>>

ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 12.01.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 січня 2023 р. № 10

Київ

Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж

Відповідно до пункту 9 частини першої статті 27 та пункту 3 частини третьої статті 34 Закону України “Про індустріальні парки” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, що додається.

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати Порядок, затверджений цією постановою, під час прийняття рішень щодо надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 3 січня 2023 р. № 10

ПОРЯДОК

надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж

1.

Цей Порядок визначає процедуру надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків (далі - заявники) на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про індустріальні парки”.

2. Компенсація витрат заявників на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж (далі - компенсація) за рахунок коштів державного бюджету надається Мінекономіки відповідно до цього Порядку в межах видатків, передбачених у законі про Державний бюджет України на відповідний рік, за кожний вид підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж в одному індустріальному (промисловому) парку (далі - індустріальний парк) лише один раз.

Компенсація за рахунок коштів місцевого бюджету надається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією або органом місцевого самоврядування з урахуванням положень цього Порядку.

Компенсація за рахунок коштів з інших джерел, не заборонених законом, надається відповідно до законодавства.

Компенсації підлягають до 100 відсотків вартості витрат (без урахування податку на додану вартість) заявника на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж (далі - витрати), а саме:

системи передачі або систем розподілу електричної енергії (крім приєднання до електричних мереж малих систем розподілу);

загальної мережі залізниць;

мереж газо-, тепло-, водопостачання та водовідведення, розташованих за межами території індустріального парку;

інфраструктури електронних комунікаційних мереж, розташованої за межами території індустріального парку.

Загальний обсяг компенсації з усіх джерел не може перевищувати 100 відсотків вартості витрат.

3. Компенсація надається за фактично здійснені та підтверджені заявником витрати.

Компенсації підлягають витрати, здійснені не більше ніж за 36 місяців до моменту подання заяви на отримання компенсації (далі - заява), в обсязі, що не перевищує різницю між 100 відсотками витрат та компенсацією з інших джерел, рішення щодо надання якої прийнято на дату подання заяви.

Компенсація надається заявникам, стосовно яких на дату подання заяви не відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) та/або які не перебувають на стадії ліквідації.

4. Заявник, який має намір отримати компенсацію з державного бюджету, подає до Мінекономіки не пізніше 10 квітня року, в якому очікується отримання компенсації, заяву, в якій міститься, зокрема, інформація про надання компенсації з інших джерел, звернення заявника про надання компенсації з інших джерел у році, в якому очікується отримання компенсації, за формою згідно з додатком (в паперовій або електронній формі), до якої додаються:

копії технічних умов та проектно-кошторисної документації (у разі, коли розроблення замовником проектно-кошторисної документації передбачено законодавством) на будівництво, в якій зазначені відомості про параметри підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж;

копії договору (договорів) про виконання робіт і надання послуг заявникові з підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж;

копії документів, які підтверджують факт виконання робіт і отримання заявником послуг з підключення або приєднання до інженерно-транспортних мереж у повному обсязі, а також факт оплати за надані послуги (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків тощо) та відображення його за даними бухгалтерського та податкового обліку;

копія документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта інженерно-транспортної інфраструктури (крім випадків, передбачених законодавством);

інформація про право власності (користування) земельними ділянками в межах відповідного індустріального парку;

інша інформація на розсуд заявника щодо наявних в індустріальному парку об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури та їх впливу на його функціонування.

У разі коли заявником є учасник індустріального парку, надаються також обґрунтування, підтверджені керуючою компанією цього індустріального парку, про доцільність надання компенсації такому заявнику.

У разі коли заявником отримано часткову компенсацію з інших джерел, надаються копії документів, що підтверджують факт її надання та обсяг (за наявності).

Заявник має право в будь-який момент відмовитися від отримання компенсації у році, в якому очікується її отримання, шляхом письмового повідомлення про це Мінекономіки, але не пізніше 10 листопада відповідного року.

Відмова від отримання компенсації не обмежує заявника в поданні заяви в майбутньому.

Якщо після дати подання заяви заявнику стане відомо про можливість залучення коштів для отримання компенсації з інших джерел, інформація про це та про зменшену очікувану суму компенсації повинна письмовим повідомленням додатково подаватися заявником до Мінекономіки, але не пізніше 10 листопада відповідного року.

5. У разі коли документи подано не у повному обсязі, Мінекономіки припиняє розгляд заяви, про що повідомляє заявникові з обґрунтуванням підстав для припинення розгляду протягом п’яти робочих днів з дня отримання такої заяви. Якщо заяву та документи надіслано електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку, таке повідомлення заявникові надсилається електронною поштою або за допомогою інших засобів зв’язку.

У разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими розгляд заяви припинений, заявник має право повторно подати заяву відповідно до пункту 4 цього Порядку, але не пізніше ніж до 20 червня року, в якому очікується отримання компенсації.

6. Отримані від заявника документи (у разі їх подання в повному обсязі) Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження подає на розгляд заінтересованим центральним і місцевим органам виконавчої влади, органу місцевого самоврядування (далі - заінтересовані органи) з метою проведення перевірки достовірності, актуальності, повноти та коректності інформації, що міститься у поданих заявником документах.

Заінтересовані органи не пізніше ніж через десять робочих днів з дня надходження документів подають Мінекономіки інформацію про результати розгляду документів.

У разі неотримання Мінекономіки інформації від заінтересованих органів про результати розгляду документів такі документи вважаються розглянутими відповідними органами без зауважень і пропозицій.

7. У разі коли подані документи відповідно до пункту 4 цього Порядку подані не у повному обсязі та/або в них виявлено інформацію, яка не є достовірною, актуальною, повною та коректною, розгляд заяви припиняється, про що Мінекономіки повідомляє заявникові з обґрунтуванням підстав для припинення розгляду протягом 20 робочих днів з дня отримання заяви від заявника.

У разі зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими розгляд заяви припинений, заявник має право повторно подати заяву відповідно до пункту 4 цього Порядку, але не пізніше ніж до 20 червня року, в якому очікується отримання компенсації.

8. Отримані заяви та документи, які розглянуті заінтересованими органами, розглядаються утвореною Мінекономіки постійно діючою міжвідомчою комісією з підготовки рекомендацій щодо державного стимулювання індустріальних парків (далі - комісія), до складу якої включаються, зокрема, представники Мінекономіки, Мінінфраструктури та інших заінтересованих органів.

9. Мінекономіки забезпечує організацію роботи комісії.

Положення про комісію та її персональний склад затверджуються Мінекономіки.

Комісія за результатами розгляду наданих документів готує рекомендації про надання компенсації заявникам у межах визначених бюджетних призначень на відповідний бюджетний період.

10. Під час розгляду заяв комісією враховуються такі критерії:

співвідношення обсягів заявленої компенсації до обсягів витрат, здійснених заявником;

надання компенсації з інших джерел;

кількість учасників індустріального парку заявника (у разі надання компенсації керуючим компаніям або ініціаторам створення індустріальних парків - суб’єктам господарювання);

кількість інших суб’єктів індустріального парку заявника (у разі надання компенсації керуючим компаніям або ініціаторам створення індустріальних парків - суб’єктам господарювання).

11. У разі коли заявлені обсяги компенсації перевищують загальний обсяг видатків державного бюджету на надання компенсації у відповідному бюджетному періоді, комісія має право зменшувати обсяги компенсації заявникам з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 10 цього Порядку, до рівня, який не перевищує такого обсягу.

12. У разі наявності випадків відмови заявників від отримання компенсації, зменшення ними обсягів очікуваної компенсації вивільнені обсяги коштів розподіляються комісією між іншими заявниками з урахуванням положень пунктів 2 і 3 цього Порядку.

13. Комісія за результатами розгляду заяв готує рекомендації про надання компенсації заявникам із зазначенням її розміру в розрізі заявників до 20 листопада року, в якому передбачається отримання компенсації.

Рекомендації щодо відмови в наданні компенсації заявникам готуються з урахуванням критеріїв, зазначених у пункті 10 цього Порядку, у разі:

невідповідності заяви та документів положенням пунктів 2 і 3 цього Порядку;

найнижчої частки залучених коштів з інших джерел у кошторисній вартості проекту;

найменшої різниці між заявленим обсягом компенсації та кошторисною вартістю проекту;

найбільшої різниці між заявленим обсягом компенсації та обсягом фактично здійснених витрат;

повторного подання заяви без зміни або усунення обставин, у зв’язку з якими її попередній розгляд припинений.

14. Мінекономіки протягом п’яти робочих днів з дня отримання рекомендацій комісії про надання та/або відмову в наданні компенсації заявникам приймає рішення про надання або відмову в наданні компенсації заявникам, яке оформляється у вигляді наказу.

Протягом двох робочих днів з дня видання наказу Мінекономіки оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про обсяги компенсації із зазначенням її розміру в розрізі заявників, а також перелік заявників, яким відмовлено в наданні компенсації у поточному році, із зазначенням підстав для такої відмови.

Рішення про відмову у наданні компенсації заявнику не обмежує його в поданні заяви в майбутньому.


Додаток

до Порядку

ЗАЯВА

на отримання компенсації витрат, пов’язаних з підключенням або приєднанням до інженерно-транспортних мереж


Документи та файли

Сигнальний документ — f522382n69.docx

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 09.01.2023 — № 6

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров’я". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 19. ПОСТАНОВА від 12 січня 2022 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 41-4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 12 січня 2022 р. № 9-р "Про призначення Старосольської С.П. заступником Голови Державної регуляторної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -