<<
>>

ПОСТАНОВА від 5 грудня 2007 р. № 1396 "Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури". Кабінет Міністрів України. 2007

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2007 р. № 1396
Київ

Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 551 від 23.05.2011}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 94 від 27.02.2008
№ 941 від 22.10.2008
№ 551 від 23.05.2011
№ 849 від 10.08.2011
№ 43 від 18.01.2012
№ 148 від 27.02.2012
№ 233 від 08.04.2013
№ 7 від 09.01.2014
№ 983 від 25.11.2015
№ 238 від 10.03.2017
№ 402 від 07.06.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 551 від 23.05.2011}

2. Установити, що ліцензії, видані до 1 січня 2008 р., діють до закінчення встановлених у них строків.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 94 від 27.02.2008}

3.

Міністерству регіонального розвитку та будівництва, Міністерству юстиції разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготувати та подати до 1 березня 2008 р. Кабінетові Міністрів України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо визначення переліку видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2008 року.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 551 від 23.05.2011, № 43 від 18.01.2012, № 148 від 27.02.2012}

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2007 р. № 1396

ПОРЯДОК
ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури

{Назва Порядку в редакції Постанови КМ № 551 від 23.05.2011}

1. Цей Порядок, що розроблений відповідно до Законів України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, “Про архітектурну діяльність”, “Про основи містобудування” та “Про регулювання містобудівної діяльності”, встановлює загальні вимоги до ліцензування господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (далі - будівельна діяльність).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 551 від 23.05.2011; в редакції Постанови КМ № 148 від 27.02.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 238 від 10.03.2017, № 402 від 07.06.2017}

2. Юридична особа та фізична особа (підприємець) - суб'єкти господарської діяльності (далі - суб'єкти будівельної діяльності), що мають намір провадити будівельну діяльність, повинні отримати ліцензію згідно з цим Порядком.

3. Ліцензування будівельної діяльності та контроль за додержанням ліцензійних умов здійснюється Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами (далі - орган ліцензування).

{Абзац перший пункту 3 в редакції Постанови КМ № 941 від 22.10.2008}

Кваліфікаційні, організаційні та інші вимоги щодо провадження господарської діяльності у будівництві встановлюються ліцензійними умовами провадження такої діяльності, які затверджуються в установленому законодавством порядку.

{Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ № 941 від 22.10.2008}

При органі ліцензування утворюється ліцензійна комісія, що діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку Мінрегіоном.

{Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 07.06.2017}

4. Державна архітектурно-будівельна інспекція здійснює методичне забезпечення ліцензування будівельної діяльності.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 941 від 22.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 148 від 27.02.2012}

5. З метою отримання ліцензії здобувач ліцензії у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, подає органові ліцензування заяву про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, та документи, визначені Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1130).

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 402 від 07.06.2017}

Подання документів до органу ліцензування в електронному вигляді здійснюється в порядку, визначеному Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”.

{Пункт 5 в редакції Постанови КМ № 238 від 10.03.2017}

5-1. Орган ліцензування на підставі звернення юридичних або фізичних осіб щодо наявності недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії, проводить перевірку таких документів з використанням державних реєстрів відповідно до законодавства.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 7 від 09.01.2014}

6. У разі коли суб’єкт будівельної діяльності подав документи не в повному обсязі, в них виявлено невідповідність вимогам цього Порядку та законодавства або відповідно до пункту 5-1 цього Порядку виявлено недостовірні відомості, орган ліцензування повертає їх заявникові разом із відповідним письмовим або в електронному вигляді повідомленням у десятиденний строк з дня надходження заяви про видачу ліцензії.

{Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ № 7 від 09.01.2014; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 983 від 25.11.2015, № 238 від 10.03.2017}

“Подання документів до органу ліцензування в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку здійснюється в порядку, встановленому Мінрегіоном.”.

Після усунення зазначених недоліків заявник може подати заяву повторно.

7. Орган ліцензування розглядає подану заяву і протягом 10 робочих днів з дня її надходження надсилає матеріали до ліцензійної комісії.

8. Ліцензійна комісія розглядає протягом 10 робочих днів документи, зазначені у пункті 5 цього Порядку, з метою встановлення їх відповідності ліцензійним умовам та готує висновок.

9. Орган ліцензування на підставі висновку ліцензійної комісії приймає протягом семи робочих днів з дати його надходження рішення про видачу ліцензії із визначенням у додатку до ліцензії переліку робіт, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

{Абзац перший пункту 9 в редакції Постанови КМ № 941 від 22.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 983 від 25.11.2015, № 238 від 10.03.2017}

У разі подання ліцензійною комісією висновку про невідповідність поданих суб'єктом будівельної діяльності документів ліцензійним умовам та неспроможність виконувати роботи згідно з поданим переліком орган ліцензування приймає протягом трьох робочих днів з дня отримання висновку рішення про відмову у видачі ліцензії, про що письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 983 від 25.11.2015, № 238 від 10.03.2017}

10. У ліцензії зазначається:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, на право провадження якого видається ліцензія;

найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи (підприємця);

ідентифікаційний код юридичної особи або фізичної особи (підприємця) - платника податків та інших обов'язкових платежів;

місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (підприємця);

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

{Абзац восьмий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 238 від 10.03.2017}

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії;

інформація про наявність додатка до ліцензії (із зазначенням кількості сторінок) з переліком робіт.

Ліцензія та додаток до неї підписуються керівником органу ліцензування або його заступником та скріплюються печаткою цього органу.

11. Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої суб'єкту будівельної діяльності ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копію ліцензії та додатка до неї, про що вноситься запис до журналу реєстрації виданих ліцензій.

Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право відокремленого структурного підрозділу суб'єкта будівельної діяльності на провадження будівельної діяльності.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 941 від 22.10.2008}

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 238 від 10.03.2017}

13. Оформлення ліцензії здійснюється протягом трьох робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензії.

{Пункт 14 виключено на підставі Постанови КМ № 238 від 10.03.2017}

15. До переліку робіт за рішенням органу ліцензування, прийнятим на підставі письмового або в електронному вигляді звернення заявника, можуть вноситися зміни.

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 983 від 25.11.2015; в редакції Постанови КМ № 238 від 10.03.2017}

Питання про внесення змін до переліку робіт розглядається згідно з цим Порядком.

У разі прийняття рішення про внесення змін до переліку робіт орган ліцензування затверджує зазначені зміни і оформляє їх окремим додатком, про що робиться відмітка на бланку ліцензії.

{Абзац третій пункту 15 в редакції Постанови КМ № 941 від 22.10.2008}

{Пункт 16 виключено на підставі Постанови КМ № 238 від 10.03.2017}

17. Переоформлення виданої ліцензії здійснюється органом ліцензування у разі зміни:

найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією) або прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи (підприємця);

місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи (підприємця).

Для переоформлення ліцензії заявник зобов'язаний протягом 10 робочих днів з дати виникнення підстав для її переоформлення подати органу ліцензування:

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 941 від 22.10.2008}

заяву;

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 941 від 22.10.2008}

ліцензію, яка підлягає переоформленню.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 941 від 22.10.2008}

{Абзац сьомий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 402 від 07.06.2017}

Одночасно з переоформленням ліцензії орган ліцензування видає засвідчені ним копії ліцензії з додатками для кожного відокремленого структурного підрозділу, який провадить будівельну діяльність.

{Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 941 від 22.10.2008}

{Абзац дев'ятий пункту 17 виключено на підставі Постанови КМ № 238 від 10.03.2017}

{Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ № 402 від 07.06.2017}

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 402 від 07.06.2017}

20. Орган ліцензування має право:

анулювати видану ліцензію;

зупинити дію ліцензії;

прийняти рішення про усунення суб'єктом будівельної діяльності порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності.

21. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява суб'єкта будівельної діяльності про анулювання ліцензії;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання;

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи (підприємця);

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом будівельної діяльності для отримання ліцензії;

акт про невиконання рішення органу ліцензування про усунення порушень, пов'язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності, вимог нормативно-правових актів, що були підставою для прийняття рішення про усунення таких порушень;

акт про повторне протягом року порушення суб'єктом будівельної діяльності ліцензійних умов провадження будівельної діяльності або вимог нормативно-правових актів;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

{Абзац дев'ятий пункту 21 виключено на підставі Постанови КМ  № 43 від 18.01.2012}

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків;

неможливість суб'єкта будівельної діяльності забезпечити виконання ліцензійних умов;

акт про відмову суб'єкта будівельної діяльності від проведення органом ліцензування перевірки.

22. Підставами для зупинення дії ліцензії є:

акт перевірки суб'єкта будівельної діяльності щодо порушення ліцензійних умов, якщо виявлені порушення неможливо усунути у процесі провадження будівельної діяльності;

акт комісії з розслідування причин аварії на будівництві об'єкта, що не призвела до загибелі людей або тяжких екологічних наслідків.

23. Прийняття рішень органом ліцензування про зупинення та анулювання ліцензії здійснюється за результатами розгляду зазначених питань на засіданні ліцензійної комісії.

Про зупинення дії або анулювання ліцензії орган ліцензування інформує органи державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта будівельної діяльності та його відокремлених структурних підрозділів.

{Абзац другий пункту 23 в редакції Постанови КМ № 941 від 22.10.2008}

24. У разі анулювання ліцензії суб'єкт будівельної діяльності має право звернутись із заявою про отримання нової ліцензії для продовження будівельної діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії, крім випадків анулювання ліцензії за заявою суб’єкта будівельної діяльності.

{Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  № 43 від 18.01.2012, № 983 від 25.11.2015}


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 19.12.2007 — № 238
 • Офіційний вісник України від 21.12.2007 — 2007 р., № 94, стор. 22, стаття 3441, код акта 41735/2007

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -