Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 29 квітня 2022 р. № 525 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 12.05.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2022 р. № 525

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 7, ст. 344; 2018 р., № 75, ст. 2506) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 4 та абзацу десятого підпункту 13 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 15 січня 2024 р., та підпункту 6 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності через два місяці з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2022 р. № 525

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1186

1. У назві та постановляючій частині постанови слово “річковим” замінити словами “внутрішнім водним”.

2.

У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, затверджених зазначеною постановою:

1) у назві Ліцензійних умов слово “річковим” замінити словами “внутрішнім водним”;

2) у пункті 3:

абзац другий виключити;

в абзаці третьому слова “за допомогою річкових” замінити словами “за допомогою суден внутрішнього плавання”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“фахівець з управління діяльністю з перевезення вантажів - фізична особа, яка має дійсне свідоцтво професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі торговельного мореплавства України, Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон), Законах України “Про перевезення небезпечних вантажів”, “Про відходи”, “Про внутрішній водний транспорт”.”;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

“4. Здобувач ліцензії подає заяву до органу ліцензування у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону.

Форми заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності; відомостей про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом; заяви про переоформлення ліцензії; заяви про зупинення та відновлення дії ліцензії в повному обсязі або частково; заяви про звуження провадження виду господарської діяльності наведено у додатках 1, 3, 5-8.

Перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності, наведено у додатку 2.”;

4) доповнити Ліцензійні умови пунктом 17-1 такого змісту:

“17-1. До штату ліцензіата, який здійснює перевезення небезпечних вантажів та/або небезпечних відходів суднами внутрішнього плавання, повинен входити фахівець (фахівці) з управління діяльністю з перевезення вантажів.

У разі наявності у ліцензіата дійсного свідоцтва професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом такий фахівець додатково не наймається.”;

5) абзац другий пункту 21 викласти в такій редакції:

“зареєстровані у Державному судновому реєстрі України;”;

6) доповнити Ліцензійні умови пунктом 22-1 такого змісту:

“22-1. Ліцензіат у своїй діяльності використовує пасажирські судна, які повинні бути придатні для обслуговування осіб з маломобільних груп  населення.”;

7) пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“Мінімальна кількість членів екіпажу суден ліцензіата повинна відповідати вимогам, передбаченим розділом IV Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого наказом Мінінфраструктури від 10 листопада 2014 р. № 575. Всі члени екіпажу суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідну кваліфікацію.”;

8) пункт 26 після слів “згідно з Положенням про порядок видачі посвідчень судноводія малого/маломірного судна” доповнити словами “, або посвідчення на право управління прогулянковим судном, отримане згідно з Порядком підготовки та підтвердження кваліфікації судноводіїв малих суден і водних мотоциклів, а також видачі міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном”;

9) у пункті 27 слова “Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами” замінити словами “місцевих правил плавання для малих, спортивних суден і водних мотоциклів та використання засобів для розваг на воді, розміщення плавучих споруд, затверджених місцевими державними адміністраціями”;

10) у пункті 30:

слова і цифри “статтею 28 Кодексу торговельного мореплавства України” замінити словами і цифрами “статтею 37 Закону України “Про внутрішній водний транспорт”;

доповнити пункт абзацом  такого змісту:

“Судно є власністю ліцензіата або використовується ліцензіатом на інших законних підставах.”;

11) у тексті Ліцензійних умов:

слова “річковим, морським транспортом” замінити словами “внутрішнім водним, морським транспортом”;

слова “мале/маломірне судно” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “мале судно” у відповідному відмінку і числі; 

12) додатки 1 і 2 до Ліцензійних умов викласти в такій редакції:

“Додаток 1

до Ліцензійних умов

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2022 р. № 525)

ЗАЯВА

про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності

Додаток 2

до Ліцензійних умов

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2022 р. № 525)

ПЕРЕЛІК

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності на перевезення пасажирів,

небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (або уповноваженої особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)

Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден)

Копія класифікаційного свідоцтва судна/свідоцтва судна внутрішнього плавання

Копія документа про управління безпекою (з урахуванням частини четвертої статті 60 Закону України “Про внутрішній водний транспорт”)

Копія документа про відповідність системи управління безпекою (за наявності)

Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії використовувати судно на законних підставах

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії/розширення провадження виду господарської діяльності на перевезення пасажирів малими суднами

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії/ліцензіата (або уповноваженої особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)

Копії документів, що підтверджують право здобувача ліцензії/ліцензіата як судновласника використовувати судно на законних підставах

________

Примітки.

1. Усі копії підтвердних документів повинні бути завірені здобувачем ліцензії/ліцензіатом, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи.

2. У разі подання документів представником здобувача ліцензії/ ліцензіата надається засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження.

3. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених законодавством, на усі електронні документи накладається електронний підпис здобувача ліцензії/ліцензіата, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.”;

13) у додатку 3 до Ліцензійних умов:

у назві та тексті додатка слова  “річковим, морським транспортом” замінити словами “внутрішнім водним, морським транспортом та/або малим судном”;

слова “ім’я, по батькові” замінити словами “власне ім’я, по батькові (за наявності)”;

після слів “отримання ліцензії” доповнити словами “/розширення провадження виду господарської діяльності”;

після слів “Номер ІМО” доповнити словами “/номер ENI”;

слова “Морською адміністрацією” замінити словами “Адміністрацією судноплавства”;

доповнити додаток після абзацу

“Відомості про спеціалістів (членів екіпажу судна), які забезпечуватимуть надання відповідних послуг

Прізвище, ім’я, по батькові

Найменування посади

Освіта

Найменування навчального закладу

Диплом (номер та дата видачі)

Спеціальність

Наказ або інший документ про призначення”

абзацом такого змісту:

“Відомості про фахівця з управління діяльністю з перевезення вантажів (у разі, коли перевезення здійснюються внутрішнім водним транспортом):

Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності)

Контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти)

Свідоцтво професійної компетентності перевізника внутрішнім водним транспортом (дата видачі та номер свідоцтва)

Наказ або інший документ про призначення на посаду”;

після слів “Здобувач ліцензії” доповнити словами “/ліцензіат або уповноважена особа”;

слова “(прізвище, ініціали)” замінити словами “ (ініціали (ініціал власного імені), прізвище)”;

слова “М.П. (за наявності)” виключити;

14) у додатку 4 до Ліцензійних умов:

назву додатка викласти в такій редакції:

ОПИС

документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії/ розширення провадження виду господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів внутрішнім водним, морським транспортом”;

після слів “отримання ліцензії” доповнити словами “/розширення провадження виду господарської діяльності”;

слова “(найменування посади керівника суб’єкта господарювання)” замінити словами “(здобувач ліцензії/ліцензіат або уповноважена особа)”;

слова “(прізвище, ініціали)” замінити словами “(ініціали (ініціал власного імені), прізвище)”;

слова “М.П. (за наявності)” виключити;

15) доповнити Ліцензійні умови додатками 5-8 такого змісту:

“Додаток 5

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії

Додаток 6

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про зупинення дії  ліцензії повністю або частково

Додаток 7

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про відновлення дії  ліцензії повністю або частково

Додаток 8

до Ліцензійних умов

ЗАЯВА

про звуження провадження виду господарської діяльності”.


Документи та файли

Сигнальний документ — f515722n98.docx
Сигнальний документ — f515722n94.docx
Сигнальний документ — f515722n95.docx
Сигнальний документ — f515722n96.docx
Сигнальний документ — f515722n97.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 11.05.2022 — № 106

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -