<<
>>

ПОСТАНОВА від 20 січня 2023 р. № 53 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 24.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 січня 2023 р. № 53

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 91, ст. 3086; 2021 р., № 30, ст. 1736; 2022 р., № 28, ст. 1538) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 січня 2023 р. № 53

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 915

1. У постанові:

1) назву постанови викласти в такій редакції:

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1.

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України, що додається.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку викласти в такій редакції:

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України” для виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробки та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансової підтримки системи державного іномовлення України (далі - бюджетні кошти).”;

3) у пункті 2:

в абзаці третьому слова “далі - державне підприємство” замінити словами “далі - МПІУ”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Одержувачем бюджетних коштів у частині здійснення заходів з виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб є державне підприємство “Центр захисту інформаційного простору України” (далі - Центр).”;

4) у пункті 4 слова “державне підприємство” в усіх відмінках замінити словом “МПІУ”;

5) доповнити Порядок пунктом 4-1 такого змісту:

“4-1. Бюджетні кошти спрямовуються Центру для здійснення заходів з виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, спрямованих на забезпечення інформаційної безпеки держави, захисту її інформаційного простору та інформування суспільства про події, що відбуваються під час збройної агресії Російської Федерації.”;

6) у пункті 5 слова “та державне підприємство” в усіх відмінках замінити словами “, МПІУ та Центр” у відповідному відмінку;

7) доповнити Порядок пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1. Розподіл бюджетних коштів у розрізі заходів, зазначених у пункті 4-1 цього Порядку, здійснюється згідно з планом заходів з виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб (далі - план заходів), затвердженим МКІП.

МКІП подає Мінфіну план заходів у двотижневий строк після його затвердження.

Для здійснення заходів з виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб Центр організовує та проводить мистецькі конкурси, за результатами яких визначаються переможець або переможці мистецького конкурсу та обираються найкращі телерадіопрограми для подальшого їх виробництва та трансляції.

З метою проведення мистецьких конкурсів Центр утворює комісію у складі не менше п’яти осіб. До складу комісії включається представник МКІП.

Регламент роботи комісії затверджується на її першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні.

Оголошення про проведення мистецьких конкурсів оприлюднюється на офіційному веб-сайті МКІП та повинно містити вичерпний перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, строк приймання та спосіб подання зазначених документів, а також контактну інформацію для подання документів.

Документи приймаються протягом визначеного в оголошенні строку, але не менше 10 робочих днів з дня оприлюднення оголошення.

Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів, не розглядаються.

Формою роботи комісії є відкрите засідання. Під час надзвичайних обставин, карантину, інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють відвідування членами комісії засідань, засідання комісії може проводитися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема відео- та конференц-зв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації всіх членів комісії.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Засідання комісії є правоможним, якщо в його роботі бере участь більш як половина членів її затвердженого складу.

Рішення комісії приймається більшістю голосів її затвердженого складу, оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні і секретарем та оприлюднюється на офіційному веб-сайті МКІП не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після підписання протоколу.

Підготовку матеріалів для розгляду комісією, інформування членів комісії про дату, час і місце/спосіб проведення засідання, складення і оформлення протоколів її засідань та інші заходи, пов’язані з організацією роботи комісії, здійснює секретар комісії, який є працівником Центру і бере участь у засіданнях комісії без права голосу.

Оцінювання телерадіопрограм членами комісії проводиться за десятибальною шкалою за такими критеріями:

відповідність проекту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним завданням;

очікувана результативність проекту;

повнота охоплення цільової аудиторії;

інноваційність і креативність;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання проекту;

досвід виконання аналогічних проектів у відповідній сфері.

За результатом оцінювання телерадіопрограм комісія складає протокол, у якому визначаються переможці мистецького конкурсу. Переможцями мистецького конкурсу є телерадіопрограми, які набрали найбільшу середню оцінку.

Про результати проведеного мистецького конкурсу Центр листом інформує МКІП. До листа Центру додаються протокол засідання комісії, наказ Центру про визначення переможця або переможців мистецького конкурсу, наказ Центру про організацію та проведення заходу, концепція підготовки та проведення заходу з виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб, а також кошторис витрат, які формують вартість відповідних послуг.

На підставі поданих листом Центру матеріалів МКІП видає наказ про відкриття асигнувань Центру для здійснення заходів з виробництва та трансляції телерадіопрограм для державних потреб.

У разі коли Центр здійснює заходи з виробництва телерадіопрограми для державних потреб в обсязі 100 відсотків загальної кошторисної вартості такого виробництва, майнові права інтелектуальної власності на таку телерадіопрограму належать державі в особі Центру. Інформація про належність майнових прав інтелектуальної власності зазначається у наказі Центру.

Якщо Центр здійснює співфінансування виробництва телерадіопрограми для державних потреб, майнові права інтелектуальної власності на телерадіопрограму належать державі в особі Центру та виробнику телерадіопрограм пропорційно фактичному внеску у таке виробництво Центром та виробником. Інформація про належність та розподіл майнових прав інтелектуальної власності зазначається у договорі між Центром та виробником телерадіопрограм відповідно до наказу Центру.

Прибуток, отриманий від прокату та/або передачі прав на використання телерадіопрограми, розподіляється пропорційно між власниками майнових прав інтелектуальної власності відповідно до частки таких прав.

Центр використовує отриманий прибуток від прокату та/або передачі прав на використання телерадіопрограм на проведення інформаційних заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, оборони держави та її інформаційного простору.

Інформацію про виконання плану заходів та результативних показників Центр надсилає МКІП щокварталу до 15 числа наступного місяця та за результатами 11 місяців до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, за встановленою МКІП формою для її узагальнення та подання Мінфіну до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

МКІП подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну інформацію про стан виконання плану заходів.”;

8) у пункті 9 слова “та державне підприємство” замінити словом “, МПІУ”.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -