<<
>>

ПОСТАНОВА "{ Дію постанови відновлено згідно з Постановою КМ N 946 ( 946-2002-п ) від 10.07.2002 }". Кабінет Міністрів України. 1996

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 20 липня 1996 р. N 830

Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 419 ( 419-2019-п ) від 22.05.2019 }

{ Дію постанови відновлено згідно з Постановою КМ

N 946 ( 946-2002-п ) від 10.07.2002 }

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 630 ( 630-2002-п ) від 16.05.2002 }

Про затвердження Типового положення з

планування, обліку і калькулювання

собівартості науково-дослідних та

дослідно-конструкторських робіт

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 946 ( 946-2002-п ) від 10.07.2002

N 126 ( 126-2011-п ) від 23.02.2011 }

Відповідно до Закону України "Про оподаткування

прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Типове положення з планування, обліку

і калькулювання собівартості науково-дослідних та

дослідно-конструкторських робіт, що додається. Міністерствам і відомствам у двомісячний термін привести

відомчі нормативні акти у відповідність із зазначеним Типовим

положенням.

2. Доручити Державному комітетові з питань науки, техніки та

промислової політики давати роз'яснення щодо застосування Типового

положення з планування, обліку і калькулювання собівартості

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

3. Дія цієї постанови не поширюється на госпрозрахункові

підприємства і організації. { Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 946

( 946-2002-п ) від 10.07.2002 }

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 липня 1996 р. N 830

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

з планування, обліку і калькулювання собівартості

науково-дослідних та дослідно-конструкторських

робіт

Загальна частина

1.

Типове положення з планування, обліку і калькулювання

собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

(далі - Типове положення) розроблене на підставі Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) та Правил

застосування Закону України "Про оподаткування прибутку

підприємств" ( 247/95-ВР ).

2. До науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

(далі - НДДКР) належать науково-дослідні, проектні,

конструкторські, технологічні роботи та послуги, створення

дослідних зразків або партій виробів, необхідних для проведення

НДДКР згідно з вимогами, погодженими із замовниками, що

виконуються чи надаються науково-дослідними, конструкторськими,

проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, а також

науково-дослідними і конструкторськими підрозділами підприємств,

установ і організацій (далі - організації).

3. Типове положення встановлює єдині методичні засади

визначення собівартості НДДКР в організаціях , які їх виконують,

незалежно від форм власності й господарювання.

4. Експериментальні виробництва, які входять до складу

організацій і виконують НДДКР, планування та облік витрат

здійснюють відповідно до типових положень для відповідних галузей

народного господарства.

Склад і класифікація витрат на виконання НДДКР

5. У собівартість НДДКР включаються витрати, пов'язані з їх

виконанням головною організацією, а також витрати на виконання

робіт сторонніми підприємствами, установами і організаціями. До витрат, що включаються у собівартість НДДКР, належать: витрати на теоретичні (пошукові) дослідження, розроблення

технічних пропозицій, виконання розрахункових робіт, моделювання

процесів; витрати, пов'язані з добором та вивченням науково-технічної

літератури, інформаційних матеріалів вітчизняних і зарубіжних

видань, проведенням досліджень на патентну чистоту, складанням

аналітичних оглядів з досліджуваних проблем, вибором напряму

досліджень, складанням методики виконання робіт, розробленням

техніко-економічного обгрунтування, технічного завдання і планової

документації; витрати на проектування, розроблення робочої документації та

виготовлення дослідних зразків або макетів, засобів для їх

випробування, монтаж та налагодження, а також роботи, пов'язані з

підготовкою експерименту; витрати на дослідні роботи і випробування, узагальнення і

аналіз результатів досліджень і розроблень пропозицій про

впровадження у виробництво результатів виконаної роботи або

обгрунтування доцільності чи недоцільності подальшого проведення

робіт; витрати на винахідництво і раціоналізацію; витрати на розроблення дослідно-технологічного регламенту,

дослідно-промислового регламенту, положень технології серійного

виробництва створених зразків виробів, на здійснення авторського

нагляду; витрати на передачу підприємствам, установам і організаціям

своїх науково-технічних досягнень і надання допомоги щодо

впровадження та використання ними передового досвіду.

6. Витрати, що включаються у собівартість НДДКР, групуються

за: видами витрат (елементи, статті); темами і завданнями НДДКР, затвердженими у встановленому

порядку, укладеними договорами на розроблення та виконання цих

робіт; календарними періодами, протягом яких витрати включаються у

собівартість НДДКР (місяць, квартал, рік); місцем виконання НДДКР (відділ, сектор, лабораторія та інші

підрозділи організації); джерелами фінансування НДДКР (за рахунок коштів державного і

місцевих бюджетів, коштів замовника, власних коштів організації,

за рахунок кредитів).

7. Витрати, що включаються у собівартість НДДКР, групуються

відповідно до їх економічного змісту за такими елементами: матеріальні витрати (з вирахуванням вартості зворотних

відходів); витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація основних фондів та нематеріальних активів; інші витрати.

8. До елемента "Матеріальні витрати" належать: вартість сировини та матеріалів, які придбані у сторонніх

підприємств, установ і організацій та входять до складу

вироблюваної продукції, утворюючи її основу, або є необхідними

компонентами під час виконання НДДКР; вартість покупних матеріалів, що використовуються під час

проведення НДДКР для забезпечення нормального проходження

технологічного процесу і упакування продукції або витрачені на

інші виробничі та господарські потреби (проведення випробувань,

контролю, утримання, ремонт і експлуатація устаткування, будівель,

споруд, інших основних фондів, придбання запасних частин для

ремонту устаткування тощо), а також зносу інструменту, пристроїв,

інвентаря, приладдя, лабораторного обладнання та інших засобів

праці, які не належать до основних виробничих фондів, зносу

спецодягу та інших малоцінних предметів; вартість покупних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, що

підлягають монтажу або додатковій обробці у даній організації; вартість робіт і послуг виробничого характеру, які

виконуються чи надаються сторонніми підприємствами, установами і

організаціями або їх структурними підрозділами і не належать до

основного виду діяльності. До робіт і послуг виробничого характеру

належать: здійснення окремих операцій з виготовлення продукції

(робіт, послуг), оброблення сировини та матеріалів, проведення

випробувань з метою визначення якості сировини і матеріалів,

контроль за додержанням встановлених технологічних процесів,

поточний ремонт основних виробничих фондів, транспортні послуги

сторонніх підприємств, установ і організацій щодо перевезення

вантажу на території організації (переміщення сировини,

матеріалів, інструментів, деталей, заготовок, інших видів вантажу

з базового (центрального) складу в цехи (відділення) і доставка

готової продукції на склади зберігання); вартість використовуваної природної сировини, в частині

відрахувань для покриття витрат на геологочні розвідки та розшуки

корисних копалин, на рекультивацію земель, включаючи витрати на

оплату робіт з рекультивації земель, що здійснюються

спеціалізованими організаціями; плата за деревину, продану на пні; плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у

межах затверджених лімітів;

сума відшкодувань у межах нормативу втрат

сільськогосподарського виробництва під час вилучення угідь для

розширення видобутку мінеральної сировини; сума платежів за використання інших природних ресурсів; втрати від нестачі матеріальних цінностей у межах норм

природного убутку; вартість придбаного у сторонніх підприємств, установ і

організацій будь-якого палива, що витрачається з технологічною

метою на вироблення всіх видів енергії, опалення приміщень,

транспортні роботи, пов'язані з обслуговуванням виконання НДДКР

власним транспортом; вартість придбаної енергії всіх видів, що витрачається на

технологічні, енергетичні та інші потреби організації. Витрати організації на власне виробництво електричної та

інших видів енергії, а також на трансформацію та передачу

придбаної енергії до місця її споживання включаються до

відповідних елементів витрат ("Матеріальні витрати", "Витрати на

оплату праці" тощо). Вартість матеріальних ресурсів за елементом "Матеріальні

витрати" визначається виходячи з цін їх придбання без урахування

податку на добавлену вартість, за винятком випадків, коли це

передбачено законодавчими актами, націнок (надбавок), комісійних

винагород, сплачених постачальницьким і зовнішньоекономічним

організаціям, вартості послуг товарних бірж, включаючи брокерські

послуги, витрат на транспортування, зберігання та доставку, які

здійснюються сторонніми підприємствами, установами і

організаціями. Витрати, пов'язані з управлінням НДДКР, включаючи

матеріально-технічне забезпечення та транспортне обслуговування

апарату управління організації, та витрати, пов'язані з

транспортною доставкою (в тому числі вантажно-розвантажувальні

роботи) матеріальних ресурсів і персоналу організації, включаються

до відповідних елементів витрат ("Матеріальні витрати", "Витрати

на оплату праці", "Амортизація основних фондів та нематеріальних

активів" тощо). До вартості матеріальних ресурсів включаються також витрати

на придбання упаковочних матеріалів і тари, крім дерев'яної та

картонної, одержаної від постачальників матеріальних ресурсів, за

винятком вартості цієї тари за ціною її можливого використання у

тих випадках, коли ціни на них установлені окремо, понад ціни на

ці ресурси. У разі включення вартості тари, прийнятої від постачальника

разом з матеріальним ресурсом, до ціни ресурсу із загальної суми

витрат на його придбання вираховується вартість тари за ціною

можливого використання чи реалізації з урахуванням витрат на

придбання матеріалів для її ремонту. З витрат на матеріальні ресурси, що включаються у

собівартість НДДКР, вираховується вартість зворотних відходів. Зворотні відходи - це залишки сировини, матеріалів,

напівфабрикатів, теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів,

що утворилися в процесі виконання НДДКР і втратили повністю або

частково споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та

фізичні), і тому використовуються з підвищеними витратами

(зниженням виходу продукції) або зовсім не використовуються за

прямим призначенням. До зворотних відходів не належать залишки матеріальних

ресурсів, які передаються як повноцінні матеріали для розроблення

та створення інших видів НДДКР. Зворотні відходи оцінюються: за зниженою ціною вихідного матеріального ресурсу (ціною

можливого використання), якщо відходи можуть бути використані для

НДДКР, допоміжних потреб, виготовлення предметів широкого вжитку

(товарів культурно-побутового та господарського призначення) або

реалізовані стороннім підприємствам, установам і організаціям; за повною ціною вихідного матеріального ресурсу, якщо відходи

реалізуються стороннім підприємствам, установам і організаціям для

використання у виробництві іншої продукції.

9. До елемента "Витрати на оплату праці" належать витрати на

виплату основної і додаткової заробітної плати, обчислені згідно

із системами оплати праці, прийнятими в організації, включаючи

будь-які види грошових і матеріальних доплат.

10. До фонду основної заробітної плати належать виплати, які

плануються і включаються у фактичну собівартість НДДКР: 1) заробітна плата, нарахована за виконану роботу

(відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками,

посадовими окладами; 2) вартість продукції, що видається в порядку натуральної

оплати працівникам згідно із законодавством; 3) надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових

окладів у розмірах, передбачених законодавством: за високу кваліфікаційну майстерність кваліфікованим

робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах; за класність водіям автомобілів, робітникам локомотивних

бригад, трактористам-машиністам, робітникам провідних професій та

іншим категоріям працівників галузей народного господарства, в

яких запроваджені зазначені надбавки та доплати; за керівництво бригадами бригадирам з числа робітників, не

звільненим від основної роботи; персональні надбавки; за високі досягнення у праці або за виконання особливо

важливих завдань на термін їх виконання; за знання іноземної мови у випадках, передбачених

законодавством; за суміщення професій (посад), розширення зон обслуговування

або збільшення обсягу виконуваних робіт; за стаж роботи та вислугу років згідно з чинним

законодавством; доплата до середнього заробітку у випадках, передбачених

законодавством; інші надбавки і доплати, передбачені законодавством; 4) плата за виконану роботу штатним працівникам та

працівникам, які не перебувають у штаті організації і виконують

роботи (надають послуги) згідно з договором цивільно-правового

характеру, включаючи договір підряду, за умови, що розрахунки з

працівниками, які не перебувають у штаті організації, за виконану

роботу провадяться безпосередньо цією організацією. Розмір коштів,

спрямованих на таку виплату зазначеним працівникам, визначається

виходячи з кошторису на виконання робіт (надання послуг) за

договором і платіжним документом. Плата за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побіл і

фарбування, проведення експертизи тощо) штатним працівникам і

працівникам, які не перебувають у штаті організації; { Підпункт 4 пункту 10 в редакції Постанови КМ N 126

( 126-2011-п ) від 23.02.2011 } 5) вартість безкоштовно наданих працівникам окремих галузей

народного господарства відповідно до законодавства комунальних

послуг, продуктів харчування; витрати на оплату безкоштовно

наданого працівникам організацій відповідно до законодавства житла

(суми грошових компенсацій за ненадання безкоштовного житла,

комунальних послуг тощо); 6) вартість безкоштовно наданих предметів (включаючи формений

одяг, обмундирування), що залишаються в особистому постійному

користуванні, або сума пільг у зв'язку з продажем їх за зниженими

цінами відповідно до чинного законодавства (крім вартості виданого

спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту,

мила та інших миючих засобів, знешкоджувальних засобів, молока і

лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат

працівникам за придбання ними спецодягу, спецвзуття та засобів

індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією

організації); 7) оплата щорічних і додаткових відпусток відповідно до

законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку

(крім оплати відпустки у відповідній частці заробітної плати, яка

нараховується за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні

організації); 8) оплата спеціальної перерви в роботі у випадках,

передбачених законодавством, пільгового часу підлітків; 9) оплата робочого часу працівників, які залучаються до

виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки

виконуються в робочий час відповідно до законодавства; 10) плата за працю у вихідні та святкові (неробочі) дні, в

понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими

актами; 11) виплати за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за

роботу в пустелях, безводних місцевостях і високогірних районах,

за іншими коефіцієнтами до заробітної плати, що враховують

галузеві особливості; 12) відсоткові надбавки до заробітної плати за безперервний

стаж роботи в районах Крайньої Півночі та прирівняних до них

місцевостях і в інших районах з важкими природно-кліматичними

умовами; 13) доплати за шкідливі умови праці (за роботу у важких,

шкідливих, особливо шкідливих умовах, у багатозмінному режимі, у

нічний час тощо); 14) доплати працівникам, постійно зайнятим на підземних

роботах, за нормативний час пересування їх у шахті (руднику) від

ствола до місця роботи і у зворотному напрямку; 15) заробітна плата до кінцевого розрахунку після закінчення

року (або іншого періоду), зумовлена системою оплати праці на

сільськогосподарських підприємствах; 16) відсоткові або комісійні винагороди незалежно від того,

виплачені вони додатково до тарифної ставки (окладу) чи є основною

оплатою в тих галузях, де це передбачено законодавством; 17) виплати різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з

інших організацій із збереженням протягом деякого часу відповідно

до законодавства розміру посадового окладу за попереднім місцем

роботи, а також у разі тимчасового заміщення; 18) оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у

зв'язку з роботою в понад робочий час при вахтовому методі

організації праці, при підсумковому обліку робочого часу та в

інших випадках, передбачених законодавством; 19) суми, нараховані за виконану роботу особам, залученим до

роботи в організації відповідно до спеціальних договорів з

державними організаціями (на надання робочої сили), як видані

безпосередньо цим особам, так і перераховані державним

організаціям; 20) оплата праці кваліфікованих робітників, керівників,

спеціалістів організацій, залучених без звільнення від основної

роботи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників, до керівництва виробничою практикою студентів, до

навчання учнів загальноосвітніх шкіл; 21) суми заробітної плати за основним місцем роботи,

виплачені робітникам, керівникам і спеціалістам організацій за час

їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення

кваліфікації та перепідготовки кадрів; 22) оплата праці студентів вищих закладів освіти і учнів

середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти, які

працюють в організаціях у складі студентських загонів; 23) оплата праці студентів вищих закладів освіти і учнів

середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти, які

проходять виробничу практику в організації, а також оплата праці

учнів загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації,

залучених на тимчасову роботу до посильної праці на період

канікул; 24) оплата відпусток, наданих працівникам, які навчаються у

вечірніх та заочних вищих і середніх спеціальних закладах освіти,

аспірантурах, а також без відриву від виробництва у вечірніх,

заочних загальноосвітніх школах, для участі у сесії та складання

іспитів; 25) оплата відпустки перед початком роботи випускникам

середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і

молодим спеціалістам, які закінчили вищі заклади освіти; 26) оплата працівникам-донорам днів обстеження, здачі крові

та відпочинку.

11. До фонду основної заробітної плати належать виплати, які

включаються у фактичну собівартість НДДКР, але не плануються: 1) плата за час вимушеного прогулу або виконання

нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством; 2) суми вихідної допомоги, яка виплачується на період

працевлаштування працівникам, звільненим у зв'язку із змінами в

організації виробництва і праці, а також у зв'язку з призовом на

дійсну військову службу; 3) виплати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові

ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових

обов'язків.

12. До фонду додаткової заробітної плати належать виплати,

які плануються і включаються у фактичну собівартість НДДКР: 1) премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, за

створення, освоєння та впровадження нової техніки, за введення в

дію в термін і достроково виробничих потужностей і об'єктів

будівництва, за своєчасну поставку продукції на експорт тощо; 2) одноразові заохочення (за виконання особливо важливих

виробничих завдань); 3) премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим

службовцям за виробничі результати, в тому числі за: виконання і перевиконання виробничих завдань; виконання акордних завдань у встановлений термін; підвищення продуктивності праці, виробітку; поліпшення кінцевих результатів господарської діяльності

бригади, дільниці, цеху; економію сировини, матеріалів, інструментів та інших

матеріальних цінностей; зменшення простоїв устаткування та інші якісні показники в

роботі організацій, а також премії, нараховані робітникам з

преміального фонду майстра тощо; 4) виплата різниці в заробітній платі у разі переведення на

нижчеоплачувану роботу.

13. До елемента "Відрахування на соціальні заходи" належать

здійснювані у порядку та розмірах, передбачених законодавством: 1) відрахування на державне (обов'язкове) соціальне

страхування, включаючи відрахування на обов'язкове медичне

страхування; 2) відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне

страхування (до Пенсійного фонду), а також відрахування на

додаткове пенсійне страхування; 3) відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального

захисту населення і Фонду сприяння зайнятості населення.

14. До елемента "Амортизація основних фондів та

нематеріальних активів" належать: 1) сума амортизаційних відрахувань на повне відтворення та

капітальний ремонт основних виробничих фондів, що належать

організації, а також тих, що перебувають у користуванні

організації за умовами оренди, обчислена за їх балансовою вартістю

відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію

активної їх частини; 2) сума амортизаційних відрахувань на надані в оперативну

оренду основні фонди (крім тих, що належать до державної форми

власності) обчислюється орендодавцем і використовується ним на

повне відновлення наданих в оренду або інших належних йому

основних фондів. При цьому в собівартість НДДКР орендаря за

елементом "Інші витрати" включається сума нарахованих орендодавцем

амортизаційних відрахувань на надані в оренду основні фонди та

винагорода за користування ними; 3) сума амортизаційних відрахувань на надані у фінансову

оренду основні фонди, а також на надані в оперативну оренду

основні фонди, що належать до державної форми власності,

обчислюється орендарем і використовується ним виключно на повне

відновлення орендованої частки основних фондів. При цьому в

собівартість НДДКР орендаря за елементом "Інші витрати"

включається сума винагороди за користування орендованими основними

фондами; 4) витрати, пов'язані із зносом нематеріальних активів у

вигляді амортизаційних відрахувань, які визначаються щомісяця за

нормами, розрахованими виходячи з їх первинної вартості та терміну

корисного використання, але не більш як десять років безперервної

експлуатації або терміну діяльності підприємства.

15. До елемента "Інші витрати" належать: 1) витрати на службові відрядження у межах норм, передбачених

законодавством; 2) витрати на оплату робіт (послуг) консультаційного та

інформаційного характеру, пов'язаних із забезпеченням виробництва,

зберіганням і реалізацією продукції, включаючи послуги щодо зміни

структури управління приватизованою організацією, а також

передбачених законодавством обов'язкових аудиторських перевірок; 3) витрати на оплату робіт, пов'язаних із сертифікацією

продукції; 4) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, установ і

організацій щодо управління виробництвом, зберігання і реалізації

продукції (робіт, послуг), якщо штатним розписом організації не

передбачені відповідні функціональні служби; 5) витрати на оплату послуг обчислювальних центрів, вузлів

зв'язку, засобів сигналізації; 6) витрати на оплату вартості ліцензій та інших державних

дозволів для ведення господарської діяльності організації; 7) витрати на оплату збору, передбаченого законодавством, за

реєстрацію організації в органах державного управління; 8) витрати на винахідництво і раціоналізацію, виплати

авторських винагород, якщо вони не є роялті. Витрати, передбачені на винахідництво і раціоналізацію,

включаються у собівартість НДДКР з початку їх проведення; 9) передбачені законодавством витрати, пов'язані з набором

робочої сили, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх

спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і молодим

спеціалістам, які закінчили вищі заклади освіти, вартості проїзду

до місця роботи; 10) витрати на перевезення працівників до місця роботи і у

зворотному напрямку за маршрутами, що не обслуговуються

пасажирським транспортом загального користування, включаючи

додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського

транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з

транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену

працівниками організації за діючими тарифами на відповідний вид

транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в

розпорядженні організації); витрати на перевезення

працівників-інвалідів I і II групи до місця роботи і у зворотному

напрямку незалежно від наявності маршрутів пасажирського

транспорту загального користування; 11) додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт вахтовим

методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників

від місця знаходження організації або пункту збору до місця роботи

і у зворотному напрямку та від місця проживання у вахтовому селищі

до місця роботи і у зворотному напрямку, а також витрати на

експлуатацію та утримання вахтового селища, які не компенсуються

платою працівників за користування житлом і комунальними

послугами; 12) платежі з обов'язкового страхування майна організації та

цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників,

зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт,

послуг), безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для

життя та здоров'я, передбачених законодавством; 13) витрати на сплату відсотків з фінансових кредитів,

одержаних для поповнення власних обігових коштів, а також для

придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для

поточної виробничої діяльності, незалежно від терміну

кредитування; 14) сума орендної плати у разі оперативної оренди основних

фондів та сума винагороди орендодавцю за користування основними

фондами у разі фінансової оренди, що включаються у витрати

орендаря; 15) витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків і

кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове

обслуговування, отримання гарантій, вексельного авалю,

факторингові та довірчі операції, облікування боргових вимог і

зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-телеграфні послуги та

інші витрати, пов'язані з грошовим обігом; 16) витрати на виготовлення і придбання бланків цінних

паперів, а також інші витрати, пов'язані з їх емісією; 17) витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних,

страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну

винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з

базисом поставки, передбаченим угодою сторін; 18) витрати на сплату експортного (вивізного) мита та митних

зборів; 19) витрати на здійснення реклами сторонніми підприємствами,

установами і організаціями; відшкодування витрат на участь у

виставках, ярмарках, вартість безоплатно переданих зразків і

моделей, представницькі витрати (організація прийомів, конференцій

та інших офіційних заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого

персоналу). Зазначені витрати включаються у собівартість в

розмірі, що не перевищує 2 відсотків обсягів реалізованої

продукції (робіт, послуг) за оподатковуваний період та в цілому за

рік; 20) платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у

навколишнє природне середовище, розміщення відходів та інші види

шкідливого впливу в межах встановлених лімітів; 21) нарахування на заробітну плату і авторські винагороди

творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок

відповідно до законодавства; 22) податки (за винятком податків, передбачених пунктом 10

Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку

підприємств") ( 247/95-ВР ), відрахування на будівництво,

реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, до

Державного інноваційного фонду, позабюджетних фондів фінансування

галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і заходів щодо

освоєння нових технологій та виробництва нових видів продукції,

які створюються за рахунок відрахувань від внесків до Державного

інноваційного фонду, Державного фонду сприяння конверсії, а також

збори та інші обов'язкові платежі, передбачені законами України,

постановами Верховної Ради України, указами Президента України та

декретами Кабінету Міністрів України; 23) витрати на операції із скляною тарою; 24) витрати на сплату рентних платежів за використання

земельних ресурсів; 25) витрати на сплату концесійних платежів за використання

природних копалин; 26) витрати на оприлюднення річного звіту; 27) витрати орендаря на капітальний ремонт орендованих

будівель (приміщень) нежитлового призначення. Витрати на

здійснення капітального ремонту орендованих будівель (приміщень)

нежитлового призначення включаються у собівартість НДДКР щомісячно

рівними частками протягом терміну дії договору оренди; 28) орендна плата за отримані в оперативну оренду приміщення

нежитлового призначення включається у собівартість НДДКР в

розмірі, визначеному угодами сторін, а щодо комунальної власності

- не вище ніж ставки орендної плати, встановленої місцевими

органами державної виконавчої влади; 29) витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, установ і

організацій пожежної та сторожової охорони.

16. Витрати, пов'язані з розробленням НДДКР, створенням

дослідного зразка і проведенням виробничих випробувань під час

планування, обліку і калькулювання собівартості, групуються за

статтями: витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; матеріали; паливо та енергія для науково-виробничих цілей; витрати на службові відрядження ; спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт; витрати на роботи, які виконують сторонні підприємства,

установи і організації; інші витрати; накладні витрати.

17. До статті "Витрати на оплату праці" належать витрати на

виплату основної та додаткової заробітної плати керівникам

відділів, лабораторій, секторів і груп, науковим,

інженерно-технічним працівникам, конструкторам, технологам,

креслярам, копіювальникам, лаборантам, робітникам, студентам,

аспірантам та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим виконанням

конкретної теми, обчисленої за посадовими окладами, відрядними

розцінками, тарифними ставками згідно з діючими в організаціях

системами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і

матеріальних доплат, які належать до елемента "Витрати на оплату

праці".

18. До статті "Відрахування на соціальні заходи" належать: відрахування на державне (обов'язкове) соціальне страхування,

включаючи відрахування на обов'язкове медичне страхування; відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування

(до Пенсійного фонду); відрахування на додаткове пенсійне страхування; відрахування до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту

населення; відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення.

19. До статті "Матеріали" належать витрати на сировину,

основні та допоміжні матеріали, інструменти, пристрої та інші

засоби і предмети праці, які придбані у сторонніх підприємств,

установ і організацій та витрачені на проведення НДДКР за прямим

призначенням згідно з нормами їх витрачання, а також витрачені

придбані комплектуючі вироби і напівфабрикати, що підлягають

монтажу або виготовленню та додатковій обробці в даній

організації, чи дослідні зразки, що виготовляються виробниками за

документацією наукової організації.

20. До статті "Паливо та енергія для науково-виробничих

цілей" належать витрати на придбання у сторонніх підприємств,

установ і організацій будь-якого палива, що витрачається з

технологічною метою на проведення НДДКР. Стаття формується у разі виконання енергоємних наукових

досліджень за методом прямого включення витрат і досягає значної

питомої ваги у собівартості НДДКР. Витрати на власне виробництво електричної та інших видів

енергії, а також на трансформацію та передачу придбаної енергії до

місця її споживання включаються до відповідних статей витрат.

21. До статті "Службові відрядження" належать витрати на

відрядження штатних працівників, працівників організацій, які

працюють за договорами цивільно-правового характеру, аспірантів,

зайнятих розробленням НДДКР, відрядження, пов'язані з проведенням

випробувань машин та приладів, а також витрати на відрядження на

наукові з'їзди, конференції, наради, пов'язані з виконанням

конкретних НДДКР.

22. До статті "Спецустаткування для наукових

(експериментальних) робіт" належать витрати на виготовлення та

придбання спецустаткування, верстатів, пристроїв, інструментів,

приладів, стендів, апаратів, механізмів, іншого спецобладнання,

необхідного для проведення НДДКР, включаючи витрати на їх

проектування, виготовлення, транспортування, монтаж та

встановлення. Після завершення виконання НДДКР спецустаткування передається

замовнику , якщо інше не передбачене умовами договору. Витрати на проведення НДДКР після їх завершення чи припинення

не зменшуються на ціну залишеного замовником обладнання, дослідних

зразків, макетів та інших виробів.

23. До статті "Витрати на роботи, які виконують сторонні

підприємства, установи і організації" належать витрати на

проведення НДДКР, що не можуть бути виконані штатними працівниками

або наявним обладнанням організації, а виконуються на договірній

основі іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно

від форм власності та позаштатними працівниками.

24. До статті "Інші витрати" належать витрати, які не знайшли

відображення у зазначених статтях витрат і можуть бути віднесені

безпосередньо на собівартість НДДКР за прямими ознаками. До цієї статті належать витрати на повне відновлення та

капітальний ремонт основних фондів у вигляді амортизаційних

відрахувань від вартості основних виробничих фондів на

реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що

належать організації; основних фондів, що надаються безоплатно

підприємствам громадського харчування для обслуговування

працівників, які перебувають з організацією у трудових відносинах;

основних фондів, що перебувають в користуванні організації на

умовах оренди (лізингу), обчислених за їх балансовою вартістю

відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію

їх активної частини, а також орендної плати за отримані в оренду

основні фонди.

25. До статті "Накладні витрати" належать витрати,

номеклатуру яких наведено у додатку N 1.

Планування собівартості НДДКР

26. Планування собівартості НДДКР здійснюється під час

розроблення перспективних, річних і квартальних планів. Об'єктом планування, обліку, калькулювання є НДДКР в цілому

або їх окремі теми (етапи). Проведення НДДКР затверджується

відповідним тематичним планом організації, за яким складається

науковий звіт та здійснюється державна реєстрація. Метою планування собівартості НДДКР є економічно обгрунтоване

визначення витрат на їх виконання. Воно здійснюється шляхом

розроблення калькуляцій кошторисної вартості за кожною темою

(етапом), на підставі нормативних і розрахункових даних. Одночасно

проводиться аналіз збалансованості обсягів разрахованих витрат з

наявними виробничими ресурсами і спроможності їх використання для

проведення НДДКР.

27. Показники плану собівартості НДДКР доводяться до

підрозділів організації, які беруть участь у їх проведенні.

28. Планування витрат на проведення НДДКР здійснюється

організацією самостійно на основі розрахунків, результати яких

відображаються в калькуляції кошторисної вартості в цілому за

темою, в тому числі вартості робіт, які підлягають виконанню у

поточному році, за формою згідно з додатком N 2.

29. З метою визначення суми витрат за калькуляційними

статтями в цілому за тематичним планом на рік (квартал)

розробляється "Зведена калькуляція кошторисної вартості на НДДКР"

(додаток N 3).

30. Залежно від способу включення у собівартість НДДКР

витрати поділяються на прямі та непрямі і входять до складу

калькуляції кошторисної вартості. Прямі витрати, пов'язані з проведенням НДДКР, безпосередньо

включаються до відповідних статей витрат за прямими ознаками

("Витрати на оплату праці", "Матеріали" тощо). Непрямі витрати, а саме: витрати, пов'язані з управлінням

організацією та забезпеченням її функціонування, допоміжних

дослідних виробництв, що не перебувають на самостійному балансі,

та інші включаються до комплексних статей витрат за непрямими

ознаками ("Накладні витрати" тощо).

31. Витрати на оплату праці основних виконавців теми

визначаються залежно від кількості виконавців, їх основної та

додаткової заробітної плати і термінів проведення НДДКР відповідно

до діючої в організації системи оплати праці за виконану роботу

(відпрацьований час) за відрядними розцінками, тарифними ставками,

посадовими окладами.

32. Відрахування на соціальні заходи: відрахування на

державне (обов'язкове) соціальне страхування, обов'язкове пенсійне

страхування, до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації

наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту

населення, до Фонду сприяння зайнятості населення здійснюються за

встановленими законодавством нормами.

33. Витрати на матеріали, комплектуючі, напівфабрикати та

спецустаткування, необхідні для проведення НДДКР, плануються

виходячи з існуючих норм використання та цін, діючих на момент

складання калькуляції кошторисної вартості НДДКР.

34. Витрати на паливо та енергію для науково-виробничих цілей

визначаються за діючими тарифами по НДДКР залежно від норм

використання на період планування.

35. Витрати на службові відрядження складаються з вартості

проїзду, найму приміщення в місці відрядження, добових та інших

витрат, які відшкодовуються виконавцям НДДКР згідно із

законодавством.

36. Витрати на роботи, які плануються виконувати сторонніми

підприємствами, установами і організаціями, визначаються у

субпідрядних договорах на підставі погоджених з головною

організацією-виконавцем календарних планів і калькуляцій

кошторисної вартості складових етапів НДДКР. Під час планування інших витрат у разі потреби провадяться

додаткові розрахунки на окремі види витрат.

37. Накладні витрати включаються до калькуляції кошторисної

вартості НДДКР пропорційно обсягам витрат на оплату праці основних

виконавців. Обсяги накладних витрат на рік (квартал) визначаються в

цілому по організації в кошторисі накладних витрат. Підставою для

складання кошторису накладних витрат організації є її

організаційна структура, штатний розпис, норми використання всіх

видів енергії для господарських потреб, потреба в допоміжних

матеріалах для утримання і ремонту будинків, споруд тощо. Планові розрахунки витрат, уточнені за періодами,

застосовуються для контролю за проведенням НДДКР, використанням

матеріальних і трудових ресурсів, для оцінки результатів роботи

організації в цілому та її структурних підрозділів. Під час планування, обліку і калькулювання собівартості НДДКР

повинна забезпечуватися порівняльність планових та звітних даних

щодо складу і класифікації витрат.

Облік витрат

38. Облік витрат на проведення НДДКР здійснюється згідно з

Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в

Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від

3 квітня 1993 р. N 250 ( 250-93-п ) на підставі документів

первинного обліку. Метою обліку витрат на проведення НДДКР є

своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат за

місцем їх здійснення (відділ, лабораторія), контроль за термінами

виконання етапів робіт та джерелами фінансування. Дані

цього обліку використовуються для оцінки та аналізу

виконання планових показників та аналітичних розрахунків.

39. Витрати на проведення НДДКР включаються у їх собівартість

за той звітний період, у якому вони здійснені незалежно від часу

їх оплати, якщо інше не передбачене Положенням про організацію

бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Витрати в іноземній валюті, що включаються у собівартість

НДДКР, відображаються в бухгалтерському обліку у валюті України в

сумах, які визначаються за офіційним курсом, установленим

Національним банком на час здійснення операцій.

40. Облік фактичних витрат ведеться по кожній НДДКР окремо.

На документах первинного обліку обов'язково зазначається код

(шифр) НДДКР, за допомогою якого ведеться облік витрат у межах

статей калькуляції. З метою достовірності відображення в бухгалтерському обліку

витрат, що включаються у собівартість НДДКР, організація

забезпечує контроль за складанням первинних документів згідно з

встановленим порядком. В аналітичному обліку витрати, що включаються у собівартість

НДДКР, групуються в межах визначеної номенклатури статей

калькуляції. Аналітичний облік здійснюється на картках обліку фактичних

витрат, складених за відповідною формою (додаток N 4) по кожній

НДДКР. Для проведення аналізу використання коштів в організації

складається звіт про виконання кошторису витрат на проведення

НДДКР (додаток N 5) та зведена відомість витрат на проведення

НДДКР (додаток N 6). Прямі витрати відповідно до документів первинного обліку

включаються у собівартість НДДКР безпосередньо за прямими

ознаками. Накладні витрати щомісяця розподіляються пропорційно

заробітній платі персоналу, зайнятого проведенням НДДКР. Фактичні витрати на здійснення заходів щодо охорони праці

(техніки безпеки, виробничої санітарії, вентиляції тощо), які не

належать до капітальних робіт, включаються у накладні витрати. Облік накладних витрат повинен забезпечити узагальнення

витрат відповідно до статей і визначення фактичного розміру цих

витрат у цілому по організації незалежно від джерел фінансування.

41. Облік праці та заробітної плати ведеться залежно від

системи організації оплати праці, рівня механізації

обліково-обчислювальних робіт та інших умов. Заробітна плата за проведення відповідних НДДКР обчислюється

виходячи з оформлених належним чином нарядів, табелів, відомостей

обліку відпрацьованого часу або обсягу виконаних робіт та інших

документів за встановленою формою.

42. Облік матеріалів (сировина, покупні напівфабрикати,

основні та допоміжні матеріали, паливо, комплектуючі вироби,

запасні частини тощо) ведеться за цінами придбання без податку на

добавлену вартість (за винятком, коли це передбачено

законодавством). Облік використання організацією дорогоцінних металів та

дорогоцінного каміння ведеться відповідно до встановленого

порядку. За основу бухгалтерського обліку приймається кількісний

(кількісно-сортовий) і грошовий облік використання матеріалів у

структурних підрозділах і на складах. Документи первинного обліку

на використання матеріалів оформляються тими посадовими особами,

на яких покладена відповідальність за їх правильне використання. Матеріали, необхідні для проведення НДДКР, відпускаються за

вагою, об'ємом, площею чи кількістю відповідно до діючих норм

використання та за наявності належно оформлених документів. Витрати матеріалів - це їх споживання безпосередньо під час

проведення НДДКР. Вартість витрачених матеріалів списується за

фактичними витратами відповідно до документів чи звітів, що

підтверджують ці витрати.

43. Вартість робіт та послуг, що виконуються, надаються

дослідними (експериментальними) виробництвами, які не мають

самостійного балансу, визначається виходячи з фактичної суми

витрат. Щомісяця зазначені суми відносяться на витрати для

проведення відповідної НДДКР.

44. Видатки на поточний ремонт будівель, споруд, обладнання

та інвентаря, що здійснюється у звітному році, включаються у

витрати звітного року в міру їх виконання. Вартість поточного

обслуговування обладнання та інших основних засобів включається у

витрати на утримання та поточний ремонт будівель, споруд,

обладнання та інвентаря.

45. Знос малоцінних та швидкозношуваних предметів, що

перебувають в експлуатації, щомісяця відноситься на відповідні

статті витрат у порядку, встановленому Положенням про організацію

бухгалтерського обліку і звітності в Україні.

46. В організаціях повинно бути забезпечено повне виявлення

втрат, викликаних недоліками в управлінні, організації проведення

НДДКР і зберіганні матеріалів (псування та нестача сировини,

основних і допоміжних матеріалів, палива тощо). При цьому слід

установити причини та конкретних винуватців втрат для

відшкодування завданих організації збитків. Нестача та втрати від псування матеріальних цінностей,

виявлених під час інвентаризації та інших перевірок, у тих

випадках, коли конкретні винуватці цих збитків не встановлені або

у стягненні їх відмовлено судом, відносяться на збитки.

47. Залишене у виконавця після завершення чи припинення НДДКР

обладнання, дослідні зразки, макети та інші вироби, придбані чи

виготовлені в процесі роботи, повинні бути проінвентаризовані та

оприбутковані на баланс виконавця як безоплатне отримання майна.

Знос предметів за період проведення НДДКР визначається комісією на

підставі діючих норм зносу або експертним шляхом і відображається

на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Акт інвентаризації

затверджується керівником організації.

48. НДДКР, що не пройшли всі стадії виробництва, передбачені

технічним завданням чи технологічним процесом, а також вироби, які

не укомплектовані та не пройшли випробувань і технічного

приймання, належать до незавершеного виробництва. Облік незавершених НДДКР ведеться згідно з Положенням про

організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Витрати щодо незавершеного виробництва складаються з витрат,

які здійснені безпосередньо організацією під час проведення НДДКР,

і витрат на роботи, виконані сторонніми підприємствами, установами

і організаціями та окремими особами. Незавершене виробництво обчислюється за фактичною та

кошторисною вартістю до повного його завершення. Завершення чи

припинення проведення НДДКР здійснюється замовником у

встановленому порядку. При цьому кошти сплачені за окремі етапи

проведення НДДКР, з балансу організації не списуються, а

залишаються у незавершеному виробництві як виконані етапи. Витрати на НДДКР, проведення яких припинено з різних причин,

повинні залишатися на балансі організації за фактичною вартістю до

вирішення у встановленому порядку питання про списання цих витрат. Витрати, що здійснені в одному періоді, а підлягають

звітності у наступних періодах, відображаються в обліку на рахунку

як витрати майбутніх періодів і підлягають списанню на витрати

виробництва та обігу протягом терміну, до якого вони належать. Завершені та прийняті НДДКР, проведені за госпрозрахунковими

договорами або за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів,

обліковуються і списуються з балансу організації у зазначеному

порядку.

Додаток N 1

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

науково-дослідних та дослідно-конструкторських

робіт

НОМЕНКЛАТУРА

статей накладних витрат —————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Витрати, утримання працівників апарату управління

пов'язані з організації та її структурних підрозділів,

управлінням матеріально-технічне забезпечення і транспортне

організацією обслуговування, пов'язане з управлінням науковою

діяльністю, у тому числі:

витрати на виплату основної та додаткової

заробітної плати, обчислені згідно з діючими в

організації системами оплати праці, включаючи

будь-які види грошових і матеріальних доплат;

витрати на виплату за невідпрацьований в

організації час згідно із законодавством про

оплату праці;

виплати громадянам за виконання робіт (надання

послуг) згідно з договорами цивільно-правового

характеру;

інші виплати, передбачені законодавством;

відрахування на державне (обов'язкове)

соціальне страхування, включаючи відрахування на

обов'язкове медичне страхування;

відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне

страхування (до Пенсійного фонду);

відрахування на додаткове пенсійне страхування;

відрахування до Фонду для здійснення заходів

щодо ліквідації наслідків Чорнобильської

катастрофи та соціального захисту населення;

відрахування до Фонду сприяння зайнятості

населення;

витрати на придбання сировини, матеріалів,

інструментів, пристроїв та інших засобів і

предметів праці, енергії для опалення,

освітлення, утримання в чистоті та порядку

будинків, споруд, інвентаря загального

призначення, проведення поточного ремонту,

технічного огляду і технічного обслуговування

основних фондів загального призначення, в тому

числі взятих у тимчасове користування за угодами

оперативної оренди, за вийнятком їх

реконструкції та модернізації;

витрати на службові поїздки працівників у межах

населеного пункту, де знаходиться організація;

оплата службових відряджень у межах норм,

передбачених законодавством;

оплата за використання та обслуговування

технічних засобів управління: обчислювальних

центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації;

оплата робіт (послуг) консультаційного та

інформаційного характеру, пов'язаних із

забезпеченням діяльності організації,

зберіганням і реалізацією робіт

(послуг), включаючи послуги щодо зміни структури

управління приватизованою організацією, а також

передбачених законодавством обов'язкових

аудиторських перевірок;

витрати на оплату послуг сторонніх підприємств,

установ і організацій щодо управління

виробництвом, зберігання і реалізації продукції

(робіт, послуг), якщо штатним розписом

організації не передбачені відповідні

функціональні служби;

представницькі витрати: організація прийомів,

включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу,

в межах норм, передбачених законодавством;

оплата вартості ліцензій та інших державних

дозволів для ведення господарської діяльності

організації;

витрати на оприлюднення річного звіту.

Інші витрати на управління здійснюються

згідно із законодавством.

2. Витрати на витрати на винахідництво і раціоналізацію,

винахідництво включаючи витрати на проведення

і дослідно-експериментальних робіт, виготовлення

раціоналізацію та випробування моделей і зразків за

винахідницькими і раціоналізаторськими

пропозиціями, пов`язані з основною діяльністю

організації, виплату авторських винагород, якщо

вони не є роялті;

нарахування на заробітну плату і авторські

винагороди творчих працівників, що

перераховуються до фондів творчих спілок

відповідно до законодавства.

3. Витрати на виплата працівникам управління середньої

підготовку заробітної плати за основним місцем роботи за

(навчання) і час їх навчання з відривом від виробництва в

перепідготов- системі підвищення кваліфікації та

ку кадрів перепідготовки кадрів;

оплата праці кваліфікованих робітників,

керівників і спеціалістів, залучених без

звільнення від основної роботи до підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації

працівників;

витрати на оплату праці за керівництво

виробничою практикою учнів загальноосвітніх

шкіл, професійно-технічних закладів освіти і

студентів вищих закладів освіти;

оплата відпусток, що надаються відповідно до

законодавства, особам, які навчаються у вечірніх

та заочних вищих закладах освіти, в

аспірантурах, у вечірніх (змінних) і заочних

загальноосвітніх школах, у вечірніх (змінних)

професійно-технічних закладах освіти, оплата їх

проїзду до місця навчання і у зворотному

напрямку, у випадках передбачених

законодавством.

4. Витрати передбачені законодавством витрати, пов'язані з

пов'язані з набором робочої сили, з урахуванням витрат на

набором оплату випускникам середніх професійно-технічних

робочої сили закладів освіти і молодим спеціалістам, які

закінчили вищі заклади освіти, вартості проїзду

до місця роботи, а також оплачуваної відпустки,

яка надається їм перед початком роботи.

5. Витрати на витрати на перевезення працівників до місця

перевезення роботи і у зворотному напрямку за маршрутами, що

працівників не обслуговуються пасажирським транспортом

до місця загального користування, включаючи додаткові

роботи і у витрати на спеціальні маршрути міського

зворотному пасажирського транспорту, організовані

напрямку відповідно до угод, укладених з транспортними

підприємствами (понад вартість, сплачену

працівниками організації за діючими тарифами на

відповідний вид транспорту або віднесену за

рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні

організації);

витрати на перевезення працівників - інвалідів

I і II групи до місця роботи і у зворотному

напрямку незалежно від наявності маршрутів

пасажирського транспорту загального

користування;

додаткові витрати, пов'язані з виконанням робіт

вахтовим методом, включаючи транспортні витрати

на перевезення працівників від місця знаходження

організації або пункту збору до місця роботи і у

зворотному напрямку та від місця проживання у

вахтовому селищі до місця роботи і у зворотному

напрямку, а також витрати на експлуатацію та

утримання вахтового селища, не компенсовані

платою працівників за користування житлом і

комунальними послугами.

6. Поточні поточні витрати, пов'язані з утриманням та

витрати на експлуатацією фондів природоохоронного

утримання і призначення (очисних споруд, уловлювачів,

експлуатацію фільтрів тощо);

фондів витрати на захоронення екологічно небезпечних

природоохоро- відходів;

нного оплата послуг сторонніх підприємств, установ і

призначення організацій щодо приймання, зберігання та

знищення екологічно небезпечних відходів;

витрати на очищення стічних вод;

платежі за викиди, скиди забруднюючих речовин у

навколишнє природне середовище, платежі за

розміщення відходів виробництва та інші види

шкідливого впливу в межах лімітів;

інші види поточних витрат на збереження

природи.

7. Витрати на витрати на сплату відсотків з фінансових

оплату послуг кредитів, одержаних для поповнення власних

банків обігових коштів, а також для придбання основних

виробничих фондів і нематеріальних активів для

проведення наукової діяльності незалежно від

терміну кредитування;

витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних

банків та інших кридитно-фінансових установ,

включаючи плату за:

розрахункове обслуговування;

отримання гарантій;

вексельний аваль;

факторингові і довірчі операції;

облік боргових вимог і зобов'язань, включаючи

цінні папери;

поштово-телеграфні послуги та інші витрати,

пов'язані з грошовим обігом.

8. Витрати на витрати на утримання приміщень, що надаються

обслуговуван- безоплатно підприємствам громадського харчування

ня або використовуються організаціями самостійно

працівників для обслуговування працівників, що перебувають з

організації організацією у трудових відносинах, включаючи

підприємствами амортизаційні відрахування, витрати на

громадського проведення поточного ремонту приміщення, на

харчування освітлення, опалення, водо-, електропостачання,

а також на паливо для приготування їжі.

9. Витрати, витрати, пов'язані з використанням природної

пов'язані з сировини, в частині відрахувань для покриття

підготовкою витрат на геологічні розвідки та розшуки

та освоєнням корисних копалин; витрати на рекультивацію

виробництва земель; витрати некапітального характеру, які

продукції пов'язані з удосконаленням технологій та

організацією виробництва, поліпшенням якості

продукції, підвищенням її надійності,

довговічності та поліпшенням інших

експлуатаційних властивостей і здійснюються в

ході виробничого процесу;

витрати на гарантійний ремонт і обслуговування

виробленої продукції, якщо це передбачено

умовами реалізації продукції, в межах

встановлених норм;

витрати на виготовлення і придбання бланків

цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані

з їх емісією.

10. Витрати витрати на повне відтворення та капітальний

на ремонт основних фондів загального призначення у

відтворення вигляді амортизаційних відрахувань від вартості

основних основних фондів на реконструкцію, модернізацію

фондів та капітальний ремонт фондів, що належать

організації, а також тих, що перебувають у

користуванні організації на умовах оренди

(лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю

відповідно до встановлених норм, включаючи

прискорену амортизацію активної їх частини, та

винагорода, нарахована орендодавцем, за

користування основними фондами.

11. Витрати друкарські витрати на видання наукових праць,

на наукових журналів, монографій (папір, фотонабір,

науково-тех- друк, технічне редагування, брошурування,

нічну палітурні роботи тощо);

інформацію та витрати на утримання науково-технічної

рекламу бібліотеки (крім витрат на оплату праці),

придбання книг і періодичних видань, їх

переплітання, утримання бібліотечного інвентаря

і бібліотечної техніки, науково-бібліографічна

робота, влаштування тематичних книжкових

виставок і вітрин, інші витрати на утримання

науково-технічної бібліотеки;

витрати на організацію наукових конференцій та

інших офіційних заходів;

витрати за участь організації у виставках,

ярмарках, вартість переданих зразків і моделей;

витрати на патентування і сертифікацію

продукції;

витрати на рекламу і підготовку товарів до

продажу в межах законодавства.

До витрат на рекламу належать:

витрати на розроблення і видання рекламних

виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів,

брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш,

рекламних листів, листівок тощо);

витрати на розроблення і виготовлення ескізів

етикеток, зразків фірмових пакетів та упаковки;

витрати на рекламу в засобах масової інформації

(оголошення в пресі, передачі по радіо і

телебаченню), витрати на світлову, комп'ютерну

та іншу зовнішню рекламу;

витрати на придбання, виготовлення, копіювання,

дублювання і демонстрацію рекламних кіно-,

відео- і діафільмів;

витрати на виготовлення стендів, муляжів

рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі

амортизації, зносу зазначеного інвентаря);

витрати на зберігання та експедирування

рекламних матеріалів;

витрати на оформлення вітрин, кімнат-зразків,

виставок-продажів, включаючи відрядження

працівників організації на виставку її продукції

та вартість її зразків, які передаються

безоплатно і не підлягають поверненню;

суми уцінки продукції, що повністю або частково

втратила первинну якість за час експонування у

вітринах;

витрати на проведення інших рекламних заходів,

пов'язаних з діяльністю організації.

12. Витрати оплата послуг сторонніх підприємств, установ і

на утримання організацій за протипожежну і сторожову охорону.

протипожежної

і сторожової

охорони

13. Витрати витрати на придбання обладнання та утримання

на загороджень для машин та їх рухомих частин,

забезпечення люків, отворів, сигналізацій, захисних та інших

нормальних пристроїв некапітального характеру, що

умов праці і забезпечують техніку безпеки;

техніки витрати на забезпечення працівників спеціальним

безпеки одягом, взуттям, обмундируванням, форменим

одягом та спеціальним харчуванням у випадках,

передбачених законодавством;

витрати на дотримання правил техніки безпеки

праці, санітарно-гігієнічних та інших

спеціальних вимог, передбачених правилами

технічної експлуатації, нагляду і контролю за

діяльністю організації у встановленому

законодавством порядку.

14. Податки, відрахування на будівництво, реконструкцію,

збори та інші ремонт і утримання автомобільних доріг;

обов'язкові відрахування до Державного інноваційного фонду;

платежі й відрахування до Державного фонду сприяння

витрати конверсії;

сплата рентних платежів за використання

земельних ресурсів;

сплата концесійних платежів за використання

природних копалин;

сплата збору, передбаченого законодавством, за

реєстрацію організації в органах державного

управління;

плата за деревину, продану на пні;

плата за воду, що вибирається з

водогосподарських систем у межах затверджених

лімітів, а також платежі за використання інших

природних ресурсів;

орендна плата за отримані в оренду приміщення

нежитлового призначення;

платежі з обов'язкового страхування майна

організації та цивільної відповідальності, а

також окремих категорій працівників, зайнятих у

виробництві відповідних видів подукції ( робіт,

послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною

небезпекою для життята здоров'я, передбачених

законодавством;

збори та інші обов'язкові платежі, передбачені

законами України, постановами Верховної Ради

України, указами Президента України та декретами

Кабінету Міністрів України.

15. Витрати відшкодування складських,

на реалізацію навантажувально-розвантажувальних, перевалочних,

продукції пакувальних, транспортних і страхувальних витрат

постачальника, що включається до ціни продукції

згідно з базисом поставки, передбаченим угодою

сторін;

оплата послуг транспортно-експедиційних,

страхових та посередницьких організацій

(включаючи комісійну винагороду), вартість яких

включається до ціни продукції згідно з базисом

поставки, передбаченим угодою сторін;

сплата експертного (вивізного) мита і митних

зборів.

16. Інші витрати на покриття втрат, що виникли внаслідок

витрати технічно неминучого браку;

витрати на операції із скляною тарою;

витрати на покриття нестачі матеріальних

цінностей на виробництві та на складах у межах

норм природного убутку;

витрати на відшкодування шкоди, заподіяної

працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з

виконанням ним трудових обов'язків;

витрати на виплату звільненим працівникам

вихідної допомоги і середнього заробітку;

витрати, пов'язані з нарахуванням та виплатою

дивідендів учасникам та засновникам організації

(оплата повідомлень у засобах масової

інформації, конвертів, послуг зв'язку);

інші накладні витрати, які відносяться на

собівартість НДДКР і підлягають відшкодуванню

замовниками згідно із законодавством.

Додаток N 2

до Типового положення з

планування, обліку

і калькулювання

собівартості науково-

дослідних та дослідно-

конструкторських робіт _____________________________________

(назва організації - виконавця НДДКР)

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

кошторисної вартості

НДДКР___________________________________________________________

(назва) ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

(код і номер державної реєстрації) Підстава для проведення роботи __________________________________

Джерело фінансування ____________________________________________

Замовник_________________________________________________________

Термін виконання роботи початок _________ закінчення _________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Статті витрат | Усього | Усього на | У тому числі за п/п| | на весь | поточний | кварталами | | період | рік |——————————————————— | | (млн.крб.) | (млн.крб.) | I | II | III | IV —————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Витрати на

оплату праці

2. Відрахування

на соціальні

заходи

3. Матеріали

4. Паливо та

енергія для

науково-

виробничих

цілей

5. Витрати на

службові

відрядження

6. Спецустатку-

вання

для наукових

(експеримент-

альних) робіт

7. Витрати на

роботи, які

виконують

сторонні

підприємства,

установи і

організації

8. Інші витрати

9. Накладні

витрати

Усього

Прибуток*

Кошторисна

вартість

Керівник організації

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник НДДКР М.П _________________________________

* Планується для НДДКР, що проводяться

за рахунок госпрозрахункових коштів.

Додаток N 3

до Типового

положення з

планування, обліку

і калькулювання

собівартості

науково-дослідних

та дослідно-

конструкторських

робіт

ЗВЕДЕНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ

кошторисної вартості НДДКР ________________________________________

(назва організації)

на 199__рік

(млн.крб.) —————————————————————————————————————————————————————————————— Калькуляційні статті витрат | —————————————————————————————————————————————————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ———+——————+————————+————————+—————+————————+————————+————————| NN |НДДК |Витрати |Відраху-|Мате-|Паливо |Витрати |Спецус- | п/п|(код) |на опла-|вання на|ріали|та енер-|на служ-|татку- | | |ту праці|соціаль-| |гія для|бові |вання | | | |ні захо-| |науко- |відряд- |для нау-| | | |ди | |во-ви- |ження |кових | | | | | |робничих| |(експе- | | | | | |цілей | |римен- | | | | | | | |тальних)| | | | | | | |робіт | ———+——————+————————+————————+—————+————————+————————+————————| |Усього| | | | | | | | | | | | | | |

продовження таблиці

——————————————————————————————————————————————————————————— Калькуляційні статті витрат | | | —————————————————————————————————————| | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | ——————————+——————————+————————+——————| | | Витрати на|Інші вит-|Накладні|Усього|Прибуток*|Кошторисна| роботи, |рати |витрати |витрат| |вартість | які вико-| | | | | | нують сто-| | | | | | ронні | | | | | | підприємс-| | | | | | тва, уста-| | | | | | нови і ор-| | | | | | ганізації | | | | | | ——————————+——————————+————————+——————+—————————+——————————| | | | | | | | | | | | |

Керівник організації

Карівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер М.П. _______________________________________

*Планується для НДДКР, що проводяться

за рахунок госпрозрахункових коштів.

Додаток N 4

до Типового

положення з

планування,

обліку і каль-

кулювання собі-

вартості нау-

ково-дослідних

та дослід-

но-конструк-

торських робіт

КАРТКА ОБЛІКУ

фактичних витрат на проведення НДДКР _________________________

(назва, код)

за ___________________________

(місяць, квартал, рік)

(заповнюється за зростаючим підсумком)

(млн. крб.) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Калькуляційні статті витрат | —————————————————————————————————————————————————————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ———+———————————————————+————————+————————+—————+————————+————————| NN | Період (місяць,|Витрати |Відраху-|Мате-|Паливо |Витрати | п/п|квартал,рік) |на опла-|вання на|ріали|та енер-|на служ-| | |ту праці|соціаль-| |гія для|бові | | | |ні захо-| |науко- |відряд- | | | |ди | |во-ви- |ження | | | | | |робничих| | | | | | |цілей | | ———+———————————————————+————————+————————+—————+————————+————————| | Кошторисна вар- | | | | | | | тість (план) | | | | | | | Фактична вартість | | | | | | | за місяцями: | | | | | | | січень | | | | | | | лютий | | | | | | | березень | | | | | | | Разом за I квар- | | | | | | | тал** | | | | | | | Разом за II квар- | | | | | | | тал | | | | | | | Разом за I пів- | | | | | | | річчя | | | | | | | Разом за III | | | | | | | квартал | | | | | | | Разом за IV квар- | | | | | | | тал | | | | | | | Усього за рік | | | | | |

продовження таблиці

————————————————————————————————————————————————————————— Калькуляційні статті витрат | | | —————————————————————————————————————| | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | —————————+———————————+————————+——————| | | Спецус- | Витрати на|Накладні|Усього|Прибуток*|Вартість| таткуван-| роботи, |витрати |витрат| | | ня для| які вико-| | | | | наукових | нують сто-| | | | | (експери-| ронні | | | | |

менталь- | підприємс-| | | | | них) ро-| тва, уста-| | | | | біт | нови і ор-| | | | | | ганізації | | | | | —————————+———————————+————————+——————+—————————+————————| | | | | | | | | | | | |

Керівник організації

Головний бухгалтер М.П.

Керівник НДДКР

________________________

* Заповнюється за виконаними НДДКР, що проводяться за рахунок

госпрозрахункових коштів, або їх етапами.

** Необхідно зазначити всі місяці терміну проведення НДДКР.

Додаток N 5

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт

ЗВІТ

про виконання кошторису витрат

НДДКР_____________________________________________________________

(назва, код) __________________________________________________________________

(назва організації) __________________________________________________________________

за__________________________

(період виконання)

(млн. крб.) —————————————————————————————————————————————————————————————————— NN | Статті витрат |Кошторисна вартість|Фактичні витрати| п/п| | | | ———+————————————————————————+———————————————————+————————————————| 1.| Витрати на оплату | | | | праці | | | 2.| Відрахування на | | | | соціальні заходи | | | 3.| Матеріали | | | 4.| Паливо та енергія для | | | | науково-виробничих | | | | цілей | | | 5.| Витрати на службові | | | | відрядження | | | 6.| Спецустаткування для | | | | наукових | | | | (експериментальних) | | | | робіт | | | 7.| Витрати на роботи, які | | | | виконують сторонні | | | | підприємства, установи | | | | і організації | | | 8.| Інші витрати | | | 9.| Накладні витрати | | | | Усього | | | | Прибуток* | | | | Вартість | | |

Керівник організації

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер

Керівник НДДКР М.П.

________________________

* Заповнюється для НДДКР, що проводяться

за рахунок госпрозрахункових коштів.

Додаток N 6

до Типового положення

з планування, обліку

і калькулювання

собівартості науково-

дослідних та дослідно-

конструкторських робіт

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

витрат на проведення НДДКР ____________________

(назва організації)

за _______________

(квартал, рік)

(млн.крб.) —————————————————————————————————————————————————————————————————— Калькуляційні статті витрат | —————————————————————————————————————————————————————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ———+——————————+————————+————————+—————+————————+————————+————————| NN | НДДКР |Витрати |Відраху-|Мате-|Паливо |Витрати |Спецус- | п/п| (код) |на опла-|вання на|ріали|та енер-|на служ-|татку- | | |ту праці|соціаль-| |гія для|бові |вання | | | |ні захо-| |науко- |відряд- |для нау-| | | |ди | |во-ви- |ження |кових | | | | | |робничих| |(експе- | | | | | |цілей | |римен- | | | | | | | |тальних)| | | | | | | |робіт | ———+——————————+————————+————————+—————+————————+————————+————————| 1.|Кошторисна| | | | | | | |вартість | | | | | | | |Фактична | | | | | | | |вартість | | | | | | | |Результат | | | | | | | 2.|Кошторисна| | | | | | | |вартість | | | | | | | |Фактична | | | | | | | |вартість | | | | | | | |Результат | | | | | | | |Усього | | | | | | | |Кошторисна| | | | | | | |вартість | | | | | | | |Фактична | | | | | | | |вартість | | | | | | | |Результат | | | | | | |

продовження таблиці

————————————————————————————————————————————————————————— Калькуляційні статті витрат | | | —————————————————————————————————————| | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | ——————————+——————————+————————+——————| | | Витрати на|Інші вит-|Накладні|Усього|Прибуток*|Вартість| роботи, |рати |витрати |витрат| | | які вико-| | | | | | нують сто-| | | | | | ронні | | | | | | підприємс-| | | | | | тва, уста-| | | | | | нови і ор-| | | | | | ганізації | | | | | | ——————————+——————————+————————+——————+—————————+————————| | | | | | | | | | | | |

Керівник організації

Керівник планово-виробничого відділу

Головний бухгалтер М.П.

________________________

* Заповнюється для НДДКР, що проводяться

за рахунок госпрозрахункових коштів.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -