>>

ПОСТАНОВА від 12 травня 2023 р. № 499 "Про затвердження Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядку створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 24.05.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 травня 2023 р. № 499

Київ

Про затвердження Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядку створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України

Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону України “Про Червону книгу України” та пункту 5 статті 85 Лісового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах;

Порядок створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2023 р. № 499

ПОРЯДОК

створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах

1. Цей Порядок визначає процедуру створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах (далі - охоронні зони), їх розмір (площу) та конфігурацію (форму), а також режим ведення лісового господарства в межах таких охоронних зон.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

відомість скасованих охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах (далі - відомість скасованих охоронних зон) - перелік охоронних зон, статус яких був скасований у межах областей, мм.

Києва та Севастополя, а також Автономної Республіки Крим;

водно-болотні екосистеми - екосистеми з переважанням трав’яної рослинності, які характеризуються постійним або тимчасовим затопленням;

зведена відомість охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах (далі - зведена відомість охоронних зон) - перелік охоронних зон, які створено у межах областей, мм. Києва та Севастополя, а також Автономної Республіки Крим;

лісові екосистеми - екосистеми, які характеризуються домінуванням деревної та чагарникової рослинності з відповідними ґрунтами, трав’яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов’язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище;

лучні екосистеми - екосистеми, які характеризуються багаторічною трав’яною (злаковою, полиново-злаковою, різнотравно-злаковою, лучно-степовою, лучною) рослинністю, що формується в умовах достатнього або надмірного зволоження;

найстаріші або визначні дерева - дерева, що відповідають нормативам, визначеним у додатку 1;

паспорт охоронної зони для збереження біорізноманіття у лісах (далі - паспорт охоронної зони) - документ, що визначає об’єкти, для збереження яких створена охоронна зона, конфігурацію (форму) та розмір (площу) охоронної зони, а також установлює режим охорони та режим ведення лісового господарства у межах такої зони та підстави для скасування її статусу;

петрофітні екосистеми - наскельні екосистеми, які характеризуються розрідженим рослинним покривом, наявністю мохів та лишайників;

піонерні природні екосистеми - екосистеми піщаних приморських та материкових дюн, солончаків, інші піонерні екосистеми;

режим ведення лісового господарства у межах охоронної зони - сукупність заборонених, допустимих і необхідних лісогосподарських заходів в охоронній зоні, що призначені забезпечити довгострокове збереження у її межах об’єктів охорони;

режим охорони у межах охоронної зони - сукупність вимог, норм і правил, які визначають допустиму та/або недопустиму діяльність, у тому числі режим ведення лісового господарства, в охоронній зоні і призначені забезпечити довгострокове збереження у її межах об’єктів охорони;

степові екосистеми - екосистеми, які характеризуються багаторічною трав’яною (злаковою, полиново-злаковою, різнотравно-злаковою, лучно-степовою) та чагарничковою рослинністю, що формується в умовах недостатнього зволоження;

уповноважений орган - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Термін “охоронна зона для збереження біорізноманіття у лісах”, що використовується в цьому Порядку, вживається у значенні, наведеному в Лісовому кодексі України.

3. Об’єктами охорони в охоронних зонах є:

об’єкти Червоної книги України;

об’єкти, внесені до переліків рідкісних або таких, що мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, або є такими, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, що підлягають особливій охороні на відповідній території (об’єкти, включені до сфери дії міжнародних угод в галузі охорони біорізноманіття, ратифікованих Україною; рослинні угруповання Зеленої книги України; об’єкти переліків видів тварин та рослин, які підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя);

типові та унікальні природні комплекси і об’єкти (в тому числі лісові, степові, лучні, водно-болотні, петрофітні та піонерні природні екосистеми);

місця розмноження диких тварин;

найстаріші або визначні дерева та їх групи.

4. Охоронні зони створюються у лісах усіх форм власності, в тому числі у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5. Мінімальні вимоги до охоронних зон щодо окремих об’єктів Червоної книги України визначено у додатку 2. Режим охорони, конфігурація (форма) та підстави для скасування статусу таких охоронних зон можуть бути більш суворими, ніж встановлені цим Порядком.

6. Режим охорони у межах охоронної зони повинен забезпечувати довгострокове збереження об’єктів охорони і встановлюється індивідуально для кожної охоронної зони у паспорті охоронної зони за формою згідно з додатком 3.

Режим охорони у межах охоронної зони може бути постійним (незмінним) або сезонним (таким, що може змінюватися протягом року).

7. Конфігурація (форма) охоронних зон може бути коловою або іншою і встановлюється індивідуально.

8. Мінімальний розмір (площа) охоронної зони становить 0,001 гектара (але не менше, ніж вимоги до охоронних зон щодо окремих об’єктів Червоної книги України, визначені у додатку 2), а максимальний - визначається фактичними розмірами території, на якій розташовується об’єкт (об’єкти) охорони, для збереження якого (яких) створюється охоронна зона.

9. Режим охорони для охоронних зон, у межах яких охороняються об’єкти Червоної книги України (крім видів, зазначених у додатку 2), повинен відповідати таким мінімальним вимогам:

для лісових екосистем - заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових систем рубок, видобутку корисних копалин, зміни гідрологічного режиму;

для степових та лучних екосистем - заборона пошкодження трав’яного покриву (розорювання, лісорозведення, поліпшення трав’яних угідь), видобутку корисних копалин, крім заходів, що спрямовані на збереження та відтворення об’єкта охорони;

для водно-болотних екосистем - заборона зміни гідрологічного режиму (осушення, зрошення, видобуток корисних копалин), крім заходів, що спрямовані на збереження та відтворення об’єкта охорони;

для петрофітних екосистем та піонерних рослинних угруповань - заборона зміни гідрологічного режиму та пошкодження трав’яного покриву (розорювання, лісорозведення, поліпшення трав’яних угідь, осушення, зрошення, видобуток корисних копалин).

Режим охорони для охоронних зон, у межах яких охороняються об’єкти Червоної книги України, може бути більш суворим, ніж встановлені цим пунктом мінімальні вимоги, та визначається у паспорті охоронної зони.

Режим охорони у межах охоронних зон, створених для збереження видів, щодо яких в установленому порядку затверджені програми (плани заходів) щодо збереження та відтворення видів тваринного і рослинного світу, які перебувають під загрозою зникнення, повинен відповідати вимогам, передбаченим такими програмами (планами заходів).

10. Створення охоронної зони здійснюється на підставі звернення наукової установи, природоохоронного громадського об’єднання або інших заінтересованих підприємств, установ, організацій (далі - автор звернення), яке повинно містити інформацію, необхідну уповноваженому органу для розроблення паспорта охоронної зони, а саме:

відомості, передбачені пунктами 1-11 паспорта охоронної зони;

обґрунтування запропонованих режиму охорони та підстав для скасування статусу охоронної зони;

картосхему розташування охоронної зони, в тому числі у векторному вигляді;

фотоматеріали.

Звернення щодо створення охоронної зони розробляється за результатами польових обстежень та подається до уповноваженого органу. Автори звернення повідомляють постійному лісокористувачу чи власнику лісів про намір проведення польових обстежень за п’ять робочих днів до початку їх проведення.

11. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення щодо створення охоронної зони доводить його до відома постійного лісокористувача або власника лісів, на території якого проектується охоронна зона, або, у разі відсутності у зверненні інформації, визначеної пунктом 10 цього Порядку, повертає звернення для доопрацювання. Постійний лісокористувач або власник лісів протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення має право надати уповноваженому органу обґрунтовані зауваження та пропозиції для розроблення паспорта охоронної зони або повідомлення про недоцільність створення охоронної зони у зв’язку з недостовірністю наданих автором звернення даних.

У разі надання постійним лісокористувачем або власником лісів зауважень та пропозицій для розроблення паспорта охоронної зони або повідомлення про недоцільність створення охоронної зони такий паспорт охоронної зони розробляється уповноваженим органом із залученням постійного лісокористувача або власника лісів та автора звернення щодо створення охоронної зони.

12. Уповноважений орган протягом 30 календарних днів з дня отримання звернення щодо створення охоронної зони розробляє та затверджує паспорт охоронної зони, оформлений згідно з додатком 3, або повідомляє автору звернення про відмову у створенні охоронної зони через недостовірність наданих автором звернення даних із зазначенням обґрунтованих зауважень та пропозицій до поданих документів.

Уповноважений орган може здійснити виїзд на територію проектованої охоронної зони, до якого залучаються автор звернення та постійний лісокористувач чи власник лісів.

13. З дня затвердження уповноваженим органом паспорта охоронної зони охоронна зона вважається такою, що створена.

14. Уповноважений орган доводить до відома постійного лісокористувача або власника лісів затверджений паспорт охоронної зони та вносить зміни до зведеної відомості охоронних зон за формою згідно з додатком 4.

15. Уповноважений орган формує зведену відомість охоронних зон, а також відомість скасованих охоронних зон за формою згідно з додатком 5 та подає їх до Міндовкілля не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.

16. Скасування статусу охоронних зон здійснюється за результатами польових обстежень на підставі звернення про скасування статусу охоронної зони (далі - звернення про скасування). Звернення про скасування розробляється науковими установами, природоохоронними громадськими об’єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами, організаціями, в тому числі постійними лісокористувачами або власниками лісів (далі - автор звернення про скасування). Підстави для скасування статусу охоронної зони визначаються затвердженим паспортом охоронної зони, крім випадків, передбачених пунктом 17 цього Порядку.

Звернення про скасування розробляється за результатами польових обстежень та подається до уповноваженого органу.

17. Скасування статусу охоронної зони з підстав, не зазначених у паспорті охоронної зони, забороняється, крім випадків, за яких скасування статусу охоронної зони здійснюється з одночасним створенням охоронної зони, що відповідає хоча б одній з таких умов:

має більший розмір (площу), ніж охоронна зона, статус якої скасовано, повністю включає територію та зберігає режим охорони охоронної зони, що скасовується;

має більш суворий режим охорони, ніж охоронна зона, статус якої скасовано, і повністю включає територію охоронної зони, що скасовується.

18. Звернення про скасування розглядається уповноваженим органом протягом 30 календарних днів, якщо інше не передбачено пунктом 19 цього Порядку. У разі коли автор звернення про скасування інший, ніж автор звернення щодо створення охоронної зони, статус якої пропонується до скасування, уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення про скасування повідомляє про це автору звернення щодо створення охоронної зони, а також постійному лісокористувачу чи власнику лісів, якщо він не є автором звернення про скасування, засобами електронного зв’язку та надсилає копію звернення про скасування з доданими до нього документами. Автор звернення щодо створення охоронної зони, а також постійний лісокористувач чи власник лісів протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення мають право надати уповноваженому органу пропозиції до поданого звернення про скасування.

19. Уповноважений орган приймає рішення про скасування статусу чи відмову у скасуванні статусу охоронної зони з підстав, що визначені у паспорті охоронної зони або в цьому Порядку, з урахуванням отриманих зауважень та пропозицій автора звернення щодо створення охоронної зони, статус якої пропонується до скасування.

У разі коли наведена у зверненні про скасування інформація потребує додаткової перевірки, уповноважений орган організовує проведення на території охоронної зони польових досліджень із залученням наукових чи інших установ, що спеціалізуються на охороні біорізноманіття, автора звернення про скасування та автора звернення щодо створення охоронної зони, постійного лісокористувача чи власника лісів. У такому разі строк розгляду звернення продовжується, але не більш як на 11 місяців.

20. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про скасування статусу охоронної зони доводить до відома постійного лісокористувача або власника лісів інформацію про скасування статусу охоронної зони, а також виключає інформацію щодо охоронної зони, статус якої був скасований, із зведеної відомості охоронних зон та доповнює відомість скасованих охоронних зон інформацією про охоронну зону, статус якої був скасований.

21. У межах охоронних зон забороняється здійснення будь-яких заходів, які не відповідають режиму охорони, зазначеному в паспорті охоронної зони, крім заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків аварій та стихійного лиха, що створюють пряму загрозу життю людей.

У разі наявності на одній території різних об’єктів, які потребують створення охоронної зони, для кожного з таких об’єктів встановлюється окрема охоронна зона. У разі наявності на одній території одночасно двох і більше охоронних зон, режим охорони яких відрізняється, для такої території встановлюється більш суворий режим охорони з числа тих, що встановлені у таких охоронних зонах.

22. Міндовкілля щороку не пізніше 1 травня забезпечує оприлюднення геопросторових даних щодо охоронних зон на своєму офіційному веб-сайті та/або геопорталах і відображає їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі, крім випадків, за яких оприлюднення таких геопросторових даних може призвести до погіршення умов охорони та відтворення об’єктів Червоної книги України.

23. Міндовкілля забезпечує створення метаданих для набору геопросторових даних про створення та скасування статусу охоронних зон, а також їх щорічне оновлення, реєстрацію та відображення на національному геопорталі протягом 10 робочих днів з дня отримання, створення (вироблення) та/або оновлення геопросторових даних, крім випадків, за яких оприлюднення таких метаданих може призвести до погіршення умов охорони та відтворення об’єктів Червоної книги України.


Додаток 1

до Порядку створення охоронних зон

для збереження біорізноманіття у лісах

НОРМАТИВИ

визначення найстаріших або визначних дерев

Вид дерева

Мінімальна довжина окружності стовбура, виміряна на висоті 1,3 метра, сантиметрів

Тис ягідний, ялівець звичайний

50

Черемха звичайна, вишня дика (черешня), яблуня, горобина

100

Груша, клен польовий

150

Береза повисла, береза пухнаста, граб звичайний, вільха сіра, осика, в’яз шорсткий, берест, в’яз гладкий, верба п’ятитичинкова

200

Ясен звичайний, ялиця біла, явір, клен гостролистий, модрина, вільха чорна, сосна чорна, сосна звичайна, ялина європейська

250

Бук європейський, дуб скельний, дуб звичайний, липа серцелиста

300

Інші види

350


Додаток 2

до Порядку створення охоронних зон

для збереження біорізноманіття у лісах

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

до охоронних зон щодо окремих об’єктів Червоної книги України

Наукова назва виду (видів)

Тривіальна назва виду (видів)

Об’єкт включення до охоронної зони (місцезростання, гніздо, сховище)

Конфігурація (форма) та розмір (площа) охоронної зони (колова, по межах природного оселища (біотопу)

Режим охорони

Підстави для скасування статусу охоронної зони

Aconitum besserianum Andrz. ex Trautv.

аконіт Бессера

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

Aconitum pseudanthora Blocki ex Pacz.

аконіт несправжньо-протиотруйний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

аконіт опушеноплодий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Anemonastrum narcissiflorum (L.) Holub (Anemone narcissiflora L. (incl. A. laxa (Ulbr.) Juz.)

вітеринканарцисоквіткова (анемонаструмнарцисоквіткова, анемона нарцисоквіткова)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення, лісовідновлення та розорювання, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Asplenium adiantum-nigrum L.

аспленій чорний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

Astragalus dasyanthus Pall.

астрагал шерстистоквітковий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона розорювання, лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.

баранець звичайний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Betula klokovii Zaverucha

береза Клокова

місцезростання

колова, радіусом не менше 30 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона усіх лісогосподарських заходів, крім таких, що спрямовані на вилучення конкурентної рослинності

загибель усіх особин

Betula humilis Schrank

береза низька

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона усіх лісогосподарських заходів, крім таких, що спрямовані на вилучення конкурентної рослинності, заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Leucojum vernum L.

білоцвіт весняний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період з 1 березня по 31 липня, заборона зміни гідрологічного режиму

відсутність особин виду протягом 15 років

Leucojum aestivum L.

білоцвіт літній

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період з 1 березня по 31 липня, заборона зміни гідрологічного режиму

відсутність особин виду протягом 15 років

Euonymus nanus Bieb.

бруслина карликова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона будь-яких лісогосподарських заходів

-“-

Colchicum versicolor Ker Gawl. (Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.) Spreng., Colchicum bulbocodium Ker Gawl. subsp. versicolor (Ker Gawl.) K. Perss.)

пізньоцвіт різнобарвний (брандушка різнобарвна)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона розорювання, лісорозведення, лісовідновлення, зміни гідрологічного режиму, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Syringa josikaea Jacg. ex Rchb.

бузок угорський

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона проведення будь-яких видів рубок в угрупованнях з переважанням у деревостані чи підліску зазначених видів, крім рубок, спрямованих на вилучення конкурентних видів

загибель усіх особин

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

булатка великоквіткова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

булатка довголиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

булатка червона

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок

-“-

Salix lapponum L.

верба лапландська

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Salix starkeana Willd.

верба Старке

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, заборона проведення будь-яких видів рубок в угрупованнях з переважанням у деревостані чи підліску зазначених видів, крім рубок, спрямованих на вилучення конкурентних видів

-“-

Salix myrtilloides L.

верба чорнична

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Daphne cneorum L.

вовче лико пахуче (боровик)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

відсутність особин виду протягом 15 років

Neottia nidus-avis (L.) Rich.

гніздівка звичайна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Adonis vernalis L.

горицвіт весняний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона розорювання, лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr.

гронянка багатороздільна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Botrychium virginianum (L.) Sw s.l. (incl. B. anthemoides C.Presl, Botrypus anthemoides (C.Presl)

гронянка віргінська (гронянка романолиста)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Botrychium lunaria (L.) Sw.

гронянка півмісяцева

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

Botrychium matricariifolium A. Br. ex Koch

гронянка ромашколиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Goodyera repens (L.) R.Br.

гудієра повзуча

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

дельфіній високий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Delphinium sergii Wisjul. (D. schmalhausenii auct. non Albov)

дельфіній Сергія

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Campanula carpatica Jacg.

дзвоники карпатські

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

визначається індивідуально

-“-

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub

зелениця сплюснута

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок

-“-

Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub

зелениця Цайллера (дифазіаструм Цайллера)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub

зелениця триколоскова (дифазіаструм триколосковий)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок

-“-

Erythronium dens-canis L.

еритроній собачий зуб

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період з 1 березня по 31 липня

-“-

Gagea spathacea (Hayne) Salisb.

зірочки чохлуваті

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Dracocephalum ruyshiana L.

змієголовник Рюйша

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища, заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Orchis purpurea Huds.

зозулинець пурпуровий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Neottia cordata (L.) Rich. (Listera cordata (L.) R.Br.)

зозулині сльози серцелисті, гніздівка серцелиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів та зміни гідрологічного режиму

відсутність особин виду протягом 15 років

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. (Listera ovata (L.) R.Br.)

зозулині сльози яйцеподібні

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев, заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Cyprepedium calceolus L.

зозулині черевички справжні

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Dactylorhiza incarnata (L.) Soу (Orchis incarnata L.)

зозульки м’ясочервоні (пальчатокорінник м’ясочервоний)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму та розорювання

-“-

Dactylorhiza maculata (L.) Soу (Orchis maculata L.)

зозульки плямисті (пальчатокорінник плямистий)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму та розорювання

-“-

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerhayes (Orchis majalis Rchb.)

зозульки травневі (пальчатокорінник травневий)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму та розорювання

-“-

Dactylorhiza fuchsii (Druce) (Druce) Soу (Orchis fuchsii Druce)

зозульки Фукса (пальчатокорінник Фукса)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона зміни гідрологічного режиму

відсутність особин виду протягом 15 років

коральковець тричінадрізаний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів та зміни гідрологічного режиму

-“-

Hammarbya paludosa (L.) O.Kuntze

м’якух болотний (хаммарбія болотна)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів та зміни гідрологічного режиму

-“-

Stipa capillata L.

ковила волосиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона розорювання, лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

коручка ельбська

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Epipactis palustris (L.) Crantz

коручка болотна

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму та розорювання

-“-

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

коручка дрібнолиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Epipactis helleborine (L.) Crantz

коручка чемерникоподібна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона створення хвойних насаджень

відсутність особин виду протягом 15 років

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser

коручка темно-червона

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Gladiolus tenuis M.Bieb.

косарики тонкі

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення, лісовідновлення, розорювання та зміни гідрологічного режиму, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Lilium martagon L.

лілія лісова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Lunaria rediviva L.

місячниця оживаюча (лунарія оживаюча)

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Platanthera bifolia (L.) Rich.

любка дволиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок

-“-

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.

любка зеленоквіткова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

відсутність особин виду протягом 15 років

Malaxis monophyllos (L.) Sw.

глевчак однолистий (малаксис однолистий)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Larix polonica Racib. (L. decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin)

модрина польська

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона проведення будь-яких видів рубок в угрупованнях з наявністю у деревостані чи підліску зазначеного виду, крім рубок, спрямованих на вилучення конкурентних видів у похідних деревостанах, у тому числі за участю інвазивних видів

загибель усіх особин

Epipogium aphyllum Sw.

надбородник безлистий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

відсутність особин виду протягом 15 років

Narcissus angustifolius Curt. (N. poлticus L. subsp. angustifolius (Curtis) Asch. & Graebn.)

нарцис вузьколистий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, рекомендується сінокосіння та вирубування чагарників і підросту дерев

-“-

Ponerorchis cucullata (L.) X.H. Jin, Schuit. & W.T. Jin (Orchis cucullata L., Neottianthe cucullata (L.) Schltr., Hemipilia cucullata (L.) Y. Tang & H. Peng

понерорхіс каптуруватий (неотіанта каптурувата)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та поступових рубок

загибель усіх особин

Carex brunnescens (Pers.) Poir.

осока буріюча

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

Carex globularis L.

осока кулястоподібна

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Carex vaginata Tausch

осока піхвова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Carex chordorriza Ehrh.

осока тонкокореневищна

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Iris pineticola Klok.

півники борові

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Iris sibirica L.

півники сибірські

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, заборона розорювання, лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

відсутність особин виду протягом 15 років

Galanthus nivalis L.

підсніжник білосніжний (підсніжник звичайний)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період 1 лютого по 31 липня

-“-

Galanthus elwesii Hook. f.

підсніжник Ельвеза

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період з 1 лютого по 31 липня, заборона розорювання

-“-

Lycopodium annotinum L.

плаун річний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Selaginella helvetica (L.) Spring

плаунок швейцарський

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Anacamptis palustris (Jacq.) R.M. Bateman (Orchis palustris Jacq.)

плодоріжка болотна (зозулинець болотний)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, заборона лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Scrophularia vernalis L.

ранник весняний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

загибель усіх особин

Drosera intermedia Hayne

росичка середня

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Fritillaria montana Hoppe

рябчик гірський

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Fritillaria ruthenica Wikstr.

рябчик руський

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму та розорювання, заборона лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу

-“-

Fritillaria meleagris L.

рябчик шаховий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму та розорювання, дозволяється використання ділянки як сінокосу, заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період 1 березня по 31 липня

-“-

сокироносиця струнка (в’язіль стрункий)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Scopolia carniolica Jacq.

скополія карніолійська

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період з 1 березня по 31 липня

загибель усіх особин

Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. (P. latifolia Rupr.)

сон розкритий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів з 1 березня по 31 липня, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l. (incl. P. bohemica (Scalickэ) Tzvelev, P. nigricans Stoerck, P. ucrainica (Ugr.) Wissjul., P. donetzica Kotov)

сон лучний (сон чорніючий, сон богемський)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних та поступових рубок, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період з 1 березня по 31 липня, заборона лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Pinus cembra L.

сосна кедрова європейська

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона проведення будь-яких видів рубок в угрупованнях з наявністю у деревостані чи підліску зазначеного виду, крім рубок, спрямованих на вирубування конкурентних видів у похідних деревостанах, у тому числі за участю інвазивних видів

-“-

Doronicum hungaricum Riechenb. fil.

сугайник угорський

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

таволга польська

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона будь-яких лісогосподарських заходів

-“-

Taxus baccata L.

тис ягідний

місцезростання

в межах біотопу

заборона проведення будь-яких видів рубок в угрупованнях з наявністю у деревостані чи підліску зазначеного виду, крім рубок, спрямованих на вилучення конкурентних видів у похідних деревостанах, у тому числі за участю інвазивних видів

загибель усіх особин

Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (~ T. biebersteiniana Schult.f. s.l.)

тюльпан дібровний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев, заборона проведення всіх лісогосподарських заходів у період з 1 березня по 31 липня

відсутність особин виду протягом 15 років

Viola alba Bess.

фіалка біла

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення, заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Viola jooi Janka

фіалка Джоя

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення, заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

відсутність особин виду протягом 15 років

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench

хамедафна чашкова (торфяниця чашкова)

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона будь-яких лісогосподарських заходів, заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Allium ursinum L.

цибуля ведмежа (черемша)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок, зміни гідрологічного режиму, заборона створення лісових культур з хвойних видів дерев

-“-

Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.

чина ряба

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових рубок

-“-

Crocus heuffelianus Herb.

шафран Гейфелів

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Crocus reticulatus Stev. Ex Adam.

шафран сітчастий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона розорювання, лісорозведення та лісовідновлення, дозволяється використання ділянки як сінокосу та пасовища

-“-

Scheuchzeria palustris L.

шейxцерія болотна

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів; у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму

-“-

Pedicularis sceptrum-carolinum L.

шолудивник королівський

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона зміни гідрологічного режиму, рекомендується сінокосіння

відсутність особин виду протягом 15 років

Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.

лептогіум насичений

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Gyalecta herculina (Rehm) Baloch, Lumbsch & Wedin (=Belonia herculina (Rehm ex Lojka) Hazsl.)

гіалекта геркулінська

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Gyalecta truncigena (Ach.) Hepp

гіалекта стовбурова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlnr. in Engler.

гіалекта берестова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.

лобарія легеневоподібна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Ricasolia amplissima (Scop.) De Not. (=Lobaria amplissima (Scop.) Forss.)

рікасолія широка

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

відсутність особин виду протягом 15 років

Sticta fuliginosa (Dics.) Ach.

стікта закопчена

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Sticta sylvatica (Huds.) Ach.

стікта лісова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Nephroma parile Ach.

нефрома рівна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Nephroma resupinatum (L.) Ach.

нефрома загорнута

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Pannaria conoplea (Pers.) Bory

паннарія шерстиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Parmeliella triptophylla (Ach.) Mull. Arg.

пармелієла щетинистолиста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.

алекторія паросткова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

відсутність особин виду протягом 15 років

Allocetraria oakesiana (Tuck.) Randlane & Thell (Tuckermannopsis oakesiana (Tuck.) Hale)

аллоцетрарія Океза

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Dolichousnea longissima (Ach.) Articus (Usnea longissima Ach.)

доліхоуснея найдовша (уснея найдовша, бородач найдовший)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Lethariella intricata (Moris) Krog

летарієла переплутана

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Hypotrachina revoluta (Florke) Hale s. l. (incl. Hypotrachyna britannica (D. Hawksw. & P. James) Coppins)

гіпотрахіна відігнута

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco & al. (Melanelia elegantula (Zahlbr.) Essl., Melanelia incolorata (Parr.) Essl.)

меланохалеа елегантна (меланелія елегантна)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy (Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti)

пармотрема перлинова (пармотрема китайська)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

відсутність особин виду протягом 15 років

Tuckneraria laureri (Krempelh.) Randlane & Thell (Tuckermannopsis laureri (Krempelh.) Hale)

тукнерарія Лаурера (тукерманопсис лаурера)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Usnea florida (L.) Web.

уснея квітуча, бородач квітучий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Heterodermia speciosa (Wulf.) Trev.

гетеродермія прекрасна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Tornabea scutellifera (With.) Laund.

торнабея щитоподібна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Lichenomphalia hudsoniana (H.S. Jenn) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (Omphalina hudsoniana Jenn.) Bigelow, Botrydina viridis (Ach.) Redh & Kuyper)

ліхеномфалія Гудсонова (омфаліна гудсонова, ботридина зелена)

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Fraxinus ornus L.

ясен білоцвітий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона проведення будь-яких видів рубок в угрупованнях з наявністю у деревостані чи підліску зазначеного виду, крім рубок, спрямованих на вилучення конкурентних видів у похідних деревостанах, у тому числі за участю інвазивних видів

загибель усіх особин

Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehm

саркосома куляста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

відсутність плодових тіл впродовж 10 років

Agaricus tabularis Peck

печериця таблитчаста

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення

-“-

Limacella steppicola Zerova & S. Wasser

лімацела степова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення

-“-

філопор рожево-золотистий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Clavariadelphus pistillaris (Fr.)Donk

клаваріадельф товкачиковий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

відсутність плодових тіл впродовж 10 років

Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev & Singer

амилоцистіс лапландський

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Gomphus clavatus (Pers.:Fr.) Gray

гомф булавоподібний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray

грифола листувата

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Hericium coralloides (Fr.) Gray

герицій коралоподібний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Hericium erinaceum (Fr.) Pers.

герицій їжаковий

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Porpolomopsis calyptriformis (Berk.) Bresinsky

порполомопсис ковпакоподібний

місцезростання

колова, радіусом не менше 100 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення

відсутність плодових тіл впродовж 30 років

Kavinia alboviridis (Morgan) Gilb. & Budington

кавінія біло-зелена

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

відсутність плодових тіл впродовж 10 років

Bovista paludosa Lev.

порхавка болотяна

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Lycoperdon mammaeforme Pers.

дощовик соскоподібний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Phellorinia herculeana (Pers.) Kreisel

фелоринія Геркулесова

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення

-“-

Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou & B.K. Cui

смолоніг коренелюбний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона лісорозведення та лісовідновлення

-“-

трутовик зонтичний

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

листочня кучерява

місцезростання

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона всіх лісогосподарських заходів

-“-

Drobacia banatica

дробація банатська

місцеперебування

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона будь-яких лісогосподарських заходів

відсутність особин протягом як мінімум 15 років, що підтверджується результатами як мінімум трьох польових досліджень

Oxychilus kobelti, Serrulina serrulata, Mastus bielzi

Acicula parcelineata, Platyla perpusilla, Platyla polita, Sphyradium doliolum, Argna bielzi, Elia novorossica, Ruthenica filograna, Macrogastra tumida,Macrogastra borealis, Macrogastra plicatula, Discus perspectivus, Clausilia pumila, Clausilia cruciata, Vestia elata, Pseudalinda fallax, Vitrea nadejdae, Daudebardia rufa, Daudebardia brevipes

лищак велетенський, серуліна зубчаста, обжерка карпатська, скалочка карпатська, скалочка крихітна, скалочка блискуча, бочівка шипаста, аргна карпатська, елія нагольнянська, русинка тендітна, пралісниця струнка, пралісниця північна, пралісниця карпатська, пупкалик пралісовий, заслонниця мала, заслонниця деревна, вестія шляхетна, ветеринка оманлива, кришталівка кримська, даудебардія руда, даудебардія коротконога

місцеперебування

колова, радіусом не менше 50 метрів;

у разі коли біотоп займає меншу площу, - в межах біотопу

заборона будь-яких лісогосподарських заходів

-“-

Ciconia nigra

чорний лелека

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період із середини березня до 1 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

відсутність особин протягом як мінімум 15 років, що підтверджується результатами як мінімум трьох польових досліджень

Bucephala clangula

гоголь

гніздо

колова, радіусом не менше 100 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів

-“-

Pandion haliaetus

скопа

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 200 метрів від гнізда

-“-

Milvus milvus

шуліка рудий

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Milvus migrans

шуліка чорний

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

відсутність особин протягом як мінімум 15 років, що підтверджується результатами як мінімум трьох польових досліджень

Accipiter brevipes

яструб коротконогий

гніздо

колова, радіусом не менше 500 м

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 квітня до 31 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Buteo rufinus

канюк степовий

гніздо

колова, радіусом не менше 500 м

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Circaetus gallicus

змієїд

гніздо

колова, радіусом не менше 500 м

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 200 метрів від гнізда

-“-

Hieraaetus pennatus

орел-карлик

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

відсутність особин протягом як мінімум 15 років, що підтверджується результатами як мінімум трьох польових досліджень

Aquila clanga

підорлик великий

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 300 метрів від гнізда

-“-

Aquila pomarina

підорлик малий

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Aquila heliaca

могильник

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 лютого до 31 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 200 метрів від гнізда

-“-

Aquila chrysaetos

беркут

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 січня до 31 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 300 метрів від гнізда

відсутність особин протягом як мінімум 15 років, що підтверджується результатами як мінімум трьох польових досліджень

Haliaeetus albicilla

орлан-білохвіст

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 січня до 31 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 200 метрів від гнізда

-“-

Falco peregrinus

сапсан

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 січня до 31 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 200 метрів від гнізда

-“-

Falco naumanni

боривітер степовий

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 квітня до 31 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Tetrao urogallus, Lyrurus tetrix

тетерук, глухар

токовище

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 30 червня

відсутність особин протягом як мінімум 15 років, що підтверджується результатами як мінімум трьох польових досліджень

Grus grus

журавель сірий

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Columba oenas

голуб-синяк

гніздо

колова, радіусом не менше 400 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 квітня до 31 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Bubo bubo

пугач

гніздо

колова, радіусом не менше 500 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 січня до 1 серпня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 200 метрів від гнізда

-“-

Aegolius funereus

сич волохатий

гніздо

колова, радіусом не менше 300 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 січня до 1 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

відсутність особин протягом як мінімум 15 років, що підтверджується результатами як мінімум трьох польових досліджень

Glaucidium passerinum

сичик-горобець

гніздо

колова, радіусом не менше 300 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 1 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Strix uralensis

сова довгохвоста

гніздо

колова, радіусом не менше 300 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 1 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-

Strix nebulosa

сова бородата

гніздо

колова, радіусом не менше 300 метрів

заборона будь-яких лісогосподарських заходів у період з 1 березня до 1 липня, постійна заборона будь-яких лісогосподарських заходів у тій частині охоронної зони, яка розташовується ближче 100 метрів від гнізда

-“-


Додаток 3

до Порядку створення охоронних зон

для збереження біорізноманіття у лісах

ПАСПОРТ ОХОРОННОЇ ЗОНИ

для збереження біорізноманіття у лісах


Додаток 4

до Порядку створення охоронних зон

для збереження біорізноманіття у лісах

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах

_________________________________

(регіон)

Дата останньої зміни ________________

Номер паспорта охоронної зони

Найменування постійного лісокористувача або власника лісів

Об’єкт охорони (тривіальна та наукова назва виду (видів)/назва природного комплексу/назва іншого об’єкта охорони)

Характеристика об’єкта охорони (кількість особин/ характеристики природного комплексу)

Найменування підрозділу, квартал, виділ, розмір (площа), гектарів

Географічні координати центральної точки охоронної зони, поворотних точок та радіусу (поворотні точки зазначаються для охоронної зони, яка має відмінну від колової конфігурацію (форму), радіус зазначається для охоронних зон колової конфігурації)

Режим охорони

Дата і підстава створення охоронної зони


Додаток 5

до Порядку створення охоронних зон

для збереження біорізноманіття у лісах

ВІДОМІСТЬ

скасованих охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах

_____________________________

(регіон)

Дата останньої зміни __________________

Номер паспорта охоронної зони

Об’єкт охорони (тривіальна та наукова назва виду (видів)/ назва природного комплексу/ назва іншого об’єкта охорони)

Характеристика об’єкта охорони (кількість особин/ключові характеристики природного комплексу)

Конфігурація (форма) та розмір (площа) охоронної

зони - колова (із зазначенням радіуса)/

по межах біотопу

Географічні координати центральної точки охоронної зони та поворотних точок (поворотні точки зазначаються для охоронної зони, яка має відмінну від колової конфігурацію (форму)

Постійний лісокористувач або власник лісів, найменування підрозділу, квартал, виділ, розмір (площа), гектарів

Режим охорони

Дата і підстава створення охоронної зони (дата і номер наказу)

Підстави для скасування статусу охоронної зони

Дата і підстава скасування статусу охоронної зони


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 травня 2023 р. № 499

ПОРЯДОК

створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України

1. Цей Порядок визначає процедуру створення охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України (далі - охоронні зони), їх розмір (площу) та конфігурацію (форму), а також режим охорони в межах таких охоронних зон.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

відомість скасованих охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України (далі - відомість скасованих охоронних зон) - перелік охоронних зон, статус яких був скасований у межах областей, мм. Києва та Севастополя, а також Автономної Республіки Крим;

зведена відомість охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України (далі - зведена відомість охоронних зон) - перелік охоронних зон, які створено у межах областей, мм. Києва та Севастополя, а також Автономної Республіки Крим;

паспорт охоронної зони для збереження об’єктів Червоної книги України (далі - паспорт охоронної зони) - документ, що визначає об’єкти Червоної книги України, для збереження яких створена охоронна зона, розмір (площу) та конфігурацію (форму) охоронної зони, а також встановлює режим охорони у межах охоронної зони та підстави для скасування її статусу;

режим охорони у межах охоронної зони - сукупність вимог, норм і правил, які визначають допустиму та/або недопустиму діяльність в охоронних зонах і призначені забезпечити довгострокове збереження у їх межах об’єктів охорони;

уповноважений орган - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Термін “охоронна зона для збереження об’єктів Червоної книги України” вживається у значенні, наведеному в Законі України “Про Червону книгу України”.

Терміни “водно-болотні екосистеми”, “лісові екосистеми”, “лучні екосистеми”, “петрофітні екосистеми”, “піонерні природні екосистеми” та “степові екосистеми” вживаються у значенні, наведеному в Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2023 р. № 499.

3. Охоронні зони створюються на всіх землях, у тому числі у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, крім земель лісогосподарського призначення.

4. Режим охорони у межах охоронної зони повинен забезпечувати довгострокове збереження об’єктів охорони і встановлюється індивідуально для кожної охоронної зони у паспорті охоронної зони за формою згідно з додатком 1.

Режим охорони у межах охоронної зони може бути постійним (незмінним) або сезонним (таким, що може змінюватися протягом року).

5. Конфігурація (форма) охоронних зон може бути коловою або іншою і встановлюється індивідуально.

6. Мінімальний розмір (площа) охоронної зони становить 0,001 гектара, а максимальний - визначається фактичними розмірами території, на якій розташовується об’єкт (об’єкти) охорони, для збереження якого (яких) створюється охоронна зона.

7. Режим охорони повинен відповідати таким мінімальним вимогам:

для лісових екосистем - заборона суцільних рубок та кінцевого прийому поступових систем рубок, видобутку корисних копалин, зміни гідрологічного режиму;

для степових та лучних екосистем - заборона пошкодження трав’яного покриву (розорювання, лісорозведення, поліпшення трав’яних угідь), видобутку корисних копалин, крім заходів, що спрямовані на збереження та відтворення об’єкта охорони;

для водно-болотних екосистем - заборона зміни гідрологічного режиму (осушення, зрошення, видобуток корисних копалин), крім заходів, що спрямовані на збереження та відтворення об’єкта охорони;

для петрофітних екосистем та піонерних рослинних угруповань - заборона зміни гідрологічного режиму та пошкодження трав’яного покриву (розорювання, лісорозведення, поліпшення трав’яних угідь, осушення, зрошення, видобуток корисних копалин).

Режим охорони може бути більш суворим, ніж встановлені цим пунктом мінімальні вимоги, та визначається у паспорті охоронної зони.

Режим охорони у межах охоронних зон, створених для збереження видів, щодо яких в установленому порядку затверджені програми (плани заходів) щодо збереження та відтворення видів тваринного і рослинного світу, які перебувають під загрозою зникнення, повинен відповідати вимогам, передбаченим такими програмами (планами заходів).

8. Створення охоронної зони здійснюється на підставі звернення наукової установи, природоохоронного громадського об’єднання або інших заінтересованих підприємств, установ, організацій (далі - автор звернення), яке повинно містити інформацію, необхідну уповноваженому органу для розроблення паспорта охоронної зони, а саме:

відомості, передбачені пунктами 1-11 паспорту охоронної зони;

обґрунтування запропонованих режиму охорони та підстав для скасування статусу охоронної зони;

картосхему розташування охоронної зони, в тому числі у векторному вигляді;

фотоматеріали.

Звернення щодо створення охоронної зони розробляється за результатами польових обстежень та подається до уповноваженого органу. Автор звернення повідомляє землевласнику чи землекористувачу або уповноваженому органу про намір проведення польових обстежень за п’ять робочих днів до початку їх проведення.

9. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення щодо створення охоронної зони доводить його до відома землевласника або землекористувача, на території якого проектується охоронна зона, або, у разі відсутності у зверненні інформації, визначеної пунктом 8 цього Порядку, повертає звернення для доопрацювання. Землевласник або землекористувач протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення має право надати уповноваженому органу обґрунтовані зауваження та пропозиції для розроблення паспорта охоронної зони.

У разі надання землевласником чи землекористувачем зауважень та пропозицій для розроблення паспорта охоронної зони такий паспорт розробляється уповноваженим органом із залученням землевласника чи землекористувача та автора звернення щодо створення охоронної зони.

10. Уповноважений орган протягом 30 календарних днів з дня отримання звернення щодо створення охоронної зони розробляє та затверджує паспорт охоронної зони або повідомляє автору звернення про відмову у створенні охоронної зони у зв’язку з недостовірністю наданих автором звернення даних із зазначенням обґрунтованих зауважень і пропозицій. Уповноважений орган може здійснити виїзд на територію проектованої охоронної зони, до якого залучається автор звернення та землевласник чи землекористувач.

11. З дня затвердження уповноваженим органом паспорта охоронної зони охоронна зона вважається такою, що створена.

12. Уповноважений орган доводить до відома землекористувача або землевласника затверджений паспорт охоронної зони та вносить зміни до зведеної відомості охоронних зон за формою згідно з додатком 2.

13. Уповноважений територіальний орган формує зведену відомість охоронних зон, а також відомість скасованих охоронних зон за формою згідно з додатком 3 та подає їх до Міндовкілля не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.

14. Скасування статусу охоронних зон здійснюється на підставі звернення про скасування статусу охоронної зони (далі - звернення про скасування). Звернення про скасування розробляється науковими установами, природоохоронними громадськими об’єднаннями або іншими заінтересованими підприємствами, установами та організаціями. Підстави для скасування статусу охоронної зони визначаються затвердженим паспортом охоронної зони, крім випадків, передбачених пунктом 15 цього Порядку.

Звернення про скасування розробляється за результатами польових обстежень та подається до уповноваженого органу. Автори звернення про скасування повідомляють землевласнику чи землекористувачу або уповноваженому органу, а також автору звернення щодо створення охоронної зони, статус якої пропонується до скасування, про намір проведення польових обстежень за п’ять робочих днів до початку їх проведення.

15. Скасування статусу охоронної зони з підстав, не зазначених у паспорті охоронної зони, забороняється, крім випадків, за яких скасування статусу охоронної зони здійснюється з одночасним створенням охоронної зони, що відповідає хоча б одній з таких умов:

має більший розмір (більшу площу), ніж охоронна зона, статус якої скасовано, повністю включає територію та зберігає режим охорони охоронної зони, що скасовується;

має більш суворий режим охорони, ніж охоронна зона, статус якої скасовано, і повністю включає територію охоронної зони, що скасовується.

16. Звернення про скасування розглядається уповноваженим органом протягом 30 календарних днів, якщо інше не передбачено пунктом 17 цього Порядку. У разі коли звернення про скасування розроблене фізичною чи юридичною особою іншою, ніж автор звернення щодо створення охоронної зони, статус якої пропонується до скасування, уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення про скасування повідомляє про це автору звернення щодо створення охоронної зони засобами електронного зв’язку та надсилає копію звернення про скасування з доданими до нього документами. Автор звернення щодо створення охоронної зони протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення має право подати уповноваженому органу пропозиції до поданого звернення про скасування.

17. Уповноважений орган приймає рішення про скасування статусу чи відмову у скасуванні статусу охоронної зони з підстав, що визначені у паспорті охоронної зони або в цьому Порядку, з урахуванням отриманих зауважень та пропозицій автора звернення щодо створення охоронної зони, статус якої пропонується до скасування.

У разі коли наведена у зверненні про скасування інформація потребує додаткової перевірки, уповноважений орган організовує проведення польових досліджень із залученням наукових чи інших установ, що спеціалізуються на охороні біорізноманіття. У такому разі строк розгляду звернення продовжується, але не більш як на 11 місяців, про що уповноважений орган повідомляє автору звернення про скасування та автору звернення щодо створення охоронної зони, статус якої пропонується до скасування.

18. Уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про скасування статусу охоронної зони доводить до відома землекористувача чи землевласника інформацію про скасування статусу охоронної зони, а також виключає інформацію щодо охоронної зони, яка була скасована, із зведеної відомості охоронних зон та доповнює відомість скасованих охоронних зон інформацією про охоронну зону, яка була скасована.

19. У межах охоронних зон забороняється здійснення заходів, які не відповідають режиму охорони, зазначеному в паспорті охоронної зони, крім заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків аварій та стихійного лиха, що створюють пряму загрозу життю людей.

У разі наявності на одній території різних об’єктів, які потребують створення охоронної зони, для кожного з таких об’єктів установлюється окрема охоронна зона. У разі наявності на одній території одночасно двох і більше охоронних зон, режим охорони яких відрізняється, для такої території встановлюється більш суворий режим охорони з числа тих, що встановлені у таких охоронних зонах.

20. Міндовкілля щороку не пізніше 1 травня забезпечує оприлюднення геопросторових даних щодо охоронних зон на своєму офіційному веб-сайті та/або геопорталах і відображає їх за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі, крім випадків, за яких оприлюднення таких геопросторових даних може призвести до погіршення умов охорони та відтворення об’єктів Червоної книги України.

21. Міндовкілля забезпечує створення метаданих для набору геопросторових даних про створення та скасування статусу охоронних зон, а також їх щорічне оновлення, реєстрацію та відображення на національному геопорталі протягом 10 робочих днів з дня отримання, створення (вироблення) та/або оновлення геопросторових даних, крім випадків, за яких оприлюднення таких метаданих може призвести до погіршення умов охорони та відтворення об’єктів Червоної книги України.


Додаток 1

до Порядку створення охоронних зон

для збереження об’єктів

Червоної книги України

ПАСПОРТ ОХОРОННОЇ ЗОНИ

для збереження об’єктів Червоної книги України


Додаток 2

до Порядку створення охоронних зон

для збереження об’єктів

Червоної книги України

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України

____________________________

(регіон)

Дата останньої зміни ________________

Номер паспорта охоронної зони

Найменування землевласника або землекористувача

Об’єкт охорони (тривіальна та наукова назва виду (видів)

Характеристика об’єкта охорони (кількість особин/ інші характеристики)

Місце розташування (за наявності - кадастровий номер, найменування підрозділу, квартал, виділ), розмір (площа), гектарів

Географічні координати центральної точки охоронної зони та поворотних точок (поворотні точки зазначаються для охоронної зони, яка має відмінну від колової конфігурацію (форму)

Режим охорони

Дата і підстава створення охоронної зони


Додаток 3

до Порядку створення охоронних зон

для збереження об’єктів

Червоної книги України

ВІДОМІСТЬ

скасованих охоронних зон для збереження об’єктів Червоної книги України

______________________________

(регіон)

Дата останньої зміни ________________

Номер паспорта охоронної зони

Об’єкт охорони (тривіальна та наукова назва виду (видів)

Характеристика об’єкта охорони (кількість

особин/інші характеристики)

Конфігурація та площа охоронної

зони - колова (із зазначенням радіуса)/

по межах біотопу

Географічні координати центральної точки охоронної зони та поворотних точок (поворотні точки зазначаються для охоронної зони, яка має відмінну від колової конфігурацію (форму)

Місце розташування (кадастровий номер, найменування підрозділу, квартал, виділ), розмір (площа), гектарів

Режим охорони

Дата і підстава створення охоронної зони (дата і номер наказу)

Підстави для скасування статусу охоронної зони

Дата і підстава скасування статусу охоронної зони

Про затвердження Порядку створення охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах та Порядку створення охоронних зон для збереження об'єктів Червоної книги України

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок, Нормативи, Вимоги, Форма типового документа, Паспорт від 12.05.2023 № 499

Прийняття від 12.05.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/499-2023-%D0%BF

Законодавство України

станом на 24.05.2023

чинний


Документи та файли

 • Сигнальний документ — f526109n157.docx від 24.05.23 11:10, 15 кб
 • Сигнальний документ — f526109n158.docx від 24.05.23 11:10, 15 кб

Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 20.05.2023 — № 101

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -