<<
>>

ПОСТАНОВА від 19 травня 2023 р. № 511 "Про затвердження Порядку ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами". Кабінет Міністрів України. 2023

Документ актуальний на 24.05.2023
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 травня 2023 р. № 511

Київ

Про затвердження Порядку ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами

Відповідно до частини першої статті 5-1, частини четвертої статті 19 Кодексу України про надра Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 травня 2023 р. № 511

ПОРЯДОК

ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами

1. Цей Порядок визначає мету створення, структуру, процедуру та вимоги щодо функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи у сфері надрокористування (далі - єдина геоінформаційна система), процедуру електронної інформаційної взаємодії єдиної геоінформаційної системи з іншими електронними інформаційними ресурсами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

авторизація - електронна процедура встановлення прав доступу до різних підсистем та програмних модулів єдиної геоінформаційної системи залежно від ідентифікатора користувача електронного кабінету єдиної геоінформаційної системи;

адміністратор та технічний адміністратор єдиної геоінформаційної системи - підприємства та/або підприємства, визначені держателем єдиної геоінформаційної системи, які належать до сфери його управління або щодо яких він здійснює повноваження з управління корпоративними правами держави (включаючи його дочірні підприємства);

держатель єдиної геоінформаційної системи - Держгеонадра;

електронний кабінет єдиної геоінформаційної системи - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує електронну форму взаємодії між надрокористувачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, інформаційними системами та базами даних і реєстрами у сфері надрокористування єдиної геоінформаційної системи (далі - електронний кабінет);

електронний кабінет надрокористувача - інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує електронну форму взаємодії між надрокористувачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час надання в установленому законодавством порядку спеціальних дозволів на користування надрами, продовження строку дії таких дозволів, внесення до них змін, внесення змін до угоди про умови користування надрами.

Положення про електронний кабінет надрокористувача затверджується Міндовкіллям;

єдина геоінформаційна система - багатофункціональна інтегрована інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження процесу надрокористування в Україні і становить сукупність взаємопов’язаних інформаційних систем, реєстрів та баз даних, програмно-інформаційних комплексів, програмно-технічних та технічних засобів електронної комунікації, які забезпечують поєднання визначених інформаційних ресурсів у сфері надрокористування, обробку та захист інформації, внутрішню та зовнішню інформаційну взаємодію;

користувач електронного кабінету - фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, яким в установленому законодавством порядку надано доступ до відповідних інформаційних ресурсів єдиної геоінформаційної системи та які пройшли процедуру електронної ідентифікації/автентифікації;

сервери додатків - програмно-технічні комплекси, які складаються із серверів та програмного забезпечення, призначених для безперервного функціонування програмних засобів обробки інформації в інтерактивному режимі реального часу, архівування та синхронізації інформації, записування та зберігання системних журналів аудиту приймання-передачі інформації, реєстрації роботи програмних засобів і журналів аудиту засобів безпеки;

cуб’єкт надання вихідних даних - суб’єкти усіх форм власності, які мають інформаційно-комунікаційні системи, інформаційні ресурси, бази даних, з якими буде налагоджений інформаційний обмін в рамках функціонування єдиної геоінформаційної системи;

центр обробки даних єдиної геоінформаційної системи - обчислювальне середовище функціонування інформаційної інфраструктури та автоматизованих сервісів, яке забезпечує безперервність їх обслуговування в інтерактивному режимі реального часу та високий рівень продуктивності;

центральний сервер обробки даних - програмно-технічний комплекс, який складається з основного та резервного серверів, баз даних, програмного забезпечення, призначених для безперервного виконання операцій з інформаційного обміну між центральним сховищем даних та користувачами єдиної геоінформаційної системи;

центральне сховище даних - програмно-технічний комплекс, який складається з високопродуктивних систем збереження даних та програмного забезпечення, призначених для безпечного зберігання інформації та швидкої, надійної і безперервної передачі даних.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі України про надра, Законах України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”, “Про інформацію”, “Про доступ до публічної інформації”, “Про Національну програму інформатизації”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про електронні комунікації”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист персональних даних”, “Про електронні довірчі послуги”, “Про публічні електронні реєстри”, а також у Порядку розпорядження геологічною інформацією, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 “Питання розпорядження геологічною інформацією” (Офіційний вісник України, 2018 р., № 91, ст. 3019).

3. Власником єдиної геоінформаційної системи та виключних майнових прав на її програмне забезпечення є Держгеонадра, що забезпечує захист інформації єдиної геоінформаційної системи та контроль за нею відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

4. Єдина геоінформаційна система функціонує з метою створення єдиного інформаційного простору у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр шляхом об’єднання відповідних інформаційних ресурсів та оптимізації процесів спільного використання технічного і програмного забезпечення.

5. Основними завданнями єдиної геоінформаційної системи є:

облік ділянок надр, наданих у користування;

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорона, захист інформації у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

забезпечення електронної взаємодії між надрокористувачами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування з метою виконання визначених законодавством завдань у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зокрема обробки інформації, що формується у процесі діяльності користувачів надр, у тому числі користувачів надр на умовах угод про розподіл продукції;

підвищення рівня прозорості та оперативності виконання завдань, пов’язаних з надрокористуванням, зменшення обсягу часових та фінансових витрат на інформаційно-пошукові, розрахункові та аналітичні роботи, формування належної звітності з питань надрокористування.

6. Основними функціями єдиної геоінформаційної системи є:

інтеграція інформаційних ресурсів у сфері надрокористування єдиної геоінформаційної системи;

обробка інформації, що формується у процесі діяльності надрокористувачів, у тому числі надрокористувачів на умовах угод про розподіл продукції;

розмежування прав доступу та надання контрольованого доступу користувачам електронного кабінету до інформаційних ресурсів єдиної геоінформаційної системи;

отримання, розгляд та опрацювання електронних документів, поданих користувачами електронного кабінету, з автоматичною фіксацією часу надсилання та часу отримання, забезпечення цілісності та автентичності електронних документів;

проведення перевірки своєчасності внесення, достовірності, повноти та ступеня обробки інформації, яка подається користувачами електронного кабінету;

систематизація та узагальнення інформації, перетворення її у формат, придатний для проведення подальшого аналізу та забезпечення роботи систем підтримки прийняття рішень;

доступність інформації, яка міститься в єдиній геоінформаційній системі, для осіб з інвалідністю згідно з вимогами ДСТУ ЕN 301549:2022 “Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ”;

забезпечення об’єктивності, актуальності, достовірності, повноти та захищеності від несанкціонованих змін інформації, яка міститься в єдиній геоінформаційній системі;

збереження, автоматичне резервування і відновлення відомостей (даних), що внесені до єдиної геоінформаційної системи, забезпечення безперебійного доступу до єдиної геоінформаційної системи та її складових;

забезпечення доступу до геопросторових даних та метаданих на Державному геологічному веб-порталі і національному геопорталі, їх відображення за допомогою відповідних сервісів згідно із Законами України “Про доступ до публічної інформації”, “Про захист персональних даних” і “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”;

інтероперабельність та електронна інформаційна взаємодія з національним геопорталом, Єдиною екологічною платформою “ЕкоСистема” та іншими електронними інформаційними ресурсами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів надання вихідних даних з метою виконання визначених законодавством повноважень у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

7. Захист інформації єдиної геоінформаційної системи здійснюється відповідно до Закону України “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”.

8. Обробка персональних даних у єдиній геоінформаційній системі здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

9. Фінансування створення та функціонування єдиної геоінформаційної системи здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, не заборонених законом.

10. Єдина геоінформаційна система складається з таких елементів:

центр обробки даних єдиної геоінформаційної системи;

інформаційні системи, бази даних і державні реєстри, перелік яких визначено статтею 5-1 Кодексу України про надра;

комплексна система захисту інформації єдиної геоінформаційної системи з підтвердженою в установленому законодавством порядку відповідністю.

11. До складу центру обробки даних єдиної геоінформаційної системи входять:

центральне сховище даних;

центральний сервер обробки даних;

сервери додатків;

електронна комунікаційна мережа;

інші сервери та технічні засоби електронних комунікацій, які можуть використовуватися в разі розширення завдань та функцій єдиної геоінформаційної системи.

12. Захист єдиної геоінформаційної системи від несанкціонованого доступу до інформації забезпечує комплексна система захисту інформації.

13. Держатель єдиної геоінформаційної системи вживає організаційних заходів, пов’язаних із забезпеченням її функціонування.

14. Держатель єдиної геоінформаційної системи:

забезпечує здійснення організаційних заходів, які пов’язані із створенням, модернізацією та функціонуванням єдиної геоінформаційної системи та її складових, а також здійснює нормативно-правове, методологічне та інформаційне забезпечення у сфері ведення єдиної геоінформаційної системи;

інформує адміністратора єдиної геоінформаційної системи про виявлені недоліки у її роботі, вносить пропозиції щодо їх усунення та вдосконалення роботи єдиної геоінформаційної системи;

надає роз’яснення, що стосуються питань ведення єдиної геоінформаційної системи (крім питань, що стосуються її технічного та програмного забезпечення);

здійснює фінансування заходів щодо технічної підтримки та модернізації єдиної геоінформаційної системи;

затверджує технічні вимоги та технічні завдання з розроблення та модернізації програмного забезпечення, а також погоджує пропозиції щодо розроблення та модернізації спеціального програмного забезпечення, що пропонується адміністратором єдиної геоінформаційної системи;

розробляє специфікації геопросторових даних для наборів геопросторових даних та завантажує їх у сховище даних національного геопорталу з використанням електронного кабінету національного геопорталу;

забезпечує оприлюднення інформації єдиної геоінформаційної системи у формі відкритих даних відповідно до Законів України “Про захист персональних даних”, “Про доступ до публічної інформації” та “Про забезпечення прозорості у видобувних галузях”;

забезпечує оприлюднення метаданих на національному геопорталі та відображення геопросторових даних і метаданих за допомогою сервісів доступу на національному геопорталі;

здійснює контроль за функціонуванням єдиної геоінформаційної системи та її складових, у тому числі шляхом проведення моніторингу процесів її ведення;

забезпечує електронну інформаційну взаємодію з електронними інформаційними ресурсами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання вихідних даних;

укладає договори про обслуговування технічної інфраструктури (центру обробки даних, мережі передачі даних) та залучає у разі потреби працівників інших підприємств, установ та організацій для виконання робіт з технічного супроводження обладнання єдиної геоінформаційної системи.

15. Забезпечення виконання організаційних та технічних завдань щодо функціонування єдиної геоінформаційної системи покладається на адміністратора та технічного адміністратора єдиної геоінформаційної системи.

16. Адміністратор єдиної геоінформаційної системи:

забезпечує належне функціонування єдиної геоінформаційної системи відповідно до вимог цього Порядку;

проводить моніторинг роботи єдиної геоінформаційної системи та її складових;

забезпечує обробку та аналіз інформації, яка надходить через електронні кабінети єдиної геоінформаційної системи та надрокористувача;

забезпечує надання, блокування та анулювання доступу, визначає право доступу користувачів до відповідних розділів та складових системи;

забезпечує авторизацію користувачів електронного кабінету;

забезпечує здійснення методичної підтримки обробки та систематизації відомостей, що містяться в єдиній геоінформаційній системі, створення, зберігання та використання архівних відомостей;

здійснює розгляд пропозицій (зауважень) щодо удосконалення функціонування єдиної геоінформаційної системи та надання відповідних пропозицій її держателю.

17. Технічний адміністратор єдиної геоінформаційної системи:

забезпечує створення, збереження резервної копії відомостей і програмного забезпечення єдиної геоінформаційної системи;

впроваджує та забезпечує використання засобів криптографічного та технічного захисту інформації під час ведення єдиної геоінформаційної системи;

забезпечує використання електронного підпису та/або печатки (у разі наявності), що базуються на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, під час ведення єдиної геоінформаційної системи;

здійснює захист цілісності бази даних, апаратного та програмного забезпечення, достовірності даних єдиної геоінформаційної системи, захист від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних;

здійснює блокування несанкціонованого доступу захищених ресурсів;

здійснює заходи із створення та супроводження програмного забезпечення єдиної геоінформаційної системи та її складових;

відповідає за технічне і програмне забезпечення єдиної геоінформаційної системи та її складових;

забезпечує проведення технічних та профілактичних робіт з підтримки єдиної геоінформаційної системи.

18. Створення програмного забезпечення єдиної геоінформаційної системи передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на її розроблення (модернізацію), тестування та дослідну експлуатацію, впровадження з урахуванням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Супроводження програмного забезпечення єдиної геоінформаційної системи передбачає здійснення заходів щодо забезпечення його функціонування відповідно до технічної документації, виявлення помилок, надання інформації про виявлені помилки розробникам програмного забезпечення єдиної геоінформаційної системи та забезпечення виправлення помилок.

19. Технічне та програмне забезпечення єдиної геоінформаційної системи передбачає:

проведення моніторингу роботи єдиної геоінформаційної системи;

надання, блокування та анулювання в установленому порядку доступу до електронних кабінетів користувачам;

здійснення технічних заходів для підтримки в актуальному стані довідників, класифікаторів, державних реєстрів та бази даних геологічних звітів;

налагодження електронної інформаційної взаємодії між єдиною геоінформаційною системою та іншими електронними інформаційними ресурсами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання вихідних даних;

можливість внесення інформації про видані спеціальні дозволи на користування надрами та гірничі відводи, зокрема за ініціативою надрокористувачів.

20. Користувачі електронного кабінету отримують доступ до електронного кабінету після проходження процедури електронної ідентифікації/автентифікації відповідно до визначених законодавством повноважень та з метою виконання відповідних завдань у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

21. Адміністратор єдиної геоінформаційної системи протягом 24 годин блокує доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету в разі:

надходження повідомлення (документів), що підтверджують факт компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг, виявлений самостійно користувачем або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;

отримання повідомлення керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або особи, яка його заміщує, про необхідність блокування доступу користувача електронного кабінету до електронного кабінету у зв’язку з його відстороненням від роботи;

отримання відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

Доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету блокується на строк, необхідний для усунення підстави, що стала причиною блокування такого доступу.

22. Адміністратор єдиної геоінформаційної системи анулює доступ користувача електронного кабінету до електронного кабінету в разі:

отримання повідомлення керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або особи, яка його заміщує, про необхідність анулювання доступу користувача електронного кабінету до електронного кабінету у зв’язку з припиненням виконання ним своїх повноважень, зокрема звільненням, переведенням, смертю, оголошенням померлим, визнанням безвісно відсутнім, недієздатним, обмеженням цивільної дієздатності, припиненням виконання повноважень органом (організацією);

втрати користувачем електронного кабінету правового статусу (функцій), який (які) визначає (визначають) його право доступу до такого кабінету;

отримання єдиною геоінформаційною системою в порядку електронної інформаційної взаємодії інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про припинення користувача електронного кабінету - юридичної особи шляхом ліквідації;

отримання єдиною геоінформаційною системою в порядку електронної інформаційної взаємодії з електронними інформаційними ресурсами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів надання вихідних даних інформації про смерть, оголошення померлим, визнання безвісно відсутнім, зниклим безвісти, зниклим безвісти за особливих обставин, недієздатним, обмеження цивільної дієздатності користувача електронного кабінету;

отримання відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

23. Адміністратор єдиної геоінформаційної системи протягом 24 годин відновлює доступ користувача, якому було заблоковано доступ до електронного кабінету, в разі:

отримання повідомлення керівника органу державної влади, органу місцевого самоврядування або особи, яка його заміщує, про припинення обставин, що стали підставою для блокування доступу користувача до електронного кабінету;

отримання відповідного судового рішення, що набрало законної сили.

24. Єдина геоінформаційна система ведеться державною мовою. У разі коли використання літер українського алфавіту призводить до спотворення інформації, можуть використовуватися латинські літери, розділові знаки та символи, арабські та римські цифри.

25. Створення, внесення, перегляд, надсилання, використання інформації, відомостей (даних) та електронних документів в єдиній геоінформаційній системі, внесення змін до них здійснюються користувачами електронного кабінету в межах повноважень, визначених законодавством.

26. Єдина геоінформаційна система функціонує у цілодобовому режимі, крім випадків проведення планових та позапланових профілактичних та/або технічних робіт, пов’язаних з усуненням технічних та/або методологічних помилок чи технічного збою в роботі, тривалість проведення яких визначається адміністратором єдиної геоінформаційної системи.

Інформація про проведення планових профілактичних та/або технічних робіт з підтримки єдиної геоінформаційної системи оприлюднюється на Державному геологічному веб-порталі за три календарні дні до дати проведення таких робіт, крім випадків, коли через терміновість проведення таких робіт своєчасне попередження неможливе, про що протягом 10 хвилин розміщується відповідне повідомлення на Державному геологічному веб-порталі.

27. Електронна інформаційна взаємодія єдиної геоінформаційної системи з іншими електронними інформаційними ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Положення про систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 “Деякі питання електронної взаємодії електронних інформаційних ресурсів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455; 2021 р., № 52, ст. 3216; 2023 р., № 11, ст. 721), та Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 532 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 44, ст. 2701).

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційних відносин може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

28. Обмін інформацією між Державним земельним кадастром та єдиною геоінформаційною системою про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, та земельні ділянки, внесені до Державного земельного кадастру, здійснюється відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром, іншими кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 53, ст. 1934; 2020 р., № 21, ст. 787).

Програмними засобами єдиної геоінформаційної системи забезпечується можливість відображення інформації про земельні ділянки згідно з відомостями Державного земельного кадастру та відомостями про межі об’єктів Державного кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду на Державному геологічному веб-порталі.

29. Ведення єдиної геоінформаційної системи здійснюється з використанням, зокрема державних і галузевих класифікаторів, довідників та баз даних, які ведуться іншими центральними органами виконавчої влади, довідників, класифікаторів, державних реєстрів та бази даних геологічних звітів, функціонування яких забезпечує адміністратор єдиної геоінформаційної системи.

30. Єдина геоінформаційна система забезпечує доступ до геопросторових даних та метаданих відповідно до Законів України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних” і “Про доступ до публічної інформації”.

31. Доступ до відкритої інформації єдиної геоінформаційної системи здійснюється через сервіси на Державному геологічному веб-порталі без електронної ідентифікації/автентифікації особи на безоплатній основі.

32. Доступ до сервісів електронного кабінету здійснюється з використанням засобів електронної ідентифікації/автентифікації особи, що відповідають вимогам законодавства.

Про затвердження Порядку ведення, функціонування та доступу до інформації єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами

Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 19.05.2023 № 511

Прийняття від 19.05.2023

Постійна адреса:

https://xn--80aagahqwyibe8an.com/go/511-2023-%D0%BF

Законодавство України

станом на 24.05.2023

не набрав чинності

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 1 "Про затвердження Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 2-р "Деякі питання проектування та будівництва мостового переходу через р. Ірпінь на автомобільній дорозі загального користування державного значення Р-30 Під’їзд до м. Ірпеня". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 3 січня 2023 р. № 1-р "Про схвалення проекту Угоди про взаємне скасування віз для пред’явників дипломатичних та службових паспортів між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Сенегал". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 12 "Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 14 "Деякі питання виконання Державного бюджету України у 2023 році в умовах воєнного стану". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2022 р. № 174". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 6 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 4 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 6". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 3 "Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 11. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 17 "Про припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 16 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2016 р. № 343". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 15 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1081 і від 2 вересня 2015 р. № 728". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 14. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 9 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності органами з визначення технічної прийнятності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економіки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 15. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 8 "Про визначення мінімального розміру гарантійної частки будівництва об’єктів нерухомого майна". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 16. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 7 "Про внесення зміни до пункту 4 Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 5 "Про встановлення розміру грошової компенсації за витрату часу, пов’язану з веденням записів та наданням інших відомостей, респондентам, які беруть участь у державному статистичному спостереженні “Обстеження умов життя домогосподарств”". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 3 січня 2023 р. № 10 "Про затвердження Порядку надання компенсації витрат ініціаторам створення індустріальних (промислових) парків - суб’єктам господарювання, керуючим компаніям та учасникам індустріальних (промислових) парків на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 6 січня 2023 р. № 4-р "Про схвалення Концепції Державної цільової екологічної програми зняття з експлуатації уранового об’єкта на 2023-2027 роки". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
 20. ПОСТАНОВА від 6 січня 2023 р. № 20 "Про внесення змін до Типового договору оренди захисних споруд цивільного захисту". Кабінет Міністрів України. 2023 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -