>>

ПОСТАНОВА від 14 липня 2021 р. № 724 "Про затвердження Порядку переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 21.07.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 липня 2021 р. № 724

Київ

Про затвердження Порядку переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету

Відповідно до частини шостої статті 44 Закону України “Про фахову передвищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 липня 2021 р. № 724

ПОРЯДОК

переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які  навчаються за рахунок коштів державного або місцевого  бюджету, до інших закладів фахової передвищої освіти для завершення навчання за рахунок коштів державного або  місцевого бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм переведення здобувачів фахової передвищої освіти, які навчаються за державним (регіональним) замовленням (за рахунок коштів державного або місцевого бюджету) у закладі фахової передвищої освіти (далі - заклад освіти) за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за певною освітньо-професійною програмою (далі - здобувачі), у разі позбавлення ліцензії закладу освіти на провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти, закінчення строку дії сертифіката (рішення) про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми, виданого Державною службою якості освіти, або неотримання закладом освіти рішення (сертифіката) про її акредитацію до такого або іншого закладу освіти на аналогічну акредитовану освітньо-професійну програму в межах тієї самої спеціальності для завершення навчання за державним (регіональним) замовленням (за рахунок коштів державного або місцевого бюджету) для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

Цей Порядок поширюється на відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти, інших юридичних осіб, якщо їх право на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти зазначене у ліцензії відповідної юридичної особи та основним видом діяльності таких відокремлених структурних підрозділів є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти.

2.

Переведення здобувачів здійснюється в межах ліцензованого обсягу, затвердженого у ліцензії відповідного закладу освіти на провадження освітньої діяльності за аналогічною акредитованою освітньо-професійною програмою в межах тієї самої спеціальності. Форма здобуття освіти не змінюється.

3. У разі коли у закладі освіти закінчується строк дії сертифіката (рішення) про акредитацію певної освітньо-професійної програми і при цьому заклад освіти не отримав сертифікат (рішення) про акредитацію такої освітньо-професійної програми, керівник закладу освіти у строк, що становить не менш як 30 календарних днів до закінчення строку дії сертифіката (рішення), зобов’язаний поінформувати про це здобувачів і засновника закладу освіти та розмістити інформацію на офіційному веб-сайті закладу освіти.

У разі позбавлення закладу освіти ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем фахової передвищої освіти керівник закладу зобов’язаний невідкладно (не пізніше трьох робочих днів з моменту позбавлення ліцензії) поінформувати про це здобувачів і засновника закладу освіти та розмістити інформацію про зазначене на офіційному веб-сайті закладу освіти.

4. Здобувачі мають право самостійно обирати заклад освіти для завершення навчання за державним (регіональним) замовленням (за рахунок коштів державного або місцевого бюджету) за умови, що заклад освіти, де навчається здобувач, і заклад освіти, де здобувач планує навчатися, належать до сфери управління одного і того ж центрального органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та наявності вільних місць ліцензованого обсягу за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за аналогічною акредитованою освітньо-професійною програмою в межах тієї самої спеціальності. Форма здобуття освіти не змінюється.

У разі настання випадків, визначених цим Порядком, керівник закладу освіти зобов’язаний також поінформувати здобувачів про:

інші заклади освіти, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування), до якої належить заклад освіти, де навчається здобувач;

наявність вільних місць ліцензованого обсягу в таких закладах освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за аналогічною акредитованою освітньо-професійною програмою в межах такої спеціальності та форми здобуття освіти.

Керівник закладу освіти інформує центральний орган виконавчої влади (орган місцевого самоврядування), до сфери управління якого належить заклад освіти, про настання випадків, визначених цим Порядком. Центральний орган виконавчої влади (орган місцевого самоврядування), до сфери управління якого належить заклад освіти, повідомляє керівника закладу освіти про інші заклади освіти, до яких можливе переведення здобувачів для завершення навчання.

Центральний орган виконавчої влади (орган місцевого самоврядування), до сфери управління якого належить заклад освіти, де навчається здобувач, протягом 30 календарних днів інформує здобувача за його запитом стосовно закладів освіти, що належать до сфери його управління, в яких аналогічна освітньо-професійна програма в межах тієї самої спеціальності акредитована та які можуть зарахувати здобувачів для завершення ними навчання.

Для визначення можливості переведення здобувачів до закладів фахової передвищої освіти іншого підпорядкування, в яких аналогічна освітньо-професійна програма в межах тієї самої спеціальності акредитована, засновник закладу освіти протягом 30 календарних днів звертається до МОН.

У разі потреби передача місць державного (регіонального) замовлення та відповідних бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (бюджетних асигнувань у межах одного головного розпорядника бюджетних коштів) вирішуються в установленому законодавством порядку.

Водночас обсяг бюджетних призначень (асигнувань) визначається з розрахунку середніх витрат на одного здобувача згідно з паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік та кількості місяців, що залишилися до завершення здобувачем навчання.

5. Для переведення здобувач подає на ім’я керівника закладу освіти, обраного для продовження навчання, заяву про переведення:

1) особисто;

2) шляхом надсилання засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

3) шляхом надсилання сканованої копії з накладенням електронного підпису здобувача, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України “Про електронні довірчі послуги” на електронну адресу приймальної комісії закладу освіти, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

У разі коли здобувач неповнолітній, заяву на ім’я керівника закладу освіти подають батьки або інші законні представники здобувача.

Заяви здобувачів про переведення розглядаються у закладі освіти, обраному для продовження навчання, протягом п’яти робочих днів.

Здобувачу може бути відмовлено в переведенні за умови відсутності місць у межах ліцензованого обсягу закладу освіти, обраному для продовження навчання.

Здобувач має право оскаржити відмову в переведенні, подавши письмову заяву на ім’я керівника закладу освіти протягом десяти робочих днів після отримання такої відмови.

Якщо чисельність бажаючих продовжити навчання в закладі освіти перевищує межі ліцензованого обсягу, перевага надається здобувачам, які мають вищий середній бал за попереднім місцем навчання.

У разі прийняття позитивного рішення щодо переведення здобувача керівник закладу освіти затверджує наказ про зарахування здобувача з певної дати і встановлює строк ліквідації академічної різниці, що становить не менше 30 календарних днів, але не більше шести місяців після дати зарахування здобувача. На підставі наказу про зарахування здобувача з певної дати технічним адміністратором Єдиної державної електронної бази з питань освіти здійснюється технічне відрахування здобувача освіти за попереднім місцем навчання та забезпечується створення картки здобувача в закладі освіти, до якого переведений здобувач.

При цьому переведення здобувачів не потребує погодження з керівником закладу освіти за попереднім місцем навчання та здійснюється протягом навчального року або під час канікул.

Дата зарахування здобувача на навчання до закладу освіти за новим місцем навчання встановлюється згідно з графіком освітнього процесу:

з першого навчального дня, наступного за датою затвердження наказу про зарахування здобувача, - у разі зарахування протягом навчального семестру, а також у разі зарахування здобувачів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа;

з першого навчального дня наступного навчального семестру - в разі зарахування під час канікул.

6. Здобувачі, зараховані на навчання за денною формою здобуття освіти, за новим місцем навчання зберігають право на соціальний захист, інші державні пільги і гарантії, визначені законодавством для окремих категорій громадян, які вони мали за попереднім місцем навчання (у разі виникнення нових підстав - набувають інших прав), а саме на:

призначення і виплату соціальної стипендії здобувачам, які мають відповідні права на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян, а також на отримання інших видів соціальних пільг і гарантій для здобувачів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа - з дати зарахування до закладу освіти за новим місцем навчання;

призначення і виплати академічної стипендії (якщо здобувачу в установленому законодавством порядку була призначена академічна стипендія за попереднім місцем навчання) - з місяця, наступного за датою зарахування здобувача. При цьому академічна стипендія за останній місяць навчання в закладі освіти за попереднім місцем навчання виплачується у повному обсязі. На таких здобувачів до отримання результатів першого семестрового контролю, наступного за датою зарахування до закладу за новим місцем навчання, не поширюються вимоги пункту 13 Порядку призначення і виплати стипендій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня  2004 р. № 882 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871; 2017 р., № 4, ст. 151).

Рішення щодо виплати стипендії приймається стипендіальною комісією закладу освіти за новим місцем навчання здобувача на підставі поданих ним документів (зокрема, залікової книжки; наказу про призначення стипендії за результатами останнього семестрового контролю в закладі, де він раніше навчався; виписки з банківського рахунка про виплачену стипендію за попередні місяці; документів, що підтверджують право особи на отримання пільг і гарантій, визначених законодавством для окремих категорій громадян).

Керівник закладу освіти за новим місцем навчання здобувача вживає заходів для недопущення випадків отримання здобувачем належного йому відповідно до законодавства соціального забезпечення, включаючи виплату соціальної та академічної стипендій, у кількох закладах освіти одночасно.

7. Академічна різниця, що утворилася внаслідок відмінностей у навчальних планах за освітньо-професійною програмою спеціальності, за якою здобувач навчався, і навчальних планах за освітньо-професійною програмою спеціальності, за якою здобувач навчатиметься за новим місцем навчання, не вважається академічною заборгованістю на період, визначений для її ліквідації наказом керівника закладу освіти.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 16.07.2021 — № 136

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -