<<
>>

ПОСТАНОВА від 16 жовтня 2019 р. № 902 "Про утворення Комісії з питань захисту бізнесу". Кабінет Міністрів України. 2019

Документ актуальний на 07.11.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2019 р. № 902
Київ

Про утворення Комісії з питань захисту бізнесу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань захисту бізнесу у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань захисту бізнесу, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2018 р. № 128 “Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення дотримання правоохоронними органами прав та законних інтересів осіб” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 23, ст. 785).

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 29
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2019 р. № 902

СКЛАД
Комісії з питань захисту бізнесу

Прем’єр-міністр України, голова Комісії

Радник Прем’єр-міністра України, секретар Комісії

Заступник Міністра юстиції

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Директора Державного бюро розслідувань

Бізнес-омбудсмен (за згодою)

Секретар Національної інвестиційної ради (за згодою)

Заступник Голови СБУ (за згодою)

Заступник Директора Національного антикорупційного бюро (за згодою)ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2019 р.

№ 902

ПОЛОЖЕННЯ
Про Комісію з питань захисту бізнесу

1. Комісія з питань захисту бізнесу (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комісію утворено з метою покращення бізнес-клімату в Україні та створення належних умов для залучення інвестицій, у тому числі іноземних, шляхом захисту бізнесу від незаконних посягань з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх посадових та службових осіб, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, осіб, прирівняних до них, недопущення перешкоджання законній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань захисту бізнесу;

2) визначення механізмів та способів вирішення проблем під час реалізації державної політики з питань захисту бізнесу;

3) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики з питань захисту бізнесу;

4) удосконалення нормативно-правових актів з питань захисту бізнесу;

5) розгляд звернень суб’єктів господарювання щодо перешкоджання їх роботі та іншого порушення їх прав і законних інтересів державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами;

6) ухвалення обов’язкових до розгляду рекомендацій для державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб щодо припинення перешкоджання роботі суб’єктів господарювання та іншого порушення їх прав і законних інтересів;

7) у межах компетенції здійснення заходів, спрямованих на покращення бізнес-клімату в Україні, підвищення рівня дотримання прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем під час реалізації державної політики з питань захисту бізнесу;

2) проводить моніторинг стану виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади покладених на них завдань з питань захисту бізнесу;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань захисту бізнесу;

4) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації.

6. Комісія має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), Американської торговельної палати в Україні, Європейської Бізнес Асоціації, Торгово-промислової палати;

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) заслуховувати членів Комісії щодо відомих їм обставин перешкоджання діяльності суб’єктів господарювання, порушення їх прав і законних інтересів державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами;

5) одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб інформацію щодо вжитих заходів за результатами розгляду рішень Комісії;

6) запрошувати на засідання осіб, звернення яких розглядаються, для надання додаткових пояснень по суті таких звернень;

7) запрошувати керівників та інших представників державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для розгляду відповідного питання Комісією;

8) звертатися до правоохоронних органів щодо вжиття заходів з метою припинення порушення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;

9) ініціювати питання про притягнення до відповідальності за порушення норм законодавства представників державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб.

7. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії в разі потреби. Член Комісії має право ініціювати проведення засідання.

Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутня не менш як половина персонального складу Комісії.

Головуючим на засіданні є голова Комісії, а в разі його відсутності - секретар Комісії.

Секретарем засідання є секретар Комісії, а в разі його головування на засіданні Комісії чи відсутності - інший член Комісії, обраний на її засіданні.

9. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Комісії є Прем’єр-міністр України.

Голова Комісії затверджує персональний склад Комісії та вносить у разі потреби до нього зміни.

Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.

10. Комісія затверджує регламент своєї роботи, який має відповідати цьому Положенню.

11. До складу Комісії входять голова, секретар, інші представники.

12. Голова комісії:

1) організовує роботу Комісії;

2) скликає засідання Комісії, веде засідання Комісії;

3) затверджує графік засідань Комісії;

4) за поданням секретаря Комісії затверджує проект порядку денного засідань Комісії;

5) підписує протоколи, рішення, звернення, листи та інші документи, підготовлені Комісією.

13. Секретар Комісії:

1) забезпечує інформування членів Комісії про дату, час та місце проведення засідання;

2) здійснює підготовку матеріалів, призначених до розгляду Комісією відповідно до порядку денного, надсилає їх разом з проектом порядку денного членам Комісії не пізніше ніж за три календарних дні до дати проведення засідання;

3) веде протокол засідань Комісії;

4) здійснює контроль за виконанням рішень Комісії;

5) виконує інші завдання, пов’язані з організацією та проведенням засідань Комісії.

14. Член комісії:

1) бере участь у роботі Комісії та голосує за рішення з питань порядку денного;

2) надсилає Комісії звернення для їх включення до порядку денного;

3) ініціює скликання позачергових засідань Комісії за наявності питань, що потребують невідкладного вирішення;

4) виступає на засіданнях з питань порядку денного, подає додаткові документи та надає пояснення;

5) висловлює під час засідання Комісії окрему думку (письмово) у разі незгоди з прийнятим рішенням Комісії, що додається до протоколу засідання.

15. На засідання Комісії може бути запрошений член Кабінету Міністрів України з правом голосу під час прийняття рішень.

16. Звернення, що надходять на адресу Комісії, реєструються Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Разом із зверненням суб’єкт звернення надає згоду на оприлюднення відповідних фактів і обставин.

17. Вимоги до звернень, що надходять на адресу Комісії, визначаються в регламенті роботи Комісії.

18. Звернення, які відповідають формальним критеріям, встановленим регламентом Комісії, протягом трьох робочих днів надсилаються секретарем Комісії бізнес-омбудсмену для проведення попередньої оцінки інформації про факти порушення з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх посадових та службових осіб, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, осіб, прирівняних до них, відповідно до регламенту Ради бізнес-омбудсмена.

19. У строк, встановлений секретарем Комісії, бізнес-омбудсмен надсилає секретареві Комісії перелік звернень до Комісії, які як скарги перебувають у провадженні бізнес-омбудсмена, для їх включення до проекту порядку денного.

20. Протягом трьох календарних днів з дня надходження звернень від бізнес-омбудсмена та інших членів Комісії секретар складає проект порядку денного, який містить:

1) дату, час та місце чергового чи позачергового засідання;

2) перелік звернень із зазначенням:

дати та часу надходження;

прізвища, імені, по батькові або найменування суб’єкта звернення;

найменування суб’єкта господарювання, відносно якого мали місце дії чи бездіяльність суб’єкта владних повноважень, що стали підставою для звернення;

найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, дії чи бездіяльність яких стали підставою для звернення;

короткий виклад обставин, що стали підставою для звернення (не повинен перевищувати півсторінки).

21. Затверджений проект порядку денного разом з відповідними матеріалами звернень надсилається членам Комісії не пізніше ніж за три календарних дні до дня проведення засідання.

22. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Комісії голосує “за” або “проти” відповідного рішення. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

23. У протоколі засідання зазначаються прізвища та ініціали членів Комісії, а також інших посадових осіб, які взяли участь у засіданні, питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду.

Протокол підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається в електронній формі всім членам Комісії та іншим заінтересованим особам протягом трьох календарних днів після дня проведення засідання Комісії.

24. Обов’язкові до розгляду рекомендації, викладені в рішенні Комісії та надіслані до державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підлягають розгляду та письмовому повідомленню Комісії про результати такого розгляду у строк, що не перевищує п’яти календарних днів з дня отримання рекомендацій відповідним керівником органу, дії чи бездіяльність якого стали підставою для звернення.

25. Повідомлення про результати розгляду рекомендацій Комісії має містити:

1) дату розгляду;

2) прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади особи, яка здійснила розгляд рекомендацій Комісії;

3) прізвище, ім’я, по батькові та найменування посади особи (осіб), щодо якої (яких) здійснено розгляд;

4) заходи реагування, застосовані до кожної особи;

5) у разі відмови в задоволенні рекомендацій - обґрунтування з посиланням на положення нормативно-правових актів, які, на думку особи, яка здійснила розгляд рекомендацій, підтверджують правомірність дій чи бездіяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, що стали підставою звернення до Комісії.

26. Рішення Комісії (у разі потреби) оприлюднюються на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України за дорученням голови Комісії.

27. Комісія використовує в роботі бланк із своїм найменуванням, має власну веб-сторінку та розділ на Урядовому порталі.

28. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 05.11.2019 — № 211
 • Офіційний вісник України від 19.11.2019 — 2019 р., № 89, стор. 46, стаття 2966, код акта 96673/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -