Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

ПОСТАНОВА від 29 липня 2022 р. № 844 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 04.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. № 844

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719 “Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2742; 2017 р., № 22, ст. 605; 2021 р., № 66, ст. 4189) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2022 р. № 844

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 р. № 719

1. У вступній частині постанови слова “Житлового кодексу Української РСР” замінити словами “Житлового кодексу України”.

2. У Порядку та умовах надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затверджених зазначеною постановою:

1) у пункті 4 слова “на первинному та вторинному ринку” виключити;

2) абзац перший пункту 5 після слів “згідно з додатком” доповнити словами і цифрами “до 15 квітня поточного року”;

3) абзац третій пункту 6 після слів “поточний рахунок” доповнити словами “(за стандартом IBAN)”;

4) пункт 9 після слів “та міського бюджету м.

Києва” доповнити словами і цифрою “станом на 1 число відповідного місяця”;

5) пункт 11 після слів “про використання субвенції” доповнити словами і цифрою “станом на 1 число відповідного місяця”;

6) додаток до Порядку та умов викласти в такій редакції:

“Додаток

до Порядку та умов

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2022 р. № 844)

ІНФОРМАЦІЯ

про потребу в наданні грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення”.

3. У Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 1 слова “, та інформацію про яких внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі - Реєстр)” виключити;

2) в абзаці першому пункту 5 слова “міських, районних у містах рад” замінити словами “виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад”;

3) у пункті 6:

абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

“проведення перевірки наявності майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи права власності на житлове приміщення членів сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, та особи з інвалідністю, а також всіх членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану, що підтверджується актом обстеження житла, зруйнованого (пошкодженого) внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації (далі - акт обстеження), та/або інформаційним повідомленням про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі - інформаційне повідомлення), та/або відомості щодо якого внесені до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі - Реєстр пошкодженого та знищеного майна), після початку його впровадження та використання, або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації.

Перевірка інформації про наявність/відсутність права власності на житлове приміщення проводиться на підставі інформації (відомостей) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, бюро технічної інвентаризації, а також відомостей, поданих у заяві про призначення грошової компенсації;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - шістнадцятим;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“проведення перевірки факту про надання раніше одержувачу грошової компенсації житла або виплати грошової компенсації за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю;”;

останній абзац викласти в такій редакції:

“прийняття рішення про виплату грошової компенсації члену сім’ї одержувача грошової компенсації, на якого розраховано грошову компенсацію під час її призначення одержувачу грошової компенсації (далі - уповноважений член сім’ї), у зв’язку із смертю одержувача грошової компенсації, якому призначено грошову компенсацію та не виплачено;”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“проведення перевірки перебування одержувача грошової компенсації, який після введення воєнного стану перемістився з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії або яка перебуває в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) (далі - територія адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії), на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб (далі - база даних);

прийняття рішення про надання дозволу одержувачу грошової компенсації, який перемістився з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, на відкриття поточного рахунка (за стандартом IBAN) із спеціальним режимом використання (далі - спеціальний рахунок) у відділенні АТ “Ощадбанк” (далі - уповноважений банк) за місцем перебування на обліку в базі даних.”;

4) у пункті 7:

в абзаці першому слово “письмовій” замінити словом “паперовій”, а слова “органу соціального захисту населення” - словами “структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад”;

доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

“Заявник, який перемістився з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії (далі - заявник, який перемістився), заяву про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних подає до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, в якому він перебуває на обліку в базі даних (далі - уповноважений орган).

У заяві заявник, який перемістився, зазначає інформацію про те, що на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та з якої він перемістився, було відкрито спеціальний рахунок і кошти грошової компенсації перераховано на такий рахунок та не використано.”.

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

абзац п’ятий після слів “органу соціального захисту населення” доповнити словами “або уповноваженому органу”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Органи соціального захисту населення (уповноважені органи, центри надання адміністративних послуг) можуть забезпечувати складення заяви в електронній формі, її друк та надання заявнику або його законному представнику, або заявнику, який перемістився, для перевірки та підписання.”;

5) у пункті 8:

абзац другий викласти в такій редакції:

“1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документів, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документа, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформленого відповідно до законодавства, або єДокумента разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що формуються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), а також інформації про місце проживання (за наявності);”;

абзаци дев’ятий - чотирнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“8) акта обстеження (у разі потреби) за формою, встановленою Порядком надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 р. № 947 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 3, ст. 66; 2020 р., № 73, ст. 2304), та/або інформаційного повідомлення, поданого відповідно до Порядку подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380 “Про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 28, ст. 1539, № 39, ст. 2089), та/або відомостей з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання - за наявності у заявника та членів його сім’ї житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, розташованого на підконтрольній Україні території;

9) довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація.

У разі відсутності/неможливості одержання довідки (відомостей) про наявність/відсутність зареєстрованого до 31 грудня 2012 р. права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, про такий факт заявник зазначає в заяві.

Інформаційну довідку про зареєстровані речові права на нерухоме майно заявника та членів його сім’ї, на яких нараховується грошова компенсація, орган соціального захисту населення самостійно отримує з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

10) довідки про взяття заявника, який перемістився, на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - довідка про облік), передбаченої Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2296; 2015 р., № 70, ст. 2312), або відображення в електронній формі інформації, що міститься в довідці, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи (електронної довідки), разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом). Копія довідки, зазначена у цьому підпункті, додається до заяви уповноваженим органом самостійно. За бажанням заявника, який перемістився, копія довідки подається ним особисто.

Інформацію про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) та адресу фактичного місця проживання, наявність/відсутність у заявника та членів сім’ї, на яких розраховується грошова компенсація, майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва та про те, що заявнику не надавалося житло раніше і не виплачувалася грошова компенсація за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством, як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю, заявник зазначає в заяві.

До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

За наявності електронної інформаційної взаємодії між органом соціального захисту населення та державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями, у володінні яких перебуває інформація, необхідна для надання послуги, така інформація заявником не подається.”;

6) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Орган соціального захисту населення протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про призначення грошової компенсації з усіма необхідними документами вносить до комісії подання про виплату грошової компенсації.

Уповноважений орган протягом десяти робочих днів з дня прийняття заяви про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних та копій документів, зокрема електронних копій та/або відомостей з них, що посвідчують особу заявника, який перемістився, рішення комісії про призначення йому грошової компенсації (витягу з протоколу засідання комісії) за попереднім місцем проживання, довідки про облік вносить до комісії подання про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка.”;

7) у пункті 10:

абзац перший виключити;

абзац другий після слів “квартирного обліку” доповнити словом “тощо”;

8) у пункті 11:

абзац перший викласти в такій редакції:

“Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання розглядає його по суті і в присутності заявника (його законного представника чи уповноваженої особи), заявника, який перемістився, приймає рішення щодо призначення (відмови в призначенні/виплаті) грошової компенсації, перегляду рішення, скасування попереднього рішення, надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних.”;

в абзаці другому слова “та Мінветеранів” виключити;

9) у пункті 13:

підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

“9) інформація про надання раніше заявнику або членам його сім’ї житла або виплату грошової компенсації за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;

10) інформація про наявність майнових прав на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи права власності на житлове приміщення за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану, що підтверджується актом обстеження та/або інформаційним повідомленням, та/або відомостями з Реєстру пошкодженого та знищеного майна після початку його впровадження та використання), або відчуження такого майна протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;”;

доповнити пункт підпунктами 11 і 12 такого змісту:

“11) інформація про перебування заявника, який перемістився, на обліку в базі даних;

12) інформація про:

відкриття заявником, який перемістився, спеціального рахунка на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та з якої він перемістився;

те, що кошти грошової компенсації перераховано на такий рахунок та не використано;

необхідність відкриття нового спеціального рахунка за місцем його перебування на обліку в базі даних;

необхідність перерахування коштів з відкритого спеціального рахунка на новий спеціальний рахунок та про закриття спеціального рахунка, що відкритий на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії та з якої він перемістився, - у разі прийняття рішення про надання дозволу заявнику, який перемістився, на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних.”;

10) у пункті 14:

у підпункті 7 слова “які перебувають на обліку в Реєстрі” виключити;

підпункти 8 і 9 викласти в такій редакції:

“8) заявнику вже надавалося житло або вже виплачувалася грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, або як особі з інвалідністю за рахунок бюджетних та благодійних коштів, залучених коштів суб’єктів господарювання, інших джерел, не заборонених законодавством;

9) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, володіють майновими правами на об’єкти незавершеного житлового будівництва чи правом власності на житлове приміщення, що відповідає нормі жилої площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), що розташовані в населених пунктах на підконтрольній Україні території (крім житлового приміщення, яке зруйноване (знищене) або стало непридатним для проживання внаслідок збройної агресії Російської Федерації, зокрема з моменту введення воєнного стану), або таке нерухоме майно було відчужено протягом п’яти років, що передують даті подання заяви про призначення грошової компенсації;”;

11) у пункті 15 слова “які перебувають на обліку в Реєстрі” виключити;

12) пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

“Копію рішення про надання дозволу на відкриття спеціального рахунка в уповноваженому банку за місцем перебування на обліку в базі даних комісія протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення надсилає заявнику, який перемістився, та не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану - органу соціального захисту населення, розміщеного на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої заявник перемістився, та яким прийнято первинне рішення про призначення грошової компенсації.”;

13) у пункті 18:

підпункт 5 після слів і цифр “затвердженого наказом Держбуду від 27 вересня 2005 р. № 174” доповнити словами і цифрами “, збільшеної в 1,5 раза”;

абзац дев’ятий виключити;

14) у пункті 19:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Вп - жила площа у житловому приміщенні, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, яка перебуває у власності заявника (членів його сім’ї, які включені в розрахунок грошової компенсації);”;

абзац шостий викласти в такій редакції:

“Км - коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1 кв. метра загальної площі житла, визначений в підпункті 5 пункту 18 цього Порядку;”;

15) перше речення абзацу третього пункту 21 після слів “обстеження матеріально-побутових умов,” доповнити словами “складеного за формою, встановленою Мінветеранів, і”;

16) перше речення абзацу п’ятого пункту 23 після слів “надміру виплачених коштів” доповнити словами “добровільно або за рішенням суду”;

17) у пункті 24:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: “Після отримання копії рішення комісії про призначення грошової компенсації заявник звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Заявник, який перемістився та відомості про якого внесені в базу даних, після отримання копії рішення комісії звертається до уповноваженого банку із заявою про відкриття спеціального рахунка. До заяви додається копія рішення комісії із зазначенням інформації відповідно до підпункту 12 пункту 13 цього Порядку.”;

18) пункт 25 після слів “уповноваженому банку” доповнити словами “, а заявник, який перемістився, - уповноваженому органу”;

19) пункт 26 після слів “про що повідомляє заявнику” доповнити словом “письмово”;

20) у пункті 28:

слова “на первинному або на вторинному ринку” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Кошти грошової компенсації використовуються під час воєнного стану, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.”;

21) абзац перший пункту 29 викласти в такій редакції:

“29. Для переказу коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявник (заявник, який перемістився) подає уповноваженому банку заяву про переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, до якої додається платіжне доручення на переказ коштів грошової компенсації в оплату за договором купівлі-продажу житла (далі - договір) у прийнятих в експлуатацію житлових будинках, а також письмову згоду органу соціального захисту населення на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника як оплати за договором або письмову згоду уповноваженого органу на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка заявника, який перемістився, як оплати за договором.”;

22) у пункті 30:

абзац перший викласти в такій редакції:

“30. Для отримання згоди на перерахування коштів грошової компенсації із спеціального рахунка як оплати за договором заявник подає органу соціального захисту населення, а заявник, який перемістився, - уповноваженому органу один примірник договору, в якому повинно бути зазначено про те, що житло набувається у власність заявника (заявника, який перемістився) та членів його сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію.”;

абзац другий після слова “заявника” доповнити словами “(заявника, який перемістився)”;

23) пункт 31 після слова “заявникові” доповнити словами “, а уповноважений орган - заявникові, який перемістився,”;

24) у пункті 32:

абзац перший після слів “із спеціального рахунка заявника” доповнити словами “, а уповноважений орган - із спеціального рахунка заявника, який перемістився,”;

підпункти 1 і 2 після слова “заявника” доповнити словами “(заявника, який перемістився)”;

25) пункт 33 після слів “письмово відмовляє заявнику” доповнити словами “, а уповноважений орган - заявнику, який перемістився,”;

26) пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Заявник має право повторно звернутися до органу соціального захисту населення, а заявник, який перемістився, - до уповноваженого органу із заявою про переказ коштів грошової компенсації після усунення причин відмови в переказі коштів грошової компенсації згідно із договором або оскаржити відмову до суду.”;

27) абзац третій пункту 35 викласти в такій редакції:

“придбання, набуття у власність заявником та/або членами сім’ї, на яких розраховано грошову компенсацію, житлового приміщення на підконтрольній Україні території, інвестування в об’єкти житлового будівництва шляхом укладення інвестиційного договору відповідно до Закону України “Про інвестиційну діяльність” або договору купівлі-продажу майнових прав, або договору про пайову участь з нормою жилої площі, що відповідає нормі, визначеній статтею 47 Житлового кодексу України (на кожного члена сім’ї), після призначення грошової компенсації;”;

28) пункт 36 викласти в такій редакції:

“36. Якщо заявник (заявник, який перемістився) протягом року з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в уповноваженому банку, але не пізніше шести місяців після припинення або скасування воєнного стану не уклав договір і не здійснив переказ коштів грошової компенсації на придбання житла, уповноважений банк самостійно повертає кошти грошової компенсації із спеціального рахунка заявника на рахунок органу соціального захисту населення, а із спеціального рахунка заявника, який перемістився, - на рахунок уповноваженого органу.”;

29) останній абзац пункту 37 після слова “поширюються” доповнити словом “також”;

30) пункти 38 і 39 після слова “заявника” доповнити словами “(заявника, який перемістився)”;

31) пункт 42 викласти в такій редакції:

“42. У разі укладення договору на суму менше ніж сума коштів грошової компенсації на спеціальному рахунку заявника (заявника, який перемістився) уповноважений банк протягом трьох банківських днів після переказу коштів згідно з договором повертає залишки коштів грошової компенсації заявника на рахунок органу соціального захисту населення, а залишки коштів грошової компенсації заявника, який перемістився, - на рахунок уповноваженого органу.”;

32) пункт 43 доповнити абзацом такого змісту:

“Уповноважений орган самостійно отримує інформаційну довідку не пізніше ніж через 30 календарних днів з дати закінчення строку дії договору, укладеного заявником, який перемістився.”;

33) у пункті 44:

абзац перший виключити;

абзац другий після слів “включено у розрахунок грошової компенсації” доповнити словами “, а уповноважений орган - про зняття заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, яких включено у розрахунок грошової компенсації”;

абзац третій після слова “заявника” доповнити словами “(заявника, який перемістився)”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Після оформлення права власності на житлове приміщення на заявника, який перемістився, та членів його сім’ї, які придбали житлове приміщення за рахунок коштів грошової компенсації та отримували допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418), виплата такої допомоги припиняється.”;

34) пункт 45 викласти в такій редакції:

“45. У разі відсутності відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником (заявником, який перемістився) та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно протягом 30 календарних днів після закінчення строку дії укладеного заявником (заявником, який перемістився) договору орган соціального захисту населення звертається до заявника, а уповноважений орган - до заявника, який перемістився, із вимогою повернути кошти грошової компенсації до бюджету.”;

35) пункт 46 після слова “заявником” доповнити словами “(заявником, який перемістився)”;

36) у пункті 47:

абзац перший після слова “заявника” доповнити словами “(заявника, який перемістився)”;

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“У такому разі кошти грошової компенсації повертаються заявником (заявником, який перемістився) та членами його сім’ї добровільно або за рішенням суду.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Орган соціального захисту населення щороку протягом трьох років з дня отримання відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно за заявником та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, а уповноважений орган - за заявником, який перемістився, та членами його сім’ї, на яких було розраховано грошову компенсацію, самостійно отримує інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.”;

37) пункт 48 після слів “обліку звернень заявників” доповнити словами “, а уповноважений орган - обліку звернень заявників, які перемістилися,”;

38) у пункті 49:

після слова “заявником” доповнити словами “(заявником, який перемістився)”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Якщо під час воєнного стану відсутня можливість подати інформацію про житло, придбане заявником, у встановлений строк, така інформація подається протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали її подання, але не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану.”.


Документи та файли

Сигнальний документ — f517890n149.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 02.08.2022 — № 166

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -