<<
>>

ПОСТАНОВА від 17 червня 2020 р. № 494 "Про затвердження Порядку укладення контрактів про проходження державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 26.06.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 червня 2020 р. № 494

Київ

Про затвердження Порядку укладення контрактів про проходження державної служби

Відповідно до статті 31-1 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок укладення контрактів про проходження державної служби, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 81


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 червня 2020 р. № 494

ПОРЯДОК

укладення контрактів про проходження державної служби

Загальні питання

1. Цей Порядок визначає зміст, процедуру укладення, зміни та розірвання контракту про проходження державної служби (далі - контракт) як строкового трудового договору, укладеного між державним органом та особою, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби категорії “Б” або “В” (далі - особа).

2. Метою укладення контрактів є прийняття ефективних рішень з управління персоналом в державних органах для виконання завдань і функцій таких органів та/або їх структурних підрозділів, що мають тимчасовий характер.

3. Укладення контрактів здійснюється з дотриманням принципів законності, ефективності, прозорості та доброчесності.

Під час укладання контракту не допускається звуження обсягу прав особи, визначених законодавством з питань державної служби та законодавством про працю в частині, не врегульованій Законом України “Про державну службу”.

4.

Контракт може бути укладено з особою, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби та основні посадові обов’язки за посадою якої передбачають виконання конкретного завдання (завдань), яке є заздалегідь визначеним, досяжним, з встановленими датами початку і завершення виконання (не виконується постійно).

Робота на посаді державної служби, яка передбачає укладення контракту, не може бути типовою та повторюваною.

5. Учасниками процедури укладення контракту є:

суб’єкт призначення або керівник державної служби;

переможець конкурсу на зайняття посади державної служби або державний службовець, що переводиться на відповідну посаду державної служби;

служба управління персоналом.

6. Сторонами контракту є державний орган в особі суб’єкта призначення або керівника державної служби та особа, яка призначається (переводиться) на посаду державної служби.

7. Суб’єкт призначення або керівник державної служби приймає рішення про віднесення посади державної служби до посад, призначення на які здійснюється з укладенням контракту, до прийняття наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на зайняття такої посади або до заміщення такої посади шляхом переведення.

Служба управління персоналом за дорученням суб’єкта призначення або керівника державної служби складає проект контракту за відповідною посадою державної служби згідно з цим Порядком до прийняття рішення про оголошення конкурсу або переведення державного службовця на таку посаду.

8. Контракт укладається за формою Типового контракту про проходження державної служби згідно з додатком.

Зміст контракту

9. Відповідно до контракту особа зобов’язується виконувати завдання, а державний орган зобов’язується виплачувати їй заробітну плату згідно із Законом України “Про державну службу”.

Завдання, передбачені у контракті, визначаються в межах повноважень, встановлених посадовою інструкцією.

Завдання містять ключові показники результативності, ефективності та якості їх виконання (далі - ключові показники), які повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано діяльність особи. Ключові показники повинні вимірюватися в кількісному та/або якісному вираженні і мати чіткі строки виконання.

10. Особа зобов’язана виконувати завдання, визначені контрактом, особисто.

Контрактом визначаються окремі етапи виконання завдань. Про виконання окремого етапу завдання особа звітує у спосіб і в строки, визначені контрактом.

11. Строки виконання завдань та окремих етапів їх виконання визначаються з розрахунку тривалості робочого часу 40 годин на тиждень з урахуванням часу надання особі в установленому порядку відпусток, на які вона набула право відповідно до закону.

12. Визначені контрактом строки завершення окремих етапів виконання завдань продовжуються на відповідну кількість днів (в межах строку дії контракту), протягом яких особа фактично не виконувала посадові обов’язки у зв’язку з тимчасовою відсутністю, але за нею зберігалася посада державної служби відповідно до законодавства.

13. Умови, розміри та критерії встановлення місячної або квартальної премії відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу визначаються згідно з положенням про преміювання у відповідному державному органі.

Умови, розміри та критерії встановлення місячної або квартальної премії за належне виконання умов контракту визначаються у контракті.

14. У контракті зазначаються предмет, істотні та додаткові умови, строк дії контракту та реквізити сторін. До контракту додається графік виконання завдань, який є його невід’ємною частиною.

15. Істотними умовами контракту є:

місце роботи і посада державної служби;

спеціальні вимоги до осіб, які претендують на посаду державної служби, за якою укладається контракт;

дата набрання чинності та строк дії контракту;

права та обов’язки сторін;

завдання і ключові показники результативності, ефективності та якості їх виконання, строки їх виконання;

режим праці та відпочинку;

умови оплати праці;

відповідальність сторін та вирішення спорів;

підстави зміни умов, припинення дії та розірвання контракту.

16. Істотні умови контракту повинні відповідати істотним умовам, оприлюдненим в оголошенні про проведення конкурсу.

Зміна істотних умов контракту, оприлюднених в оголошенні, не допускається.

17. Контракт набирає чинності з дати, визначеної в акті про призначення на посаду як дата початку виконання посадових обов’язків.

18. Строк дії контракту не може становити більше трьох років.

19. Умови контракту можуть передбачати виконання особою завдань у приміщенні державного органу (на робочому місці) з поширенням на неї правил внутрішнього службового розпорядку та/або за межами приміщення державного органу (дистанційно), у тому числі з можливістю віддаленого доступу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. У разі виконання завдань в дистанційному режимі сторони можуть визначати періоди часу, в які особа зобов’язана бути присутньою в приміщенні державного органу (на робочому місці).

20. За взаємною домовленістю сторони можуть визначити додаткові умови контракту про проходження державної служби, що не суперечать Закону України “Про державну службу” та не звужують обсяг прав особи.

Додатковими умовами контракту, зокрема, можуть бути:

встановлення випробування для особи з метою визначення її відповідності займаній посаді із зазначенням його строку;

направлення особи у службові відрядження;

умови професійного розвитку особи;

надання службового транспорту та умови його експлуатації;

види розумного пристосування для особи з інвалідністю.

Процедура укладення та зміни контракту

21. З метою узгодження положень проекту контракту між сторонами служба управління персоналом державного органу:

організовує обговорення його додаткових умов між особою та суб’єктом призначення або керівником державної служби;

готує проект контракту до підписання на основі наданих особою документів.

22. Контракт укладається до прийняття рішення про призначення на посаду відповідної особи шляхом його підписання сторонами.

23. Контракт укладається у письмовій формі у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких передається особі разом з копією акта про призначення на посаду, а другий зберігається в особовій справі державного службовця.

24. Зміни до контракту вносяться в порядку, передбаченому для укладення контракту, шляхом підписання його сторонами відповідних додаткових угод.

Припинення дії контракту

25. Дія контракту припиняється з підстав, передбачених законом.

Суб’єкт призначення або керівник державної служби до прийняття наказу (розпорядження) про оголошення конкурсу на зайняття відповідної посади або до її заміщення шляхом переведення може визначити додаткові, крім встановлених законодавством, підстави розірвання контракту, а також строки та порядок повідомлення про це сторонам.

26. Припинення дії або розірвання контракту передбачає припинення особою державної служби на відповідній посаді.


Додаток

до Порядку

ТИПОВИЙ КОНТРАКТ

про проходження державної служби

Додаток

до Типового контракту про

проходження державної служби

ГРАФІК

виконання завдань


Документи та файли

Сигнальний документ — f496015n74.doc
Сигнальний документ — f496015n75.doc

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 23.06.2020 — № 117

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -