Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 

НАКАЗ від 10.09.2018 № 797 "Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". 2018

Інформація актуальна на 25.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.09.2018  № 797

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1110/32562

Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», підпункту 22 пункту 4 Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 495, пункту 7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Українському інституту книги для підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року № 622, НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, що додається.

2.

Визначити таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 18 червня 2012 року № 635 «Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1075/21387.

3. Управлінню з питань мовної політики та літератури (Генералюк В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Карандєєва Р.В.

Міністр

Є. Нищук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

культури України

10 вересня 2018 року № 797

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1110/32562

ПОРЯДОК

відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

1.

Цей Порядок визначає механізм відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів публічних бібліотек (далі - Порядок) за рахунок асигнувань, передбачених бюджетною програмою «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою «Українська книга», який здійснюється на підставі делегованих повноважень державною установою «Український інститут книги» (далі - Інститут).

2. Відбір книжкової продукції, що пропонується до закупівлі (далі - відбір), та її розподіл між публічними бібліотеками - національними, державними, обласними, міськими, районними, селищними, сільськими (далі - бібліотеки) проводяться з метою поповнення фондів бібліотек та підтримки книговидавничої справи в Україні.

3. Пропозиції щодо закупівлі книжкової продукції приймаються від суб’єктів видавничої справи, внесених до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про видавничу справу» (далі - видавці).

4. Оголошення про проведення відбору розміщується на веб-сайті Інституту не пізніше ніж за 3 календарних дні до початку його проведення.

В оголошенні зазначаються:

1) строк, протягом якого приймаються пропозиції щодо закупівлі книжкової продукції;

2) перелік документів, які подаються видавцями;

3) посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника Інституту, відповідального за приймання документів, електронна пошта і номер телефону для довідок.

5. До розгляду приймаються пропозиції щодо закупівлі україномовної книжкової продукції (у тому числі для дітей та юнацтва) кількістю від 500 до 3000 примірників, виданої не раніше року, що передував року проведення відбору, яка за цільовим призначенням належить до науково-популярних, довідкових, літературно-художніх чи громадсько-політичних видань.

6.

До розгляду не приймаються пропозиції щодо:

книжкової продукції, видання якої здійснювалося за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

підручників і посібників, наукових монографій тощо;

книжкової продукції, в якій основний текст є суспільним надбанням, а авторським правом захищений лише науковий апарат;

книжкової продукції, яка була придбана для поповнення бібліотечних фондів впродовж 2013-2017 років за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за бюджетними програмами Мінкультури.

7. Для участі у відборі видавці подають до Інституту пропозицію щодо закупівлі книжкової продукції (далі - пропозиція) у вигляді листа-подання у довільній формі, складеного державною мовою та підписаного уповноваженою особою видавця, до якого додаються:

1) перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

2) по одному примірнику кожного виду книжкової продукції, що пропонується до закупівлі;

3) розрахунок ціни книжкової продукції, який має включати ціну одиниці кожного найменування книжкової продукції та вартість її доставки до національних і державних бібліотек, обласних центрів, міста Києва, в сумі, що не перевищує 5 % запропонованої ціни одиниці книжкової продукції, а також кількість примірників книжкової продукції, що пропонується до закупівлі, засвідчений підписом уповноваженої особи видавця та печаткою видавця (за наявності);

4) завірені в установленому порядку копії:

документів, що підтверджують наявність у видавця виключних майнових прав інтелектуальної власності на твори (щодо кожного найменування книжкової продукції, запропонованого до закупівлі);

свідоцтва про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;

статуту видавця - юридичної особи;

документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи видавця.

Установчі документи видавця мають відповідати вимогам Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

8. Примірники книжкової продукції після закінчення проведення відбору видавцю не повертаються.

9. Пропозиції подаються до Інституту особисто уповноваженим представником видавця або надсилаються поштою з доставкою на адресу Інституту у строки, встановлені в оголошенні.

10. Інститут проводить перевірку поданих пропозицій на предмет їх відповідності вимогам пунктів 5-7 цього Порядку.

У разі подання видавцем документів, які мають бути у складі пропозиції, не в повному обсязі Інститут після їх попереднього розгляду, який здійснюється під час приймання, повідомляє про це видавця з використанням засобів електронного і телефонного зв’язку або уповноваженого представника видавця особисто. У такому разі пропозиція вважається неприйнятою, видавець має право доопрацювати її з урахуванням отриманих зауважень та подати повторно до завершення строку приймання пропозицій, зазначеного в оголошенні про проведення відбору.

11. Пропозиції, які відповідають вимогам пунктів 5-7 цього Порядку, разом із примірником книжкової продукції подаються на розгляд Експертної ради з відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів (далі - Експертна рада), яка утворюється Інститутом відповідно до чинного законодавства.

12. Пропозиції, подані з порушенням строків та вимог, встановлених пунктами 5-7 цього Порядку, не розглядаються та видавцю не повертаються.

Інформація про невідповідність поданих пропозицій вимогам цього Порядку розміщується на веб-сайті Інституту протягом 14 днів після завершення строку, встановленого в оголошенні.

13. За результатами тематичної та змістовної оцінок книжкової продукції Експертною радою Інститут формує проект переліку книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, та надсилає його структурним підрозділам у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, національним і державним бібліотекам сфери управління Мінкультури для формування потреби бібліотек у книжковій продукції.

Потреба бібліотек у книжковій продукції подається до Інституту протягом 5 робочих днів з дня отримання проекту переліку книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

14. Перелік книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів у поточному році, формується Інститутом та подається до Мінкультури.

15. Придбання книжкової продукції здійснюється Інститутом відповідно до переліку книжкової продукції, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі».

16. Розподіл придбаної книжкової продукції між структурними підрозділами у сфері культури обласних, Київської міської державних адміністрацій, національними та державними бібліотеками сфери управління Мінкультури здійснюється Інститутом з урахуванням потреби книжкової продукції для адміністративно-територіальних одиниць та фактично закуплених обсягів книжкової продукції.

17. Видавець відповідно до умов договору про закупівлю книжкової продукції, укладеного з Інститутом, доставляє книжкову продукцію до національних і державних бібліотек, обласних центрів, міста Києва за відповідними поштовими адресами.

Начальник відділу літератури,

читання та бібліотечної справи

управління з питань

мовної політики та літератури

С.Г. Сивокінь

Додаток 1

до Порядку відбору книжкової продукції,

що пропонується до закупівлі

для поповнення бібліотечних фондів

(підпункт 1 пункту 7)

ПЕРЕЛІК

книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів

Додаток 2

до Порядку відбору книжкової продукції,

що пропонується до закупівлі

для поповнення бібліотечних фондів

(пункту 12)

ПОТРЕБА

бібліотек у книжковій продукції

|
Законодавчий акт: НАКАЗ від 10.09.2018 № 797 "Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". Мінкультури України. 2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =

НАКАЗ від 10.09.2018 № 797 "Про затвердження Порядку відбору книжкової продукції, що пропонується до закупівлі для поповнення бібліотечних фондів". 2018

- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -