Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

ПОСТАНОВА від 14 травня 2021 р. № 514 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 27.05.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2021 р. № 514

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 “Питання Єдиного державного веб-порталу електронних послуг та Єдиного державного порталу адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136, № 19, ст. 741, № 73, ст. 2321) зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 травня 2021 р. № 514

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137

1. У постанові:

1) назву і вступну частину постанови викласти в такій редакції:

Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг

Відповідно до частини третьої статті 16, частини четвертої статті 17 Закону України “Про адміністративні послуги”, пункту 5 статті 1 Указу Президента України від 29 липня 2019 р.

№ 558 “Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг” Кабінет Міністрів України постановляє:”;

2) пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, що додається.

2. Установити, що Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, який є складовою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема строки та порядок подання до зазначеного Реєстру інформації органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, визначається у Положенні про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженому цією постановою.”;

3) пункт 3 виключити.

2. У Положенні про Єдиний державний веб-портал електронних послуг, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Положення викласти в такій редакції:

ПОЛОЖЕННЯ

про Єдиний державний вебпортал електронних послуг”;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Це Положення визначає мету, основні завдання, функціональні можливості та суб’єктів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія), зміст розміщеної на ньому інформації та порядок її внесення, порядок ведення Реєстру адміністративних послуг, а також інші питання функціонування Порталу Дія.”;

3) у пункті 2:

абзац перший викласти в такій редакції:

“2. Портал Дія має офіційну адресу в Інтернеті - diia.gov.ua.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Власником Порталу Дія та виключних майнових прав на його програмне забезпечення є держава в особі Мінцифри.”;

4) у пункті 4:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) забезпечення через електронний кабінет користувача доступу до інформації з національних електронних інформаційних ресурсів, зокрема про користувача;”;

підпункт 6 після слів “у режимі реального часу” доповнити словами “, надсилання інших сповіщень”;

підпункт 9 викласти в такій редакції:

“9) формування програмними засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), відображень в електронній формі інформації, що міститься у документах, які можуть пред’являтися (надаватися) особою через зазначений мобільний додаток;”;

доповнити пункт підпунктами 9-1-9-3 такого змісту:

“9-1) передача програмними засобами Порталу Дія до інших інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням особи електронної копії відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах;

9-2) передача програмними засобами Порталу Дія до інших інформаційно-телекомунікаційних систем, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням особи окремої інформації, відомостей, даних, що міститься у відображенні в електронній формі інформації, що міститься у документах;

9-3) формування програмними засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), за бажанням особи електронної копії відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, для подальшої можливості її передачі електронною поштою;”;

у підпункті 12 слово “зазначеного” виключити;

5) у пункті 5:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

“2) застосування інтерфейсів, адаптованих для осіб з інвалідністю, зокрема для осіб з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень;”;

в абзаці першому підпункту 4 слова “програмних засобів веб-порталу” замінити словами “програмних засобів вебпорталу з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, кваліфікованого електронного підпису або печатки або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу встановити особу заявника”;

у підпункті 6 слова “наявності у зазначених документах граматичних помилок,” виключити;

доповнити пункт підпунктами 16-1-16-4 такого змісту:

“16-1) обробка персональних даних суб’єкта звернення, зокрема передача інформації про суб’єкта звернення, що є у володінні та розпорядженні суб’єктів розгляду звернень, державних електронних інформаційних ресурсах, єдиних інформаційних системах та системах електронного документообігу суб’єктів розгляду звернень;

16-2) отримання та передача в електронній формі інформації, що є у володінні та розпорядженні суб’єктів розгляду звернень, державних електронних інформаційних ресурсах, єдиних інформаційних системах та системах електронного документообігу суб’єктів розгляду звернень, про суб’єктів звернень, які виявили бажання отримати таку інформацію в повному або частковому обсязі або подати таку інформацію до інших інформаційних систем, засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія (Дія), в порядку інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 14 і 15 цього Положення;

16-3) обробка інформації з обмеженим доступом, зокрема персональних даних суб’єктів звернень, переданих з державних електронних інформаційних ресурсів, єдиних інформаційних систем та систем електронного документообігу суб’єктів розгляду звернень до Порталу Дія з метою надання можливості застосування інформації, що є у володінні та розпорядженні суб’єктів розгляду звернень, у порядку, визначеному законодавством про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

16-4) інформування суб’єктів звернень, які зареєструвалися на Порталі Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), та виявили бажання застосувати інформацію, що є у володінні та розпорядженні суб’єктів розгляду звернень, державних електронних інформаційних ресурсах, єдиних інформаційних системах та системах електронного документообігу суб’єктів розгляду звернень, про обробку інформації про них, зокрема їх персональних даних, а також про передачу зазначених даних від/до Порталу Дія в установленому законодавством порядку;”;

6) абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції:

“має право на отримання від технічного адміністратора Порталу Дія безоплатних консультацій з питань підключення до Порталу Дія, здійснення інформаційної взаємодії з Порталом Дія, порядку користування Порталом Дія, а також право на безоплатне навчання із зазначених питань;”;

7) пункт 9 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

“визначає склад та функції електронного кабінету користувача, підсистем та програмних модулів Порталу Дія, а також функції мобільного додатка Порталу Дія (Дія);”.

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

8) у пункті 10:

абзац третій викласти в такій редакції:

“технічне, технологічне та комунікаційне супроводження Порталу Дія;”;

абзац дев’ятий замінити абзацами такого змісту:

“проведення навчання та надання суб’єктам розгляду звернень консультацій з питань підключення до Порталу Дія, здійснення інформаційної взаємодії з Порталом Дія, порядку користування Порталом Дія, якщо держателем не визначено інший орган (установу, заклад, організацію, підприємство), який проводитиме навчання;

збирання з використанням Порталу Дія даних, які використовуються для моніторингу та оцінки якості послуг; здійснення безперебійної передачі зазначених даних суб’єктам моніторингу та органам, які беруть участь у проведенні моніторингу;

закупівлю робіт і послуг з проведення моніторингу оцінювання суб’єктами звернення якості надання адміністративних послуг;”.

У зв’язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - чотирнадцятим;

9) пункт 13 виключити;

10) у пункті 17:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

“1) відомості Реєстру адміністративних послуг згідно з додатком 1 - інформація вноситься відповідно до пункту 26 цього Положення;”;

доповнити пункт підпунктом 7-1 такого змісту:

“7-1) відомості щодо реквізитів рахунків для сплати адміністративного збору за надання адміністративних послуг - інформація надається суб’єктами надання адміністративних послуг у визначеному Мінцифри порядку;”;

11) доповнити Положення розділом такого змісту:

Порядок ведення Реєстру адміністративних послуг

24. Формування та ведення Реєстру адміністративних послуг забезпечується Мінцифри шляхом:

збирання, групування, накопичення, оброблення інформації про адміністративні послуги;

внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг та змін до них.

Доступ до публічної інформації у формі відкритих даних Реєстру адміністративних послуг реалізується на Порталі Дія через програмний засіб “Гід з державних послуг”, який має офіційну адресу в Інтернеті - guide.diia.gov.ua.

Програмний засіб “Гід з державних послуг” забезпечує користувачів інформацією про адміністративні, а також про інші публічні послуги, які надаються у різних сферах суспільного життя.

25. Для отримання права доступу для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг державний колегіальний орган, центральний орган виконавчої влади або його територіальний орган, який є суб’єктом надання адміністративних послуг, інший державний орган подає в електронній формі (у форматі XLSX) на визначену Мінцифри електронну пошту інформацію, згідно з додатком 3.

Доступ до Реєстру адміністративних послуг надається після електронної ідентифікації та автентифікації користувачів з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації.

26. До Реєстру адміністративних послуг інформація вноситься:

1) центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та іншими державними органами (суб’єктами надання послуг) - про всі адміністративні послуги, які надаються ними та/або їх територіальними органами невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами;

2) Мінцифри - про адміністративні послуги, які надаються місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Відомості про адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування, надаються Мінцифри обласними держадміністраціями, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим згідно з додатком 1.

Інформація для внесення відомостей до Реєстру адміністративних послуг подається в електронній формі (у форматі XLSX) на визначену Мінцифри електронну пошту невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами.

Мінцифри перевіряє достовірність та повноту отриманої інформації та вносить до Реєстру адміністративних послуг невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до Мінцифри.

27. У разі коли нормативно-правовий акт, згідно з яким послуга була внесена до Реєстру адміністративних послуг, визнано таким, що втратив чинність, Мінцифри вилучає з публічного доступу інформацію щодо цієї послуги.”;

12) у тексті Положення слово “веб-портал” в усіх відмінках замінити словами “Портал Дія” у відповідному відмінку;

13) у назві додатків 1-3 до Положення слово “веб-порталі” замінити словом “вебпорталі”, слова “Портал Дія” виключити.


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 травня 2021 р. № 514

ПЕРЕЛІК

актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 4, ст. 109).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 57 “Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 339).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 556 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2300).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 494 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2284).

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 627 “Про визначення адміністратора Єдиного державного порталу адміністративних послуг”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 395 “Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1573).

7. Пункт 12 змін, що вносяться до деяких актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 123 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 19, ст. 741).


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 26.05.2021 — № 99

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -