Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 15 квітня 2013 р. № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів". Кабінет Міністрів України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 квітня 2013 р. № 306

Київ

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 984 від 25.11.2015

№ 987 від 25.11.2015

№ 865 від 24.10.2018

№ 916 від 06.11.2019

№ 206 від 03.03.2020}

Відповідно до частини шостої статті 2 Закону України “Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 984 від 25.11.2015}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 квітня 2013 р.

№ 306

ПОРЯДОК

формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

{У тексті Порядку слово “аспірант” у всіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “асистент-стажист, аспірант” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 865 від 24.10.2018}

{У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку" замінено словом "Мінекономіки" згідно з Постановою КМ № 916 від 06.11.2019}

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, інших визначених Кабінетом Міністрів України державних органів - головних розпорядників бюджетних коштів (далі - державні замовники) та Мінекономіки в процесі формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (далі - державне замовлення) та основні напрями його формування.

2. Державне замовлення формується Мінекономіки за поданням МОН та інших державних замовників з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці (далі - середньостроковий прогноз) та обсягів видатків державного бюджету на зазначені цілі.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

3. Державне замовлення формується за такими пріоритетними напрямами:

підготовка фахівців;

підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів;

підготовка робітничих кадрів;

підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів.

4. Критеріями формування державного замовлення є:

задоволення потреб усіх сфер суспільного життя у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах з урахуванням середньострокового прогнозу (питома вага осіб з відповідною освітою в структурі працездатного населення);

підвищення освітнього потенціалу населення (сукупний обсяг студентів, асистентів-стажистів, аспірантів, докторантів, кваліфікованих робітників, інших категорій осіб, що зараховані на навчання та завершили навчання у навчальних закладах, у тому числі за державним замовленням);

вартість послуг з підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, підвищення кваліфікації та перепідготовки однієї особи за бюджетні кошти (орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта за освітньо-кваліфікаційним рівнем, науковим ступенем та формою навчання).

5. Середньостроковий прогноз складається Мінекономіки на підставі даних, наданих Держстатом, з урахуванням пропозицій інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Національної академії наук, галузевих національних академій наук, інших бюджетних установ, Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

6. Для складення середньострокового прогнозу та уточнення його показників щороку до 15 вересня Мінекономіки подаються:

1) Державним центром зайнятості - прогнозні показники розвитку ринку праці на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди, звітні дані за попередній рік та на останню звітну дату поточного року, в тому числі у розрізі регіонів, щодо:

{Абзац перший підпункту 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

попиту та пропонування робочої сили на ринку праці, у тому числі за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій;

чисельності зареєстрованих безробітних за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій;

кількості випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, що звернулися до Державної служби зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, зокрема ті, що навчалися за державним замовленням;

кількості осіб, які працюють на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого роботодавцеві, та осіб, які працевлаштовані за кордоном за сприяння суб’єктів господарювання, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном;

{Абзац підпункту 1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

2) Держстатом - звітні дані за попередні чотири роки та за поточний рік щодо обсягів та індексів валового внутрішнього продукту (валового регіонального продукту), структури валової доданої вартості, дефлятора валової доданої вартості за видами економічної діяльності, обсягу капітальних інвестицій та вартості основних засобів за видами економічної діяльності, ступеня зносу основних засобів, рентабельності операційної діяльності, показників впровадження інновацій, витрат на інноваційну діяльність, чистого експорту, чисельності осіб, зайнятих в економіці за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій, рівня економічної активності за віковими групами, показників руху робочої сили, показників народжуваності, смертності;

3) Пенсійним фондом України - звітні дані за попередній рік, прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди, у тому числі у розрізі регіонів, щодо:

кількості працюючих пенсіонерів;

кількості працюючих осіб передпенсійного віку (за два роки);

4) згідно з додатком 1:

центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, галузевими національними академіями наук та іншими бюджетними установами - прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреби відповідної галузі у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій;

Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями - прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреби відповідного регіону у фахівцях, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій з урахуванням програм економічного і соціального розвитку регіону, розвитку регіонального ринку праці, демографічної ситуації, результатів статистичних спостережень, аналітичної інформації місцевих органів праці та зайнятості населення про попит та пропонування професій і кваліфікацій, а також їх пріоритетність;

{Абзац третій підпункту 4 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 987 від 25.11.2015}

Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні - прогнозні показники на плановий рік, рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди щодо потреб економіки у фахівцях та робітничих кадрах за видами економічної діяльності та професіями відповідно до Класифікатора професій, у тому числі у розрізі регіонів.

{Абзац пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 03.03.2020}

7. Середньостроковий прогноз формується відповідно до методики, що затверджується Мінекономіки.

8. Сформований середньостроковий прогноз на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди доводиться Мінекономіки щороку до 1 листопада державним замовникам.

9. Державні замовники подають щороку до 1 грудня Мінекономіки пропозиції щодо проекту державного замовлення на рік, що настає за плановим роком, та наступні два бюджетні періоди у натуральному та вартісному виразі згідно з додатками 2-7 з урахуванням критеріїв формування державного замовлення, середньострокового прогнозу, а також відповідні обґрунтування.

{Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ № 987 від 25.11.2015}

11. Державні замовники протягом десяти робочих днів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік подають Мінекономіки пропозиції щодо проекту державного замовлення на плановий рік з визначенням показників середньорічної чисельності осіб, орієнтовної середньої вартості підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, а також обсягів видатків, передбачених державним бюджетом на зазначені цілі, та відповідні обґрунтування.

Орієнтовна середня вартість підготовки одного кваліфікованого робітника, фахівця, асистента-стажиста, аспіранта, докторанта визначається у порядку, встановленому законодавством.

12. Мінекономіки готує проект державного замовлення на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, з урахуванням критеріїв формування державного замовлення, середньострокового прогнозу та наданих державними замовниками пропозицій.

13. За поданням Мінекономіки Мінфін опрацьовує протягом десяти календарних днів проект державного замовлення на плановий рік разом з прогнозними загальними обсягами натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком.

14. Мінекономіки подає у тримісячний строк з дня набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік Кабінетові Міністрів проект рішення про затвердження державного замовлення.

У проекті зазначеного рішення визначаються перелік державних замовників, обсяги фінансування державного замовлення, прийому та випуску фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями та науковими ступенями, прийому та випуску робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на плановий рік, прогнозні загальні обсяги натуральних показників державного замовлення на два бюджетні періоди, що настають за плановим роком, за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями.

15. У разі виникнення потреби у внесенні змін до затвердженого державного замовлення державні замовники подають не пізніше 1 листопада поточного року Мінекономіки відповідні пропозиції та обґрунтування.

16. Внесення змін до натуральних показників державного замовлення без збільшення їх загального обсягу за освітньо-кваліфікаційними рівнями, науковими ступенями та напрямами підготовки робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів здійснюється Мінекономіки згідно з обґрунтуваннями державних замовників.

Внесення інших змін до обсягів державного замовлення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки.

17. Виконавці державного замовлення розміщують доведений відповідно до укладеного державного контракту обсяг державного замовлення в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

18. Державні замовники подають Держстату в установленому ним порядку звіт про виконання державного замовлення у грошовому виразі і стан фінансування його виконавців.

19. Державні замовники подають щороку до 30 січня Мінекономіки звіт про виконання державного замовлення в натуральному виразі згідно з формою, затвердженою Міністерством.

20. Держстат узагальнює звіти державних замовників і подає щокварталу місяця, що настає за звітним періодом, зведену інформацію Мінекономіки.

21. Мінекономіки інформує щороку до 30 березня Кабінет Міністрів України про хід виконання державного замовлення і в разі потреби готує пропозиції про вжиття додаткових заходів для забезпечення його виконання.


Додаток 1

до Порядку

ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ

потреби у фахівцях та робітничих кадрах

___________________________________________________________________________

(найменування державного замовника, регіону, бюджетної установи, спільного представницького органу)

на ______________ роки

Згідно з видами економічної діяльності

Згідно з Класифікатором професій

Прогнозні показники, осіб

на плановий рік

на рік, що настає за плановим роком

на перший бюджетний період

на другий бюджетний період

код

назва секції, розділу, групи, класу

код групи, класу

назва групи, класу (професійна назва робіт, посад)

_________________________________

(найменування посади відповідальної особи)

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

___ ________________ 20__ р.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 987 від 25.11.2015}


Додаток 2

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо фінансування підготовки за державним замовленням фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

______________________________________________________________________

(найменування державного замовника)

на ______________ роки

(тис. гривень)

Рік/бюджетний період,

код програмної класифікації видатків державного бюджету

Усього

Пріоритетні напрями державного замовлення

підготовка фахівців

підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів

підготовка робітничих кадрів

післядипломна освіта

підвищення кваліфікації

перепідготовка кадрів

інші види

Рік, що настає за плановим роком

у тому числі:

за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету

Перший бюджетний період

у тому числі:

за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету

Другий бюджетний період

у тому числі:

за кодом програмної класифікації видатків державного бюджету

_________________________________

(найменування посади відповідальної особи)

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

___ _______________ 20__ р.


Додаток 3

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту державного замовлення на підготовку фахівців

______________________________________________________________________

(найменування державного замовника)

на ____________ роки

Освітньо-кваліфікаційний рівень, шифр та найменування галузі знань

Найменування, код напряму та спеціальності підготовки

Рік, що настає за плановим роком

Перший бюджетний період

Другий бюджетний період

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

усього

у тому числі за денною формою навчання

_________________________________

(найменування посади відповідальної особи)

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.


Додаток 4

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів

______________________________________________________________________

(найменування державного замовника)

на ____________ роки

Форма підготовки (асистентура-стажування, творча аспірантура, аспірантура, докторантура), найменування напряму підготовки

Рік, що настає за плановим роком

Перший бюджетний період

Другий бюджетний період

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного асистента-стажиста, аспіранта, докторанта, гривень

усього

у тому числі з відривом від виробництва

усього

у тому числі з відривом від виробництва

усього

у тому числі з відривом від виробництва

усього

у тому числі з відривом від виробництва

усього

у тому числі з відривом від виробництва

усього

у тому числі з відривом від виробництва

_________________________________

(найменування посади відповідальної особи)

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 24.10.2018}


Додаток 5

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту державного замовлення на підготовку робітничих кадрів

______________________________________________________________________

(найменування державного замовника)

на ___________ роки

Найменування напряму підготовки

Рік, що настає за плановим роком

Перший бюджетний період

Другий бюджетний період

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень

_________________________________

(найменування посади відповідальної особи)

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.


Додаток 6

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта)

______________________________________________________________________

(найменування державного замовника)

на _________ роки

Післядипломна освіта

Рік, що настає за плановим роком

Перший бюджетний період

Другий бюджетний період

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки однієї особи, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки однієї особи, гривень

випуск, осіб

прийом, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки однієї особи, гривень

_________________________________

(найменування посади відповідальної особи)

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.


Додаток 7

до Порядку

ПРОПОЗИЦІЇ

до проекту державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

______________________________________________________________________

(найменування державного замовника)

на ____________ роки

Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, післядипломної освіти, натуральні та вартісні показники

Прогнозні показники на

попередній рік

плановий рік

рік, що настає за плановим роком

перший бюджетний період

другий бюджетний період

Молодший спеціаліст (на основі базової загальної середньої освіти), осіб

прийом, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

випуск, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

середньорічна чисельність фахівців, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

за вечірньою формою навчання

за іншою формою навчання

середньорічний приведений контингент фахівців, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

обсяги фінансування, тис. гривень

Молодший спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти), осіб

прийом, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

випуск, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

середньорічна чисельність фахівців, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

за вечірньою формою навчання

за іншою формою навчання

середньорічний приведений контингент фахівців, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

обсяги фінансування, тис. гривень

Бакалавр, осіб

прийом, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

випуск, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

середньорічна чисельність фахівців, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

за вечірньою формою навчання

за іншою формою навчання

середньорічний приведений контингент фахівців, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

обсяги фінансування, тис. гривень

Спеціаліст (на основі повної загальної середньої освіти), осіб

прийом, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

випуск, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

середньорічна чисельність фахівців, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

за вечірньою формою навчання

за іншою формою навчання

середньорічний приведений контингент фахівців, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

обсяги фінансування, тис. гривень

Спеціаліст (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), осіб

прийом, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

випуск, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

середньорічна чисельність фахівців, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

за вечірньою формою навчання

за іншою формою навчання

середньорічний приведений контингент фахівців, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

обсяги фінансування, тис. гривень

Магістр (на основі повної загальної середньої освіти), осіб

прийом, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

випуск, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

середньорічна чисельність фахівців, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

за вечірньою формою навчання

за іншою формою навчання

середньорічний приведений контингент фахівців, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

обсяги фінансування, тис. гривень

Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), осіб

прийом, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

випуск, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

середньорічна чисельність фахівців, осіб

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

за вечірньою формою навчання

за іншою формою навчання

середньорічний приведений контингент фахівців, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного фахівця, гривень

у тому числі:

за денною формою навчання

за заочною формою навчання

обсяги фінансування, тис. гривень

загальні обсяги фінансування на підготовку фахівців, тис. гривень

Асистентура-стажування, осіб

прийом, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

випуск, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

середньорічна чисельність асистентів-стажистів, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

середньорічний приведений контингент асистентів-стажистів, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного асистента-стажиста, гривень

у тому числі: 

з відривом від виробництва

обсяги фінансування,

тис. гривень

Творча аспірантура (на основі ступеня магістра), осіб

прийом, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

випуск, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічна чисельність аспірантів, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічний приведений контингент аспірантів, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, гривень

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

обсяги фінансування,

тис. гривень

Творча аспірантура (на основі асистентури-стажування), осіб

прийом, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

випуск, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічна чисельність аспірантів, осіб

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічний приведений контингент аспірантів, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, гривень

у тому числі: 

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

обсяги фінансування,

тис. гривень

Аспірантура, осіб

прийом, осіб

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

випуск, осіб

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічна чисельність аспірантів, осіб

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічний приведений контингент аспірантів, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного аспіранта, гривень

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

обсяги фінансування, тис. гривень

Докторантура, осіб

прийом, осіб

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

випуск, осіб

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічна чисельність докторантів, осіб

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

середньорічний приведений контингент докторантів, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного докторанта, гривень

у тому числі:

з відривом від виробництва

без відриву від виробництва

обсяги фінансування, тис. гривень

загальні обсяги фінансування на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, тис. гривень

Підвищення кваліфікації, осіб

прийом, осіб

випуск, осіб

загальна орієнтовна середньорічна вартість підвищення кваліфікації однієї особи, гривень

середньорічна чисельність осіб, що підвищують кваліфікацію, осіб

обсяги фінансування, тис. гривень

Перепідготовка, осіб

прийом, осіб

загальна орієнтовна середньорічна вартість перепідготовки однієї особи, гривень

середньорічна чисельність осіб, що проходять перепідготовку, осіб

обсяги фінансування, тис. гривень

Інші види післядипломної освіти

загальні обсяги фінансування підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта), тис. гривень

Підготовка робітничих кадрів, осіб

прийом, осіб

випуск, осіб

орієнтовна середня вартість підготовки одного учня, гривень

середньорічна чисельність учнів, осіб

загальні обсяги фінансування підготовки робітничих кадрів, тис. гривень

_________________________________

(найменування посади відповідальної особи)

_____________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

___ ______________ 20__ р.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 865 від 24.10.2018}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.05.2013 — 2013 р., № 33, стор. 47, стаття 1167, код акта 66946/2013
 • Урядовий кур'єр від 15.05.2013 — № 84

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -