Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 29 липня 2022 р. № 846 "Про внесення змін до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 04.08.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. № 846

Київ

Про внесення змін до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 19, ст. 648; 2020 р., № 54, ст. 1683; 2021 р., № 37, ст. 2233), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 19


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 липня 2022 р. № 846

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад

1. У підпункті 8 пункту 2 слова “програми, проекти” замінити словами “проекти (програми)”.

2. Пункт 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим.

3.

В абзаці третьому пункту 7 цифри “2021” замінити цифрами “2022”.

4. Абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

“8. Здобуття вищої освіти державними службовцями, головами місцевих держадміністрацій, їх першими заступниками та заступниками, посадовими особами місцевого самоврядування на другому (магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування” здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування” галузі знань “Публічне управління та адміністрування”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 58, ст. 2031; 2016 р., № 79, ст. 2647), та стандартів вищої освіти.”.

5. У пункті 9:

1) абзац третій після слів “питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків” доповнити словами “, забезпечення кібербезпеки”;

2) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації охоплює питання здійснення завдань, функцій та повноважень окремим (окремими) державним (державними) органом (органами), органом (органами) місцевого самоврядування, враховує особливості виконання учасниками професійного навчання їх посадових (службових) обов’язків у відповідній сфері професійної діяльності.”;

3) доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Зміст спеціальних програм підвищення кваліфікації не може охоплювати загальні питання державного управління та місцевого самоврядування, а також напрями (теми), які включені до переліку пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за загальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, що формується НАДС відповідно до цього Положення.”.

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

6. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Загальні професійні (сертифікатні) програми розробляються з урахуванням вимог відповідних професійних стандартів (у разі наявності), затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та підлягають акредитації відповідно до вимог пункту 13 цього Положення.

Загальні короткострокові програми розробляються, затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та погоджуються з НАДС.

Спеціальні професійні (сертифікатні) та короткострокові програми розробляються, затверджуються відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) та погоджуються з відповідними замовниками освітніх послуг у сфері професійного навчання за такими програмами шляхом прийняття розпорядчого документа.

Суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) можуть з власної ініціативи розробляти і затверджувати:

спеціальні професійні (сертифікатні) програми, які акредитуються згідно з вимогами пункту 13 цього Положення;

спеціальні короткострокові програми, які погоджуються з державним органом, до сфери повноважень якого належать питання, включені до змісту програми підвищення кваліфікації, або НАДС (у разі, коли чітко визначити сферу повноважень неможливо).

Суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдери) можуть на основі типових загальних програм підвищення кваліфікації, що затверджуються НАДС, розробляти і затверджувати власні програми підвищення кваліфікації, які не підлягають акредитації/погодженню. Такі програми можуть включати вибіркові (варіативні) модулі, які враховують особливості професійної діяльності учасників професійного навчання.

Розроблення типових загальних програм підвищення кваліфікації забезпечує НАДС. До їх розроблення можуть залучатися представники центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та/або реалізують державну політику у відповідній (відповідних) сфері (сферах), суб’єктів надання освітніх послуг (провайдерів), що належать до сфери управління таких центральних органів виконавчої влади, суб’єктів надання освітніх послуг (провайдерів), які мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої, післядипломної освіти за відповідною спеціальністю, міжнародних та іноземних установ, організацій, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, а також інші фахівці у різних сферах державної політики.

Міжнародні та іноземні установи, організації, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги в Україні, що мають відповідну державну реєстрацію та в яких бенефіціарами є державні органи, органи місцевого самоврядування, можуть розробляти та реалізовувати програми підвищення кваліфікації з власної ініціативи або у партнерстві з іншими суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами).

Програми підвищення кваліфікації, розроблені з власної ініціативи міжнародними та іноземними установами, організаціями, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги, затверджуються керівниками відповідних проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.

Акредитовані (погоджені) відповідно до цього Положення програми підвищення кваліфікації переглядаються та оновлюються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) не рідше ніж один раз на три роки (від дати ухвалення останнього рішення про акредитацію/погодження таких програм) з метою приведення їх змісту у відповідність із законодавством, урахування інноваційних процесів у державному управлінні та місцевому самоврядуванні, а також у разі прийняття/перегляду відповідних професійних стандартів тощо. Такі програми підлягають акредитації відповідно до вимог пункту 13 цього Положення або погодженню згідно з вимогами та в порядку, що визначені цим Положенням.

Програми підвищення кваліфікації оприлюднюються на офіційному веб-сайті суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера) і веб-порталі управління знаннями, положення про який затверджується НАДС.”.

7. Абзац другий пункту 13 після слів “Акредитація загальних професійних (сертифікатних) програм” доповнити словами “, а також спеціальних професійних (сертифікатних) програм, розроблених і затверджених відповідними суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) з власної ініціативи,”.

8. Пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. За результатами проходження підвищення кваліфікації суб’єкт надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдер) видає учаснику професійного навчання документ про підвищення кваліфікації (в електронній або паперовій формі):

за професійною (сертифікатною) програмою - сертифікат про підвищення кваліфікації;

за короткостроковою програмою - сертифікат, посвідчення, свідоцтво тощо.

Оригінал електронного документа про підвищення кваліфікації створюється відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” з накладенням електронного підпису уповноваженої особи суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера).

Технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення (створення), порядок видачі та обліку документа про підвищення кваліфікації визначається відповідним суб’єктом надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдером).

У документі про підвищення кваліфікації обов’язково зазначаються:

повне найменування суб’єкта надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдера) (для юридичних осіб) або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації учасників професійного навчання (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців);

тип програми підвищення кваліфікації за змістом, тривалістю та інтенсивністю;

назва програми підвищення кваліфікації та її обсяг (в кредитах ЄКТС);

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію;

дата видачі та обліковий запис документа;

найменування посади (у разі наявності), власне ім’я, прізвище особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації, та її підпис.

Документи про підвищення кваліфікації, що видані суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації відповідно до ліцензії та/або за акредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації, не потребують окремого визнання.

Документи про підвищення кваліфікації, видані установами/організаціями/закладами, які провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації без відповідної ліцензії та/або за неакредитованими загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації, потребують окремого визнання в порядку, що затверджується НАДС.

Документи про підвищення кваліфікації (сертифікати, посвідчення свідоцтва тощо), що були видані за результатами проходження підвищення кваліфікації суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) - нерезидентами України, можуть містити іншу інформацію, ніж визначену цим пунктом, і потребують визнання в порядку, що затверджується НАДС.”.

9. Пункт 19 після слів “шляхом самоосвіти у формі” доповнити словами “онлайн-навчання на освітніх веб-платформах,”.

10. У пункті 20:

1) абзац третій виключити;

2) абзац четвертий після слів “за результатами атестації” доповнити словами “(щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань)”.

11. Пункти 22 і 23 викласти в такій редакції:

“22. НАДС щороку здійснює вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, за результатами якого формує перелік пріоритетних напрямів (тем) підвищення кваліфікації таких учасників професійного навчання за загальними професійними (сертифікатними) програмами та короткостроковими програмами, який враховується суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами) під час формування змісту відповідних програм підвищення кваліфікації. Звіт про результати вивчення таких потреб оприлюднюється на офіційному веб-сайті НАДС і веб-порталі управління знаннями.

23. За ініціативою та/або разом із всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування, міжнародними та іноземними установами, організаціями, які реалізують проекти (програми) міжнародної технічної допомоги в Україні, НАДС може здійснювати вивчення загальних потреб у професійному навчанні державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад. Звіт (звіти) про результати вивчення таких потреб оприлюднюється (оприлюднюються) на офіційному веб-сайті НАДС і веб-порталі управління знаннями.”.

12. Доповнити Положення пунктом 23-1 такого змісту:

“23-1. Державні органи та органи місцевого самоврядування щороку визначають спеціальні потреби у професійному навчанні, які охоплюють питання щодо здійснення завдань, функцій та повноважень окремим (окремими) державним (державними) органом (органами), органом (органами) місцевого самоврядування (крім загальних питань державного управління та місцевого самоврядування) для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання з урахуванням особливостей їх професійної діяльності.

За результатами проведеного аналізу спеціальних потреб у професійному навчанні державні органи та органи місцевого самоврядування формують перелік напрямів (тем) для підвищення кваліфікації учасників професійного навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) та короткостроковими програмами на плановий рік та оприлюднюють його на офіційному веб-сайті відповідного органу.”.

13. У пункті 24:

1) абзац третій після слів “за результатами атестації” доповнити словами “(щорічної оцінки виконання покладених обов’язків та завдань)”;

2) абзац четвертий виключити.

14. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“Спеціальні та індивідуальні потреби у професійному навчанні учасників професійного навчання враховуються під час складання кошторисів державних органів або затвердження відповідних місцевих бюджетів, а також планування та організації професійного навчання учасників професійного навчання, розроблення та затвердження (погодження) спеціальних професійних (сертифікатних) та короткострокових програм підвищення кваліфікації.”.

15. У пункті 28 слова “програм (проектів) міжнародної технічної допомоги та” замінити словами “проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва відповідно до законодавства,”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 02.08.2022 — № 166

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 8. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 25-р "Про звільнення Стукало Н.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 24-р "Про призначення Моркляника Б.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 23-р "Про звільнення Моркляника Б.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 22-р "Про призначення Єременко О.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 2-р "Про призначення Дехтяренка С.С. заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 21-р "Про звільнення Єременко О.В. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 19-р "Про звільнення Бутенка А.П. з посади заступника голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 18-р "Про призначення Квіта С.М. головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 1-р "Про звільнення Дехтяренка С.С. з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 17-р "Про звільнення Квіта С.М. з посади голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 16-р "Про призначення Якименка О.В. першим заступником Голови Державної служби якості освіти України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 15-р "Про призначення Стельмаха А.Ю. заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 14-р "Про призначення Костюченка О.В. заступником Міністра освіти і науки України". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -