<<
>>

ПОСТАНОВА від 5 лютого 2020 р. № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 13.02.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 лютого 2020 р. № 65

Київ

Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі - Порядок), що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Установити, що Порядок застосовується Національною службою здоров’я:

для первинної медичної допомоги - з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 р.;

для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами - з 1 квітня 2020 р. до 31 грудня 2020 р.;

для реімбурсації лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми та цукрового діабету II типу (крім інсулінів) - з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2020 року.

5. Міністерству охорони здоров’я та Національній службі здоров’я після опрацювання даних, поданих за формами звітності з питань охорони здоров’я за 2019 рік, забезпечити в установленому порядку в разі потреби внесення відповідних змін до тарифів та коригувальних коефіцієнтів, визначених у Порядку.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям протягом трьох днів з дати набрання чинності цією постановою забезпечити надання Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я відповідних державних адміністрацій Національній службі здоров’я, закладам охорони здоров’я та фізичним особам - підприємцям, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичні послуги, передбачені главами 2, 3, 20 і 21 розділу II Порядку, відповідно інформації про:

визначений центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, з яким Національна служба здоров’я укладає договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій щодо надання екстреної медичної допомоги;

зміни у структурі мережі закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які відбулися в період з 1 січня 2019 р.

до 1 лютого 2020 р., що призвели до зміни запланованої кількості та структури пролікованих випадків;

заплановану кількість осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію та перебуватимуть під медичним наглядом, та кількість дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями та перебуватимуть під медичним наглядом, за надавачами медичних послуг;

заплановану кількість осіб, які отримуватимуть замісну підтримувальну терапію, за надавачами медичних послуг.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2020 року.

Прем'єр-міністр України

О.ГОНЧАРУК

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 лютого 2020 р. № 65

ПОРЯДОК

реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році

I. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає особливості реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі - програма медичних гарантій).

2. Дія цього Порядку поширюється на всі заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та фізичних осіб - підприємців, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із НСЗУ (далі - договір), а також на суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, які уклали договір про реімбурсацію із НСЗУ.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

базова ставка - середня вартість медичної послуги, що розрахована як співвідношення обсягу бюджетних коштів та прогнозної кількості медичних послуг за відповідним напрямом;

ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи - коригувальний коефіцієнт, що враховує характеристики складності пролікованих випадків та інтенсивність використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в рамках однієї діагностично-спорідненої групи відносно загальної середньої вартості профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації клінічного випадку в умовах стаціонару;

гранична сума оплати - максимальна сума, передбачена договором для оплати надання пакета медичних послуг, яку надавач медичних послуг може отримати за договором у відповідному періоді;

діагностично-споріднена група - група клінічних випадків, що характеризуються схожими (пов’язаними за діагнозами) клінічними станами та подібною інтенсивністю використання ресурсів для профілактики, діагностики, лікування та медичної реабілітації в умовах стаціонару;

індекс структури випадків - середньозважене значення всіх вагових коефіцієнтів діагностично-споріднених груп за всіма пролікованими випадками за відповідний період;

капітаційна ставка - розмір оплати за медичне обслуговування одного пацієнта незалежно від кількості фактичних звернень пацієнта за медичною допомогою протягом визначеного періоду;

ліміт - оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги, встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ;

пакет медичних послуг - перелік медичних послуг та лікарських засобів, необхідних для надання таких послуг, у межах певного виду медичної допомоги, до яких встановлюються єдині специфікації, умови закупівлі, тип тарифу та базова ставка, оплату надання яких здійснює НСЗУ згідно з договором;

принцип екстериторіальності - надання рівних державних гарантій для реалізації пацієнтами права на охорону здоров’я незалежно від  зареєстрованого місця проживання або перебування;

принцип нейтральності бюджету - відповідність тарифів та запланованої кількості медичних послуг загальному обсягу бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій;

пролікований випадок - комплекс наданих медичних послуг пацієнту, у разі потреби цілодобового лікарського нагляду, за умови його госпіталізації до стаціонару на одну добу або на більший строк для профілактики та/або діагностики, та/або лікування, та/або медичної реабілітації, що завершується вибуттям пацієнта із стаціонару (у тому числі у разі смерті в стаціонарних умовах протягом 24 годин з моменту госпіталізації за умови документального підтвердження таких випадків).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Основах законодавства України про охорону здоров’я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”.

4. Програма медичних гарантій включає пакети медичних послуг, пов’язані з наданням за принципом екстериторіальності:

1) екстреної медичної допомоги;

2) первинної медичної допомоги;

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

5) паліативної медичної допомоги;

6) медичної реабілітації;

7) медичної допомоги дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

5. У межах програми медичних гарантій НСЗУ здійснює реімбурсацію лікарських засобів згідно з переліком станів та лікарських засобів (непатентованих назв), зазначених у розділі III цього Порядку, відповідно до Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716).

6. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про медичне обслуговування населення щодо надання медичних послуг за програмою медичних гарантій, крім медичних послуг, включених до переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах” (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567), та медичних послуг, фінансування яких здійснюється за рахунок інших програм державного бюджету.

7. НСЗУ оплачує надані медичні послуги згідно з тарифами та коригувальними коефіцієнтами, визначеними в цьому Порядку, на підставі звітів про медичні послуги, що складаються в порядку, передбаченому Типовою формою договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59), відповідно до укладеного договору в межах бюджетних асигнувань, визначених у плані асигнувань на відповідний період за відповідним напрямом. Вимагати та отримувати оплату від пацієнтів або їх представників за такі медичні послуги забороняється.

НСЗУ не оплачує медичні послуги, які оплачено за рахунок коштів інших джерел, не передбачених договором. Інформація про надані медичні послуги, які оплачуються за рахунок коштів інших джерел, не заборонених законодавством, вноситься надавачами до електронної системи охорони здоров’я.

До тарифу на медичні послуги не включено вартість лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, які забезпечуються у централізованому порядку за рахунок інших програм державного бюджету.

8. Попередня оплата медичних послуг за договорами здійснюється в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64).

9. Визначення медичної послуги як такої, що належить до відповідного пакета медичних послуг, здійснюється НСЗУ за основним діагнозом та/або проведеними медичними процедурами або хірургічними операціями, зазначеними у відповідному медичному записі, внесеному в електронну систему охорони здоров’я, відповідно до затвердженої МОЗ таблиці співставлення медичних послуг з кодами національного класифікатора НК 025:2019 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я” та/або національного класифікатора НК 026:2019 “Класифікатор медичних інтервенцій”, затверджених Мінекономіки.

10. Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити наявність та застосування під час надання пацієнтам медичних послуг, що підлягають оплаті НСЗУ, всіх медичних виробів, витратних матеріалів та лікарських засобів, передбачених Національним переліком основних лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 “Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 906; 2018 р., № 4, ст. 157), необхідних для надання таких послуг відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та специфікацій.

Надавачі медичних послуг зобов’язані забезпечити за умови наявності технічних можливостей, які забезпечує НСЗУ, та за згодою пацієнта надання йому додаткових послуг (сервісів), пов’язаних з наданням медичних послуг та виписуванням електронного рецепта (надсилання повідомлень через засоби мобільного зв’язку, на адресу електронної пошти тощо).

11. НСЗУ укладає договори на підставі поданих заяв про укладення договорів (далі - заява), поданих разом з необхідними документами, та інформації, внесеної до системи, відповідно до Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59).

У разі перевищення розрахункової загальної орієнтовної ціни договорів за кожним пакетом медичних послуг, розрахованої на підставі поданих заяв, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених для кожного пакета медичних послуг на відповідний бюджетний рік:

для пакетів медичних послуг, зазначених у главах 3-7, 9-14 розділу II цього Порядку, запланована кількість медичних послуг кожного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг зменшується пропорційно до  загальної запланованої НСЗУ кількості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг;

для пакетів медичних послуг, зазначених у главах 8, 15-26 розділу II цього Порядку, базова ставка за медичні послуги, передбачена цим Порядком, зменшується пропорційно до суми бюджетних асигнувань за відповідним пакетом медичних послуг.

12. У разі коли з надавачем медичних послуг укладено договір, до якого включені одночасно пакети медичних послуг, зазначені в главах 3 або 8 і главах 4-7, або 9-14, або 16-19 розділу II цього Порядку, то розрахунок вартості медичних послуг, які передбачені різними пакетами медичних послуг, здійснюється в рамках пакетів медичних послуг, зазначених у главах 4-7 або 9-14, або 16-19 розділу II цього Порядку.

13. Під час укладення договору про внесення змін до договору, пов’язаних із зміною запланованої вартості медичних послуг та/або граничної суми оплати на наступні місяці, використовуються дані про надані медичні послуги, які містяться в електронній системі охорони здоров’я.

14. У разі перевищення вартості наданих медичних послуг за місяць за всіма договорами під час надання медичних послуг, зазначених у главах 3-7 розділу II цього Порядку, над сумою бюджетних асигнувань, передбачених на відповідний період за відповідним пакетом медичних послуг, несплачений залишок підлягає сплаті НСЗУ в наступних звітних періодах у межах загальної суми бюджетних асигнувань, затверджених кошторисом, у частині, пропорційній до суми таких залишків за всіма договорами. При цьому оплата несплаченого залишку здійснюється за тарифом із застосуванням коригувальних коефіцієнтів, що діяли у періоді, протягом якого відповідні медичні послуги надавалися.

15. Під час надання медичних послуг, зазначених у главі 3 розділу II цього Порядку, з метою дотримання принципу нейтральності бюджету під час розрахунку вартості таких медичних послуг до базової ставки на пролікований випадок застосовується коефіцієнт збалансованості бюджету, який розраховується в порядку, наведеному в додатку 1 до цього Порядку.

16. У разі зміни обсягу наданих медичних послуг, зазначених у главах 15-26 розділу II цього Порядку, що виявлено за результатами аналізу інформації про обсяг фактично наданих медичних послуг за попередні шість місяців дії договору, внесеної до електронної системи охорони здоров’я, порівняно із запланованими у договорі обсягами медичних послуг НСЗУ має право ініціювати внесення змін до договору в порядку, передбаченому договором. Обсяг скоригованої вартості медичних послуг визначається виходячи з розрахунку запланованої кількості послуг у наступному періоді на рівні середньомісячного обсягу фактично наданих послуг протягом зазначеного періоду.

17. У межах бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації програми медичних гарантій, на початок бюджетного періоду формується резерв коштів в обсязі не більше одного відсотка обсягу бюджетних асигнувань, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою, за рахунок коштів якої реалізується програма медичних гарантій.

Резерв коштів формується для оплати послуг, передбачених програмою медичних гарантій, та використовується НСЗУ за погодженням з МОЗ насамперед у разі потреби за напрямами, передбаченими у главах 1, 3-7, 15-17, 23-26 розділу II цього Порядку.

Резерв коштів не може бути використаний на момент підписання договорів з метою визначення запланованої вартості медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг за договорами.

II. Пакети медичних послуг, що підлягають оплаті в рамках реалізації програми медичних гарантій

Глава 1. Первинна медична допомога

18. У межах програми медичних гарантій здійснюється оплата за надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги, передбачених Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим МОЗ.

19. Тариф на медичні послуги з надання первинної медичної допомоги встановлюється як базова капітаційна ставка за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та становить 600,48 гривні на рік.

20. До тарифу на медичне обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, застосовуються (шляхом множення) такі коригувальні коефіцієнти залежно від вікової групи пацієнта:

від 0 до 5 років - 2,465;

від 6 до 17 років - 1,356;

від 18 до 39 років - 0,616;

від 40 до 64 років - 0,739;

понад 65 років - 1,232.

21. Якщо медичне обслуговування пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, здійснюється в населених пунктах, яким надано статус гірських згідно із Законом України “Про статус гірських населених пунктів в Україні”, до тарифу додатково до коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 3 глави 1 розділу II цього Порядку, застосовується (шляхом множення) коригувальний коефіцієнт 1,25. Місце обслуговування пацієнта визначається відповідно до декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

22. До тарифу на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт, застосовуються такі коефіцієнти залежно від рівня перевищення ліміту:

Рівень перевищення ліміту

Коефіцієнт

Від 100 відсотків ліміту + одна декларація

до 110 відсотків ліміту включно

0, 616

Від 110 відсотків ліміту + одна декларація

до 120 відсотків ліміту включно

0, 493

Від 120 відсотків ліміту + одна декларація

до 130 відсотків ліміту включно

0, 37

Від 130 відсотків ліміту + одна декларація

до 140 відсотків ліміту включно

0, 246

Від 140 відсотків ліміту + одна декларація

до 150 відсотків ліміту включно

0, 123

Від 150 відсотків ліміту + одна декларація та всі наступні

0

Розподіл пацієнтів, що подали  декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, понад ліміт за віковими групами, зазначеними в пункті 20 цього Порядку, здійснюється за фактичною структурою пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря. Особливості застосування коефіцієнтів, зазначених у цьому пункті, у тому числі до тарифів на медичне обслуговування пацієнтів, що подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу та працює за кількома спеціальностями в межах одного або кількох закладів охорони здоров’я, визначаються у договорі.

23. Коригувальні коефіцієнти, зазначені у пункті 20 цього Порядку, не застосовуються до тарифу за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію на надання медичних послуг з надання первинної медичної допомоги понад ліміт.

24. Тарифи, встановлені у пункті 19 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 2. Екстрена медична допомога

25. НСЗУ укладає договори про надання екстреної медичної допомоги з одним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, який відповідає умовам закупівлі та визначений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією.

26. Тариф на медичні послуги з надання екстреної медичної допомоги, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка, що розрахована на основі базової капітаційної ставки за готовність надати медичні послуги, пов’язані з екстреною медичною допомогою, протягом дев’яти місяців для 100 осіб, та становить 11661,24 гривні.

Запланована вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, розраховується як добуток чисельності населення, яке проживає на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату щодо чисельності наявного населення, та даних Мінсоцполітики щодо чисельності внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня 2019 року.

27. Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг, пов’язаних з екстреною медичною допомогою, за останній місяць року за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця поточного року.

Глава 3. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

28. НСЗУ укладає договори про хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та стаціонарну допомогу дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій за двома пакетами медичних послуг:

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

29. Тариф на медичні послуги, які включені до цих пакетів медичних послуг, передбачені специфікаціями, встановлюється як комбінація глобальної ставки та ставки на пролікований випадок, що розраховані на основі базової ставки на пролікований випадок, що становить 4563,64 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

30. До базової ставки на пролікований випадок застосовуються коригувальні коефіцієнти:

коефіцієнт збалансованості бюджету, що розраховується не рідше одного разу на квартал у порядку, наведеному в додатку 1 до цього Порядку;

коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово, що становить 1,3;

ваговий коефіцієнт діагностично-спорідненої групи, значення якого наведено в додатку 2 до цього Порядку.

Коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово застосовується тільки для пакета медичних послуг “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” за умови відповідності надавача медичних послуг додатковим умовам закупівлі, визначеним в оголошенні НСЗУ про укладення договорів.

31. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно з даними, що містяться в заяві, визначеними на підставі звіту юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність із медичної практики, за 2018 рік, за формою звітності № 20, затвердженою МОЗ (далі - звіт), та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

У разі коли в період з 1 січня 2019 р. до 1 лютого 2020 р. відбулися зміни у структурі мережі, що призвели до зміни запланованої кількості та структури медичних послуг у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, кількість медичних послуг у заяві зазначається на підставі інформації Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації.

Запланована кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до таблиці 3500 звіту (крім рядків 14.1-14.3), до якої застосовується коефіцієнт, який розраховується як співвідношення загальної кількості оперованих хворих, зазначеної  в таблиці 3501 звіту, до загальної кількості операцій, проведених у стаціонарних умовах, зазначеної в таблиці 3500 звіту.

Планова кількість медичних послуг за пакетом медичних послуг “Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій” за кожною діагностично-спорідненою групою розраховується як заокруглення до цілого числа 3/4 зазначеної в заяві кількості пролікованих випадків за кожною групою, розрахованої відповідно до суми кількості послуг у графах 1, 3, 4, 7 таблиці 3220 звіту, крім:

рядка 2.2, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 19 розділу II цього Порядку;

рядків 3.0, 3.1 і 3.2, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 16 або 17 розділу II цього Порядку;

рядка 6.0, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 18 розділу II цього Порядку;

рядка 10.6, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 5 розділу II цього Порядку;

рядків 10.9-10.11, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 4 розділу II цього Порядку;

рядка 16.0, якщо заклад подає заяву за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 6 розділу II цього Порядку;

рядка 17.0, крім даних, поданих у заяві за пакетом медичних послуг, визначеним у главі 7 розділу II цього Порядку,

до якої застосовується коефіцієнт, який розраховується за формулою:

де:

К - коригувальний коефіцієнт для розрахунку кількості пролікованих випадків у стаціонарних умовах;

S - загальна кількість оперованих хворих, зазначена  в таблиці 3501 звіту;

Т - загальна кількість пролікованих хворих у стаціонарних умовах, зазначена  в таблиці 3220 звіту.

32. Запланована вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць встановлюється як комбінація глобальної ставки (PPGplan) та ставки на пролікований випадок на основі діагностично-спорідненої групи (PPDplan) у такому порядку:

Місяць

Частка глобальної ставки (PPGplan), відсотків

Частка ставки на пролікований випадок (PPDplan), відсотків

Квітень

100

0

Травень

90

10

Червень

75

25

Липень

60

40

Серпень

60

40

Вересень

60

40

Жовтень

60

40

Листопад

60

40

Грудень

60

40

Глобальна ставка за місяць розраховується за формулою:

де:

- сума глобальної ставки у відповідному місяці;

- запланована кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR - базова ставка;

- запланований індекс структури випадків у відповідному місяці;

- запланований коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

- запланована частка глобальної ставки у відповідному місяці.

Розрахунок запланованої суми оплати за проліковані випадки за місяць здійснюється за формулою:

де:

- сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

- запланована кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR - базова ставка;

- запланований індекс структури випадків у відповідному місяці;

- коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

- запланована частка ставки на пролікований випадок у відповідному місяці.

Запланований індекс структури випадків відповідного для надавача медичних послуг розраховується за формулою:

де:

- запланований індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

- запланована кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

- ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

- загальна запланована кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

33. Фактична вартість медичних послуг, передбачених цією главою, за місяць розраховується як сума розміру глобальної ставки на медичні послуги за місяць та добутку загальної фактичної кількості пролікованих випадків за кожною діагностично-спорідненою групою протягом місяця, базової ставки, фактичного індексу структури випадків, коефіцієнта збалансованості бюджету та інших коефіцієнтів, що застосовуються у відповідному періоді.

Розрахунок фактичної суми оплати за проліковані випадки за місяць здійснюється за формулою:

де:

- фактична сума оплати за проліковані випадки у відповідному місяці;

- фактична кількість пролікованих випадків у відповідному місяці;

BR - базова ставка;

- фактичний індекс структури випадків у відповідному місяці;

- коефіцієнт готовності надавати медичну допомогу цілодобово у відповідному місяці;

- частка ставки на пролікований випадок у відповідному місяці.

Фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг розраховується за формулою:

де:

- фактичний індекс структури випадків для відповідного надавача медичних послуг;

- фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідною діагностично-спорідненою групою;

- ваговий коефіцієнт за відповідною діагностично-спорідненою групою;

- загальна фактична кількість пролікованих випадків для відповідного надавача медичних послуг за відповідним пакетом медичних послуг.

34. Тарифи, встановлені в пункті 29 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, та ставку на оплату медичної реабілітації в гострому періоді.

Глава 4. Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах

35. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 19332,31 гривні.

36. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.

37. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 5. Медична допомога при гострому інфаркті міокарда

38. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 16001,43 гривні.

39. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.

40. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда в стаціонарних умовах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 6. Медична допомога при пологах

41. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги при пологах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, яка становить 8136,03 гривні.

42. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості медичних послуг згідно із заявою та ставки на пролікований випадок.

43. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги при пологах за місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на пролікований випадок та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 7. Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках

44. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на пролікований випадок, що розраховується на основі базової ставки на пролікований випадок, яка становить 29678,86 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

45. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:

під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла до 1500 грамів - 3,32;

під час надання медичних послуг новонародженим з масою тіла більше 1500 грамів - 0,879.

46. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

47. Фактична вартість медичних послуг з надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках за місяць за кожним договором розраховується як добуток базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично пролікованих випадків за місяць.

Глава 8. Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу

48. Тариф на медичні послуги з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати 100 послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років, що розрахована на основі базової ставки на медичні послуги, яка становить 4942 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

49. Коригувальні коефіцієнти залежно від складності наданої медичної послуги становлять:

за хірургічні втручання, проведені амбулаторно, - 9,713;

за консультації, проведені амбулаторно, - 1;

за стоматологічну допомогу - 0,186.

50. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток 3/4 кількості медичних послуг, що містяться у заяві згідно з даними звіту, базової ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

51. Фактична вартість медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг з амбулаторної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та/або медичної реабілітації, та/або ургентної стоматологічної допомоги, та/або планової стоматологічної допомоги дітям до 16 років за період до 1 числа останнього місяця.

52. Тарифи, встановлені у пункті 48 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 9. Мамографія

53. Тариф на медичні послуги з проведення мамографії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 204,12 гривні.

54. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу.

55. Фактична вартість медичних послуг з проведення мамографії в амбулаторних умовах на один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

Глава 10. Гістероскопія

56. Тариф на медичні послуги з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 1965,6 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

57. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

58. Фактична вартість медичних послуг з проведення гістероскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за місяць.

59. Тарифи, встановлені у пункті 56 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 11. Езофагогастродуоденоскопія

60. Тариф на медичні послуги з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 749,52 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

61. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

62. Фактична вартість медичних послуг з проведення езофагогастродуоденоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

63. Тарифи, встановлені у пункті 60 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 12. Колоноскопія

64. Тариф на медичні послуги з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 943,92 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

65. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

66. Фактична вартість медичних послуг з проведення колоноскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

67. Тарифи, встановлені у пункті 64 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 13. Цистоскопія

68. Тариф на медичні послуги з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 802,44 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

69. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

70. Фактична вартість медичних послуг з проведення цистоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

71. Тарифи, встановлені у пункті 68 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 14. Бронхоскопія

72. Тариф на медичні послуги з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як ставка на медичну послугу, яка становить 968,76 гривні, до якої застосовується коригувальний коефіцієнт 1,35 у разі проведення ендоскопічної маніпуляції та/або ендоскопічної операції.

73. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу з урахуванням відповідного коефіцієнта.

74. Фактична вартість медичних послуг з проведення бронхоскопії в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як добуток ставки на медичну послугу з урахуванням відповідних коефіцієнтів та кількості фактично наданих послуг за один місяць.

75. Тарифи, встановлені у пункті 72 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 15. Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах

76. Тариф на медичні послуги з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах, що розрахована на основі ставки на медичну послугу, яка становить 1894,16 гривні.

77. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості послуг згідно із заявою та ставки на медичну послугу.

78. Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

79. Тарифи, встановлені у пункті 76 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень.

Глава 16. Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

80. Тариф на медичні послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 17843,96 гривні.

81. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки.

82. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за кожним договором за місяць розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики та хіміотерапевтичного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

83. Тарифи, встановлені у пункті 80 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, включаючи непідтверджені випадки злоякісних новоутворень.

Глава 17. Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей

84. Тариф на медичні послуги з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 30327,75 гривні.

85. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості пролікованих осіб згідно із заявою та капітаційної ставки.

86. Фактична вартість медичних послуг з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики та радіологічного лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

87. Тарифи, встановлені у пункті 84 цього Порядку, включають ставку на оплату медичних послуг та ставку на оплату діагностичних послуг, у тому числі лабораторних досліджень, включаючи непідтверджені випадки злоякісних новоутворень.

Глава 18. Психіатрична допомога дорослим та дітям

88. Тариф на медичні послуги з надання психіатричної допомоги дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з психіатричної допомоги, що розрахована на основі базової ставки на пролікований випадок, яка становить 7406,4 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

89. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу надавати медичні послуги в умовах інтенсивної терапії становлять:

за готовність надавати послуги в умовах інтенсивної терапії відповідно до додаткових умов закупівлі - 1,102;

за готовність надавати послуги без інтенсивної терапії - 0,982.

90. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток 3/4 кількості пролікованих випадків згідно з інформацією, зазначеною у заяві, що розрахована за даними звіту, та базової ставки на пролікований випадок з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

Запланована кількість пролікованих випадків визначається відповідно до кількості послуг, зазначених у графах 1, 3, 4, 7 рядка 6.0 таблиці 3220 звіту, за винятком кількості пролікованих осіб, щодо яких застосовуються примусові заходи медичного характеру.

91. Фактична вартість медичних послуг з надання психіатричної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з надання психіатричної допомоги  за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за періоди до 1 числа останнього місяця.

Глава 19. Лікування дорослих та дітей із туберкульозом

92. Тариф на медичні послуги з лікування туберкульозу, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з лікування туберкульозу, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 20663,68 гривні, до якої застосовуються коригувальні коефіцієнти.

93. Коригувальні коефіцієнти залежно від спроможності закладу проводити хірургічні втручання становлять:

за готовність проводити хірургічні втручання відповідно до додаткових умов закупівлі - 1,056;

за готовність надавати послуги без хірургічних втручань - 0,956.

94. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток кількості осіб, які пройшли лікування у 2019 році, осіб із туберкульозом згідно з даними заяви та капітаційної ставки з урахуванням відповідних коефіцієнтів.

95. Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 загальної орієнтовної ціни договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування туберкульозу за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 20. Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ

96. Тариф на медичні послуги з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги особам із ВІЛ, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 1500,05 гривні.

97. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток суми запланованої кількості осіб, які отримуватимуть антиретровірусну терапію в надавача медичних послуг, та кількості дітей до 18 місяців, які народжені ВІЛ-інфікованими матерями, які перебуватимуть під медичним наглядом у надавача медичних послуг, зазначених у заяві, на підставі інформації Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та капітаційної ставки.

98. Фактична вартість медичних послуг з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з діагностики, лікування та супроводу осіб із ВІЛ за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 21. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії

99. Тариф на медичні послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 1635,46 гривні.

100. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості осіб, які отримуватимуть послуги з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії у надавача медичних послуг, зазначених у заяві на підставі інформації Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та капітаційної ставки.

101. Фактична вартість медичних послуг з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 22. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям

102. Тариф на медичні послуги, пов’язані з паліативною медичною допомогою дорослим та дітям у стаціонарних умовах, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 7865,64 гривні.

103. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості паліативних хворих, які отримають паліативну допомогу у стаціонарних умовах, згідно із заявою та капітаційної ставки.

104. Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 23. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям

105. Тариф за надання медичних послуг з мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з паліативної медичної допомоги, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 9832,05 гривні.

106. Запланована вартість зазначених послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості паліативних хворих, які отримають мобільну паліативну допомогу, згідно із заявою та капітаційної ставки.

107. Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з паліативної медичної допомоги за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 24. Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя

108. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6554,73 гривні.

109. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дітей, які отримають послуги з медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.

110. Фактична вартість медичної послуги з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя, за один місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 25. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату

111. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6554,73 гривні.

112. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату, які отримають послуги медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.

113. Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

Глава 26. Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи

114. Тариф на медичні послуги з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, передбачені специфікаціями, встановлюється як глобальна ставка на дев’ять місяців за готовність надати послуги з медичної реабілітації, що розрахована на основі капітаційної ставки, яка становить 6554,73 гривні.

115. Запланована вартість зазначених медичних послуг відповідно до договору розраховується як добуток запланованої кількості дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи, які отримають послуги медичної реабілітації, згідно із заявою та капітаційної ставки.

116. Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи за місяць за кожним договором розраховується як 1/9 запланованої вартості зазначених медичних послуг відповідно до договору, заокруглена до другого знака після коми.

Фактична вартість медичних послуг з медичної реабілітації дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи за останній місяць за кожним договором розраховується як різниця між запланованою вартістю зазначених медичних послуг відповідно до договору та сумою вартості медичних послуг за період до 1 числа останнього місяця.

III. Реімбурсація

117. НСЗУ в межах програми медичних гарантій укладає договори про реімбурсацію таких лікарських засобів для лікування в амбулаторних умовах серцево-судинних захворювань, цукрового діабету II типу та бронхіальної астми:

Міжнародна непатентована назва

Форма випуску

Серцево-судинні захворювання

Аміодарон (Amiodarone)

таблетки

Амлодипін (Amlodipine)

-“-

Атенолол (Atenolol)

-“-

Бісопролол (Bisoprolol)

-“-

Верапаміл (Verapamil)

-“-

Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide)

таблетки

Дигоксин (Digoxin)

таблетки, розчин оральний

Еналаприл (Enalapril)

таблетки

Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Карведилол (Carvedilol)

таблетки

Клопідогрель (Clopidogrel)

-“-

Лозартан (Losartan)

-“-

Метопролол (Metoprolol)

-“-

Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate)

таблетки (сублінгвальні)

Симвастатин (Simvastatin)

таблетки

Спіронолактон (Spironolactone)

-“-

Фуросемід (Furosemide)

-“-

Цукровий діабет II типу

Глібенкламід (Glibenclamide)

-“-

Гліклазид (Gliclazide)

-“-

Метформін (Metformin)

-“-

Бронхіальна астма

Беклометазон (Beclometasone)

аерозоль для інгаляцій

Будесонід (Budesonide)

порошок для інгаляцій дозований, суспензія для розпилення

Сальбутамол (Salbutamol)

аерозоль для інгаляцій, розчин для інгаляцій


Додаток 1

до Порядку

КОЕФІЦІЄНТ

збалансованості бюджету

Коефіцієнт збалансованості бюджету розраховується за такою формулою:

де:

- коефіцієнт збалансованості бюджету для поточного та подальших звітних періодів;

- обсяг бюджетних асигнувань, передбачений для оплати медичних послуг, включених до пакетів медичних послуг, визначених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році (далі - Порядок);

- сума добутків кількості фактично наданих медичних послуг стаціонарної допомоги за кожним договором у попередніх звітних періодах, базової ставки і відповідних коригувальних коефіцієнтів, визначених у главі 3 розділу II Порядку;

- загальний обсяг глобальних бюджетів, передбачених за всіма договорами за пакетами медичних послуг, визначеними у главі 3 розділу II Порядку;

- запланована кількість медичних послуг за пакетами, визначеними у главі 3 розділу II Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

- заплановане середнє значення коригувальних коефіцієнтів, зазначених у пункті 32 Порядку, у поточному та подальших звітних періодах за відповідним договором;

BR - добуток базової ставки на пролікований випадок, визначеної у пункті 29 Порядку, та частки ставки на пролікований випадок у поточному звітному періоді, визначеної у пункті 32 Порядку.

У разі коли розрахований коефіцієнт збалансованості бюджету становить більше одиниці, його значення приймається за одиницю.


Додаток 2

до Порядку

ВАГОВІ КОЕФІЦІЄНТИ

діагностично-споріднених груп

Для пакетів медичних послуг, передбачених у главі 3 розділу II Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, застосовуються такі вагові коефіцієнти діагностично-споріднених груп:

Код

Група

Пакет послуг

Ваговий коефіцієнт діагностично-споріднених груп

1.

A01A

Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дорослих від 18 років і старше

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,894

2.

A01C

Інші інфекційні та паразитарні хвороби у дітей до 18 років

-“-

0,777

3.

A02

Діагностика туберкульозу легенів та позалегеневий туберкульоз органів дихання

-“-

0,588

4.

A03

Менінгококова інфекція та септицемії

-“-

2,745

5.

B01

Хронічний вірусний гепатит В і С

-“-

1,373

6.

B03

Інші вірусні гепатити

-“-

1,429

7.

C01A

Діагностика злоякісних новоутворень у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,922

8.

C01C

Діагностика злоякісних новоутворень у дітей до 18 років

-“-

1,122

9.

C02A

Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,035

10.

C02C

Діагностика злоякісних новоутворень лімфоїдної, кровотворної та споріднених з ними тканин у дітей до 18 років

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

2,144

11.

C03A

Доброякісні новоутворення у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,73

12.

C03C

Доброякісні новоутворення у дітей до 18 років

-“-

1,11

13.

D01A

Анемії у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,577

14.

D01C

Анемії у дітей до 18 років

-“-

1,128

15.

D02A

Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,933

16.

D02C

Інші хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення із залученням імунного механізму у дітей до 18 років

-“-

0,789

17.

E01

Набутий гіпотиреоз та інші форми порушення ендокринних залоз

-“-

0,605

18.

E02A

Цукровий діабет у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,65

19.

E02C

Цукровий діабет у дітей до 18 років

-“-

0,901

20.

E03A

Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дорослих від 18 років і старше

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,592

21.

E03C

Інші хвороби розладу харчування, порушення обміну речовин у дітей до 18 років

-“-

1,023

22.

F01A

Розлади психіки та поведінки

-“-

0,986

23.

G01A

Запальні хвороби центральної нервової системи у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,757

24.

G01C

Запальні хвороби центральної нервової системи у дітей до 18 років

-“-

1,197

25.

G02A

Інші хвороби нервової системи у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,705

26.

G02C

Інші хвороби нервової системи у дітей до 18 років

-“-

0,904

27.

H01A

Хвороби ока та його придаткового апарату у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,655

28.

H01C

Хвороби ока та його придаткового апарату у дітей до 18 років

-“-

0,64

29.

H02A

Гострий отит середнього вуха у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,748

30.

H02C

Гострий отит середнього вуха у дітей до 18 років

-“-

0,825

31.

H03A

Інші хвороби вуха та соскового відростка у дорослих від 18 років і старше

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,745

32.

H03C

Інші хвороби вуха та соскового відростка у дітей до 18 років

-“-

0,82

33.

I01

Гостра ревматична гарячка

-“-

0,659

34.

I02

Хронічні ревматичні хвороби серця

-“-

0,652

35.

I03A

Інші хвороби системи кровообігу у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,65

36.

I03C

Інші хвороби системи кровообігу у дітей до 18 років

-“-

0,849

37.

I04

Стенокардія та інші форми ішемічної хвороби серця

-“-

0,644

38.

I05

Гострий інфаркт міокарда

-“-

1,315

39.

I06

Гострий мозковий інсульт

-“-

0,717

40.

I07

Інші цереброваскулярні хвороби

-“-

0,649

41.

J01A

Пневмонії у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,049

42.

J01C

Пневмонії у дітей до 18 років

-“-

0,926

43.

J02A

Обструктивні хвороби легень у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,141

44.

J02C

Обструктивні хвороби легень у дітей до 18 років

-“-

1,425

45.

J04

Інші хвороби органів дихання

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,691

46.

K01

Гастроезофагеальний рефлюкс, гастрит та дуоденіт, диспепсії, синдром подразненого кишечника

-“-

0,524

47.

K02

Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, гострі гастрити, хвороби підшлункової залози та інші хвороби органів травлення

-“-

0,679

48.

K03

Проривна виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, защемлена грижа (з непрохідністю, гангреною), гострий холецистит, жовчно-кам’яна хвороба, холецистит, холангіт

-“-

0,299

49.

K04

Гострий апендицит та грижа

-“-

0,341

50.

K05

Хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, цироз печінки, гострий панкреатит

-“-

1,603

51.

K06

Хвороби ротової порожнини, залоз та щелеп

-“-

0,628

52.

L01

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

-“-

0,54

53.

M01A

Запальні артропатії у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,626

54.

M01C

Запальні артропатії у дітей до 18 років

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,39

55.

M02

Ревматоїдний артрит

-“-

0,823

56.

M03A

Остеомієліт у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,554

57.

M03C

Остеомієліт у дітей до 18 років

-“-

2,218

58.

M04A

Інші дорсопатії, спондилопатії у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,664

59.

M04C

Інші дорсопатії, спондилопатії у дітей до 18 років

-“-

0,843

60.

M05

Інші хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

-“-

0,762

61.

N01

Гострий гломерулонефрит

-“-

2,519

62.

N02

Хронічний гломерулонефрит

-“-

2,183

63.

N03

Хвороби передміхурової залози

-“-

0,761

64.

N04C

Інші інфекції нирок у дітей до 18 років

-“-

0,816

65.

N04A

Інші інфекції нирок у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,066

66.

N05

Камені нирок і сечоводу

-“-

0,62

67.

N06A

Інші хвороби сечостатевої системи у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,913

68.

N06C

Інші хвороби сечостатевої системи у дітей до 18 років

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,724

69.

O01

Вагітність та післяпологовий період

-“-

1,136

70.

P01

Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

-“-

1,093

71.

Q01

Уроджені аномалії (вади розвитку), деформації і хромосомні порушення

-“-

0,874

72.

R01

Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при лабораторних та клінічних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

-“-

0,337

73.

S01A

Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,941

74.

S01C

Переломи кісток черепа, хребта, кісток тулуба, переломи в декількох ділянках тіла у дітей до 18 років

-“-

1,753

75.

S02

Внутрішньочерепні травми

-“-

0,911

76.

S03

Травми інших внутрішніх органів, грудної, черевної порожнини і таза

-“-

0,998

77.

T01

Термічні та хімічні опіки

-“-

2,791

78.

T02

Отруєння ліками та біологічними речовинами

стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій

0,462

79.

T03

Інші травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

-“-

0,647

80.

2.2.01

Операції на периферичній нервовій системі

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

1,638

81.

2.1.01

Операції на головному мозку

-“-

3,077

82.

2.0.01

Інші операції на нервовій системі

-“-

2,721

83.

3.0.01

Інші операції на ендокринній системі

-“-

1,409

84.

4.0.07

Операції на органах зору

-“-

0,651

85.

5.2.01A

Операції на мигдаликах та аденоїдах у дорослих від 18 років і старше

-“-

0,585

86.

5.2.01C

Операції на мигдаликах та аденоїдах у дітей до 18 років

-“-

0,725

87.

5.1.01

Операції на вусі

-“-

1,239

88.

5.0.01

Інші операції на органах горла та носа

-“-

1,064

89.

6.1.01

Пульмонектомія, резекція легені

-“-

3,319

90.

6.0.04A

Інші операції на органах дихання у дорослих від 18 років і старше

-“-

2,145

91.

6.0.04C

Інші операції на органах дихання у дітей до 18 років

-“-

3,483

92.

7.7.06

Радіочастотна абляція та імплантація кардіостимулятора

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

2,48

93.

7.3.02

Операції з приводу уражень клапанів серця

-“-

2,108

94.

7.2.01

Операції на серці з приводу вроджених вад серця дорослих та дітей старше 1 року

-“-

3,841

95.

7.2.01C0

Операції на серці з приводу вроджених вад серця дітей до 1 року

-“-

3,841

96.

7.0.08

Інші операції на серці

-“-

3,351

97.

8.3.10

Операції на венах

-“-

1,667

98.

8.2.09

Операції на брахіоцефальних судинах

-“-

3,339

99.

8.1.09

Операції на артеріях

-“-

3,927

100.

8.0.11

Інші операції на судинах

-“-

1,241

101.

9.7.03

Операції з приводу незащемленої грижі

-“-

1,33

102.

9.6.02

Операції на підшлунковій залозі

-“-

2,707

103.

9.5.02

Операції на жовчних протоках

-“-

2,208

104.

9.4.03

Холецистектомія при хронічних холециститах

-“-

1,442

105.

9.3.03

Апендиктомія при апендициті

-“-

1,320

106.

9.2.02

Операції на шлунку з приводу виразкової хвороби

-“-

2,194

107.

9.10.03

Лапаротомії діагностичні

-“-

1,535

108.

9.1.01

Операції на стравоході

-“-

2,848

109.

9.0.03A

Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дорослих від 18 років і старше

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

2,884

110.

9.0.03C

Інші операції на органах травлення та черевної порожнини у дітей до 18 років

-“-

2,383

111.

10.0.03

Операції при непухлинних захворюваннях прямої кишки

-“-

1,584

112.

11.0.02A

Інші операції на нирках і сечоводі у дорослих від 18 років і старше

-“-

2,302

113.

11.0.02C

Інші операції на нирках і сечоводі у дітей до 18 років

-“-

1,716

114.

12.0.01

Операції на передміхуровій залозі

-“-

1,925

115.

13.2.02

Інші операції на жіночих статевих органах

-“-

1,08

116.

13.1.01

Вишкрібання матки (крім штучного переривання вагітності)

-“-

0,527

117.

14.6.01

Інші вишкрібання матки, які пов’язані з вагітністю (крім штучного переривання вагітності)

-“-

0,581

118.

14.5.01

Штучне переривання вагітності

-“-

0,332

119.

14.0.01

Інші акушерські операції

-“-

1,704

120.

15.5.04

Операції на кістково-м’язовій системі з приводу ендопротезування суглобів

-“-

1,895

121.

15.4.01

Ампутації кінцівок при цукровому діабеті

хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах

1,907

122.

15.2.02

Інші ампутації кінцівок

-“-

1,9

123.

15.0.05A

Інші операції на кістково-м’язовій системі у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,895

124.

15.0.05C

Інші операції на кістково-м’язовій системі у дітей до 18 років

-“-

1,24

125.

16.1.01

Операції на молочній залозі при злоякісних пухлинах

-“-

1,661

126.

16.0.01

Інші операції на молочній залозі

-“-

1,054

127.

17.0.01

Операції на шкірі та підшкірній клітковині

-“-

1,043

128.

18.1.01A

Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,297

129.

18.1.01C

Операції з приводу хвороб ротової порожнини, залоз та щелеп у дітей до 18 років

-“-

2,456

130.

18.0.01A

Інші операції у дорослих від 18 років і старше

-“-

1,503

131.

18.0.01C

Інші операції у дітей до 18 років

-“-

1,927


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 лютого 2020 р. № 65

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку реімбурсації лікарських засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 “Про забезпечення доступності лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 26, ст. 749; 2019 р., № 21, ст. 716):

1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:

“2. Реімбурсації підлягають зареєстровані в Україні готові лікарські засоби, які використовуються для лікування медичних станів (захворювань), визначених Кабінетом Міністрів України, і включені до:”;

2) пункт 3 виключити.

2. Пункт 33 Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”  (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2019 р., № 20, ст. 682; 2020 р., № 2, ст. 59), доповнити реченням такого змісту: “Порядок розрахунку запланованої вартості медичних послуг визначається Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення в кожному році, затвердженим Кабінетом Міністрів України.”.

3. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 “Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242):

1) абзац другий викласти в такій редакції:

“для первинної медичної допомоги із застосуванням тарифів та коригувальних коефіцієнтів згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 січня до 31 грудня 2020 р.;”;

2) доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:

“для відшкодування вартості інсулінів для лікування цукрового діабету та лікарських засобів для лікування нецукрового діабету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, - з 1 жовтня до 31 грудня 2020 р.;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

3) абзац шостий викласти в такій редакції:

“для екстреної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої), паліативної медичної допомоги, медичної реабілітації, медичної допомоги дітям до 16 років, медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з Порядком реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році, затвердженим Кабінетом Міністрів України, - з 1 квітня до 31 грудня 2020 року.”.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 лютого 2020 р. № 65

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1117 “Деякі питання реалізації програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2020 рік” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 305).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 26 “Про внесення змін до пункту 10 Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 324).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 283 і від 18 грудня 2018 р. № 1117, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 295 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 30, ст. 1072).

4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1119 “Деякі питання реалізації державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2020 рік” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 242).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1124 “Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій у 2020 році” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 5, ст. 244).


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 08.02.2020 — № 25
 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 22, стаття 688, код акта 98217/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -