>>

ПОСТАНОВА від 10 листопада 2021 р. № 1207 "Про утворення Національного органу з питань протимінної діяльності". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 23.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 листопада 2021 р. № 1207

Київ

Про утворення Національного органу з питань протимінної діяльності

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України “Про протимінну діяльність в Україні” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національний орган з питань протимінної діяльності у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Національний орган з питань протимінної діяльності, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 82

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р. № 1207

СКЛАД

Національного органу з питань протимінної діяльності

Міністр оборони, голова Національного органу

Заступник Міністра оборони, перший заступник голови Національного органу

Заступник Міністра внутрішніх справ, заступник голови Національного органу

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра закордонних справ

Перший заступник Голови ДСНС

Представник СБУ (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 листопада 2021 р.

№ 1207

ПОЛОЖЕННЯ

про Національний орган з питань протимінної діяльності

1. Національний орган з питань протимінної діяльності (далі - Національний орган) - міжвідомчий допоміжний орган, який діє за колегіальним принципом під головуванням Міністра оборони, утворюється з метою координації діяльності міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій незалежно від форми власності (крім тих, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади), що залучаються до проведення заходів у сфері протимінної діяльності.

2. Національний орган у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національного органу є:

1) вжиття разом із центром соціально-гуманітарного реагування, центром гуманітарного розмінування, центром протимінної діяльності, центральними органами виконавчої влади заходів до формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності і виконання міжнародних зобов’язань України у зазначеній сфері;

2) здійснення координації протимінної діяльності міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та операторами протимінної діяльності;

3) організація розроблення та впровадження національних стандартів з протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності, правил та процедур щодо управління операціями у сфері протимінної діяльності;

4) надання рекомендацій щодо залучення відповідними суб’єктами протимінної діяльності операторів протимінної діяльності;

5) здійснення координації розроблення та впровадження стратегії, національної програми/державної цільової програми протимінної діяльності та відповідного плану заходів протимінної діяльності.

4. Національний орган відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань протимінної діяльності та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції стосовно розроблення законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо удосконалення системи протимінної діяльності за всіма її складовими;

2) погоджує напрями використання фінансових ресурсів, що надаються донорами безпосередньо операторам протимінної діяльності (крім організацій, установ та підприємств, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів) з метою виконання заходів протимінної діяльності на території України;

3) проводить аналіз ефективності виконання заходів, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері протимінної діяльності;

4) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підвищення ефективності планування та виконання заходів за напрямами протимінної діяльності;

5) сприяє залученню міжнародної допомоги для розбудови потенціалу у сфері протимінної діяльності та виконання заходів у зазначеній сфері;

6) координує підготовку та узагальнює для передачі через МЗС звітів щодо виконання Україною взятих міжнародних зобов’язань у сфері протимінної діяльності;

7) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо пріоритетів розвитку наукової і науково-технічної діяльності у сфері протимінної діяльності;

8) розглядає та погоджує пропозиції щодо впровадження національних стандартів з протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів протимінної діяльності;

9) забезпечує періодичне висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про стан здійснення заходів протимінної діяльності за всіма її складовими;

10) сприяє організації та впровадженню заходів/програм з інформування про небезпеки від вибухонебезпечних предметів та навчання із запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними предметами;

11) сприяє проведенню заходів з надання допомоги постраждалим особам та здійсненню заходів щодо їх реабілітації.

5. Національний орган для забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, установ, міжнародних організацій, засобів масової інформації (за погодженням з їх керівниками), а також експертів, консультантів та представників громадськості (за згодою);

2) отримувати у визначеному законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Роботою Національного органу керує його голова, а за його відсутності - перший заступник голови або заступник голови.

Персональний склад Національного органу затверджує та вносить у разі потреби зміни до нього його голова.

Засідання Національного органу веде голова, а за його відсутності - перший заступник голови або заступник голови.

7. Голова Національного органу:

1) очолює Національний орган та керує його діяльністю;

2) координує роботу членів Національного органу та розподіляє обов’язки між ними за відповідними напрямами щодо виконання покладених на нього завдань;

3) затверджує щорічний план засідань Національного органу;

4) скликає і проводить засідання Національного органу, вносить питання для розгляду на його засіданнях, затверджує порядок денний засідання, протокол засідання та пропозиції і рекомендації Національного органу;

5) представляє Національний орган в органах державної влади та органах місцевого самоврядування у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;

6) ухвалює рішення про скликання та проведення засідань Національного органу;

7) залучає до роботи Національного органу спеціалістів, експертів, фахівців, представників міжнародних організацій у сфері протимінної діяльності в Україні (за згодою).

8. Формою роботи Національного органу є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого головою Національного органу щорічного плану засідань, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання Національного органу є правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин загальної кількості членів.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання визначаються головою Національного органу та повідомляються учасникам засідання не пізніше ніж за 10 днів до його проведення.

9. Позачергове засідання скликається протягом семи днів з дня прийняття головою Національного органу рішення про проведення такого засідання.

Позачергове засідання Національного органу проводиться в разі:

необхідності врегулювання невідкладних питань, пов’язаних із формуванням та реалізацією державної політики у сфері протимінної діяльності;

за вимогою одного із членів Національного органу.

10. Голова Національного органу може приймати рішення про проведення засідання Національного органу в режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет. В онлайн-засіданні беруть участь члени Національного органу, а також інші особи, визначені головою.

11. На своїх засіданнях Національний орган розробляє і схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його компетенції.

Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Національного органу.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Голова, члени Національного органу мають по одному голосу кожний.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Національного органу, який підписується головуючим на засіданні та керівником секретаріату Національного органу і надсилається всім членам Національного органу та Кабінетові Міністрів України.

Член Національного органу, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Пропозиції та рекомендації Національного органу можуть бути реалізовані шляхом ухвалення Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своєї компетенції.

12. Робочим органом Національного органу, що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням його рішень, є секретаріат Національного органу.

Функції секретаріату Національного органу виконує структурний підрозділ Міноборони.

Порядок здійснення координації діяльності центру протимінної діяльності, центру гуманітарного розмінування та центру соціально-гуманітарного реагування секретаріатом Національного органу визначається Міноборони, МВС і Мінреінтеграції.

Для роботи секретаріату Національного органу щодо планування, практичної організації та координації здійснення заходів протимінної діяльності можуть залучатися представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, установ, міжнародних організацій, операторів протимінної діяльності, донорів (за погодженням з їх керівниками), а також експерти, консультанти та представники громадськості (за згодою).

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -