<<
>>

ПОСТАНОВА від 14 липня 2021 р. № 723 "Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 20.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2021 р. № 723

Київ

Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі

Відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок надання державних гарантій на портфельній основі;

Типовий договір про надання державної гарантії на портфельній основі.

2. Внести до пункту 7 Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 “Про надання фінансової державної підтримки” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 97, ст. 3127; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2021 р. № 723

ПОРЯДОК

надання державних гарантій на портфельній основі

1. Цей Порядок визначає механізм відбору банків-кредиторів, умови надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України (далі - державні гарантії на портфельній основі), що визначені у додатку, розмір та вид забезпечення, що надається такими суб’єктами господарювання, процедуру виконання гарантом гарантійних зобов’язань, а також врегулювання простроченої заборгованості позичальника за кредитом, за яким гарантом здійснено виплати на вимогу банку-кредитора.

2.

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

агент - АТ “Державний експортно-імпортний банк України”, що надає агентські, консультаційні та інші послуги відповідно до умов агентської угоди між гарантом та агентом та договору про надання державної гарантії на портфельній основі, який укладається між гарантом та банком-кредитором;

банки-кредитори - банки, відібрані на умовах, визначених цим Порядком, перелік яких визначається рішенням Кабінету Міністрів України щодо надання державних гарантій на портфельній основі;

гарант - держава в особі Голови Боргового агентства, а до початку функціонування Боргового агентства - в особі Міністра фінансів;

позичальники - суб’єкти господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва, визначені Господарським кодексом України, що отримують кредити від банків-кредиторів, часткове виконання боргових зобов’язань за якими забезпечується державними гарантіями на портфельній основі (далі - кредити).

Граничні показники річного доходу та середньої кількості працівників позичальників розраховуються сумарно за всією групою пов’язаних із позичальником контрагентів (група пов’язаних із позичальником контрагентів визначається відповідно до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку від 28 серпня 2001 р. № 368). При цьому, якщо позичальник входить або щонайменше протягом останніх шести місяців входив до групи пов’язаних контрагентів, які не відповідають зазначеним граничним показникам, його заявка на отримання кредиту не може бути включена до реєстру. Суб’єкт підприємництва повинен відповідати зазначеним критеріям на момент подання заявки та здійснення правочину щодо отримання кредиту у банку-кредитора;

портфель кредитів - сукупність всіх кредитів банку-кредитора, зобов’язання за якими частково забезпечені державною гарантією на портфельній основі;

реєстр - перелік кредитів, які банк-кредитор визначив як такі, що входять до портфеля кредитів.

3. Державні гарантії на портфельній основі надаються відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік, на підставі відповідного рішення Кабінету Міністрів України, яким, зокрема, визначається перелік банків-кредиторів та встановлюються для кожного банку-кредитора граничні обсяги державних гарантій на портфельній основі, що не перевищують 50 відсотків загальної суми зобов’язань за основним боргом за портфелем кредитів банку-кредитора та 70 відсотків за кожним окремим кредитом, а у разі надання державних гарантій за кредитами, отриманими з метою купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, - в обсязі, що не перевищує 50 відсотків непогашеної суми основного боргу за кожним окремим кредитом (далі - рішення Кабінету Міністрів України).

4. Частина портфеля кредитів за реєстром, зобов’язання за якою забезпечені державною гарантією на портфельній основі, не може перевищувати суми в розмірі 25 відсотків регулятивного капіталу банку-кредитора на кожну дату формування такого реєстру.

5. Строк дії державної гарантії на портфельній основі не може перевищувати:

п’яти років - для забезпечення боргових зобов’язань за кредитами, що надаються для фінансування інвестиційних проектів та інвестиційних цілей, оборотного капіталу та рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва;

десяти років - для забезпечення боргових зобов’язань за кредитами, що надаються для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

6. Для участі у відборі банки до 10 числа першого місяця кварталу (у III кварталі 2021 р. - до 23 липня 2021 р.) надсилають на адресу агента у довільній електронній та/або паперовій формі звернення про заінтересованість в отриманні державних гарантій на портфельній основі, в якому в табличній формі підтверджують відповідність таким вимогам:

1) складення банком річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та надання річних висновків за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього календарного року;

2) незастосування протягом останнього року Національним банком до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

3) відсутність у банку простроченої заборгованості перед державою із здійснення розрахунків з державним бюджетом і державними цільовими фондами;

4) відсутність випадків невиконання/несвоєчасного виконання банком своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами;

5) дотримання банком вимог, установлених Національним банком, щодо формування обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні;

6) наявність працюючого гривневого кредитного портфеля клієнтів мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва в розмірі не менше ніж 500 млн. гривень на дату подання звернення.

До звернення банком додається такий пакет документів:

річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність банку, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, та річні висновки за результатами аудиту фінансової звітності згідно із зазначеними стандартами протягом останнього року;

письмове підтвердження Національного банку, видане не раніше ніж 10 днів до дати надіслання звернення до агента, того, що протягом останнього року Національний банк не застосовував до банку таких заходів впливу, як обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій і віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного, що банк дотримується вимог, установлених Національним банком, щодо формування обов’язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні;

довідка ДПС, видана не раніше ніж 10 днів до дати надіслання звернення до агента, про відсутність у банку заборгованості із сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

письмове підтвердження банку щодо відсутності на дату надіслання звернення випадків невиконання/несвоєчасного виконання ним своїх зобов’язань перед вкладниками та іншими кредиторами;

письмове підтвердження банку щодо наявності організаційної структури, яка дає йому змогу виконувати в повному обсязі свої функції з видачі кредитів позичальникам, опису кредитних процесів щодо фінансування мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва із посиланням на офіційний веб-сайт банку щодо наявності відповідної банківської послуги, стратегії розвитку, кредитного портфеля мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва та із зазначенням його розміру, рівня непрацюючих кредитів у такому портфелі, персоналу та інших ресурсів;

засвідчені відповідною посадовою особою копії установчих документів банку, банківської ліцензії, рішення уповноваженого органу банку про призначення на посаду голови та членів правління банку.

7. На підставі отриманого від банку звернення агент протягом п’яти робочих днів готує інформацію про відповідність чи невідповідність банку вимогам до банків-кредиторів та наявність чи відсутність документів, передбачених пунктом 6 цього Порядку, та надає її Мінфіну.

За результатами розгляду інформації, отриманої від агента, Мінфін до 30 числа першого місяця кварталу готує проект рішення Кабінету Міністрів України з урахуванням вимог, передбачених пунктом 4 цього Порядку.

У разі коли від банків для проходження відбору будуть одночасно подані звернення на загальну суму, що перевищує обсяг, визначений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, розмір кожного окремого звернення від банку буде пропорційно зменшений на розмір загального перевищення.

8. Агент на підставі рішення Кабінету Міністрів України готує та подає для укладення між гарантом та банком-кредитором проекти договорів про надання державних гарантій на портфельній основі.

За укладеними договорами агент надсилає банкам-кредиторам інвойси щодо сплати ними належних до сплати комісій на користь гаранта та агента.

9. Позичальник подає до банку-кредитора заявку щодо отримання кредиту, яка повинна відповідати визначеним у додатку умовам надання державних гарантій на портфельній основі, до якої додаються необхідні документи відповідно до внутрішніх процедур та правил банку-кредитора.

10. Банк-кредитор здійснює відбір, оцінку кредитоспроможності позичальників та їх кредитування відповідно до власних правил та процедур та на власний розсуд приймає обґрунтоване рішення щодо можливості включення кредиту до реєстру з урахуванням вимог, передбачених цим Порядком.

Реєстр повинен на дату його формування відповідати вимогам, передбаченим пунктом 3 цього Порядку.

До реєстру можуть включатися кредити, за якими правочини щодо їх надання укладені після дати укладення договору про надання державних гарантій на портфельній основі. До реєстру не може бути включено кредит, за яким позичальником порушено умови повернення кредиту в частині прострочення більше ніж на один робочий день заборгованості із сплати основної суми боргу та/або відсотків за кредитом.

У разі коли у реєстрі питома вага кредитів, за якими заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків прострочена більше ніж 90 днів, зростає до 25 відсотків або питома вага кредитів, за якими заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків прострочена більше ніж 30 днів, зростає до 35 відсотків, зазначеному банку-кредитору забороняється збільшення реєстру, незважаючи на існуючий затверджений граничний обсяг державних гарантій на портфельній основі (далі - ліміт державної гарантії). Якщо у реєстрі питома вага кредитів, за якими заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків прострочена, зменшується до рівня нижче ніж 25 або 35 відсотків відповідно, банку-кредитору дозволяється подальше збільшення реєстру.

11. Якщо банк-кредитор протягом шести місяців від дати укладення з гарантом договору про надання державних гарантій на портфельній основі не сформував реєстр, такий договір втрачає чинність. Якщо банк-кредитор протягом одного року від дати укладення з гарантом договору про надання державних гарантій на портфельній основі не використав ліміт державної гарантії, невикористаний ліміт державної гарантії за згодою іншого банку-кредитора перерозподіляється шляхом укладення додаткового договору до договору про надання державних гарантій на портфельній основі на підставі змін, внесених до рішення Кабінету Міністрів України.

12. Банк-кредитор:

отримує від позичальників та/або третіх осіб майнове та/або інше забезпечення належного виконання зобов’язань за отриманими кредитами;

здійснює контроль за цільовим використанням позичальниками запозичених коштів;

з метою покращення якості портфеля кредитів, що частково забезпечений державною гарантією, може здійснювати заміну/виключення окремих кредитів з такого реєстру;

у разі виявлення агентом або гарантом невідповідності кредитів, включених до реєстру, умовам, визначеним цим Порядком, повинен здійснити виключення таких кредитів з реєстру;

отримує в установленому порядку від кожного позичальника дозвіл на надання у разі прострочення заборгованості із сплати основного боргу та/або відсотків більше ніж 90 днів гаранту та агенту доступу до інформації, що стосується позичальника та є відомою банку-кредитору;

звітує щомісяця перед агентом про стан надання, повернення і обслуговування кредитів у рамках портфелів кредитів;

разово протягом п’яти робочих днів від дати укладення договору про надання державної гарантії на портфельній основі вносить до державного бюджету плату за надання державної гарантії у розмірі 0,001 відсотка суми такої гарантії протягом строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, або обмежувальних заходів, пов’язаних з її поширенням, що збільшується до:

0,5 відсотка з дня відміни карантину;

1,25 відсотка суми гарантії для кредитів, що надаються для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що сплачується разово протягом семи робочих днів з дати відміни карантину та/або надання кредиту для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом сплати до державного бюджету різниці між сплаченою сумою та сумою, належною до сплати;

сплачує агенту комісію за підготовку державної гарантії в розмірі 0,05 відсотка затвердженого ліміту державної гарантії разово протягом 30 днів після укладення договору про надання державної гарантії на портфельній основі та комісію за управління - 0,25 відсотка річних суми частини портфелів кредитів, що покрита державною гарантією на портфельній основі.

13. Агент:

щомісяця отримує, перевіряє звіти банків-кредиторів (без зазначення ідентифікаційних даних позичальників, але із зазначенням ключових параметрів кредиту, перелік яких визначено агентом) щодо стану надання, повернення і обслуговування кредитів у рамках портфелів кредитів, що включені до реєстру, щодо відповідності умовам надання державних гарантій на портфельній основі та надає гаранту інформацію щодо руху заборгованості за портфелями кредитів, невикористаного залишку граничного обсягу державних гарантій на портфельній основі банками-кредиторами; стану дотримання розміру гарантованих державою боргових зобов’язань за кожним кредитом, відповідно до вимог, визначених цим Порядком; питомої ваги кредитів, за якими є заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків більше ніж 90 днів, або кредитів, за якими є заборгованість із сплати основного боргу та/або відсотків більше ніж 30 днів у портфелі кредитів;

контролює неперевищення загальної суми частки портфелів кредитів банків-кредиторів, обсягу, визначеного законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

14. Якщо позичальник не здійснив планового платежу згідно з графіком платежів за отриманим кредитом і такий платіж залишається несплаченим протягом 90 днів:

1) банк-кредитор щомісяця, але не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає гаранту вимогу щодо виконання ним гарантійних зобов’язань, а агенту - інформацію щодо сум, що належать до сплати гарантом разом із підтвердними документами (лист банку-кредитора із зазначенням переліку кредитів, включених до портфеля кредитів, за якими заборгованість із сплати основного боргу прострочена більше ніж 90 днів), оформленими відповідно до умов договору про надання державної гарантії на портфельній основі. При цьому сума, що належить до сплати гарантом, визначається як частина простроченої заборгованості за основним боргом за кредитом на дату підготовки вимоги банком-кредитором, пропорційна розміру гарантованих державою боргових зобов’язань за таким кредитом;

2) агент перевіряє надану банком-кредитором інформацію (щодо правильного розрахунку сум, що належать до сплати гарантом) та протягом 10 календарних днів з дати отримання такої інформації передає гаранту інформацію щодо сум, які підлягають сплаті гарантом за відповідними вимогами банків-кредиторів;

3) гарант один раз на місяць (але не пізніше 30 календарних днів після отримання відповідної вимоги) на підставі вимог, отриманих від банків-кредиторів, перевірених агентом, виплачує банкам-кредиторам суми, що належать до сплати на виконання ним гарантійних зобов’язань. Якщо сума, що сплачується гарантом банку-кредитору на виконання гарантійних зобов’язань, буде більше за суму, що належить до сплати гарантом банку-кредитору на виконання гарантійних зобов’язань на дату здійснення такої виплати, банк-кредитор повертає гаранту різницю між цими сумами;

4) у разі здійснення гарантом виплати на виконання гарантійних зобов’язань на вимогу банку-кредитора банк-кредитор зобов’язаний застосувати інструменти врегулювання заборгованості за кредитом (зокрема, за рахунок реалізації предмета забезпечення) у найкоротші строки відповідно до внутрішніх правил і процедур банку-кредитора та законодавства щодо організації процесу управління проблемними активами в банках;

5) частина коштів, отриманих банком-кредитором внаслідок застосування інструментів врегулювання простроченої заборгованості (крім коштів, отриманих від гаранта на виконання ним гарантійних зобов’язань за кредитом), перераховується до державного бюджету. Сума такого платежу визначається пропорційно частині кредиту, покритій державною гарантією на портфельній основі, однак не може перевищувати суми, сплаченої гарантом банку-кредитору на виконання своїх гарантійних зобов’язань, та пені, на суму якої збільшується заборгованість позичальника. Якщо стягнення заборгованості проведено банком-кредитором до отримання від гаранта платежу на виконання гарантійних зобов’язань, перерахування коштів до державного бюджету не здійснюється та всі отримані в результаті такого стягнення кошти спрямовуються на погашення заборгованості позичальника перед банком-кредитором;

6) робота із застосування інструментів врегулювання простроченої заборгованості позичальників за кредитами проводиться банком-кредитором до прийняття банком-кредитором обґрунтованого рішення про те, що подальше проведення такої роботи є економічно недоцільним. Таке рішення банку-кредитора перевіряється агентом та погоджується з гарантом.

15. На суму простроченої заборгованості позичальника за кредитом, за яким гарантом здійснено виплати на вимогу банку-кредитора, агентом розраховується пеня, на суму якої збільшується заборгованість позичальника та яка стягується з позичальника банком-кредитором відповідно до внутрішніх правил і процедур банку-кредитора та законодавства щодо організації процесу управління проблемними активами в банках.

Така пеня нараховується з дати здійснення гарантом виплати банку-кредитору на виконання гарантійних зобов’язань до дати погашення такої заборгованості або до дати, яка настає через шість календарних місяців з дати здійснення гарантом виплати, залежно від того, яка з дат настане раніше.

Пеня нараховується за кожний календарний день прострочення, включаючи день погашення такої заборгованості, у розмірі 120 відсотків річної облікової ставки Національного банку, діючої на кожний такий день.


Додаток

до Порядку

УМОВИ

надання державних гарантій для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, що надаються суб’єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України

1. Позичальник повинен відповідати таким критеріям:

бути фізичною особою - резидентом, зареєстрованою в установленому законом порядку як фізична особа - підприємець, або юридичною особою - резидентом, учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники (контролери) якої є фізичними особами - резидентами;

бути суб’єктом мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва відповідно до частини третьої статті 55 Господарського кодексу України та зареєстрованим на території України (крім тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя);

якщо кредит надається для фінансування купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, основним видом економічної діяльності такого суб’єкта господарювання повинно бути сільське господарство, суб’єкт повинен мати у власності та/або користуванні земельні ділянки сільськогосподарського призначення в обсязі, що не перевищує 500 гектарів, включаючи земельні ділянки, що придбаваються за рахунок кредиту;

не повинен підпадати під обмеження щодо надання державної підтримки, визначені статтею 13 Закону України “Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні” (крім лізингових компаній);

не бути особами, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом, та/або особами, які належать або належали до терористичних організацій, юридичними особами, в яких особи, які належать або належали до терористичних організацій, виступають учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами;

не бути особами, стосовно яких застосовано такі спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”, як заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;

строк провадження господарської діяльності з моменту реєстрації повинен перевищувати 12 місяців, що підтверджується документально;

для кредиту, що надається для фінансування купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, строк провадження господарської діяльності за основним видом економічної діяльності - сільське господарство, повинен перевищувати 12 місяців, що підтверджується документально;

клас згідно з Положенням про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженим постановою Правління Національного банку від 30 червня 2016 р. № 351, для боржників - юридичних осіб малого та середнього підприємства за інтегральним показником - не нижче 8, за групою кредитів фізичним особам, які є суб’єктами господарювання, для провадження підприємницької діяльності та юридичних осіб - боржників за кредитами під інвестиційний проект на підставі встановлених критеріїв - не нижче 4;

не бути пов’язаною особою з банком-кредитором.

2. Кредит у рамках портфеля кредитів може бути надано для фінансування:

реалізації інвестиційного проекту та інвестиційних цілей, пов’язаних з провадженням господарської діяльності позичальників;

рефінансування заборгованості суб’єкта підприємництва за кредитом (кредитами), наданим (наданими) банком (банками) України;

оборотного капіталу суб’єкта підприємництва, крім овердрафтів;

купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

3. Кредит у рамках портфеля кредитів не може бути надано на:

виробництво зброї, боєприпасів (включаючи вибухові матеріали та спортивну зброю), озброєння, військового чи поліцейського обладнання або об’єктів інфраструктури та обладнання, що призводить до обмеження прав і свобод людини (а саме в’язниці, пенітенціарні установи будь-якої форми) або порушення прав людини;

провадження діяльності, забороненої законодавством;

провадження діяльності, за якою позичальник більше ніж 10 відсотків річних надходжень генерує за рахунок діяльності, спрямованої на виробництво або сприяння використанню обладнання для азартних ігор і пов’язаного обладнання, та/або діяльності, спрямованої на виробництво, виготовлення, обробку або спеціалізоване розповсюдження алкогольних і тютюнових виробів та здійснення заходів, що сприяють використанню тютюну (наприклад, зали для паління).

4. Основні умови кредиту в рамках портфеля кредитів:

валюта кредиту - гривня;

номінальна відсоткова ставка - не перевищує UIRD (три місяці) станом на найближчий робочий день, що передує даті підписання кредитного договору, плюс 7 відсотків річних;

розмір комісій - на покриття витрат банку-кредитора (не враховуючи плати за надання державної гарантії) на обслуговування кредиту не більше ніж 1 відсоток річних суми кредиту;

забезпечення - покриття кредиту основними видами майнового та/або іншого забезпечення. У разі коли кредит надається для купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, під заставу передаються земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що придбаваються за рахунок такого кредиту;

до портфеля кредитів не може включатися кредит, за яким надано забезпечення у формі гарантії за іншими програмами державної підтримки або програмами міжнародних фінансових організацій;

до портфеля кредитів може включатися кредит, за яким надається державна фінансова підтримка як часткова компенсація відсоткової ставки відповідно до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 “Про надання фінансової державної підтримки” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468), що наданий на цілі, визначені підпунктами 1 і 2 пункту 4 зазначеного Порядку;

вид кредиту - кредит, кредитна лінія;

строк кредиту - до 10 років, якщо кредит надається для фінансування купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, - до 15 років;

максимальна сукупна заборгованість позичальника та учасників групи пов’язаних з ним контрагентів - 100 млн. гривень.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2021 р. № 723

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

про надання державної гарантії на портфельній основі


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2021 р. № 723

ЗМІНА,

що вноситься до пункту 7 Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва

Абзац другий підпункту 1 викласти в такій редакції:

“Надання державної підтримки суб’єкту підприємництва, передбаченої цим підпунктом, може здійснюватися разом з наданням державних гарантій на портфельній основі відповідно до Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723 (далі - кредити під державні гарантії на портфельній основі);”.


Документи та файли

Сигнальний документ — f507361n117.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 16.07.2021 — № 136

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -