<<
>>

ПОСТАНОВА від 10 січня 2019 р. № 1 "Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України". Кабінет Міністрів України. 2019

Документ актуальний на 16.03.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 січня 2019 р. № 1

Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство оборони України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 671 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2796; 2016 р., № 85, ст. 2781; 2017 р., № 41, ст. 1288; 2018 р., № 75, ст. 2514), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 січня 2019 р. № 1

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про Міністерство оборони України

1. У пункті 1:

1) в абзаці другому слова “сфері оборони” замінити словами “сферах оборони”;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

“Міноборони є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили та Держспецтрансслужба.”;

3) абзац п’ятий виключити.

2. Підпункт 1 пункту 3 викласти в такій редакції:

“1) забезпечення формування та реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період щодо:

організації в силах оборони заходів оборонного планування;

визначення засад воєнної, військової кадрової та військово-технічної політики у сфері оборони;”.

3.

У пункті 4:

1) доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:

“4-1) визначає шляхи становлення та розвитку спроможностей системи стратегічних комунікацій у Міноборони та Збройних Силах як складової загальнодержавної системи стратегічних комунікацій;”;

2) підпункт 7 викласти в такій редакції:

“7) розробляє в установленому порядку Стратегію воєнної безпеки України і зміни до неї та бере участь у підготовці і періодичному уточненні Стратегії національної безпеки України, доктрин, концепцій, стратегій і програм у сфері національної безпеки;”;

3) підпункт 18 викласти в такій редакції:

“18) організовує в установленому порядку бронювання військовозобов’язаних, що працюють в Міноборони, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони, на період мобілізації і на воєнний час;”;

4) підпункт 25 викласти в такій редакції:

“25) перевіряє стан всебічного забезпечення, бойової та мобілізаційної готовності Збройних Сил та Держспецтрансслужби;”;

5) підпункти 33 і 34 викласти в такій редакції:

“33) забезпечує в установленому порядку обов’язковий технічний контроль транспортних засобів Збройних Сил та Держспецтрансслужби;

34) здійснює контроль за якістю продукції військового призначення, що виробляється підприємствами для Збройних Сил та з метою здійснення експорту в разі, коли такий контроль передбачено міжнародними договорами України, зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а також речового майна та харчових продуктів, що постачаються для Збройних Сил та якістю послуг із забезпечення харчуванням, харчовими продуктами особового складу військових частин, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, військових ліцеїв;”;

6) підпункт 37 викласти в такій редакції:

“37) регулює питання державної авіації в частині реєстрації та допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, аеродромів та злітно-посадкових майданчиків, підтримання льотної придатності державних повітряних суден, допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів, охорони повітряних суден, виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації, здійснює нормативно-правове регулювання зазначених питань за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна;

7) доповнити пункт підпунктом 37-1 такого змісту:

“37-1) погоджує відповідно до компетенції місце розташування і висоту об’єктів на приаеродромній території та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації;”;

8) у підпункті 38 слова “науково-дослідних установ” замінити словами “наукових установ”;

9) підпункт 39 викласти в такій редакції:

“39) подає пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для потреб Міноборони та Збройних Сил;”;

10) підпункт 40 після слів “військових ліцеїв” доповнити словами “, а разом з МОН - положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти”;

11) у підпункті 42 слова “вищих навчальних закладів” замінити словами “закладів вищої освіти”;

12) у підпункті 43 слова “вищих навчальних закладів, наукових (науково-дослідних) установах” замінити словами “закладів вищої освіти, наукових установах”;

13) у підпункті 45 слова “науково-дослідних установ” замінити словами “наукових установ”;

14) підпункти 46 і 47 викласти в такій редакції:

“46) сприяє проведенню ліцензування освітньої діяльності, що провадиться вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти;

47) здійснює разом з МОН та Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти контроль за дотриманням вимог щодо якості підготовки військових фахівців та ліцеїстів військових ліцеїв;”;

15) підпункт 49 після слів “військового обліку громадян” доповнити словами “, організовує військовий облік призовників і військовозобов’язаних, що працюють у Міноборони, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління Міноборони”;

16) у підпункті 71 слово “атестації” замінити словом “атестування”;

17) підпункт 74 викласти в такій редакції:

“74) здійснює добір військовослужбовців, які відряджаються до державних органів, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки, а також їх кадрове супроводження;”;

18) підпункт 80 викласти в такій редакції:

“80) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, демократичний цивільний контроль за діяльністю Збройних Сил та Держспецтрансслужби;”;

19) доповнити пункт підпунктами 80-1-80-3 такого змісту:

“80-1) створює необхідні умови для здійснення іншими суб’єктами демократичного цивільного контролю передбачених законом повноважень та інформує із зазначених питань громадськість та засоби масової інформації;

80-2) організовує контроль за станом правопорядку, укомплектованості Збройних Сил та Держспецтрансслужби особовим складом, їх оснащеності сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою, запасами матеріальних засобів та станом готовності до виконання завдань за призначенням у мирний час та в особливий період;

80-3) забезпечує об’єктивне і своєчасне інформування Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони про стан справ у Збройних Силах та Держспецтрансслужбі;”;

20) підпункт 82 після слів “працівників Збройних Сил” доповнити словами “, забезпечує надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання та протидію насильству за ознакою статі”;

21) доповнити пункт підпунктом 117-1 такого змісту:

“117-1) відповідно до компетенції вживає заходів до забезпечення інформаційної безпеки, кібербезпеки та кіберзахисту, а також підготовки держави до відбиття воєнної агресії у кіберпросторі (кібероборони);”.

4. У пункті 5:

1) підпункт 5 після слів “з обмеженим доступом” доповнити словами “, інформаційної безпеки та кібербезпеки”;

2) підпункт 6 викласти в такій редакції:

“6) забезпечує функціонування системи управління охороною праці в Міноборони, Збройних Силах та Держспецтрансслужбі, координує та здійснює контроль за такою роботою в органах військового управління, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, військових ліцеях, установах і організаціях Збройних Сил та Держспецтрансслужби, а також на підприємствах, які належать до сфери управління Міноборони;”.

5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Міноборони очолює Міністр, якого з числа цивільних осіб призначає на посаду за поданням Президента України і звільняє з посади Верховна Рада України.

Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду з числа цивільних осіб та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.”.

6. У пункті 10:

1) підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1) очолює Міноборони, здійснює керівництво його діяльністю, військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами безпосередньо та через першого заступника Міністра та заступників Міністра;

2) визначає пріоритети роботи Міноборони і відповідає за формування державної політики у сфері оборони, оборонне планування, програмний та ресурсний менеджмент, військову кадрову політику, ефективне та належне використання оборонних ресурсів, всебічне забезпечення життєдіяльності, функціонування, розвиток та застосування Збройних Сил, затверджує плани роботи Міноборони, звіти про їх виконання;”;

2) у підпункті 12 слова “офіцерського складу” замінити словом “командування”;

3) підпункт 13 після слів “вищого офіцерського складу” доповнити словами “, а також з особами офіцерського складу, які призначаються і звільняються з посади Міністром”.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 15.01.2019 — № 8
 • Офіційний вісник України від 25.01.2019 — 2019 р., № 7, стор. 58, стаття 212, код акта 93061/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -