>>

ПОСТАНОВА від 14 травня 2021 р. № 565 "Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 08.06.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 травня 2021 р. № 565

Київ

Деякі питання реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 “Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 3, ст. 136, № 73, ст. 2321) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2021 р. № 514, і від 2 вересня 2020 р. № 785 “Про реалізацію експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису Смарт-Дія” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 73, ст. 2321) зміни, що додаються.

2. Міністерству цифрової трансформації, Міністерству внутрішніх справ та Державній міграційній службі:

1) забезпечити до 31 грудня 2021 р. технічну можливість:

ідентифікації осіб, яким було видано паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, та які звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), з використанням засобів мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, Єдиного державного демографічного реєстру та єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 785 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 73, ст. 2321), з урахуванням змін, затверджених цією постановою;

передачі з Єдиного державного демографічного реєстру з використанням засобів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ до мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відцифрованих образів обличчя та інших ідентифікаційних даних осіб, зазначених у пункті 5 Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, з дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних;

2) забезпечити обробку персональних даних, зібраних чи переданих відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р.

№ 785, з метою ідентифікації фізичних осіб, які звернулися за отриманням послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), згідно з вимогами законодавства про захист персональних даних та захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах;

3) подати не пізніше ніж через три місяці після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіт про його результати та пропозиції щодо внесення змін до законодавства за результатами реалізації експериментального проекту.

3. Міністерству цифрової трансформації забезпечити до 31 грудня 2021 р.:

технічну можливість використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) фізичними особами - користувачами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг відповідно до функціональних можливостей зазначеного вебпорталу;

інформування населення про можливість отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг, пов’язаних з використанням віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”), зокрема про алгоритм дій, необхідних для створення віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”).

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 49


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 травня 2021 р. № 565

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 і від 2 вересня 2020 р. № 785

1. У підпункті 1-1 пункту 5 Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137, слова “підпису Смарт-Дія” замінити словами “підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”)”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 р. № 785:

1) у постанові:

у назві постанови слова “електронного підпису “Смарт-Дія” замінити словами “електронного підпису”;

у пункті 1:

в абзаці першому слова “електронного підпису “Смарт-Дія” замінити словами “електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”)”;

в абзаці другому слово “веб-порталу” замінити словом “вебпорталу”, а слова “Портал Дія” (далі - Портал Дія)” виключити;

абзац третій виключити;

у пункті 2 слова “електронного підпису Смарт-Дія” замінити словами “електронного підпису”;

пункти 5 і 6 виключити;

2) у Порядку реалізації експериментального проекту щодо використання віддаленого кваліфікованого електронного підпису СмартДія, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова “електронного підпису Смарт-Дія” замінити словами “електронного підпису”;

абзац четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

“віддалений кваліфікований електронний підпис “Дія.Підпис” (“Дія ID”) - кваліфікований електронний підпис, який створюється за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - мобільний додаток Порталу Дія) згідно з вимогами цього Порядку.”;

в абзаці першому пункту 3 слова “Смарт-Дія (далі - кваліфікований сертифікат електронного підпису Смарт-Дія)” замінити словами “Дія.Підпис” (“Дія ID”) (далі - кваліфікований сертифікат електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”)”;

абзац перший та підпункт 3 пункту 4 викласти в такій редакції:

“4. Під час формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) ідентифікація осіб, зазначених у пункті 3 цього Порядку, здійснюється надавачем шляхом виконання сукупності таких процедур:”;

“3) здійснення розпізнавання обличчя особи шляхом порівняння фотозображення особи, створеного нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія, з відцифрованим образом обличчя відповідної особи, переданим з Єдиного державного демографічного реєстру засобами єдиної інформаційної системи МВС до мобільного додатка Порталу Дія (за умови надання особою ДМС однозначної згоди на обробку її персональних даних у частині передачі відцифрованого образу обличчя) або зчитаним особою за допомогою мобільного додатка Порталу Дія з безконтактного електронного носія, імплантованого у виданий особі паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон, оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру. Розпізнавання обличчя особи здійснюється засобами мобільного додатка Порталу Дія за умови успішного проведення перевірки на відсутність ознак атаки на біометричне пред’явлення та стороннього впливу на особу;”;

у пункті 6 слова “Порталу Дія на підставі запиту від зазначеного веб-порталу” замінити словами “мобільного додатка Порталу Дія на підставі запиту від зазначеного мобільного додатка”;

абзац четвертий пункту 7 викласти в такій редакції:

“прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи мовою документа, що посвідчує особу;”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. Надавач формує та видає кваліфікований сертифікат електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) для створення підписувачем одного віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”).

Строк дії кваліфікованого сертифіката електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) визначається в положеннях сертифікаційних практик, що містяться в регламенті роботи надавача.”;

у пункті 9:

друге речення викласти в такій редакції: “Ідентифікаційні дані, підтверджені під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 4 або 7 цього Порядку, використовуються протягом одного року з дня їх отримання надавачем.”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“6-1) припинення використання підписувачем мобільного додатка Порталу Дія.”;

у пункті 10 слово “вперше” виключити;

пункт 11 виключити;

пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Порядок доступу підписувачів до особистих ключів визначається в положеннях сертифікаційних практик, що містяться в регламенті роботи надавача.”;

пункт 16 викласти в такій редакції:

“16. Надавач зберігає підтверджені ідентифікаційні дані та фотозображення особи, створене нею за допомогою мобільного додатка Порталу Дія під час ідентифікації згідно з вимогами пункту 4 цього Порядку, протягом визначеного законом строку загальної позовної давності з дня, наступного за днем закінчення строку використання підтверджених ідентифікаційних даних для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”).”;

доповнити Порядок пунктом 19 такого змісту:

“19. Приєднання інформаційно-телекомунікаційних систем до Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з метою використання в них віддаленого кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис” (“Дія ID”) та автентифікації за його допомогою здійснюється на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.”;

у тексті Порядку:

слова “Смарт-Дія” замінити словами “Дія.Підпис” (“Дія ID”)”;

слова “Портал Дія” в усіх відмінках замінити словами “мобільний додаток Порталу Дія” у відповідному відмінку.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 04.06.2021 — № 106

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -