<<
>>

ПОСТАНОВА від 9 вересня 2020 р. № 807 "Про затвердження Положення про фаховий мистецький коледж". Кабінет Міністрів України. 2020

Документ актуальний на 19.09.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2020 р. № 807

Київ

Про затвердження Положення про фаховий мистецький коледж

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України “Про фахову передвищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про фаховий мистецький коледж, що додається.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 9 вересня 2020 р. № 807

ПОЛОЖЕННЯ

про фаховий мистецький коледж

Загальні питання

1. Це Положення визначає основні засади діяльності фахового мистецького коледжу (далі - коледж) - закладу спеціалізованої мистецької освіти в системі фахової передвищої освіти, основним видом діяльності якого є виконання освітніх програм спеціальностей галузі знань 02 “Культура і мистецтво”.

2. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про вищу освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про культуру”, іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МКІП, рішеннями його засновника, у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятими в межах їх повноважень, визначених законами України, а також цим Положенням і власним статутом.

3.

Коледж створює умови для професійної художньо-творчої самореалізації особистості, формування у здобувачів комплексу професійних, у тому числі виконавських, компетентностей, набуття відповідних кваліфікацій у різних видах мистецтва і мистецьких професіях відповідно до потреб галузі. Випускники коледжу можуть розпочати професійну діяльність за здобутим фахом, у тому числі як педагогічні працівники мистецьких шкіл, та/або продовжити здобуття мистецької освіти на наступному рівні.

4. Особа може здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, профільної середньої освіти (незалежно від здобутого профілю), професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, зобов’язані одночасно виконати освітню програму профільної середньої освіти професійного спрямування.

Особа може здобувати фахову передвищу мистецьку освіту на основі початкової мистецької та базової середньої освіти з одночасним виконанням освітньої програми профільної середньої освіти.

5. Коледж має право відповідно до ліцензії забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної та/або початкового рівня (короткого циклу) вищої мистецької освіти, та/або першого (бакалаврського) рівня вищої мистецької освіти. Коледж також має право відповідно до ліцензії забезпечувати здобуття базової середньої освіти, якщо наскрізна освітньо-професійна програма передбачає підготовку фахового молодшого бакалавра на основі початкової середньої освіти.

Коледж може впроваджувати програми мистецької освіти дорослих та програми підвищення кваліфікації для педагогічних працівників мистецьких шкіл і працівників закладів культури відповідно до ліцензованих спеціальностей та акредитованих освітніх програм.

6. Коледж провадить разом з освітньою мистецьку діяльність, яка є невід’ємним компонентом освітнього процесу.

7. Основними завданнями коледжу є:

забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу мистецьку освіту;

задоволення потреб суспільства у фахівцях галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, зокрема для роботи у творчих колективах, закладах культури, мистецьких школах;

забезпечення розвитку здобувачами професійних здібностей та набуття спеціальних знань, навичок та умінь (у тому числі виконавських) у процесі активної мистецької діяльності, формування у них загальних і фахових компетентностей в обраному виді мистецтва;

створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації особистості студента;

реалізація мистецько-творчих і науково-творчих проектів, присвячених питанням вивчення, дослідження та популяризації національного культурного надбання;

здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами;

інші завдання, визначені статтею 29 Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

8. Інституційний аудит та громадський нагляд коледжу здійснюються на підставах та у порядку, визначеними законодавством.

9. Створення, реорганізація, ліквідація коледжу здійснюються відповідно до законодавства та установчих документів коледжу.

Організаційно-правові засади діяльності коледжу

10. Коледж як суб’єкт господарювання може діяти в одному з таких статусів:

бюджетна установа;

неприбутковий заклад освіти;

прибутковий заклад освіти.

11. Коледж залежно від засновника може діяти як державний, комунальний чи приватний заклад освіти сфери культури та в організаційно-правових формах відповідно до законодавства.

12. Коледж діє на підставі власного статуту, затвердженого відповідно до статті 27 Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

13. Коледж може функціонувати як окремий заклад фахової передвищої освіти із статусом юридичної особи, а також як структурний підрозділ закладу вищої освіти або іншої юридичної особи, що провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти.

Коледж як структурний підрозділ закладу вищої освіти або іншої юридичної особи реалізує свої права та обов’язки згідно з цим Положенням.

14. Коледж може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, які провадять свою діяльність відповідно до напрямів освітньої, мистецької, виробничої, інноваційної діяльності коледжу та/або забезпечують виконання його статутних завдань.

15. Діяльність коледжу провадиться на принципах:

автономії та самоврядування;

розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить коледж, органів управління коледжем та його структурних підрозділів;

поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень;

незалежності від політичних партій і релігійних організацій;

забезпечення творчої самореалізації та самовираження учасників освітнього процесу.

16. Права та обов’язки коледжу визначені статтею 30 Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

Структура коледжу

17. Структура коледжу, статус і функції його структурних підрозділів визначаються його установчими документами.

18. Структура коледжу, що не є бюджетною установою, може визначатися установчими документами коледжу без дотримання вимог цього розділу.

19. Структурні підрозділи утворюються рішенням керівника коледжу у порядку, визначеному цим Положенням і його установчими документами.

20. Основними структурними підрозділами коледжу є:

відділення;

циклова комісія;

філія;

бібліотека;

інші підрозділи.

Наявність бібліотеки є обов’язковою для коледжу.

21. Відділення - це структурний підрозділ коледжу, що об’єднує навчальні групи з однієї або кількох мистецьких спеціальностей та/або спеціалізацій за різними формами навчання, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

22. Циклова комісія - це структурний підрозділ коледжу (його філії), що провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей однієї або споріднених галузей, може провадити дослідницьку та/або творчу мистецьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних (науково-педагогічних) працівників, для яких коледж є основним місцем роботи або місцем педагогічної (науково-педагогічної) діяльності разом із музично-виконавською/мистецькою діяльністю за основним місцем роботи.

23. Філія - це територіально відокремлений структурний підрозділ, що утворюється рішенням засновника коледжу з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів освіти до їх місця проживання, який діє відповідно до законодавства.

24. Структурними підрозділами коледжу відповідно до напрямів роботи також можуть бути:

творчі майстерні, лабораторії, студії, навчально-виробничі майстерні, студія звукозапису, навчальний театр, студентська філармонія, музей, виставкова зала;

мистецька школа;

підрозділи з підготовки до вступу, післядипломної освіти та освіти протягом життя, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, виробничі структури, підрозділи культурно-побутового та спортивного призначення;

підрозділи, що забезпечують здобуття базової середньої чи профільної середньої освіти;

підрозділ інклюзивного навчання, що утворюється з метою організації спеціального навчального та психологічного супроводу здобувачів фахової передвищої мистецької освіти з особливими освітніми потребами;

підрозділ дуальної освіти, що забезпечує поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях;

інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законом.

25. Статус і функції структурних підрозділів визначаються статутом коледжу та положеннями про відповідні структурні підрозділи.

26. Структурний підрозділ коледжу, який провадить повний цикл освітньої діяльності та розташований в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження коледжу, прирівнюється до філії.

Управління коледжем

27. Управління коледжем в межах повноважень, визначених законами та установчими документами коледжу, здійснюють:

засновник (засновники);

директор коледжу;

колегіальний орган управління коледжу;

вищий колегіальний орган громадського самоврядування;

органи студентського самоврядування;

наглядова рада;

інші органи, визначені установчими документами коледжу.

28. Права та обов’язки засновника (засновників) щодо управління коледжем визначаються Законом України “Про фахову передвищу освіту”, іншими законами, а також установчими документами коледжу.

29. Засновник (засновники) коледжу або уповноважений (уповноважена) ним (ними) орган (особа):

1) затверджує установчі документи коледжу та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування коледжу вносить до них зміни або затверджує нову редакцію;

2) оголошує конкурсний відбір на посаду директора, укладає контракт з директором, відібраним у порядку, встановленому законодавством та установчими документами коледжу;

3) розриває контракт із директором коледжу з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами коледжу та/або таким контрактом;

4) забезпечує створення у коледжі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

5) здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

6) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та установчими документами коледжу;

7) приймає рішення про приєднання коледжу державної або комунальної форми власності, який має статус окремої юридичної особи, до закладу вищої освіти такої самої форми власності як структурного підрозділу;

8) приймає рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі коледжу із забезпеченням відповідно до законодавства збереження та передачі цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу.

30. Засновник (засновники) або уповноважений (уповноважена) ним (ними) орган (особа) може (можуть) делегувати окремі свої повноваження наглядовій раді, директору та/або іншому органу управління коледжу.

31. Засновник (засновники) або уповноважений (уповноважена) ним (ними) орган (особа) не має права втручатися в діяльність коледжу, що провадиться у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

32. Засновник коледжу зобов’язаний:

1) забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованого ним коледжу на рівні, достатньому для виконання ліцензійних умов та вимог стандартів фахової передвищої освіти, у тому числі в частині забезпечення музичними інструментами, специфічним навчальним обладнанням для виконання освітніх програм з мистецтва, приміщеннями для реалізації мистецьких проектів та практичної підготовки;

2) у разі реорганізації чи ліквідації коледжу забезпечити його здобувачам можливість продовження навчання за обраною ними спеціальністю (спеціалізацією);

3) забезпечити відповідно до законодавства створення в коледжі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

33. Безпосереднє управління діяльністю коледжу здійснює його директор, який діє відповідно до повноважень, передбачених законодавством та установчими документами коледжу.

Директор коледжу призначається на посаду за результатами конкурсного відбору і звільняється з посади у порядку, визначеному статтею 42 Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

34. Директор коледжу:

1) організовує діяльність коледжу;

2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності коледжу, формує його структуру, формує і затверджує штатний розпис відповідно до законодавства, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-фінансової дисципліни;

3) забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої стратегії розвитку коледжу;

4) забезпечує дотримання законодавства, установчих документів коледжу, виконання рішень вищого органу громадського самоврядування, колегіального органу управління коледжу;

5) подає на погодження вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект установчих документів коледжу (крім випадку утворення коледжу);

6) видає накази і розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами коледжу;

7) відповідає за результати діяльності коледжу перед засновником (засновниками) або уповноваженим (уповноваженою) ним (ними) органом (особою);

8) забезпечує виконання кошторису (фінансового плану), укладає договори;

9) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;

10) призначає на посаду керівників відділень та циклових комісій за згодою колегіального органу управління коледжу;

11) забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та порядку;

12) затверджує посадові інструкції працівників;

13) формує контингент здобувачів освіти;

14) в установленому законодавством порядку відраховує з коледжу та поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) у коледжі;

15) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітньо-професійних програм;

16) розробляє та ухвалює за погодженням з колегіальним органом управління коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;

17) організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

18) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників;

19) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю коледжу;

20) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського самоврядування, організацій профспілок (за наявності), які діють у закладі фахової передвищої освіти;

21) сприяє формуванню здорового способу життя у коледжі, зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу, створює належні умови для занять масовим спортом;

22) разом з виборними органами первинних профспілкових організацій коледжу (за наявності) подає для затвердження вищому колегіальному органу громадського самоврядування коледжу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

23) здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами коледжу;

24) сприяє активній культурно-мистецькій діяльності коледжу, функціонуванню та розвитку творчих колективів, створенню умов для творчого розвитку учасників освітнього процесу, публічного представлення результатів творчої роботи учасників освітнього процесу тощо.

35. Директор коледжу звітує щороку перед засновником (засновниками) або уповноваженим (уповноваженою) ним (ними) органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу, наглядовою радою.

Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку коледжу на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.

36. Директор коледжу відповідно до установчих документів може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних підрозділів.

37. Засновник (засновники) або уповноважений (уповноважена) ним (ними) орган (особа) створює (створюють) та затверджує (затверджують) строком на п’ять років персональний склад наглядової ради коледжу у кількості від трьох до п’яти осіб. Не менше половини складу наглядової ради коледжу повинні становити професійні творчі працівники відповідного спрямування.

Функції, повноваження, порядок формування, вимоги до членів наглядової ради коледжу визначаються статтею 38 Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

38. Колегіальним органом управління коледжу є педагогічна рада, склад якої затверджується щороку наказом директора коледжу.

Повноваження педагогічної ради визначаються статтею 37 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та установчими документами коледжу.

39. Рішення педагогічної ради коледжу вводяться в дію наказами директора коледжу.

40. Рішення педагогічної ради коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу.

41. У коледжі можуть утворюватися колегіальні органи управління відокремлених структурних підрозділів, відділень, повноваження яких визначаються колегіальним органом управління коледжу відповідно до установчих документів коледжу.

42. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа здобувачів фахової передвищої освіти.

Повноваження загальних зборів (конференції) трудового колективу, порядок їх (її) скликання, формування та діяльності визначаються статтею 40 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та установчими документами коледжу.

43. У коледжі створюються органи студентського самоврядування, повноваження, порядок формування, права та обов’язки яких визначаються статтею 41 Закону України “Про фахову передвищу освіту” та Положенням про студентське самоврядування коледжу.

44. Для вирішення поточних питань діяльності коледжу, вироблення стратегії, напрямів провадження освітньої та іншої діяльності директор коледжу має право згідно із законодавством утворювати робочі та дорадчі органи, які діють відповідно до положень, затверджених наказом директора у порядку, визначеному статутом коледжу.

45. Фінансово-господарська діяльність коледжу провадиться відповідно до Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

Учасники освітнього процесу

46. Учасниками освітнього процесу в коледжі є особи, які навчаються в коледжі, педагогічні, науково-педагогічні та інші працівники, особи, які працюють за основним місцем роботи на підприємствах, в установах, організаціях, закладах культури, творчих колективах і поєднують виконання своїх посадових обов’язків із практичним навчанням здобувачів фахової передвищої мистецької освіти для набуття ними професійних компетентностей, а також оцінюють його якість, працівники підприємств, установ та організацій, діячі науки, культури та мистецтва, які залучаються до освітнього процесу для читання окремих лекцій або беруть участь у роботі атестаційних комісій, батьки (законні представники) здобувачів фахової передвищої мистецької освіти.

47. Особами, які навчаються в коледжі, є здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, які навчаються в коледжі.

48. Права та обов’язки осіб, які навчаються у коледжі, визначаються Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, іншими актами законодавства та статутом коледжу.

49. Здобувачі, які здобувають мистецьку освіту в державному коледжі одночасно з повною загальною середньою освітою, безоплатно забезпечуються місцями у гуртожитках (пансіонах), харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями згідно із законодавством.

Для коледжів комунальної та приватної форми власності рішення щодо порядку та умов забезпечення здобувачів фахової передвищої освіти місцями у гуртожитках (пансіонах), харчуванням, навчальним обладнанням та стипендіями приймається засновником.

50. Доступ до освіти в коледжі забезпечується відповідно до законів України. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої мистецької освіти здійснюється на конкурсній основі на підставі правил прийому до коледжу, розроблених відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, затверджених МОН.

51. Педагогічні працівники коледжу провадять навчальну, методичну, творчу, інноваційну та організаційну діяльність, пов’язану з наданням освітніх послуг.

52. Навчальне навантаження на одну ставку педагогічного працівника коледжу, який має педагогічне навантаження, становить 720 годин на навчальний рік.

53. Основні посади педагогічних працівників визначаються відповідно до Закону України “Про фахову передвищу освіту”.

Посади педагогічних працівників, як правило, займають особи із ступенем магістра або прирівняного до нього. В окремих випадках допускається залучення до освітнього процесу осіб з вищою освітою першого (бакалаврського) рівня, але не більш як 30 відсотків посад педагогічних працівників.

Педагогічні працівники, які забезпечують фахову мистецьку підготовку, повинні мати вищу спеціалізовану мистецьку освіту з відповідної спеціальності галузі знань 02 “Культура і мистецтво”.

Для здійснення практичної підготовки осіб, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту, можуть залучатися професійні творчі працівники.

Кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників коледжу визначаються професійними стандартами, затвердженими МКІП в установленому законодавством порядку.

54. Педагогічні та науково-педагогічні працівники коледжу проходять атестацію та підвищення кваліфікації у порядку і обсягах, визначених законодавством.

55. Права та обов’язки педагогічних працівників коледжу визначаються Законами України “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, іншими спеціальними законами та актами законодавства, статутом, колективним договором коледжу та посадовими інструкціями.

Організація освітнього процесу в коледжі

56. Освітній процес у коледжі провадиться відповідно до положення, яке затверджується педагогічною радою коледжу.

57. Коледж самостійно вирішує питання організації освітнього процесу відповідно до законодавства.

58. Здобуття фахової передвищої мистецької освіти в коледжі здійснюється за формами, визначеними Законом України “Про фахову передвищу освіту”. Конкретні форми здобуття освіти в коледжі визначаються його статутом.

59. У межах ліцензованої спеціальності коледж розробляє освітньо-професійні програми та затверджує їх відповідно до положення про організацію освітнього процесу коледжу. Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю, затверджений МКІП.

60. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять у коледжі визначаються Положенням про організацію освітнього процесу.

61. На підставі відповідної освітньо-професійної програми коледж розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів, у тому числі у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи у частині фахової передвищої освіти, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої мистецької освіти програмних результатів навчання.

Навчальний план повинен також містити перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість і строки проведення.

62. Теоретичне навчання у коледжі може поєднуватися з практичною мистецькою діяльністю, а також з навчанням на робочих місцях (дуальна освіта) для педагогічних працівників мистецьких шкіл, керівників мистецьких колективів та/або артистичного персоналу.

63. Атестацію здобувачів освіти в коледжі здійснює екзаменаційна комісія, робота якої регламентується відповідним положенням, затвердженим педагогічною радою коледжу.

64. За рішенням екзаменаційної комісії особі, яка продемонструвала відповідність результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми, присуджується відповідний освітньо-професійний ступінь та присвоюється відповідна кваліфікація.

Атестація здобувачів вищої освіти за умови наявності у коледжу відповідної ліцензії, здійснюється відповідно до Закону України “Про вищу освіту”.

Діяльність коледжу в рамках міжнародного співробітництва

65. Коледж може здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки із закладами освіти, культури та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

66. Основними напрямами міжнародного співробітництва коледжу є:

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними та науково-педагогічними працівниками;

організація міжнародних фестивалів, конкурсів виконавської майстерності, конференцій та інших заходів;

участь у міжнародних освітніх, мистецько-освітніх та мистецьких програмах, фестивалях, конкурсах виконавської майстерності тощо;

спільна видавнича діяльність;

надання послуг, пов’язаних із здобуттям іноземними громадянами фахової передвищої мистецької освіти в Україні;

створення спільних освітніх програм з іноземними закладами освіти;

відрядження за кордон педагогічних (науково-педагогічних) працівників для педагогічної, творчої, науково-педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів із закладами освіти та культури, іноземними партнерами;

залучення педагогічних (науково-педагогічних) працівників іноземних закладів освіти і культури для участі в педагогічній, творчій, науково-педагогічній роботі у коледжі;

направлення осіб, які навчаються у коледжі, на навчання до іноземних закладів освіти;

сприяння академічній мобільності педагогічних (науково-педагогічних) працівників та осіб, які здобувають фахову передвищу мистецьку освіту;

інші напрями і форми, не заборонені законодавством.

67. Зовнішньоекономічна діяльність коледжу провадиться відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними юридичними та фізичними особами.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

Кабінет Міністрів України:

 1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 2. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 3. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 2-р "Про призначення Новікова О.Ф. Головою Національного агентства з питань запобігання корупції". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 1-р "Про виділення коштів для надання одноразової грошової допомоги сім’ям осіб, які загинули внаслідок авіаційної катастрофи, що сталася 8 січня 2020 р. на території Ісламської Республіки Іран". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 5. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 2 "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо повернення деяких осіб до мирного життя". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 6. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 1 "Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 7. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 3 "Про внесення змін до пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 15 січня 2020 р. № 6 "Про внесення зміни до пункту 9 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки реалізації комплексної реформи державного управління". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 9. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 10. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 9-р "Про призначення Тітарчука М.І. заступником Голови Державної фіскальної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 8-р "Про призначення Ставнійчук К.М. заступником Голови Державної служби України з безпеки на транспорті". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 12. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 12-р "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2019 р. № 876". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 13. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 11-р "Про звільнення Бакала В.О. з посади заступника Голови Державного агентства з питань електронного урядування України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 10-р "Про призначення Шимко Н.М. заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 7-р "Про призначення Донського С.М. заступником Голови Державної міграційної служби України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 6-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади Голови Державної регуляторної служби". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 17. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 5-р "Про оголошення конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 18. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 3-р "Про оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державного секретаря Міністерства енергетики та захисту довкілля". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 31-р "Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015 р. № 477". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 15 січня 2020 р. № 30-р "Про погодження кандидатури Рудніцького В.С. на посаду начальника казенного науково-виробничого об’єднання “Форт” МВС України". Кабінет Міністрів України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -