<<
>>

ПОСТАНОВА від 10 березня 2023 р. № 216 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 15.03.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 березня 2023 р. № 216

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 березня 2023 р. № 216

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я на 2023 рік

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти” для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров’я у 2023 році (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 3 цього Порядку, є Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій) (далі - структурні підрозділи).

Одержувачем бюджетних коштів за напрямом, передбаченим підпунктом 2 пункту 3 цього Порядку, є державне некомерційне підприємство, уповноважене МОЗ на реалізацію заходів із забезпечення здійснення безперервного професійного розвитку працівників у сфері охорони здоров’я, згідно з оцінкою відповідності показників його діяльності критеріям визначення одержувача бюджетних коштів, встановлених Порядком складання, розгляду, затвердження та основними вимогами до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р.

№ 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку лікарів закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах охорони здоров’я, яке не може перевищувати 2000 гривень на одного лікаря у поточному році;

2) покриття витрат на здійснення заходів щодо обробки заяв юридичних осіб про намір бути провайдерами заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, опрацювання карток заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, присвоєння заходам реєстраційних номерів та їх внесення до переліку заходів безперервного професійного розвитку, моніторингу матеріалів проведених заходів, забезпечення доступу до даних працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, державних органів у межах, визначених законодавством.

4. Структурні підрозділи отримують бюджетні кошти пропорційно до кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, які потребують навчання на заходах безперервного професійного розвитку, крім лікарів, які:

отримали путівку на проходження циклів тематичного удосконалення в закладах вищої та післядипломної освіти за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров’я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти”;

проходили підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та державну оцінку компетентностей як працівники системи екстреної медичної допомоги та отримали відповідний документ.

5. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності отримують бюджетні кошти від структурних підрозділів у граничному розмірі до 2000 гривень на одного лікаря відповідно до укладених ними договорів про відшкодування витрат лікарів за основним місцем роботи у цьому закладі охорони здоров’я на оплату навчання на заходах безперервного професійного розвитку (далі - договори).

Відповідні договори укладаються між структурними підрозділами та закладами охорони здоров’я комунальної форми власності, між закладами охорони здоров’я комунальної форми власності та лікарями, які працюють за основним місцем роботи у цих закладах охорони здоров’я. Примірні форми таких договорів затверджуються МОЗ.

6. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності на підставі затверджених ними щорічних планів навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку подають до структурних підрозділів у строки, визначені МОЗ, дані щодо кількості лікарів відповідно до пункту 4 цього Порядку.

7. Структурні підрозділи у строки, визначені МОЗ, подають до МОЗ зведені дані в розрізі областей, мм. Києва та Севастополя щодо кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, які потребують навчання на заходах безперервного професійного розвитку, відповідно до пункту 4 цього Порядку.

8. МОЗ з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на 2023 рік, визначає показники кількості лікарів у закладах охорони здоров’я комунальної форми власності, яким буде відшкодовано витрати на оплату навчання на заходах безперервного професійного розвитку (далі - показники кількості лікарів), та доводить ці показники до структурних підрозділів.

Структурні підрозділи доводять показники кількості лікарів до закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, які на підставі цих даних здійснюють коригування щорічних планів навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку.

Критерії визначення закладами охорони здоров’я комунальної форми власності черговості включення лікарів до щорічних планів навчання лікарів на заходах безперервного професійного розвитку визначаються МОЗ.

9. МОЗ здійснює розподіл бюджетних коштів між структурними підрозділами відповідно до показників кількості лікарів, визначених відповідно до пункту 8 цього Порядку.

10. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності забезпечують направлення лікарів на навчання на заходах безперервного професійного розвитку відповідно до відкоригованих щорічних планів.

Після проходження навчання на заході безперервного професійного розвитку лікар надає закладу охорони здоров’я комунальної форми власності за основним місцем роботи оригінал документа про оплату власної участі у цьому заході та завірену в установленому порядку копію підтвердного документа про проходження навчання на заході безперервного професійного розвитку.

11. Заклади охорони здоров’я комунальної форми власності щомісяця з 1 по 5 число (за грудень - до 18 грудня поточного року) подають за визначеною МОЗ формою звіт структурним підрозділам щодо кількості лікарів, які пройшли навчання на заходах безперервного професійного розвитку та потребують відшкодування витрат на здійснення безперервного професійного розвитку, а також відомості про фактично понесені витрати кожним лікарем за навчання і суми, які підлягають відшкодуванню відповідно до вимог цього Порядку.

Структурні підрозділи здійснюють перерахування бюджетних коштів відповідно до звітів, поданих закладами охорони здоров’я комунальної форми власності.

12. Бюджетні кошти для відшкодування лікарям витрат на здійснення безперервного професійного розвитку зараховуються на рахунки закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, відкриті в банках в установленому законодавством порядку.

13. Заклад охорони здоров’я комунальної форми власності протягом п’яти робочих днів після отримання бюджетних коштів від структурних підрозділів здійснює відшкодування лікарям витрат на здійснення безперервного професійного розвитку шляхом перерахування на поточні рахунки лікарів, відкриті в банках, в обсязі відповідно до наданих лікарями підтвердних документів, зазначених в абзаці другому пункту 10 цього Порядку.

У разі коли вартість навчання на заході безперервного професійного розвитку перевищує граничний розмір відшкодування витрат на одного лікаря, передбачений абзацом першим пункту 5 цього Порядку, лікарю перераховуються кошти в межах визначеної цим Порядком суми відшкодування.

14. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

придбання товарів, виконання робіт, надання послуг, що не пов’язані із здійсненням заходів, передбачених пунктом 3 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

реалізацію проектів, метою яких є отримання прибутку.

15. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Структурні підрозділи та одержувач бюджетних коштів щокварталу до 12 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають МОЗ за визначеною ним формою інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення та подання Мінфіну до 30 числа.

17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності, звітів про виконання бюджетної програми, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення безперервного професійного розвитку працівників сфери охорони здоров'я на 2023 рік

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 10.03.2023 № 216

Прийняття від 10.03.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/216-2023-%D0%BF

Законодавство України

станом на 15.03.2023

чинний


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 14.03.2023 — № 51

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -