<<
>>

ПОСТАНОВА від 2 вересня 2020 р. № 784 "Про утворення Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 14.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 вересня 2020 р. № 784

Київ

Про утворення Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що додається.

3. Міністерству соціальної політики у тримісячний строк подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 58


Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2020 р. № 784

СКЛАД

Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, голова Комісії

Урядовий уповноважений з питань гендерної політики, заступник голови Комісії

Керівник Апарату Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, секретар Комісії

Заступник Керівника Офісу Президента України (за згодою)

Заступник Голови Верховної Ради України (за згодою)

Заступник керівника Служби Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Директор Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України

Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра енергетики

Заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Заступник Міністра соціальної політики

Заступник Міністра закордонних справ

Заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів

Заступник Міністра інфраструктури

Заступник Міністра культури та інформаційної політики

Заступник Міністра молоді та спорту

Заступник Міністра оборони

Заступник Міністра освіти і науки

Заступник Міністра охорони здоров’я

Заступник Міністра розвитку громад та територій

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Міністра у справах ветеранів

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра цифрової трансформації

Заступник Міністра юстиції

Заступник Голови НАДС

Заступник Голови Держстату

Заступник Голови Держкомтелерадіо

Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Член Національної комісії зі стандартів державної мови

Радник Прем’єр-міністра України

Голова міжфракційного депутатського об’єднання “Рівні можливості” у Верховній Раді України (за згодою)

Голова підкомітету з питань дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та гендерної політики Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 вересня 2020 р.

№ 784

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

1. Комісія з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним для забезпечення узгоджених дій органів виконавчої влади з питань проведення єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства (далі - державна гендерна політика).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, резолюціями міжнародних конференцій з питань прав людини та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення гендерної рівності;

забезпечення розроблення та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо координації, формування та реалізації державної гендерної політики;

підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної гендерної політики; 

визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних  питань, що виникають під час реалізації державної гендерної політики; 

підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної гендерної політики;

удосконалення нормативно-правової бази з питань координації, формування та реалізації державної гендерної політики;

сприяння координації співпраці з міжнародними та донорськими організаціями щодо включення питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до програм міжнародної технічної допомоги;

підготовка пропозицій до державних національних доповідей та звітів з питань державної гендерної політики.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної гендерної політики;

вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ та організацій з питань реалізації державної гендерної політики;

проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з формування та реалізації державної гендерної політики;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної гендерної політики;

подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

надає органам виконавчої влади рекомендації щодо реалізації державної гендерної політики.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також народних депутатів України, незалежних експертів, представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців та професійних спілок, міжнародних, донорських та громадських об’єднань, ділових кіл (за згодою);

залучати до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції, експертів міжнародних організацій, громадських об’єднань та незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Комісії є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, заступником голови - Урядовий уповноважений з питань гендерної політики.

До складу Комісії включаються представники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на яких покладено обов’язки уповноваженої особи (координатора) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до розподілу обов’язків.

Голова Комісії затверджує її персональний склад та вносить у разі потреби до нього зміни.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням голови Комісії у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії скликає і веде голова Комісії, а в разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Голова Комісії може прийняти рішення про проведення засідання Комісії у режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Комісії в такому режимі у засіданні Комісії. У зазначеному засіданні беруть участь члени Комісії, а також інші особи, які визначені головою Комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує її секретар.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні Комісії та її секретарем і надсилається всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

10. Пропозиції та рекомендації Комісії реалізуються шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

11. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів України.


Публікації документа

 • Урядовий кур'єр від 08.09.2020 — № 173

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -