<<
>>

ПОСТАНОВА від 20 січня 2023 р. № 46 "Деякі питання здійснення окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 24.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 січня 2023 р. № 46

Київ

Деякі питання здійснення окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”, що додаються.

2. Внести до Положення про соціальний проект “Активні парки - локації здорової України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1796, № 58, ст. 3595), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 січня 2023 р. № 46

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України” (далі - субвенція).

2.

Головним розпорядником субвенції є Мінмолодьспорт.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

3. Субвенція спрямовується на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України” (далі - координатор (фахівець).

4. Умовами надання субвенції є:

відсутність ведення на відповідній території воєнних (бойових) дій;

наявність безпечних місць проведення заходів у рамках реалізації соціального проекту (далі - локації) для виконання заходів і завдань, передбачених пунктом 3 Положення про соціальний проект “Активні парки - локації здорової України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2021 р. № 326 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 31, ст. 1796), з урахуванням дотримання вимог правового режиму воєнного стану;

оплата послуг не більше одного координатора (фахівця), який відповідає вимогам та встановленим критеріям до координатора (фахівця) заходу в рамках соціального проекту “Активні парки - локації здорової України”, затвердженим Мінмолодьспортом, на одну наявну локацію, виходячи із охоплення одним координатором (фахівцем) не менше 1000 відвідувачів, враховуючи внутрішньо переміщених осіб;

оплата послуг одного координатора (фахівця) у розмірі, що не перевищує розміру місячної мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2023 р. та збільшеної у 1,2 раза.

5. Мінмолодьспорт протягом 30 днів з дня набрання чинності цими Порядком та умовами за встановленою ним формою збирає інформацію щодо кількості наявних локацій з урахуванням безпечного розташування та прогнозної кількості їх відкриття протягом року, фактичної кількості населення області (станом на початок 2023 року), включаючи внутрішньо переміщених осіб, прогнозної кількості населення області на кінець 2023 року, включаючи внутрішньо переміщених осіб, кількості фактично працюючих координаторів (фахівців) та кількості координаторів (фахівців), яких планується залучити протягом року.

За результатами розгляду та опрацювання відповідної інформації Мінмолодьспорт здійснює розподіл обсягів надання субвенції державного бюджету обласним бюджетам та міському бюджету м. Києва на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України” з урахуванням наявних коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі, та дотримання вимог, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов, із розрахунку не менше одного координатора (фахівця) на область та м. Київ.

6. Розподіл субвенції між обласними бюджетами та міським бюджетом м. Києва затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Мінмолодьспорту.

7. Розподіл субвенції між місцевими бюджетами здійснюється обласними держадміністраціями (обласними військово-цивільними, військовими адміністраціями у разі їх утворення) відповідно до умов, визначених пунктом 4 цих Порядку та умов, та з урахуванням пункту 9 цих Порядку та умов на підставі підтвердних документів щодо наявності безпечних місць проведення заходів із дотриманням вимог правового режиму воєнного стану, гарантування стабільної роботи координаторів (фахівців) на локаціях, строків залучення/наймання координаторів (фахівців), які подаються виконавчими органами місцевих рад (військово-цивільними, військовими адміністраціями населених пунктів у разі їх утворення) протягом 14 днів з дня затвердження Кабінетом Міністрів України розподілу субвенції.

8. Мінмолодьспорт має право вносити пропозиції щодо змін обсягів надання субвенції між розпорядниками субвенції за обласними бюджетами та міським бюджетом м. Києва у разі:

зміни в установленому порядку загального обсягу субвенції;

звернення обласних держадміністрацій (обласних військово-цивільних, військових адміністрацій у разі їх утворення) та Київської міськдержадміністрації (Київської міської військової адміністрації у разі її утворення) з відповідним обґрунтуванням щодо зміни обсягу наданої субвенції у зв’язку із коригуванням наявних локацій, кількості координаторів (фахівців) та кількості внутрішньо переміщених осіб, що перебувають на території цих громад;

виявлення Мінмолодьспортом невідповідності щодо дотримання розпорядниками субвенції умов її надання на підставі результатів проведеного аналізу звітів, визначених пунктом 13 цих Порядку та умов, порушення строків подання або їх відсутності.

9. Оплата послуг більшої кількості координаторів (фахівців), ніж затверджено розподілом субвенції згідно з пунктами 5, 7 цих Порядку та умов, у вищому розмірі, ніж визначено у пункті 4 цих Порядку та умов, може здійснюватися за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

10. Оплата послуг координаторів (фахівців) на локаціях за проведення заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України” здійснюється розпорядниками субвенції за місцевими бюджетами відповідно до цивільно-правових договорів про надання послуг на підставі актів приймання-передачі наданих послуг, що складаються у порядку, визначеному такими договорами.

Цивільно-правовий договір укладається з урахуванням рекомендацій Мінмолодьспорту щодо його форми, строку дії та обсягів наданих послуг, інших істотних умов.

11. Казначейство:

перераховує субвенцію відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), і Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого Мінфіном;

подає щомісяця до 15 числа Мінмолодьспорту і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування бюджетних коштів та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.

12. Відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

13. Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами подають щомісяця до 10 числа Мінмолодьспорту за встановленою ним формою інформацію про використання субвенції з відповідних місцевих бюджетів.

14. Координація та моніторинг роботи із надання координаторами (фахівцями) послуг з проведення заходів з реалізації соціального проекту “Активні парки - локації здорової України” на місцевому рівні здійснюються виконавчими органами відповідних місцевих рад (військово-цивільними, військовими адміністраціями населених пунктів у разі їх утворення).

15. Мінмолодьспорт подає до 25 січня року, що настає за звітним періодом, Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі розпорядників субвенції за місцевими бюджетами.

16. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 січня 2023 р. № 46

ЗМІНИ,

що вносяться до Положення про соціальний проект “Активні парки - локації здорової України”

1. Доповнити Положення пунктом 14 такого змісту:

“14. На період дії воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та протягом шести місяців після його припинення або скасування кількість парків і місць проведення заходів, що визначені у підпункті 2 пункту 5 цього Положення, не застосовується.”.

2. У тексті Положення після слів “осіб з інвалідністю” доповнити словами “та внутрішньо переміщених осіб”.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -