Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

НАКАЗ від 03.09.2015 № 347 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". 2015

Інформація актуальна на 07.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.09.2015  № 347

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2015 р.

за № 1116/27561

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 15 листопада 2010 року № 822 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за  № 1224/18519.

3. Відділу з питань запобігання та виявлення корупції забезпечити:

1) подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Омеляна В.В.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби

фінансового моніторингу України

А.Т. Ковальчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

03.09.2015  № 347

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 вересня 2015 р.

за № 1116/27561

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

І.

Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до пункту 6 частини першої статті 14, статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), статей 221, 254 - 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) та установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Мінінфраструктури і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166-9, частиною п’ятою статті 166-11 та статтею 188-34 Кодексу.

2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені  статтею 166-9, частиною п’ятою статті 166-11 та статтею 188-34 Кодексу, складаються уповноваженими на те посадовими особами Мінінфраструктури (далі - уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

3.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається окремо стосовно кожної особи. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

4. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення у разі виявлення таких порушень вимог законодавства:

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених суб’єктом первинного фінансового моніторингу електронних документів), їх копій щодо ідентифікації осіб (клієнтів, представників клієнтів), а також осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації клієнта/поглибленої перевірки клієнта), а також даних про фінансові операції;

порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції);

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов’язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об’єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;

розголошення в будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

невиконання законних вимог посадових осіб Мінінфраструктури стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків;

неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

5. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються стосовно:

посадових осіб суб’єктів первинного фінансового моніторингу, членів ліквідаційної комісії, ліквідаторів (абзаци другий - п’ятий пункту 4 цього розділу);

посадових осіб підприємств, установ, організацій, які не є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (абзац шостий пункту 4 цього розділу);

осіб, які незаконно розголосили в будь-якому вигляді інформацію, яка відповідно до закону є об’єктом обміну між суб’єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факт її подання (одержання) та яким ця інформація стала відома у зв’язку з професійною або службовою діяльністю (абзац сьомий пункту 4 цього розділу);

посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу (абзац восьмий пункту 4 цього розділу);

керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу) (абзац дев’ятий пункту 4 цього розділу).

ІІ. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 166-9, частиною п’ятою статті 166-11 та статтею 188-34 Кодексу, складається уповноваженою посадовою особою на бланку протоколу встановленого зразка (додаток 1).

2. Бланки протоколів є номерними бланками та не є документами суворої звітності.

Облік видачі бланків протоколів ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 2), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Мінінфраструктури.

3. Протокол про адміністративне правопорушення складається українською мовою. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, щодо якої складено протокол; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; стаття (частина відповідної статті) нормативно-правового акта, який передбачає відповідальність за правопорушення; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи.

Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

4. Якщо є свідки правопорушення та потерпілі, до протоколу вносяться їх прізвища, імена та по батькові, а також адреси місць проживання.

5. Уповноважена посадова особа зобов’язана ознайомити особу, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, зі змістом статті 63 Конституції України, її правами і обов’язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі. Особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, засвідчує цей запис у протоколі своїм підписом, а у разі її відмови поставити підпис - у протоколі робиться відповідний запис, який засвідчується підписом уповноваженої посадової особи.

6. Особі, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, пропонується надати письмове пояснення по суті вчиненого правопорушення, яке вноситься до протоколу і засвідчується підписом цієї особи. Пояснення може додаватися до протоколу окремо, про що у протоколі про адміністративне правопорушення робиться відповідний запис.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від надання пояснень по суті вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до протоколу запис про це, який засвідчує своїм підписом.

7. Протокол складається у двох примірниках та підписується уповноваженою посадовою особою, особою, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення. За наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

Один із примірників протоколу під підпис вручається особі, стосовно якої він був складений.

У разі відмови особи, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, від підписання протоколу уповноважена посадова особа робить у протоколі запис про це, який засвідчує своїм підписом. За наявності свідків цей запис у протоколі може бути засвідчений також їх підписами.

8. Особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

9. До протоколу додаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення. Перелік цих матеріалів  (із зазначенням їх реквізитів) наводиться у протоколі.

10. Протокол не пізніше наступного дня після його складання (а в разі якщо протокол складено під час проведення виїзної перевірки - не пізніше наступного робочого дня після її завершення) реєструється уповноваженою посадовою особою у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Мінінфраструктури.

11. Протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформлюється в установленому порядку та разом із супровідним листом Мінінфраструктури подається до місцевого (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Копія протоколу та матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, зберігаються у Мінінфраструктури.

12. Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

ІІІ. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Оформлення справи про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена посадова особа, яка склала протокол про адміністративне правопорушення.

2. Оформлення справи про адміністративне правопорушення передбачає нумерацію аркушів у справі, складення внутрішнього опису документів справи, наявність засвідчувального напису справи про кількість аркушів, підшивання справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

3. На обкладинці справи зазначаються: номер, дата складання протоколу про адміністративне правопорушення; відомості про особу, стосовно якої складено протокол (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та/або місце роботи, посада); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол.

На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються номер тому (частини) та загальна кількість томів (частин) у справі.

4. На першій сторінці справи про адміністративне правопорушення або, якщо справа складається з кількох томів (частин), на першій сторінці кожного тому (частини) справи розміщується внутрішній опис документів.

5. Написи на обкладинках справ здійснюються синім світлостійким чорнилом або пастою. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи.

Начальник Відділу з питань

запобігання та виявлення

корупції

Б.Р. Шушковський


Додаток 1

до Інструкції з оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення


Додаток 2

до Інструкції з оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 2 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ

видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Дата видачі бланків протоколів

Номери бланків протоколів, що видаються

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

П.І.Б. та підпис отримувача бланків протоколів

Примітка

1

2

3

4

5

6

Додаток 3

до Інструкції з оформлення матеріалів

про адміністративні правопорушення

(пункт 10 розділу ІІ)

ЖУРНАЛ

реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, яка склала протокол

Примітка

П.І.Б.

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

| >>
Законодавчий акт: НАКАЗ від 03.09.2015 № 347 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". Мінінфраструктури України. 2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 03.09.2015 № 347 "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення". 2015

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -
- Законодавство Європейського співтовариства - Законодавство України - Міжнародне право -