<<
>>

ПОСТАНОВА від 2 червня 2021 р. № 584 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 09.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 червня 2021 р. № 584

Київ

Про затвердження Порядку ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою

Відповідно до абзацу четвертого частини десятої статті 48 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 червня 2021 р. № 584

ПОРЯДОК

ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм формування і ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою (далі - Реєстр), процедуру внесення до нього інформації про видані та/або анульовані державні сертифікати про рівень володіння державною мовою (далі - державні сертифікати), а також отримання інформації з нього.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

відповідальні особи Національної комісії зі стандартів державної мови (далі - Комісія) - працівники апарату Комісії, до основних завдань яких належить забезпечення формування та ведення Реєстру;

витяг з Реєстру - сформований в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення Реєстру та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки документ, що містить актуальну на дату і час його формування інформацію про видані та/або анульовані державні сертифікати (далі - інформація) та має обов’язкове посилання на Реєстр;

електронний кабінет - персональне автоматизоване робоче місце фізичної особи для отримання інформації з Реєстру шляхом автентифікації та ідентифікації такої особи.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про електронні довірчі послуги” та Положенні про інтегровану систему електронної ідентифікації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р.

№ 546 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 52, ст. 1790).

3. Реєстр ведеться Комісією з метою:

1) забезпечення формування, реєстрації та обліку інформації;

2) перевірки достовірності виданих державних сертифікатів;

3) надання витягу з Реєстру.

4. Комісія є адміністратором Реєстру, а також володільцем інформації, яка міститься в Реєстрі.

5. Доступ до інформації в Реєстрі надається через офіційний веб-сайт Комісії.

6. Адміністратор Реєстру:

1) вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням функціонування Реєстру;

2) здійснює контроль за забезпеченням захисту інформації в Реєстрі згідно із законодавством;

3) забезпечує верифікацію в Реєстрі інформації, визначеної законодавством;

4) встановлює вимоги до апаратного та програмного забезпечення Реєстру;

5) забезпечує:

функціонування Реєстру;

здійснення заходів із технічного і технологічного забезпечення Реєстру, формування, модернізації та супроводження його програмного забезпечення та веб-сайту з інформаційно-пошуковою системою доступу до відкритих даних, що містяться в Реєстрі;

взаємодію Реєстру з іншими автоматизованими системами, інформаційними ресурсами та державними реєстрами у випадках та у порядку, визначених законодавством;

можливість доступу у форматі відкритих даних до інформації, що міститься в Реєстрі, у порядку, встановленому законодавством;

оброблення, ведення обліку та зберігання в Реєстрі інформації;

ведення в Реєстрі обліку даних про видані та/або анульовані державні сертифікати;

здійснення комплексу заходів щодо захисту інформації;

внесення до Реєстру та верифікацію інформації;

ведення обліку операцій, пов’язаних з обробкою персональних даних та доступом до них із зберіганням інформації про дату, час та джерело збирання персональних даних, зміну персональних даних, перегляд персональних даних, передачу (копіювання) персональних даних, дату та час видалення або знищення персональних даних користувача Реєстру, який здійснив одну із зазначених операцій, мету та підстави зміни, перегляду передачі та видалення або знищення персональних даних;

здійснення інших заходів щодо функціонування Реєстру в порядку та обсягах, передбачених законодавством.

7. Доступ до інформації, що міститься в Реєстрі (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката, про рівень володіння державною мовою, серійний номер і дата видачі державного сертифіката), є відкритим на офіційному веб-сайті Комісії.

8. Інформація, що міститься в Реєстрі, формується за допомогою програмних засобів ведення Реєстру та автоматично надається у формі витягу в електронній формі і засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Комісії.

Формування та ведення Реєстру

9. Інформація зберігається у Реєстрі 75 років, якщо інше не встановлено законом.

10. Інформація вноситься до Реєстру відповідальними особами.

11. Підставами для внесення інформації до Реєстру є:

1) рішення Комісії про встановлення результатів іспиту та видачу державного сертифіката;

2) рішення суду про анулювання державного сертифіката, яке набрало законної сили.

12. Відповідальні особи вносять до Реєстру інформацію про видачу державного сертифіката не пізніше наступного дня після встановлення результатів іспиту. Державний сертифікат вважається виданим у момент внесення до Реєстру відповідного запису.

13. Відповідальні особи вносять до Реєстру інформацію про анулювання державного сертифіката не пізніше ніж на п’ятий робочий день після отримання рішення суду про анулювання державного сертифіката, яке набрало законної сили.

14. Відповідальні особи здійснюють доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, з використанням ідентифікаторів доступу.

15. Інформація, що міститься в Реєстрі, включає такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката;

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті), або дані про інший документ, що посвідчує особу, який ідентифікує особу власника державного сертифіката.

3) серійний номер і дату видачі державного сертифіката;

4) про рівень володіння державною мовою власника державного сертифіката;

5) результати складення іспиту;

6) дату і номер рішення Комісії про встановлення результатів іспиту та видачу державного сертифіката, на підставі якого внесено інформацію до Реєстру;

7) найменування суду, який ухвалив рішення про анулювання державного сертифіката, номер судової справи та дату ухвалення судового рішення;

8) дату набрання законної сили судовим рішенням про анулювання державного сертифіката;

9) дату і номер запису в Реєстрі про анулювання державного сертифіката;

10) про відповідальних осіб, які внесли інформацію до Реєстру.

Надання витягу з Реєстру

16. Витяг з Реєстру, сформований в електронній формі за допомогою програмних засобів ведення цього Реєстру та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, фізична особа отримує в особистому електронному кабінеті на веб-сайті Комісії.

17. Доступ до особистого електронного кабінету надається фізичній особі після проходження електронної ідентифікації з використанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації.

18. Персональні дані фізичної особи, отримані під час формування особистого електронного кабінету та отримання витягу з Реєстру, використовуються лише для цілей ведення Реєстру та надання інформації у випадках, передбачених законодавством. Реєстр містить дані про всіх фізичних осіб, що отримували інформацію з Реєстру.

19. Надання витягу з Реєстру забезпечується за допомогою програмних засобів та засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки шляхом формування такого витягу, який розміщується в особистому електронному кабінеті фізичної особи для доступу до нього з метою перегляду, копіювання та друку.

20. Формування витягу з Реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами з урахуванням зазначених відомостей пошуку, а саме: прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката та/або серійного номера державного сертифіката.

21. Витяг з Реєстру містить таку інформацію:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи, яка формує запит на отримання витягу, номер, дату та час запиту;

2) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката;

3) серійний номер і дату видачі державного сертифіката;

4) про рівень володіння державною мовою власника державного сертифіката;

5) дату і номер запису в Реєстрі про внесення інформації про видачу державного сертифіката;

6) дату і номер запису в Реєстрі про анулювання державного сертифіката (за наявності);

7) номер, дату і час формування витягу з Реєстру.

Заходи щодо забезпечення ведення Реєстру

22. Комісія здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів з метою захисту інформації, яка міститься в Реєстрі.

23. За повноту та достовірність інформації в документах, зазначених в Реєстрі, відповідають фізичні особи.

24. Захист інформації, що міститься в Реєстрі, здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

25. Відповідальні особи несуть встановлену законом відповідальність за порушення законодавства про інформацію, допущену з їх вини.

Безоплатний доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, в електронній формі

26. Безоплатний доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, в електронній формі надається через офіційний веб-сайт Комісії з метою перегляду, копіювання та друку інформації про власника державного сертифіката.

27. Пошук інформації в Реєстрі можливий за такими відомостями:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката;

2) серійний номер державного сертифіката.

28. Інформація про власника державного сертифіката містить такі відомості:

1) прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) власника державного сертифіката;

2) про рівень володіння державною мовою власника державного сертифіката;

3) серійний номер державного сертифіката;

4) дату видачі державного сертифіката.

Доступ державних органів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до інформації, що міститься в Реєстрі

29. Доступ посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, зокрема судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів СБУ чи інших визначених законом осіб (далі - посадові особи) до інформації, що міститься в Реєстрі, забезпечується шляхом автоматизованого доступу з використанням програмних засобів ведення інформаційно-телекомунікаційних систем відповідних державних органів за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Реєстру (далі - доступ до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу).

30. Доступ до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу надається виключно посадовим особам.

31. Доступ до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу забезпечує адміністратор Реєстру в режимі реального часу в електронному вигляді інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”.

32. Єдина структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку доступу до Реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються Комісією та відповідним державним органом шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до цього Порядку.

33. Формування витягу з Реєстру в електронній формі здійснюється автоматично програмними засобами ведення Реєстру з урахуванням зазначених посадовою особою відомостей пошуку, передбачених пунктами 20 і 21 цього Порядку.

34. Забороняється надання особам, які не визначені пунктом 29 цього Порядку, за їх зверненням інформації, що міститься в Реєстрі, отриманої згідно з цим Порядком, крім випадків, передбачених законом.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -