<<
>>

ПОСТАНОВА від 30 червня 2021 р. № 734 "Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 21.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2021 р. № 734

Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства інфраструктури стосовно реалізації до 1 березня 2023 р. експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків, що додається.

3. Установити, що супроводження та координація експериментального проекту здійснюється Державною службою морського та річкового транспорту.

4. Міністерству інфраструктури разом з Державною службою морського та річкового транспорту:

подавати щокварталу Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації експериментального проекту;

подавати пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів за результатами реалізації експериментального проекту.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 червня 2021 р. № 734

ПОРЯДОК

реалізації експериментального проекту щодо  проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування для підтвердження кваліфікації моряків

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту щодо проведення іспиту у формі комп’ютерного тестування (далі - іспит) для підтвердження кваліфікації моряків (далі - експериментальний проект) з метою встановлення відповідності знань, умінь, навичок, кваліфікації моряків стандартам компетентності, визначеним Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками (далі - Міжнародна конвенція).

Результати іспиту використовуються для присвоєння або підтвердження кваліфікації.

2.

Учасниками експериментального проекту є:

випускники закладів фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку за відповідною спеціальністю (спеціалізацією), які бажають підтвердити кваліфікацію з метою присвоєння звання або зайняття посади на морських суднах (далі - випускники);

моряки та особи, які бажають підтвердити свою кваліфікацію з метою присвоєння або підтвердження звання чи зайняття посади на морських суднах (далі - моряки);

заклади фахової передвищої та вищої освіти, що здійснюють підготовку за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) (далі - заклади освіти);

Морська адміністрація;

державне підприємство “Сервісний центр морського та річкового транспорту”;

Державна кваліфікаційна комісія;

Служби капітанів морських портів.

3. На час реалізації експериментального проекту положення пунктів 4.5, 4.7-4.9, 4.12, 4.13 Порядку роботи Державних кваліфікаційних комісій, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку від 7 травня 2007 р. № 377, не застосовуються.

4. Взаємодію учасників експериментального проекту забезпечує Морська адміністрація.

5. Іспит випускників закладів освіти запроваджується з 1 вересня 2022 року.

6. В рамках експериментального проекту використовується система комп’ютерного тестування Crew Evaluation System (CES) 6.0 компанії “Seagull Maritime AS” (далі - система комп’ютерного тестування).

7. Запровадження системи комп’ютерного тестування забезпечується Морською адміністрацією.

8. Державне підприємство “Сервісний центр морського та річкового транспорту” забезпечує роботу системи комп’ютерного тестування та здійснює її технічне адміністрування.

9. Перелік тестових завдань, що містяться у системі комп’ютерного тестування, повинен відповідати мінімальним стандартам компетентності, що визначені Міжнародною конвенцією щодо кожного із стандартів компетентності.

Перед початком проведення іспиту представник Державної кваліфікаційної комісії здійсює ідентифікацію випускника/моряка за документом, що посвідчує особу. У разі невизначення особи така особа до іспиту не допускається.

Під час проведення іспиту запитання тестового завдання для кожного випускника/моряка обираються автоматично за допомогою програмного забезпечення з переліку запитань, визначених для відповідної посади на морському судні, шляхом випадкового вибору.

У разі неможливості продовження іспиту з технічних причин представник Державної кваліфікаційної комісії оголошує перерву до їх усунення. У разі неможливості усунення технічних несправностей автоматизованого робочого місця результат іспиту анулюється. Випускнику/моряку пропонується складення іспиту на іншому автоматизованому робочому місці або в інший час чи день.

10. Іспит вважається успішно складеним, якщо випускник/моряк надав правильні відповіді на 70 відсотків запитань тестового завдання і більше.

Іспит вважається не складеним, якщо випускник/моряк під час його складання використовував будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях (підручник, навчальний посібник, електронну книгу тощо), засоби зв’язку, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім виробів медичного призначення), а також підказки інших осіб. У такому разі представник Державної кваліфікаційної комісії припиняє проведення іспиту, про що інформує випускника/моряка.

11. Після завершення іспиту Державна кваліфікаційна комісія невідкладно ознайомлює студента/моряка з його результатами, за якими автоматично за допомогою системи комп’ютерного тестування оформлюється сертифікат про результати іспиту (далі - сертифікат), який підписується головою Державної кваліфікаційної комісії за допомогою кваліфікованого електронного підпису, після чого працівник Морської адміністрації роздруковує підписаний сертифікат та видає його випускнику/моряку в паперовому вигляді.

У сертифікаті зазначаються такі відомості:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) здобувача кваліфікації;

дата народження;

паспортні дані;

інформація про виконання функцій на зазначених рівнях;

кваліфікація;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) члена Державної кваліфікаційної комісії, який приймав іспит;

час складення іспиту;

дата складення іспиту;

відсоток правильних відповідей на запитання тестового завдання;

кількість поставлених запитань тестового завдання;

результат іспиту “склав” або “не склав”.

Сертифікат після завершення іспиту автоматично завантажується в електронній формі до програмного забезпечення засобу інформаційно-телекомунікаційної системи.

Сертифікат дає можливість отримати кваліфікаційний документ моряка та підтвердження до нього. Строк дії сертифіката становить один рік.

12. Перелік тестових запитань, варіанти відповідей розміщуються на офіційному веб-сайті Морської адміністрації.

13. Організацію і проведення іспиту забезпечує Морська адміністрація.

14. Організація і проведення іспиту базуються на таких принципах:

доброчесність;

об’єктивність;

прозорість і публічність;

нетерпимість до корупційних та пов’язаних з корупцією діянь.

15. Іспит проводиться у спеціально обладнаних приміщеннях державного підприємства “Сервісний центр морського та річкового транспорту”.

Налаштування автоматизованих робочих місць випускників/моряків повинне забезпечувати відсутність можливості зовнішнього втручання у проведення іспиту випускниками/моряками та відсутність доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

16. Іспит проводиться не пізніше ніж через 10 робочих днів від дати повідомлення Морською адміністрацією моряку про рішення Державної кваліфікаційної комісії щодо його проведення.

Дати проведення іспиту для випускників узгоджуються із закладами освіти.

17. Морська адміністрація забезпечує проведення іспиту випускників за поданням закладу освіти перед атестацією на спільному засіданні екзаменаційної комісії закладу освіти та Державної кваліфікаційної комісії.

Випускнику, який успішно склав іспит, отримав документ про освіту та виконав відповідно до кваліфікації, яка підтверджується, вимоги Положення про звання осіб командного складу морських суден та порядку їх присвоєння, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 7 серпня 2013 р. № 567, або Порядку підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден та суднової команди морських суден, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 18 жовтня 2013 р. № 813, видається протокол засідання Державної кваліфікаційної комісії.

Рішення Державної кваліфікаційної комісії щодо випускника/моряка за результатами складеного іспиту оформлюється протоколом засідання установленого зразка на основі сертифіката.

18. У разі виявлення ознак підробки документів, поданих випускником/моряком, Морська адміністрація повинна повідомити про це правоохоронним органом з поданням таких документів для проведення відповідної перевірки.

19. Під час проведення іспиту використовуються технічні засоби контролю, зокрема аудіо- та відеофіксація, з можливістю доступу в режимі реального часу з метою здійснення спостереження посадовими особами Морської адміністрації за його проведенням.

Застосування технічних засобів контролю (зокрема фото-, аудіо- та відеотехніки) здійснюється з моменту початку кожного іспиту та ведеться безперервно до його завершення.

Особи, які не погоджуються з використанням технічних засобів контролю під час проведення іспиту, не допускаються до нього.

У разі оскарження процесу проведення іспиту копії аудіо-, відеозапису зазначеного процесу надаються за вмотивованими запитами органів державної влади, зокрема правоохоронних органів та їх посадових осіб, у порядку, передбаченому законодавством.

У разі виявлення за результатами перевірки порушень вимог проведення іспиту, передбачених цим Порядком, Морська адміністрація проводить службове розслідування щодо виявлених порушень та вживає заходів згідно із законодавством.

Матеріали аудіо- та відеозапису, інформація про результати іспиту зберігаються в Морській адміністрації протягом шести місяців з дати складення іспиту.

Знищення аудіо-, відеозаписів процесу проведення іспиту здійснюється автоматично після закінчення строку їх зберігання.

У разі подання скарги на результати іспиту видалення запису блокується на строк розгляду скарги плюс три місяці.

Аудіо-, відеозаписи процесу проведення іспиту, детальні відомості про його результати (запитання тестового завдання, варіанти відповідей на них, надані відповіді, позначки про правильні відповіді на кожне з питань, на яке випускником/моряком було надано неправильну відповідь, загальна кількість питань, кількість та відсоток правильних відповідей на запитання тестового завдання) безоплатно надаються на письмовий запит (зокрема в електронній формі за допомогою програмного забезпечення засобів інформаційно-телекомунікаційної системи або електронною поштою) випускника/моряка до Морської адміністрації у разі оскарження результатів іспиту не пізніше наступного робочого дня з дня надходження запиту.

20. Морська адміністрація повідомляє випускнику/моряку про прийняте Державною кваліфікаційною комісією рішення за результатами іспиту не пізніше одного робочого дня з дати прийняття такого рішення шляхом надсилання йому протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії за допомогою програмного забезпечення засобів інформаційно-телекомунікаційної системи, скріпленого кваліфікованими електронними підписами голови, членів та секретаря Державної кваліфікаційної комісії, не пізніше наступного робочого дня після завершення іспиту.

Морська адміністрація надсилає протокол засідання Державної кваліфікаційної комісії до служби капітана морського порту та одночасно повідомляє про це випускнику/моряку.

21. Підтвердження кваліфікації випускника/моряка, який успішно склав іспит, оформлення та видача йому кваліфікаційного документа і підтвердження до нього здійснюється протягом 10 робочих днів з дати оформлення протоколу засідання Державної кваліфікаційної комісії.

22. Випускник/моряк, який не склав іспит, допускається до повторного іспиту не раніше ніж через 10 днів з дня іспиту, який він не склав.

Випускник/моряк, який повторно не склав іспит, допускається до проходження чергового іспиту не раніше ніж через місяць від дати іспиту, який він не склав.

23. У разі незгоди випускника/моряка з результатами іспиту він має право їх оскаржити до Голови Морської адміністрації або особи, що виконує його обов’язки, або до суду в порядку, установленому законодавством.

Морська адміністрація запрошує скаржника для розгляду його скарги за допомогою програмного забезпечення засобів інформаційно-телекомунікаційної системи або електронною поштою не пізніше як за два робочих дні до дня розгляду скарги.

24. Розгляд скарг здійснюється апеляційною комісією, яка утворюється Морською адміністрацією. Строк подання скарги становить 10 календарних днів з дня оголошення результатів іспиту, строк розгляду - 10 робочих днів з дня подання скарги.

Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях апеляційної комісії, приймаються шляхом відкритого поіменного голосування та відображаються у протоколах відповідних засідань.

Рішення апеляційної комісії оформлюються протоколом.

За результатами розгляду скарги Морська адміністрація приймає одне з таких рішень:

про задоволення скарги, анулювання результату іспиту та встановлення об’єктивного результату іспиту (якщо це можливо) або проведення повторного іспиту (у разі неможливості встановлення об’єктивного результату іспиту);

про відмову в задоволенні скарги та залишення незмінним результату іспиту.

Про результати розгляду скарги Морська адміністрація повідомляє випускнику/моряку за допомогою програмного забезпечення засобів інформаційно-телекомунікаційної системи або електронною поштою протягом трьох робочих днів з дня прийняття апеляційною комісією рішення.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 17.07.2021 — № 137

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -