поточні рахунки, відкриті в установах банків на ім’я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257.

Уповноважені особи клієнтів на підставі належно оформлених грошових чеків отримують готівку в установі банку, у якому відкрито рахунок групи 257 для обліку коштів, що перераховуються органами Казначейства для здійснення виплат готівкою.

Після видачі готівки на заявці на видачу готівки органом Казначейства проставляється відбиток штампу "Оплачено", один примірник повертається клієнту, другий примірник зберігається в органі Казначейства.

31. Грошові чекові книжки видаються органами Казначейства клієнтам (крім тих, які отримали грошові чекові книжки для обслуговування бюджетних рахунків) для отримання готівки з поточних рахунків, відкритих в установах банків на ім’я органів Казначейства за балансовими рахунками групи 257.

Для отримання грошової чекової книжки клієнт здійснює оплату її вартості відповідному банку. Після підтвердження факту оплати (надання копії платіжного доручення) орган Казначейства в установленому порядку отримує в банку грошові чекові книжки та реєструє їх у журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок.

Передача грошової чекової книжки клієнту здійснюється на підставі довіреності установленої форми шляхом оформлення акта приймання-передачі грошової чекової книжки у двох примірниках. Один примірник акта залишається в органі Казначейства, другий примірник разом із грошовою чековою книжкою передається клієнту. У журналі реєстрації отриманих та виданих грошових чекових книжок у графі "Передано" зазначаються найменування / П. І. Б. клієнта, номер і дата довіреності, номер і дата акта приймання-передачі грошової чекової книжки.

Клієнт списує грошові чекові книжки в установленому законодавством порядку.

32. Органи Казначейства з використанням засобів програмного забезпечення формують за попередній операційний день виписки з небюджетних рахунків та надають їх клієнтам в електронному та паперовому вигляді. На виписці з небюджетних рахунків у паперовому вигляді проставляється штамп органу Казначейства.

За зверненням клієнта органи Казначейства надають виписки з небюджетних рахунків в електронному вигляді з накладанням ЕЦП.

{Пункт 32 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 370 від 18.03.2016}

33. У разі необхідності проведення розрахунків в іноземній валюті за операціями, які мають здійснюватись за небюджетними рахунками у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, клієнти відкривають рахунки в установах банків за відповідними балансовими рахунками згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

Після відкриття в установі банку рахунку для обліку операцій в іноземній валюті клієнти подають до відповідних органів Казначейства довідку банку про відкриття рахунку на їх імена.

Для здійснення розрахунків в іноземній валюті клієнти подають до органів Казначейства платіжні доручення на перерахування коштів у національній валюті для закупівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з небюджетних рахунків на відповідні рахунки в установах банку.

Невикористаний залишок коштів у національній валюті України зараховується на відповідний рахунок, з якого проводилося перерахування для придбання іноземної валюти.

Директор Департаменту

державного бюджету

В.П. Лозицький


Додаток

до Порядку казначейського

обслуговування

небюджетних рахунків клієнтів

(пункт 20)

ЗАЯВКА

на видачу готівки

Документи та файли

Сигнальний документ — f429936n76.doc

Публікації документа

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 21.07.2014 № 770 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів". Мінфін України. 2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 21.07.2014 № 770 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування небюджетних рахунків клієнтів". 2014

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -