<<
>>

ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 3 "Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури". Кабінет Міністрів України. 2022

Документ актуальний на 14.01.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 січня 2022 р. № 3

Київ

Деякі питання центральних органів виконавчої влади у сфері культури

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 5, абзаців тринадцятого - шістнадцятого, двадцять третього та двадцять четвертого підпункту 6 пункту 5 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності одночасно із набранням чинності пунктом 16 розділу I Закону України від 28 квітня 2021 р. № 1423-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 3

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 “Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793; 2019 р., № 98, ст. 3281) виключити такі позиції:

“Державна інспекція культурної спадщини

1

Державна служба охорони культурної спадщини

1”.

2.

У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 “Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882; 2020 р., № 46, ст. 1468; 2021 р., № 4, ст. 240) :

1) позицію

“МКІП

383 ************

379 ************

353 ***************

349 ***************

292 **************

290 **************

260 ****************

260 ****************”;

замінити такою позицією:

“МКІП

383 ************

379 ************

353 ***************

349 ***************

292 **************

290 **************

358

358”;

2) виключити такі позиції:

“ДІС

40 ****************

39 ****************

Держкультспадщини

58 ****************

57 ****************”.

3. У схемі спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2019 р., № 86, ст. 2898, № 98, ст. 3281):

1) абзаци п’ятдесят восьмий і п’ятдесят дев’ятий розділу II виключити;

2) абзаци одинадцятий і дванадцятий пункту 8 розділу III виключити.

4. У тексті Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, анулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 963 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3286; 2018 р., № 58, ст. 2019; 2020 р., № 89, с. 2870), слово “Держкультспадщини” замінити словом “МКІП”.

5. У пункті 4 Положення про Міністерство культури та інформаційної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2019 р. № 885 “Деякі питання діяльності Міністерства культури та інформаційної політики” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 88, ст. 2942; 2020 р., № 19, ст. 739, № 28, ст. 1017):

1) підпункт 73 викласти в такій редакції:

“73) здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формі власності, за станом обліку, зберіганням, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності;”;

2) доповнити пункт підпунктами 73-1 і 73-2 такого змісту:

“73-1) здійснює організаційно-методичне керівництво, сприяє розвитку сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, створює спеціалізовані організаційні структури, наукові установи для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення музеїв;

73-2) формує і веде Державний реєстр національного культурного надбання;”;

3) підпункт 80 доповнити абзацами третім - п’ятим такого змісту:

“передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України з музеїв на постійне зберігання іншим музеям у межах України;

передачі музейних предметів і музейних колекцій державної частини Музейного фонду України з музеїв, що належать до сфери управління МКІП, на тимчасове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам у межах України;

передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України на тимчасове зберігання за межами України з метою їх експонування на виставках, проведення реставрації або наукової експертизи;”;

4) доповнити пункт підпунктами 82-1-82-6 такого змісту:

“82-1) порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо покращення умов їх зберігання;

82-2) сприяє у разі потреби передачі музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних музеїв;

82-3) організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників музеїв;

82-4) визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний рівень музейного обслуговування і доступ громадян до Музейного фонду України;

82-5) організовує проведення наукових досліджень у сфері музейної справи;

82-6) надсилає запити з метою отримання інформації про музейні предмети та музейні колекції;”;

5) підпункт 94 викласти в такій редакції:

“94) затверджує:

науково-проектну (науково-дослідну) документацію з визначення режиму використання об’єкта всесвітньої спадщини;

науково-проектну документацію з визначення меж та режимів використання території об’єкта всесвітньої спадщини та проектів землеустрою, що розробляються у її складі, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів всесвітньої спадщини (у разі встановлення такою документацією меж території об’єкта всесвітньої спадщини);”;

6) доповнити пункт підпунктами 94-1-94-20 такого змісту:

“94-1) затверджує плани управління об’єктами всесвітньої спадщини та здійснює моніторинг їх виконання;

94-2) визначає рекомендації щодо формування плану управління об’єктами всесвітньої спадщини;

94-3) здійснює науково-методичне керівництво у питаннях охорони культурної спадщини;

94-4) забезпечує управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного значення;

94-5) утворює або визначає органи управління об’єктами всесвітньої спадщини;

94-6) здійснює контроль за виконанням Закону України “Про охорону культурної спадщини”, інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини;

94-7) забезпечує ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, здійснює координацію та контроль за паспортизацією нерухомих об’єктів культурної спадщини;

94-8) здійснює координацію робіт з виявлення, дослідження та документування об’єктів культурної спадщини;

94-9) приймає рішення про занесення об’єктів культурної спадщини місцевого значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього щодо пам’яток місцевого значення;

94-10) забезпечує доступ до інформації, що міститься у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України;

94-11) забезпечує публікацію Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення до нього змін;

94-12) затверджує:

науково-проектну (науково-дослідну) документацію з визначення режиму використання пам’ятки національного значення, меж і режимів використання її території та зон охорони, історико-культурного заповідника державного значення, історико-культурної заповідної території, їх зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів населених місць;

науково-проектну документацію з визначення меж та режимів використання буферних зон об’єкта всесвітньої спадщини;

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини (у разі встановлення такою документацією меж території пам’ятки національного значення, історико-культурного заповідника державного значення, історико-культурної заповідної території, їх зон охорони, історичних ареалів населених місць);

94-13) призначає охоронні заходи щодо пам’яток національного значення, об’єктів всесвітньої спадщини, їх територій у разі виникнення загрози руйнування або пошкодження зазначених об’єктів внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

94-14) забороняє відповідно до закону діяльність юридичних або фізичних осіб, що створюють загрозу об’єкту культурної спадщини, видатній універсальній цінності об’єкта всесвітньої спадщини або порушують законодавство у сфері охорони культурної спадщини;

94-15) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток національного значення, об’єктів всесвітньої спадщини, припинення робіт на них, їх територіях, у зонах охорони, буферних зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідними органами охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України “Про охорону культурної спадщини”, без дозволів або з відхиленням від них;

94-16) здійснює відповідно до закону нагляд за виконанням робіт з дослідження, консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування та музеєфікації пам’яток, об’єктів всесвітньої спадщини та інших робіт на них;

94-17) застосовує фінансові санкції за порушення Закону України “Про охорону культурної спадщини”;

94-18) формує і розміщує державне замовлення, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам’яток та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

94-19) забезпечує переведення в електронну (цифрову) форму матеріалів затвердженої МКІП науково-проектної документації у сфері охорони культурної спадщини та внесення відомостей про обмеження у використанні земель, визначені такою документацією, до Державного земельного кадастру, а якщо дійсні межі таких обмежень неможливо встановити на підставі таких матеріалів, - забезпечення розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини;

94-20) забезпечує розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини (пам’яток національного значення) стосовно тих режимоутворюючих об’єктів, межі яких не визначені у встановленому порядку;”;

7) доповнити підпункт 98 абзацами другим - шостим такого змісту:

“відчуження або передачу пам’яток національного значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

охоронні договори на пам’ятки національного значення;

науково-проектну документацію на виконання робіт із консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток національного значення;

програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програми та проекти, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини;

розміщення реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони таких пам’яток, історичних ареалів населених місць;”;

8) доповнити пункт підпунктами 98-1-98-3 такого змісту:

“98-1) видає власнику пам’ятки або уповноваженому ним органу свідоцтво про реєстрацію такого об’єкта культурної спадщини як пам’ятки;

98-2) видає дозволи на:

переміщення (перенесення) пам’яток місцевого значення;

проведення робіт на пам’ятках національного значення;

проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт у межах території пам’яток та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою;

відновлення земляних робіт;

98-3) організовує проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на збереження нерухомих пам’яток, традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць;”;

9) підпункт 102 викласти в такій редакції:

“102) номінує об’єкт культурної спадщини, що може мати видатну універсальну цінність та відповідає критеріям, визначеним Комітетом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, за рекомендацією Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (IKOMOS) до Списку всесвітньої спадщини;”;

10) у підпункті 103:

абзаци одинадцятий, дванадцятий, чотирнадцятий і п’ятнадцятий виключити;

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

“положення про історико-культурні заповідники, що належать до сфери управління МКІП, історико-культурну заповідну територію;

порядок передачі на постійне зберігання до профільних державних сховищ предметів і колекцій, знайдених під час проведення археологічних розвідок, розкопок, польової документації та звіту про проведені розвідки, розкопки;

порядок оформлення звіту про роботи, виконані відповідно до дозволу на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території, на якій розташовані пам’ятки, та в зонах їх охорони, на охоронюваній археологічній території, в історичних ареалах населених місць;”;

11) доповнити пункт підпунктами 103-1-103-11 такого змісту:

“103-1) вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу, які перебувають за її межами;

103-2) здійснює:

відповідно до законодавства контроль за вивезенням, ввезенням та поверненням культурних цінностей;

реалізацію цілеспрямованої державної політики щодо повернення незаконно вивезених з території України культурних цінностей;

103-3) налагоджує контакти із закордонними українцями з метою пошуку культурних цінностей, створення умов для повернення їх в Україну;

103-4) разом з відповідними організаціями України та інших держав розробляє та виконує програми і плани скоординованих дій з виявлення, ведення обліку та повернення в Україну культурних цінностей;

103-5) розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення виконання міжнародних угод з питань культурних цінностей, переміщених з території України під час та внаслідок Другої світової війни, та запобігання їх незаконному переміщенню і сприяння поверненню державам, яким вони належать;

103-6) організовує роботу, пов’язану з виявленням та веденням обліку на території України культурних цінностей інших держав, сприяє вирішенню питань про їх повернення відповідно до законодавства України;

103-7) забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) та у разі їх повернення після тимчасового вивезення, а також обернених відповідно до закону в дохід держави;

103-8) видає свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України;

103-9) вносить до єдиного державного інформаційного веб-порталу “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” у формі електронних документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису видані свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України в день видачі таких свідоцтв;

103-10) веде бази даних про переміщені культурні цінності;

103-11) вирішує питання щодо безоплатної передачі вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, для постійного зберігання в державну частину музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійним організаціям;”;

12) підпункт 115 доповнити абзацом такого змісту:

“перелік товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які видається свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України;”.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 995 “Питання утворення деяких центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 98, ст. 3281):

1) абзаци сьомий і восьмий пункту 1 виключити;

2) абзаци сьомий і восьмий пункту 2 виключити.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 січня 2022 р. № 3

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1185 “Про затвердження положень про деякі центральні органи виконавчої влади у сфері культури та внесення змін до Положення про Міністерство культури, молоді та спорту України” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 739).

2. Пункт 29 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2020 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 55, ст. 1725).

3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 963 і від 24 грудня 2019 р. № 1185, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1015 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 89, ст. 2870).

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2020 р. № 231 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо діяльності Міністерства культури та інформаційної політики” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 28, ст. 1017).


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 13.01.2022 — № 5

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 8-р "Про призначення Сдобнової А.Г. членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 4 "Про всеукраїнський конкурс на кращий малюнок відзнаки Президента України “За участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 26-р "Про призначення Стукало Н.В. заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -