>>

ПОСТАНОВА від 10 листопада 2021 р. № 1205 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 р. № 7". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 23.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2021 р. № 1205

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 р. № 7

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 р. № 7 “Про затвердження Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998 р. № 1813 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 46, ст. 1694), від 28 листопада 2012 р. № 1091 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3684) і від 22 березня 2017 р. № 161 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 27, ст. 778), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р. № 1205

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 1994 р. № 7

1. У назві постанови та постановляючій частині слова “на залізничному транспорті” замінити словами “акціонерного товариства “Українська залізниця”.

2. Положення про відомчу воєнізовану охорону на залізничному транспорті, затверджене зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

“ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 січня 1994 р.

№ 7

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р. № 1205)

ПОЛОЖЕННЯ

про відомчу воєнізовану охорону акціонерного товариства “Українська залізниця”

1. Відомча воєнізована охорона акціонерного товариства “Українська залізниця” (далі - відомча охорона) - система спеціалізованих воєнізованих підрозділів, що здійснюють охорону вантажів, прийнятих до перевезення (далі - вантаж), об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, інших об’єктів (далі - об’єкти залізничного транспорту), заходи, спрямовані на запобігання пожежам на них, а також забезпечують дотримання правил перевезення пасажирів залізничним транспортом, правил поведінки громадян на залізничному транспорті.

Відомча охорона є підрозділом АТ “Укрзалізниця”.

2. Відомча охорона у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, Статутом акціонерного товариства “Українська залізниця”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 735 “Питання акціонерного товариства “Українська залізниця” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 78, ст. 2596), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1094, а також цим Положенням.

3. Головними завданнями відомчої охорони є:

здійснення охорони вантажів на шляху прямування та в парках станцій за переліком, затвердженим Мінінфраструктури;

здійснення охорони об’єктів залізничного транспорту за переліком, затвердженим АТ “Укрзалізниця”;

запобігання незаконному проїзду сторонніх осіб у вантажних та пасажирських поїздах і ходінню сторонніх осіб залізничними коліями у невизначених місцях;

запобігання та ліквідація пожеж на об’єктах залізничного транспорту, а також у залізничному рухомому складі.

4. Відомча охорона відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює профілактичні заходи, спрямовані на запобігання крадіжкам вантажів, матеріальних цінностей;

проводить затримання розкрадачів вантажів, матеріальних цінностей;

здійснює заходи щодо забезпечення дотримання правил перевезення пасажирів залізничним транспортом та правил поведінки громадян на залізничному транспорті;

здійснює пожежно-профілактичні заходи та контроль за виконанням установлених вимог пожежної безпеки;

бере участь у ліквідації пожеж на об’єктах залізничного транспорту та у залізничному рухомому складі, а також у проведенні службового розслідування таких пожеж, веде їх облік;

бере участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об’єктів залізничного транспорту;

здійснює супроводження касирів від установ банку до підрозділів АТ “Укрзалізниця” та в зворотному напрямку.

Підрозділи відомчої охорони на підставі укладених договорів можуть здійснювати охорону об’єктів і вантажів, проводити пожежно-профілактичні обстеження, здійснювати технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння та пожежної техніки, проводити навчання з пожежно-технічного мінімуму, надавати консультації з питань пожежної безпеки, виконувати роботи з монтажу і технічного обслуговування засобів охорони, систем протипожежного захисту та інше.

Надання підрозділами відомчої охорони послуг з охорони власності та громадян третім особам здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про охоронну діяльність”.

Забороняється залучати працівників підрозділів відомчої охорони до виконання завдань, не передбачених законодавством та цим Положенням.

5. Працівники відомчої охорони мають право:

вимагати від працівників залізничного транспорту та інших осіб дотримання правил пропускного режиму і пожежної безпеки на об’єктах залізничного транспорту;

в установленому порядку в разі порушення правил пожежної безпеки, що створює безпосередню загрозу виникнення пожежі, та невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та іншими нормативними актами, тимчасово до усунення недоліків зупиняти роботу підрозділів підприємства, експлуатацію будинку, споруди, приміщення, а також забороняти випуск на лінію залізничного рухомого складу, який не відповідає вимогам пожежної безпеки;

згідно із законодавством розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення, затримувати та передавати правопорушників до правоохоронних органів, проводити особистий огляд і огляд речей;

перевіряти умови зберігання майна, справність огорож, технічних засобів охорони, забезпечення збереження вантажів та в разі виявлення порушень і загрози збереженню майна і вантажів вживати заходів для їх усунення, зокрема тимчасово зупиняти експлуатацію будинку, споруди, приміщення.

6. Відомча охорона складається з підрозділів охорони вантажів, об’єктів залізничного транспорту, особливо важливих об’єктів, якщо ці об’єкти є об’єктами залізничного транспорту, а також підрозділів пожежної охорони та профілактичної роботи.

7. Структура відомчої охорони затверджується АТ “Укрзалізниця”.

8. Керівник відомчої охорони призначається головою правління АТ “Укрзалізниця”.

9. Керівний склад відомчої охорони відповідальний за забезпечення охорони об’єктів залізничного транспорту і вантажів, пожежно-профілактичну роботу, готовність підрозділів до виконання завдань, передбачених цим Положенням, навчання і професійну підготовку працівників відомчої охорони.

10. Працівники відомчої охорони, зайняті на охороні вантажів і об’єктів залізничного транспорту, несуть відповідальність за збереження довірених їм матеріальних цінностей і вогнепальної зброї. За невиконання покладених на працівників відомчої охорони завдань винні особи несуть дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

11. Працівники відомчої охорони проходять навчально-бойову та спеціальну підготовку за програмами, затвердженими АТ “Укрзалізниця”.

12. Працівники відомчої охорони поділяються на воєнізований та невоєнізований склад.

13. Воєнізований склад відомчої охорони складається з керівного (вищий, старший, середній і молодший) та рядового складу. Перелік посад, які належать до воєнізованого складу, затверджується АТ “Укрзалізниця”.

14. До відомчої охорони приймаються громадяни України, які досягли 21-річного  віку та придатні за висновком медичної комісії для виконання функціональних обов’язків.

15. З працівниками відомчої охорони укладається трудовий договір відповідно до законодавства про працю.

Для осіб, які приймаються на роботу до відомчої охорони, встановлюється випробувальний строк, який не може перевищувати трьох місяців, якщо інше не встановлено законодавством.

16. Робочий час та час відпочинку працівників відомчої охорони регулюється відповідно до Кодексу законів про працю України та порядку, встановленого АТ “Укрзалізниця”.

17. Варта відомчої охорони призначається на строк до однієї доби. У виняткових випадках під час ліквідації пожеж, наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха або ускладнення оперативної обстановки цей строк може бути продовжений.

Варті відомчої охорони забороняється залишати вартове приміщення без дозволу начальника варти. Начальник варти може залишити приміщення тільки для зміни постів, перевірки несення служби і в разі виїзду на місце події або стихійного лиха в районі об’єкта залізничного транспорту чи залізничного рухомого складу, що охороняється.

18. Працівники відомчої охорони під час виконання службових обов’язків мають право застосовувати вогнепальну зброю, заходи фізичного впливу та спеціальні засоби (наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, сльозоточиві речовини) у випадках і порядку, передбачених законодавством.

Для посилення охорони вантажів і об’єктів залізничного транспорту можуть використовуватися службові собаки.

19. Працівники відомчої охорони зобов’язані:

чесно і сумлінно виконувати службові обов’язки, суворо дотримуватися законів, вимог цього Положення, інструкцій та інших нормативно-правових актів з питань забезпечення збереження вантажів, охорони об’єктів залізничного транспорту і пожежної безпеки;

зберігати зброю, техніку, майно і утримувати їх у належному стані;

бути дисциплінованими, постійно підвищувати свій професійний рівень;

суворо зберігати державну та службову таємницю;

під час виконання службових обов’язків носити формений одяг і знаки розрізнення встановленого зразка відповідно до своєї посади.

20. Витрати на утримання відомчої охорони включаються до собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) АТ “Укрзалізниця”.

21. Забезпечення відомчої охорони автотранспортними засобами, речовим майном та обладнанням здійснюється за рахунок коштів АТ “Укрзалізниця”. Воєнізований склад відомчої охорони забезпечується безоплатним форменим і спеціальним одягом, а також засобами індивідуального захисту за нормами, затвердженими АТ “Укрзалізниця”.

22. Будівлі та приміщення для підрозділів відомчої охорони надаються АТ “Укрзалізниця”. Працівники відомчої охорони розміщуються у будівлях та службових приміщеннях безоплатно.

Будівництво, утримання і капітальний ремонт будівель та приміщень здійснюється АТ “Укрзалізниця”.

23. Працівники відомчої охорони користуються всіма пільгами соціального захисту, встановленими для працівників АТ “Укрзалізниця”.

24. Відомча охорона забезпечується в установленому порядку вогнепальною зброєю і боєприпасами, спеціальними засобами (наручниками, гумовими кийками та засобами зв’язку).

25. Відпустки працівникам відомчої охорони надаються в порядку і на умовах, передбачених законодавством.

26. Особисте страхування працівників відомчої охорони від нещасних випадків, пов’язаних з виконанням службових обов’язків, може здійснюватися за рахунок коштів АТ “Укрзалізниця”.”.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -