>>

ПОСТАНОВА від 1 липня 2020 р. № 551 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/ реконструкції палаців спорту". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 30.07.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 липня 2020 р. № 551

Київ

Про затвердження Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/ реконструкції палаців спорту

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок та умови надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 липня 2020 р. № 551

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання та використання у 2020 році субвенції із спеціального фонду державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (далі - субвенція).

У цьому Порядку та умовах термін “палац спорту” означає спортивний комплекс, призначений для проведення спортивних заходів не менше ніж з чотирьох ігрових видів спорту.

2.

Головним розпорядником субвенції є Мінмолодьспорт.

3. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (далі - роботи).

5. Умовами надання субвенції є:

1) співфінансування у 2020 році з місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством, в обсязі не менше ніж:

10 відсотків загальної вартості робіт першого року будівництва нових палаців спорту;

10 відсотків залишкової вартості робіт з будівництва/ реконструкції палаців спорту, розпочатих у попередніх періодах;

50 відсотків загальної вартості робіт з капітального ремонту існуючих палаців спорту.

Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути інші міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) наявність необхідних документів для проведення робіт, зокрема проектно-кошторисної документації, дозволу на виконання робіт, затверджених в установленому порядку;

3) надання гарантійного листа щодо співфінансування та своєчасного використання субвенції в повному обсязі, завершення в наступних бюджетних періодах робіт та облаштування, належне забезпечення подальшої експлуатації та функціонування побудованих/реконструйованих і відремонтованих палаців спорту за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством;

4) надання матеріалів щодо використаних коштів та виконаних робіт у минулих бюджетних періодах, включаючи документи, що характеризують проведення будівельних робіт, які були виконані за рахунок коштів місцевого бюджету, міжбюджетних трансфертів та інших джерел, не заборонених законодавством.

6. До переліку палаців спорту, роботи в яких планується здійснити у 2020 році (далі - перелік об’єктів), включаються об’єкти комунальної власності:

1) строки завершення робіт, що розпочаті в поточному бюджетному році, не перевищують:

трьох років для робіт з будівництва, з яких наступні бюджетні роки за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством;

двох років для робіт з реконструкції, з яких наступні бюджетні роки за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших позабюджетних коштів, не заборонених законодавством;

одного року для робіт з капітального ремонту;

2) що мають відведену в установленому порядку відповідну земельну ділянку;

3) що мають затверджену в установленому законодавством порядку проектно-кошторисну документацію та дозвіл на виконання робіт;

4) кількість глядацьких місць в яких становить не менше ніж 2500 для будівництва нових палаців спорту і не менше ніж 500 для будівельно-ремонтних робіт існуючих;

5) що повинні використовуватися для проведення спортивних заходів не менше ніж з чотирьох ігрових видів спорту;

6) що повинні враховувати вимоги щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

До переліку об’єктів додаються зведені розрахунки вартості робіт, деталізовані за видами, роками та обсягами співфінансування.

7. Пропозиції щодо включення палацу спорту до переліку об’єктів з відповідним обґрунтуванням та матеріалами подаються до Мінмолодьспорту місцевими органами виконавчої влади/виконавчими органами сільських, селищних, міських рад і об’єднаних територіальних громад.

Пропозиції щодо включення палацу спорту до переліку об’єктів приймаються протягом 20 робочих днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами.

8. Розгляд пропозицій для формування переліку об’єктів відповідно до цього Порядку та умов здійснюється комісією, яка утворюється Мінмолодьспортом.

Персональний склад комісії затверджує Мінмолодьспорт.

Головою комісії є заступник Міністра молоді та спорту.

Формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії веде її голова, а за його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і оприлюднюється на веб-сайті Мінмолодьспорту не пізніше наступного робочого дня після підписання протоколу.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, складення та оформлення протоколів засідань комісії, підготовку на підставі протоколу засідання комісії пропозицій здійснює секретар комісії, який є працівником Мінмолодьспорту і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Комісія має право щомісяця проводити повторні засідання для розгляду пропозицій щодо внесення змін до переліку об’єктів та обсягу надання субвенції по затверджених об’єктах за таких умов:

звернення місцевих органів виконавчої влади/виконавчих органів сільських, селищних, міських рад і об’єднаних територіальних громад з відповідним обґрунтуванням щодо стану виконання робіт та використання субвенції;

виявлення Мінмолодьспортом невідповідності щодо дотримання розпорядниками субвенції умов її надання на підставі проведеного аналізу звітів, визначених пунктом 15 цих Порядку та умов, порушення строків подання або їх відсутність.

За результатами розгляду комісія протягом п’яти робочих днів вносить Міністрові молоді та спорту пропозиції щодо переліку об’єктів з урахуванням строків завершення робіт, обсягів співфінансування з відповідних місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, і дотримання вимог, визначених пунктами 4-6 цих Порядку та умов.

Об’єкти, що не відповідають вимогам пунктів 4-6 цих Порядку та умов, не включаються комісією до її пропозицій щодо внесення їх до переліку.

9. Внесення змін до переліку об’єктів та обсягу надання субвенції по об’єктах здійснюється в порядку, визначеному пунктом 8 цих Порядку та умов.

10. Розподіл субвенції між окремими місцевими бюджетами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за поданням Мінмолодьспорту.

11. Видатки, пов’язані з фінансуванням за рахунок субвенції об’єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374), Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599), і постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

12. Проектна документація для об’єктів будівництва/реконструкції готується відповідно до вимог Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1674).

Титули об’єктів будівництва/реконструкції затверджуються відповідно до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 995 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 37, с. 17; 2015 р., № 97, ст. 3320).

Казначейство перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Мінфіну від 24 грудня 2012 р. № 1407.

13. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

14. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 5 числа Мінмолодьспорту за встановленою ним формою інформацію про фактично здійснені заходи щодо реалізації проектів, звіт про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).

16. Казначейство подає щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорту і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.

17. Мінмолодьспорт подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі об’єктів.

18. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 07.07.2020 — № 127
 • Офіційний вісник України від 17.07.2020 — 2020 р., № 55, том 2, стор. 937, стаття 1717, код акта 99810/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -