<<
>>

ПОСТАНОВА від 17 листопада 2021 р. № 1198 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 23.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2021 р. № 1198

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398 “Про затвердження Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 43, ст. 1541; 2015 р., № 46, ст. 1472; 2021 р., № 42, ст. 2542) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2021 р. № 1198

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 398

1. У постанові:

1) у назві і тексті постанови слова “саморегулівної організації у сфері землеустрою” замінити словами “саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності”;

2) вступну частину постанови після слів і цифр “Відповідно до статті 63 Закону України “Про землеустрій” доповнити словами і цифрами “та статті 5-3 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”.

2.

У Порядку визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, затвердженому зазначеною постановою:

1) у назві Порядку слова “саморегулівної організації у сфері землеустрою” замінити словами “саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок встановлює процедуру визнання статусу саморегулівних організацій у сфері землеустрою та у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (далі - саморегулівні організації) Держгеокадастром.”;

3) у пункті 3:

в абзаці першому слова “(далі - громадська організація)” виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

“Громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-геодезистами, що претендує на визнання її статусу як саморегулівної організації, повинна відповідати таким критеріям:

її кількісний склад повинен налічувати не менш як 100 інженерів-геодезистів;

не менш як 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні бути сертифікованими інженерами-геодезистами;

наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою контролю якості проведених ними топографо-геодезичних і картографічних робіт.”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - десятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - чотирнадцятим;

в абзаці дев’ятому слова “(далі - процедура внутрішньої сертифікації)” виключити;

4) у пункті 4:

в абзаці четвертому слово “додатком” замінити словами і цифрами “додатком 1 або додатком 2”;

абзац п’ятий після слів “робіт із землеустрою” доповнити словами “або топографо-геодезичних і картографічних робіт”;

5) у пункті 8:

абзац п’ятий після слів “Закону України “Про землеустрій” доповнити словами і цифрами “або повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначених статтею 5-3 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”;

абзац шостий після слова “землеустрою” доповнити словами “або громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“неподання саморегулівною організацією звіту, заповненого за формою згідно з додатком 3 або додатком 4.

Звіт має містити інформацію, яка підтверджує здійснення саморегулівною організацією повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, визначених статтею 63 Закону України “Про землеустрій”, або повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначених статтею 5-3 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”.

Про виконання повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, визначених статтею 63 Закону України “Про землеустрій”, або повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності, визначених статтею 5-3 Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, саморегулівні організації до 1 лютого наступного за звітним року інформують Держгеокадастр за формою, наведеною у додатку 3 або додатку 4.

У разі анулювання статусу саморегулівної організації громадська організація втрачає право здійснювати повноваження, визначені Законом України “Про землеустрій” або Законом України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”.”;

6) доповнити Порядок пунктами 8-1 і 8-2 такого змісту:

“8-1. У разі виявлення обставин, визначених пунктом 8-1 цього Порядку, Держгеокадастр у тридцятиденний строк приймає рішення про анулювання статусу саморегулівної організації. Про прийняте рішення Держгеокадастр повідомляє громадській організації протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

8-2. Після анулювання статусу саморегулівної організації громадська організація може отримати статус саморегулівної організації повторно в порядку, визначеному Законами України “Про землеустрій”, “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” і цим Порядком.”;

7) у додатку до Порядку слово “Додаток” замінити словом і цифрою “Додаток 1”;

8) додаток 1 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 1

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2021 р. № 1198)

ПЕРЕЛІК

членів громадської організації у сфері землеустрою”;

9) доповнити Порядок додатками 2-4 такого змісту:

“Додаток 2

до Порядку

ПЕРЕЛІК

членів громадської організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Додаток 3

до Порядку

ЗВІТ

про виконання повноважень щодо громадського регулювання землеустрою саморегулівними організаціями у сфері землеустрою

за_______рік ______________________________

__________________________________________________________________

(назва саморегулівної організації)

Завдання та повноваження саморегулівних організацій у сфері землеустрою

Виконання завдань та повноважень

Визначення правил підприємницької та професійної діяльності, обов’язкових для виконання всіма членами таких організацій, а також передбачення механізму відшкодування збитків, завданих споживачам внаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості

Контроль за виконанням положень нормативно-правових актів, норм і правил у сфері землеустрою, забезпеченням належної якості документації із землеустрою, яка складається сертифікованими інженерами-землевпорядниками - її членами

Участь у розробленні нормативно-правових актів з питань проведення робіт із землеустрою

Участь у професійній підготовці та сертифікації інженерів-землевпорядників

Участь у складі кваліфікаційної комісії

Захист членів саморегулівних організацій у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних із проведенням робіт із землеустрою, відповідно до закону

Сприяння розвитку конкуренції у сфері землеустрою

Підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією

Сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері землеустрою, широкому інформуванню суспільства про особливості раціонального використання та охорони земель, формування сталого землекористування

Встановлення інших вимог щодо сумлінного проведення членами саморегулівних організацій робіт із землеустрою, забезпечення виконання ними вимог Закону України “Про землеустрій”, нормативно-правових актів у сфері землеустрою

Інформація про зміни в статуті саморегулівної організації у сфері землеустрою (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни)

Інформація про зміни в складі членів саморегулівної організації у сфері землеустрою (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни)

Додаток 4

до Порядку

ЗВІТ

про виконання повноважень щодо громадського регулювання топографо-геодезичної і картографічної діяльності саморегулівними організаціями у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

за________рік _________________________

_________________________________________________________________

назва саморегулівної організації

Завдання та повноваження саморегулівних організацій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Виконання завдань та повноважень

Визначення правил і стандартів підприємницької та професійної діяльності, обов’язкових для виконання всіма членами таких організацій, а також механізму відшкодування збитків, завданих споживачам внаслідок надання членами саморегулівної організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості

Контроль за виконанням положень нормативно-технічних документів, норм і правил у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, забезпеченням належної якості топографо-геодезичної і картографічної продукції, що складається сертифікованими інженерами-геодезистами - її членами

Участь у розробленні нормативно-правових актів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Участь у професійній підготовці та сертифікації інженерів-геодезистів

Участь у складі кваліфікаційної комісії

Захист членів саморегулівних організацій у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних із топографо-геодезичною і картографічною діяльністю, відповідно до закону

Сприяння розвитку конкуренції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Підвищення професійного рівня членів саморегулівної організації шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою саморегулівною організацією

Сприяння розвитку інформаційних технологій у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання членами саморегулівних організацій топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечення виконання ними вимог Закону України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність”, нормативно-технічних документів у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності

Інформація про зміни в статуті саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни)

Інформація про зміни в складі членів саморегулівної організації у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності (вказати дату та № листа, яким Держгеокадастр було повідомлено про зазначені зміни)”.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 листопада 2021 р. № 1198

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 р. № 974 “Про затвердження Порядку реєстрації об’єктів державної експертизи землевпорядної документації та типової форми її висновку” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 28, ст. 2031).

2. Пункт 19 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 930 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3120).

3. Пункт 19 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 379 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1472).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455 “Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації земельних ділянок” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 48, ст. 1516).


Документи та файли

Сигнальний документ — f511129n65.docx
Сигнальний документ — f511129n66.docx

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -