Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". 2019

Інформація актуальна на 16.05.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.02.2019  № 124

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 квітня 2019 р.

за № 343/33314

Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 8 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж" НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Методику визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, що додається.

2.

Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В. Омелян

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Міністра

регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

Міністр оборони України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації України

Голова Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

В.о. Голови Фонду державного майна України

В. Негода

С. Полторак

К. Ляпіна

Л.О. Євдоченко

О. Животовський

М. Ніжнік

В. Трубаров


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

інфраструктури України

25 лютого 2019 року № 124

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

03 квітня 2019 р.

за № 343/33314

МЕТОДИКА

визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

I.

Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування та встановлення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єктів транспорту для розташування технічних засобів телекомунікацій та поширюється на об'єкти доступу всіх форм власності.

2. Дія цієї Методики поширюється на відносини між власниками (володільцями) інфраструктури об'єкта транспорту, які не є операторами, провайдерами телекомунікацій (далі - власник), та іншими суб'єктами господарювання (операторами, провайдерами телекомунікацій або уповноваженими ними особами) (далі - замовник), що виникають під час здійснення доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту для розташування технічних засобів телекомунікацій.

3. У цій Методиці терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", "Про телекомунікації", Правилах надання доступу до інфраструктури об'єкта транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 року № 586, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248.

II. Формування плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

1. Плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту може бути одноразовою та/або періодичною.

2.

Одноразовою платою за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту є плата за розроблення та видачу технічних умов з доступу (далі - ТУ), що розраховується відповідно до цієї Методики та встановлюється власником. Замовник сплачує таку плату одноразово.

3. Періодичною платою за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту є плата за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, що відшкодовує додаткові витрати власника на утримання елементів інфраструктури об'єкта транспорту, пов'язані з наданим замовнику доступом, яка розраховується відповідно до цієї Методики.

Періодична плата за доступ встановлюється виключно за наявності додаткових витрат власника інфраструктури об'єкта транспорту на утримання елементів інфраструктури об'єкта транспорту, пов'язаних з наданим доступом.

4. До складу додаткових витрат для розрахунку періодичної плати включаються прямі витрати на утримання елементів інфраструктури об'єкта транспорту, пов'язані з наданим доступом, за умови документального підтвердження, а саме:

витрати, пов'язані з придбанням та використанням матеріалів, запасних частин, комплектувальних виробів та інших матеріалів, необхідних для забезпечення доступу замовників до елементів інфраструктури об'єкта транспорту;

витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного у наданні доступу замовникам до елементів інфраструктури об'єкта транспорту;

інші витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до надання доступу замовникам до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, зокрема суми внесків на соціальні заходи від заробітної плати, віднесеної до прямих витрат.

5. До складу додаткових витрат із надання доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту не можуть бути включені:

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми неустойки (штраф, пеня);

суми нестачі та втрат від псування цінностей, у тому числі за рішенням суду;

витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти;

суми спонсорської та благодійної допомоги;

втрати від знецінення запасів;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

витрати на добровільне страхування майна та працівників;

витрати від списання недоамортизованих основних засобів;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати, пов'язані із зменшенням власного капіталу.

6. Визначення плати за доступ потребує розподілу витрат за узагальненими статтями витрат із кожного виду послуг, у тому числі на забезпечення доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, який здійснює власник на основі даних бухгалтерського обліку (економічно обґрунтованих витрат).

За власною ініціативою власник впроваджує роздільний облік витрат за видами послуг відповідно до вимог законодавства у сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

7. Власник на вимогу замовника надає інформацію про витрати, пов'язані з наданням доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, на основі даних, отриманих шляхом калькулювання безпосередньо на місцях проведення робіт.

8. Забороняється встановлення додаткової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту після укладення договору з доступу відповідно до частини дев'ятої статті 17 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж".

9. Розмір одноразової, періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту визначається з урахуванням податків, зборів та обов'язкових платежів, встановлених законодавством.

III. Визначення розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

1. Розмір одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту (Под) встановлюється на рівні собівартості послуги з розроблення та видачі ТУ:

де

С

-

собівартість послуги з розроблення та видачі ТУ.

Розмір одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту (Под) не може перевищувати 50 % мінімальної заробітної плати:

де

к = 50 %

(визначено пунктом 1 частини сьомої статті 17 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж");

ЗП мін

-

розмір мінімальної заробітної плати, визначений законодавством, станом на 01 січня поточного року.

У разі надання замовником телекомунікаційних послуг до розміру одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту (Под) застосовуються коефіцієнти зниження:

0,95 - у селищах і селах або на депресивних територіях;

0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях вищезазначені коефіцієнти перемножуються.

2. Перелік робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, визначено згідно з додатком 1 до цієї Методики.

3. Розмір періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту (Пп1) за один кабель замовника за місяць розраховується за такою формулою:

де

Дв

-

додаткові витрати за рік;

е

-

символ суми членів послідовності;

L

-

довжина кабелю, км;

Sкаб

-

площа перетину кабелю, мм-2;

n

-

індекс, який вказує на кількість кабелів замовників.

Площа перетину кабелю визначається за такою формулою:

де

p

-

3,14;

Dкаб

-

діаметр поперечного перетину кабелю, мм.

4. Перелік робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, визначено згідно з додатком 2 до цієї Методики і є вичерпним.

5. У разі зміни (збільшення/зменшення) кількості, діаметру, довжини кабелів та/або кількості замовників, якщо вони використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об'єкта транспорту, власник повинен зробити перерахунок періодичної плати для всіх замовників за вищенаведеною формулою.

6. Якщо власник не веде роздільного обліку витрат за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, розмір періодичної плати (Пп2) розраховується за один кабель замовника за такою формулою:

де

Снорм

-

нормативна собівартість доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту;

к = 5 %

(визначено пунктом 5 частини сьомої статті 17 Закону України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж");

ЗПмін

-

розмір мінімальної заробітної плати, визначений законодавством, станом на 01 січня поточного року;

L

-

довжина кабелю, км;

Sкаб

-

площа перетину кабелю, мм-2;

n

-

індекс, який вказує на кількість кабелів замовників.

Площа перетину кабелю визначається за такою формулою:

де

p = 3,14;

Dкаб

-

діаметр поперечного перетину кабелю, мм.

У разі надання замовником телекомунікаційних послуг до розміру періодичної плати застосовуються коефіцієнти зниження:

0,95 - у селищах і селах або на депресивних територіях;

0,9 - у разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

У разі надання виключно загальнодоступних телекомунікаційних послуг у селищах і селах або на депресивних територіях вищезазначені коефіцієнти перемножуються.

7. Якщо у результаті розрахунку розмір періодичної плати Пп1 становить більше розміру періодичної плати Пп2, розмір періодичної плати Пп1, що встановлюється замовнику, не може перевищувати розміру періодичної плати Пп2:

8. Розмір мінімальної заробітної плати визначається законодавством станом на 01 січня поточного року.

9. Розмір одноразової плати за розроблення та видачу ТУ за транзит кабельних ліній розраховується за такою формулою:

де

ПТод

-

одноразова плата за розроблення та видачу ТУ за транзит кабельних ліній;

Под

-

одноразова плата за розроблення та видачу ТУ;

Ктр = 0,5

-

коефіцієнт зниження розміру плати за транзит кабельних ліній.

10. Розмір періодичної плати за транзит кабельних ліній розраховується за такою формулою:

де

ППтр

-

розмір періодичної плати за транзит кабельних ліній;

ПП

-

розмір періодичної плати за доступ до інфраструктури об'єкта транспорту за один кабель замовника;

Ктр = 0,1

-

коефіцієнт зниження розміру періодичної плати за доступ до інфраструктури об'єкта транспорту.

IV. Підстави для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

1. Розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту не може змінюватися протягом одного року з дати укладення договору з доступу.

2. Підставою для перегляду розміру плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту є зміна розміру складових додаткових витрат, кількості замовників доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту.

3. У разі зміни кількості замовників доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту власник зобов'язаний переглянути розмір плати для всіх замовників доступу до елементів інфраструктури об'єкта транспорту, які використовують одні й ті самі елементи інфраструктури об'єкта доступу, відповідно до пункту 6 розділу III цієї Методики.

V. Строки сплати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

1. Замовник вносить одноразову плату протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття власником рішення про видачу ТУ та рахунка на оплату.

2. Періодична плата сплачується відповідно до договору з доступу, але не пізніше останнього числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем.

В.о. генерального директора

Директорату державної

політики у сфері цифрової

інфраструктури на транспорті

та послуг поштового зв'язку

Ф. Сафаров

Додаток 1

до Методики визначення плати

за доступ до елементів інфраструктури

об'єкта транспорту

(пункт 2 розділу III)

ПЕРЕЛІК

робіт, що мають бути враховані для визначення одноразової плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

1. Розроблення технічних умов з доступу.

2. Видача технічних умов з доступу.


Додаток 2

до Методики визначення плати

за доступ до елементів інфраструктури

об'єкта транспорту

(пункт 4 розділу III)

ПЕРЕЛІК

робіт, що мають бути враховані для визначення періодичної плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту

1. Технічне обслуговування елементів інфраструктури об'єкта транспорту, до яких надається доступ.

2. Утримання власником елементів інфраструктури об'єкта транспорту.

3. Аварійне відновлення елементів інфраструктури об'єкта транспорту, до яких надається доступ.

4. Роботи з обслуговування об'єкта доступу.

5. Роботи з підтримки об'єкта доступу в належному стані.

6. Утримання інженерних мереж спільного користування.

7. Виїзд спеціалістів до місця проведення робіт.

8. Технічний нагляд за суб'єктами господарської діяльності, що виконують роботи з розташування технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури об'єкта транспорту.

9. Перевірка та оцінювання технічного стану елементів інфраструктури об'єкта транспорту.

10. Додаткові роботи, пов'язані із забезпеченням збереження технічних засобів телекомунікацій під час здійснення експлуатаційних, аварійних, планово-ремонтних робіт.

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". Мінінфраструктури України. 2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об'єкта транспорту". 2019

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -