<<
>>

ПОСТАНОВА від 9 жовтня 2020 р. № 945 "Про спеціальні звання посадових осіб податкових органів". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 16.10.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 жовтня 2020 р. № 945

Київ

Про спеціальні звання посадових осіб податкових органів

Відповідно до абзацу першого пункту 343.2 статті 343 та пункту 57 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про спеціальні звання посадових осіб податкових органів;

Порядок присвоєння спеціальних звань посадовим особам податкових органів.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306 “Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1329; 2020 р., № 67, ст. 2165) зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2020 р. № 945

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальні звання посадових осіб податкових органів

1.

Це Положення регулює питання присвоєння спеціальних звань посадовим особам податкових органів (ДПС та її територіальних органів, далі - органи ДПС), визначає перелік категорій посад у податкових органах та спеціальних звань за такими посадами.

2. Посадовим особам органів ДПС присвоюються спеціальні звання, визначені пунктом 343.1 статті 343 Податкового кодексу України.

3. Спеціальні звання присвоюються посадовим особам органів ДПС відповідно до займаних посад та у межах переліку категорій посад згідно з додатком, крім тих, які присвоюються Кабінетом Міністрів України.

4. Спеціальні звання зберігаються за посадовими особами органів ДПС довічно.

Позбавлення спеціальних звань посадових осіб органів ДПС здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

На виконання рішення суду про позбавлення спеціального звання видається відповідний наказ.

5. Про присвоєння та позбавлення спеціального звання видається відповідний наказ, робиться запис в особовій справі та трудовій книжці посадової особи органу ДПС.


Додаток

до Положення про спеціальні звання

посадових осіб податкових органів

ПЕРЕЛІК

категорій посад у податкових органах та спеціальних звань за такими посадами

Категорія посади державної служби

Спеціальне звання

Державні службовці, які займають посади категорії “А”

головний державний радник податкової служби

державний радник податкової служби I рангу

державний радник податкової служби II рангу

Державні службовці, які займають посади категорії “Б”

державний радник податкової служби II рангу

державний радник податкової служби III рангу

радник податкової служби I рангу

радник податкової служби II рангу

радник податкової служби III рангу

Державні службовці, які займають посади категорії “В”

радник податкової служби III рангу

інспектор податкової служби I рангу

інспектор податкової служби II рангу

інспектор податкової служби III рангу

інспектор податкової служби IV рангу

молодший інспектор податкової служби

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2020 р. № 945

ПОРЯДОК

присвоєння спеціальних звань посадовим особам податкових органів

1. Посадовим особам податкових органів (ДПС та її територіальних органів, далі - органи ДПС) спеціальні звання відповідно до займаних посад присвоюються:

головний державний радник податкової служби - Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України;

державний радник податкової служби I-II рангу - Президентом України за поданням Голови ДПС;

державний радник податкової служби II-III рангу, радник податкової служби I-III рангу, інспектор податкової служби I-IV рангу та молодший інспектор податкової служби - Головою ДПС або керівником територіального органу ДПС посадовим особам, які займають посади категорії “Б” та “В”. Форма подання про присвоєння спеціальних звань особами, зазначеними в цьому абзаці, визначається ДПС.

2. Для присвоєння чергового спеціального звання посадовим особам органів ДПС установлюється такий строк перебування у спеціальному званні:

радник податкової служби I-III рангу - три роки;

інспектор податкової служби I-IV рангу, молодший інспектор податкової служби - два роки.

Строк перебування у спеціальному званні, граничному для відповідної посади, не обмежується.

Строк перебування у спеціальному званні головного державного радника податкової служби, державного радника податкової служби I-III рангу, радника податкової служби I рангу не встановлюється.

Період перебування посадових осіб органів ДПС у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, не зараховується до строку перебування у спеціальному званні.

До строку перебування у спеціальному званні зараховується період роботи в органах ДПС у спеціальному званні (ранзі державного службовця), а також строк перебування у спеціальному званні (ранзі державного службовця) посадових осіб контролюючих органів (органів доходів і зборів).

3. Посадовим особам, які вперше призначені на посади в органах ДПС, присвоюються такі спеціальні звання:

у разі наявності вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра, бакалавра та відсутності досвіду роботи за фахом - спеціальне звання молодшого інспектора податкової служби;

у разі наявності вищої освіти за ступенем магістра або вище та відсутності досвіду роботи за фахом - спеціальне звання інспектора податкової служби IV рангу;

у разі наявності вищої освіти за ступенем магістра або вище та досвіду роботи за фахом - спеціальне звання інспектора податкової служби III рангу незалежно від посади та органу призначення;

посадовим особам, які перебували на військовій службі та/або службі в іншому органі, у якому передбачено присвоєння спеціальних звань, та вперше призначені на посаду в органі ДПС, суб’єктом призначення може бути присвоєно спеціальне звання за посадою, на яку призначена особа, або на один чи два ступені нижче такого звання.

4. Посадовим особам органів ДПС спеціальні звання присвоюються одночасно з призначенням на посаду, послідовно, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Посадовим особам, призначеним на посаду з установленням випробувального строку, спеціальне звання присвоюється після закінчення такого строку.

Присвоєння спеціальних звань, які є граничними за відповідними посадами, посадовим особам органів ДПС одночасно з призначенням на посаду не допускається.

5. Посадовим особам, які вперше призначені на посади в органи ДПС, може бути присвоєно інше спеціальне звання ніж те, що передбачено пунктом 3 цього Порядку, у разі присвоєння спеціального звання Кабінетом Міністрів України або призначення на посаду керівника (заступника керівника) структурного підрозділу апарату ДПС, керівника (заступника керівника) територіального органу ДПС або призначення особи, визначеної пунктом 8 цього Порядку.

6. Посадовій особі органу ДПС у разі призначення на вищу посаду може бути присвоєно спеціальне звання на один чи два ступені нижче граничного звання за посадою.

У разі призначення на посаду особи, яка має спеціальне звання вище, ніж звання, передбачене за посадою, такій особі зберігається вище спеціальне звання.

7. Голові ДПС надається право присвоювати посадовій особі органу ДПС під час призначення її на посаду спеціальне звання на один ступінь нижче граничного звання за відповідною посадою.

8. Посадовій особі, яка перебувала на державній службі та вперше призначена на посаду в орган ДПС, присвоюється спеціальне звання за посадою, на яку призначено особу, з урахуванням встановленого співвідношення між рангами державних службовців і спеціальними званнями посадових осіб органів ДПС.

Особам, які приймаються на роботу до органів ДПС та яким раніше присвоєно спеціальні звання контролюючих органів (органів доходів і зборів), спеціальні звання присвоюються незалежно від займаних посад за співвідношенням, визначеним пунктом 57 підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України.

9. За бездоганну та ефективну службу, за особливі заслуги присвоєння чергових спеціальних звань достроково здійснюється виключно Головою ДПС за умови перебування посадових осіб органів ДПС у попередньому спеціальному званні не менш як протягом половини встановленого строку.

Чергове спеціальне звання посадовим особам органів ДПС не присвоюється протягом строку застосування дисциплінарного стягнення.

10. У разі звільнення з роботи у зв’язку з виходом на пенсію за бездоганну службу посадовим особам органів ДПС може бути присвоєно чергове спеціальне звання без урахування граничних обмежень, встановлених законодавством.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2020 р. № 945

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 306

1. В абзаці третьому пункту 1 слова і цифри “згідно з додатками 1-13” замінити словами і цифрами “згідно з додатками 1-14”.

2. Доповнити постанову додатком 14 такого змісту:

“Додаток 14

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2016 р. № 306

СПІВВІДНОШЕННЯ

між рангами державних службовців і спеціальними званнями посадових осіб податкових органів

Спеціальне звання

Ранг державного службовця

Головний державний радник податкової служби

1

Державний радник податкової служби I рангу

2

Державний радник податкової служби II рангу

2

Державний радник податкової служби III рангу

3

Радник податкової служби I рангу

4

Радник податкової служби II рангу

5

Радник податкової служби III рангу

6

Інспектор податкової служби I рангу

7

Інспектор податкової служби II рангу

8

Інспектор податкової служби III рангу

9

Інспектор податкової служби IV рангу

9

Молодший інспектор податкової служби

9”.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 жовтня 2020 р. № 945

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 839 “Про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 91, ст. 3347).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 503 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 839” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1940).


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 16.10.2020 — № 201

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -