>>

ПОСТАНОВА від 1 вересня 2021 р. № 949 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718". Кабінет Міністрів України. 2021

Документ актуальний на 14.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 вересня 2021 р. № 949

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718 “Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 47, ст. 2034; 2001 р., № 33, ст. 1545; 2007 р., № 81, ст. 3017) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 75


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 вересня 2021 р. № 949

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1718

1. Пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

“1. Затвердити Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення, що додається.”.

2. У Порядку державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слова “випромінювання” доповнити словами “, здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення”;

2) пункти 1-4 викласти в такій редакції:

“1. Дія цього Порядку поширюється:

на юридичних та фізичних осіб - підприємців, які є власниками джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) чи за якими ДІВ закріплені на праві господарського відання або оперативного управління, чи перебувають в їх володінні та/або користуванні на передбачених законом підставах;

на суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії (далі - суб’єкти діяльності), персонал яких, стажери, здобувачі освіти та працівники інших суб’єктів господарювання, залучені до роботи на об’єктах суб’єктів діяльності, під час якої вони піддаються професійному опроміненню (далі - працівники);

на Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання та індивідуальних доз опромінення (далі - Державний регістр);

на органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, установи та організації, діяльність яких пов’язана з використанням ДІВ або визначенням та обліком індивідуальних доз опромінення.

2.

Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

відкриті радіонуклідні ДІВ - ДІВ, під час використання яких можливе розповсюдження радіоактивних речовин (радіофармацевтичні препарати, радіоактивні розчини, що використовуються під час калібрування, у наукових дослідженнях; радіохімічні препарати, що використовуються в радіохімічних лабораторіях, тощо) у робочих приміщеннях, на робочих поверхнях і навколишньому природному середовищі;

закрите радіонуклідне ДІВ - ДІВ, у якому радіоактивна речовина, повністю укладена в тверду захисну оболонку з нерадіоактивного матеріалу чи інкапсульована у тверду захисну оболонку, достатньо міцну, щоб запобігти будь-якому розповсюдженню речовини за нормальних умов експлуатації протягом установленого строку служби;

набір зразкових ДІВ - набори відкритих та закритих радіонуклідних ДІВ, що використовуються для калібрування, повірки, контролю робочого стану вимірювальних приладів, атестацій методик вимірювань;

нерадіонуклідні ДІВ - пристрої (установки), що не містять радіоактивних речовин, але за певних умов здатні генерувати іонізуюче випромінювання (рентгенодіагностичні і рентгенотерапевтичні апарати, установки для проведення рентгеноструктурного та рентгеноспектрального аналізу, рентгенодефектоскопи тощо);

реєстрант - юридична або фізична особа - підприємець, яка звертається до Державного регістру для здійснення державної реєстрації ДІВ.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, у постанові Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2020 р. № 1141 “Деякі питання створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 95, ст. 3077).

3. Державний регістр здійснює збір інформації про ДІВ, що надходить від реєстрантів у вигляді:

реєстраційних карток (у паперовій та/або електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису) за формою, встановленою Держатомрегулюванням;

повідомлень, складених за формами 1 і 2 згідно з додатком 1 (у паперовій та/або електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису);

копій паспортів або сертифіката на ДІВ.

4. Державний регістр у десятиденний строк з дня отримання від реєстрантів реєстраційних карток проводить перевірку правильності їх заповнення.

Неправильно заповнені реєстраційні картки повертаються реєстранту на доопрацювання.”;

3) пункт 5 після слів “реєстраційних карток” доповнити словами “на безоплатній основі”;

4) у пункті 6 слова “реєстровий центр інформує про це Головний реєстровий центр, який, отримавши таку інформацію, надсилає повідомлення про це органу виконавчої влади, що видав ліцензію на використання ДІВ” замінити словами “Держатомрегулювання здійснює заходи державного нагляду та застосовує фінансові санкції згідно із законодавством.”;

5) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Державний регістр здійснює оброблення реєстраційних карток і повідомлень, що надходять від реєстрантів та органів виконавчої влади, вносить до карток службові записи, присвоює ідентифікаційні номери ДІВ та вносить відповідні дані цих реєстраційних карток і повідомлень до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру.

Один примірник реєстраційної картки залишається у Державному регістрі, другий надсилається реєстранту.”;

6) у пункті 8 слова “і МОЗ за затвердженою ними формою звіт про стан ведення державної реєстрації ДІВ” замінити словами “звіт про стан ведення державної реєстрації ДІВ”;

7) пункти 9-11 викласти в такій редакції:

“9. Реєстрант зобов’язаний забезпечити реєстрацію кожного ДІВ та/або кожного набору зразкових ДІВ, що використовує у своїй діяльності, у Державному регістрі.

10. Для реєстрації ДІВ реєстрант подає до Державного регістру такі документи:

реєстраційні картки на кожне окреме ДІВ та/або кожен окремий набір зразкових ДІВ у паперовій та/або електронній формі з накладенням електронного підпису у двох примірниках;

копію паспорта або сертифіката на ДІВ;

копію документа про сплату реєстраційного збору до доходів державного бюджету.

11. Реєстрант подає реєстраційну картку до Державного регістру в 10-денний строк після:

1) придбання або отримання ДІВ у користування на передбачених законом підставах;

2) закріплення ДІВ за державним підприємством чи державною установою на праві господарського відання або оперативного управління;

3) прийняття ДІВ для технічного обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагодження, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення) на строк більш як 30 днів;

4) списання у разі виведення нерадіонуклідних ДІВ з робочого стану в такий спосіб, щоб його відновлення було неможливим;

5) встановлення невідповідності даних, отриманих за результатами проведення державної інвентаризації ДІВ та щорічної інвентаризації ДІВ. Якщо за результатами їх проведення жоден запис у реєстраційних картках ДІВ не змінився з часу попереднього подання їх до Державного регістру, нові картки не заповнюються. У цьому разі до Державного регістру надсилається перелік ідентифікаційних номерів таких ДІВ.

Виробники подають реєстраційну картку на ДІВ у строк, передбачений у пункті 19 цього Порядку.”;

8) пункт 12 виключити;

9) пункт13 викласти в такій редакції:

“13. Під час здійснення операцій з ДІВ, що потребують внесення змін до електронної реєстраційної картки на ДІВ в інформаційній (автоматизованій) системі Державного регістру, реєстрант зобов’язаний подати до Державного регістру не пізніше ніж за 10 днів з моменту настання змін повідомлення за формою 1 (в паперовій та/або електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису) у разі:

зміни місцезнаходження ДІВ;

передачі ДІВ для технічного обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагодження, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення) на строк більш як 30 днів;

зміни назви реєстранта;

зміни юридичної адреси реєстранта;

продовження строку експлуатації ДІВ;

передачі радіонуклідних ДІВ після закінчення строку їх служби (експлуатації) на довгострокове зберігання чи захоронення до спеціалізованого підприємства з поводження з радіоактивними відходами (далі - РАВ).”;

10) пункт 14 після слів “реєстрового центру” доповнити словами “акт, складений утвореною ним комісією у довільній формі, про встановлення факту відсутності ДІВ та”;

11) у пункті 15 слова “, переведених до категорії РАВ,” виключити;

12) пункти 16 і 17 викласти в такій редакції:

“16. Спеціалізовані підприємства з поводження з РАВ подають отримані від реєстранта реєстраційні картки на ДІВ, строк служби (експлуатації) яких закінчився, до Державного регістру в 10-денний строк з відміткою “прийнято на довгострокове зберігання чи захоронення”.

17. Реєстранти, які використовують відкриті ДІВ та генератори радіонуклідів, подають до 15 червня та до 15 січня до Державного регістру піврічні звіти за формою згідно з додатком 2.”;

13) у пункті 18:

в абзаці першому слова “у разі їх постачання” замінити словами “у разі їх передачі (збуту), у тому числі з метою постачання,”;

у підпункті 2 слово “реалізовано” замінити словами “передано (збуто)”, а слова “за місцезнаходженням одержувача ДІВ” виключити;

доповнити пункт підпунктом 3 такого змісту:

“3) якщо організацією - постачальником ДІВ (посередником) протягом 30 днів з дня отримання не здійснено відчуження ДІВ, воно підлягає реєстрації за процедурою, встановленою пунктом 10 цього Порядку, за місцезнаходженням організації - постачальника ДІВ (посередника).”;

14) у підпункті 2 пункту 19 слово “збуту” замінити словами “передачі (збуту)”;

15) пункт 20 викласти в такій редакції:

“20. На суб’єктів діяльності, які провадять діяльність з використання ДІВ в частині надання послуг з технічного обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагодження, проведення випробувань з метою визначення технічних характеристик та перевірки на герметичність, зберігання (крім транзитного зберігання під час перевезення), поширюється процедура реєстрації ДІВ у Державному регістрі, встановлена пунктом 10 цього Порядку, у разі, коли строк перебування ДІВ у цих осіб під час надання зазначених послуг перевищує 30 днів.”;

16) у пункті 21 слова “імпорт або експорт ДІВ” замінити словами “перевезення у разі імпорту, експорту або транзиту ДІВ”;

17) у пункті 23 слова і цифри “до реєстрового центру повідомлення за формою 1.7 РК, заповнене” замінити словами “Державного регістру реєстраційну картку закритого радіонуклідного ДІВ, заповнену”;

18) пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Реєстрації у Державному регістрі підлягають закриті ДІВ, активність або питома активність яких за паспортом або сертифікатом дорівнює або є вищою, ніж рівень звільнення від регулюючого контролю, визначений у додатку 1 до критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2011 р. № 1174 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 89, ст. 3239).”;

19) пункт 27 виключити;

20) пункт 28 викласти в такій редакції:

“28. Не підлягають державній реєстрації в Державному регістрі ДІВ, які використовуються військовими формуваннями та установами в цілях, пов’язаних з провадженням військової діяльності.”;

21) пункт 29 виключити;

22) пункт 30 викласти в такій редакції:

“30. Інформація про ДІВ вноситься до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру в усіх випадках, передбачених пунктом 11 цього Порядку.”;

23) пункти 31-33 викласти в такій редакції:

“31. Державний регістр здійснює електронний облік ДІВ в інформаційній (автоматизованій) системі, контроль за їх знаходженням і переміщенням, аналіз якісного та кількісного складу ДІВ та іншу обробку інформації в системі.

32. Зняття з обліку ДІВ в інформаційній (автоматизованій) системі проводиться Державним регістром у разі:

отримання реєстраційної картки на закрите радіонуклідне ДІВ від спеціалізованого підприємства з поводження з РАВ з відміткою “прийнято на довгострокове зберігання або захоронення”;

отримання акта про списання основних засобів (часткової ліквідації) за встановленою формою нерадіонуклідних ДІВ у зв’язку з виведенням їх з робочого стану в такий спосіб, щоб його відновлення було неможливим, та надання реєстраційної картки з відповідною відміткою;

експорту ДІВ за межі України (без зобов’язання прийняти ДІВ на захоронення) - після надходження повідомлення від органів Держмитслужби;

звільнення ДІВ від регулюючого контролю у порядку, встановленому Держатомрегулюванням;

повернення відпрацьованого ДІВ виробнику.

33. Державний регістр здійснює електронний облік ДІВ у такому порядку:

1) у разі імпорту:

якщо до Державного регістру надходить повідомлення від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на перевезення у разі імпорту ДІВ, та від органу Держмитслужби, дані, що містяться у повідомленнях, вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру в режимі передреєстрації (попереднє внесення інформації про ДІВ в режимі очікування надходження реєстраційної картки);

якщо до Державного регістру надходить реєстраційна картка від кінцевого одержувача ДІВ з відміткою “імпорт”, проводиться перевірка даних, отриманих від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на ввезення ДІВ, на відповідність даним, отриманим від органу Держмитслужби, після чого інформація про ДІВ вноситься до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру. В разі невідповідності зазначених даних вони підлягають уточненню;

2) у разі експорту:

якщо до Державного регістру надходить повідомлення від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на перевезення у разі експорту ДІВ, та від органу Держмитслужби, дані, що містяться у повідомленнях, вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру в режимі передреєстрації;

після надходження до Державного регістру реєстраційної картки експортера проводиться перевірка даних, отриманих від органу виконавчої влади, який видав дозвіл на вивезення ДІВ, на відповідність даним, отриманим від органу Держмитслужби. При цьому в реєстраційній картці робиться відмітка про зняття ДІВ з обліку згідно з пунктом 32 цього Порядку або про залишення на обліку в інформаційній (автоматизованій) системі Державного регістру і якщо ДІВ повертається в Україну. В разі невідповідності зазначених даних вони підлягають уточненню;

3) у разі транзиту:

дані, що містяться в повідомленні органу Держмитслужби щодо ввезення ДІВ в Україну, вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру в режимі передреєстрації. ДІВ знімається з обліку в інформаційній (автоматизованій) системі Державного регістру після отримання повідомлення від Держмитслужби про вивезення цього ДІВ;

якщо повідомлення про вивезення ДІВ не надійшло до Державного регістру в 15-денний строк, інформація підлягає уточненню;

4) у разі постачання:

дані, що містяться в повідомленні, яке надійшло до Державного регістру від постачальника ДІВ (посередника) після його придбання, вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру в режимі передреєстрації;

дані, що містяться в повідомленні, яке надійшло до Державного регістру від постачальника ДІВ (посередника) про те, що здійснено передачу (збут) ДІВ замовникові, вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру в режимі передреєстрації;

якщо до Державного регістру надходить реєстраційна картка від реєстранта з відміткою “придбання”, проводиться перевірка поданих даних на відповідність даним, отриманим від постачальника ДІВ (посередника), після чого дані з реєстраційної картки вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру. У разі невідповідності зазначених даних вони підлягають уточненню;

5) у разі виготовлення:

дані з повідомлення, яке надходить від виробника ДІВ до Державного регістру згідно з підпунктами 1 і 2 пункту 19 цього Порядку, вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру в режимі передреєстрації;

якщо до Державного регістру надходить реєстраційна картка від реєстранта з відміткою “придбання”, проводиться перевірка поданих даних на відповідність даним, отриманим від виробника, після чого дані, що містяться в реєстраційній картці, вносяться до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру. У разі невідповідності зазначених даних вони підлягають уточненню.”;

24) пункт 34 виключити;

25) у пункті 35 слова “власниками або володільцями ДІВ” замінити словом “реєстрантами”;

26) у пункті 36 цифри і слово “1-5 і 8” замінити цифрами і словом “1-4 і 6”;

27) пункти 37-41 виключити;

28) пункт 42 викласти в такій редакції:

“42. Збір за реєстрацію радіонуклідних ДІВ справляється у розмірі 0,1 мінімальної заробітної плати на дату його сплати, за реєстрацію нерадіонуклідних ДІВ - у розмірі 0,07 мінімальної заробітної плати на дату його сплати.”;

29) доповнити Порядок розділами такого змісту:

Здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення

43. Здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення персоналу забезпечується суб’єктами діяльності відповідно до вимог законодавства, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки, вимог та умов безпеки (ліцензійних умов) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, стандарту МАГАТЕ Загальне керівництво безпеки GSG-7 “Радіаційний захист при професійному опроміненні”, 2018.

44. Контроль та ведення обліку індивідуальних доз опромінення персоналу здійснюються з метою запобігання перевищенню встановлених законодавством основних дозових меж опромінення та залежно від характеру робіт, шляхів опромінення та включають:

індивідуальний дозиметричний контроль зовнішнього опромінення (усього тіла та окремих його органів/тканин) за рахунок рентгенівського, гамма-, бета-випромінювання, випромінювання нейтронів;

індивідуальний дозиметричний контроль внутрішнього опромінення за рівнем вмісту радіонуклідів в організмі.

45. Індивідуальний дозиметричний контроль зовнішнього опромінення персоналу здійснюється із застосуванням одного з таких методів або їх поєднань:

проведення вимірювань індивідуальних доз зовнішнього опромінення шляхом використання різних типів пасивних індивідуальних дозиметрів;

оцінка ефективної дози персоналу, який використовує індивідуальні засоби радіаційного захисту (коміри, фартухи тощо), методом подвійної дозиметрії.

46. У разі коли очікувана доза внутрішнього опромінення персоналу, пов’язана з його професійною діяльністю, може перевищити 1 мЗв на рік, здійснюється обов’язковий індивідуальний дозиметричний контроль внутрішнього опромінення.

47. У разі коли контроль індивідуальних доз за одним із шляхів опромінення здійснюється кількома різними методами, обов’язковій окремій реєстрації підлягають усі результати, отримані кожним із методів, та остаточне значення індивідуальної дози з посиланням на методику її оцінки.

48. Вимоги до здійснення контролю та ведення обліку індивідуальних доз опромінення персоналу встановлюються вимогами та умовами безпеки (ліцензійними умовами) провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії та нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

49. Контроль та ведення обліку індивідуальних доз опромінення персоналу здійснюють суб’єкти діяльності, організації технічної підтримки у разі наявності:

фахівців, кваліфікація яких відповідає вимогам, встановленим Держатомрегулюванням;

обладнання та програмного забезпечення, необхідного для здійснення індивідуального дозиметричного контролю, розрахунків та обліку індивідуальних доз опромінення;

акредитації відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 “Загальні вимоги до компетенції випробувальних та калібрувальних лабораторій”.

50. Суб’єкти діяльності, організації технічної підтримки, які здійснюють контроль та ведення обліку індивідуальних доз опромінення персоналу, беруть участь у національних та міжнародних інтеркалібруваннях систем індивідуального дозиметричного контролю, що організовуються або координуються Держатомрегулюванням.

Порядок передачі інформації про індивідуальні дози опромінення до Державного регістру та вимоги до її змісту

51. Інформація про отримані персоналом щорічні індивідуальні дози професійного опромінення передається суб’єктами діяльності або організаціями технічної підтримки, які здійснюють контроль та ведення обліку індивідуальних доз опромінення персоналу, до міжрегіональних територіальних органів Держатомрегулювання до 30 березня кожного року у порядку, встановленому Держатомрегулюванням, у вигляді електронних реєстраційних карток за формою, встановленою Держатомрегулюванням.

52. Первинне подання до Державного регістру інформації про отримані персоналом щорічні індивідуальні дози професійного опромінення за всі попередні роки здійснюється відповідно до порядку, встановленого Держатомрегулюванням.

53. Інформація про отримані персоналом щорічні індивідуальні дози опромінення містить такі розділи:

1) відомості про суб’єкта діяльності, де працює працівник, що включають найменування, адресу та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) персональні дані працівника, що дають змогу здійснювати однозначну ідентифікацію його протягом всього строку зберігання інформації про індивідуальні дози опромінення (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності); дата народження, стать, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

3) загальна характеристика роботи, під час виконання якої працівник зазнавав професійного опромінення, та код професії відповідно до Класифікатора професій (ДК:003-10 із доповненнями);

4) назва методики визначення індивідуальних доз опромінення та перелік використаних засобів вимірювальної техніки;

5) результати оцінки доз професійного опромінення, у тому числі рівні опромінення, шляхи надходження радіонуклідів до організму працівника та дані, на основі яких була здійснена оцінка дози професійного опромінення за рік;

6) інформація про усі оцінки доз, рівні опромінення та шляхи надходження радіонуклідів до організму працівника у разі аварійної ситуації чи аварії або ядерних інцидентів. Така інформація фіксуються окремо від інформації про оцінку доз за нормальних умов роботи;

7) висновок про результати попереднього або періодичного медичного огляду (придатний до виконання робіт в умовах впливу іонізуючого випромінювання/придатний у разі дотримання певних умов/непридатний) та строк дії висновку;

8) інформація про дату початку та строки роботи працівника у кожного суб’єкта діяльності і про дози професійного опромінення, отримані на кожному окремому місці роботи.

Порядок ведення та доступу до бази даних про індивідуальні дози опромінення

54. Адміністрування інформації про індивідуальні дози опромінення персоналу здійснюється міжрегіональними територіальними органами Держатомрегулювання та Державним регістром шляхом:

отримання інформації від суб’єктів діяльності, внесення її до інформаційної (автоматизованої) системи Державного регістру, накопичення, зберігання та аналізу;

здійснення зворотного зв’язку для уточнення, забезпечення доступу, обробки запитів, узагальнення інформації та обліку індивідуальних доз опромінення;

забезпечення рівних можливостей для програмного забезпечення.

55. Державний регістр здійснює заходи із впровадження і супроводження програмного забезпечення інформаційної (автоматизованої) системи, яка забезпечує автоматичне формування даних, здійснює її технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист інформації, забезпечує резервування бази даних, вживає заходів до надання, блокування та анулювання доступу до неї, організовує та проводить навчання щодо роботи з програмним забезпеченням.

56. Державний регістр забезпечує багатофакторну автентифікацію доступу державного реєстратора, функції якого виконують міжрегіональні територіальні органи Держатомрегулювання, шляхом логічного зв’язку між ідентифікатором доступу та кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа державного реєстратора з використанням кваліфікованого електронного підпису та електронної позначки часу.

57. Користувачами Державного регістру є центральні органи виконавчої влади, працівники, дані про індивідуальні дози професійного опромінення яких вносяться в інформаційну (автоматизовану) систему Державного регістру, суб’єкти діяльності, організації технічної підтримки, науково-дослідні установи, що проводять аналіз, вивчення та дослідження наслідків опромінення, представники України в Науковому комітеті Організації Об’єднаних Націй з дії атомної радіації і заклади громадського здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ.

58. Доступ до інформаційних ресурсів Державного регістру надається (з урахуванням обмежень доступу до окремих видів інформації, що встановлені законом) з використанням електронних ресурсів, в тому числі інтерфейсу єдиного державного веб-порталу відкритих даних (data.gov.ua) та офіційного веб-сайту Держатомрегулювання у вигляді відкритих даних.

59. Державний регістр може бути пов’язаний з базами даних інших державних реєстрів, якщо це передбачено законодавством.”;

30) у тексті Порядку слова “реєстровий центр”, “Регістр” та “Головний реєстровий центр” в усіх відмінках замінити словами “Державний регістр” у відповідному відмінку;

31) додаток 3 до Порядку виключити.

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

Кабінет Міністрів України:

 1. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 4 "Про внесення зміни до пункту 16 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 2. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 2 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 600". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 3. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 9 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 4. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 5-р "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження Григорія Сковороди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 5. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 4-р "Про присвоєння Ярмистому М.М. третього рангу державного службовця". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 6. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 3-р "Про звільнення Макар’яна Д.Б. з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 2-р "Про призначення Льозіна А.С. заступником Міністра культури та інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 8. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 10 "Про внесення змін до пункту 27 Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 9. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 5 "Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 251". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 10. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 3 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1019". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 11. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 1-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 12. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 1 "Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 13. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 11 "Про затвердження Порядку безоплатного проїзду автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, та розмір відшкодування концесіонеру". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 14. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 9-р "Про подання до Верховної Ради України проекту Закону України “Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності”". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 15. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 8-р "Про укладення Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії про надання Уряду України гранту непроектного типу на закупівлю спеціального обладнання для медичних закладів Державної прикордонної служби України, Протоколу обговорень та Узгодженого протоколу щодо процедурних деталей до зазначеної Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 16. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 5 січня 2021 р. № 7-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 17. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 6 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 і від 7 лютого 2018 р. № 105". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 18. ПОСТАНОВА від 5 січня 2021 р. № 8 "Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 19. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 10-р "Про підписання Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Варвинська, між Державою Україна та компанією “Юкрейніан Енерджі Л. Л. С.” (Ukrainian Energy L. L. C.) і визначення уповноваженого органу з питань реалізації Угоди". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
 20. РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 13 січня 2021 р. № 13-р "Про присвоєння рангів державним службовцям". Кабінет Міністрів України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -